107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 182
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ανακατανομή μεταξύ νοσοκομείων των πιστώ σεων δεδουλευμένων εφημεριών− Καταβολή επιδόματος ευθύνης 1. Οι πιστώσεις των δεδουλευμένων εφημεριών ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ του οικονομικού έτους 2013, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εγκριθεί, στο πλαίσιο του συνόλου των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας της ίδιας περιόδου, μπορούν να ανακατανέμονται μεταξύ των νοσοκομείων, με σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται εντός εξαμήνου από τη λήξη του οικονομικού έτους αναφοράς. 2. Οι πρόσθετες εφημερίες του άρθρου 4 παρ. 1 του ν. 3868/2010 που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2012 και 2013 και κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο έτους 2014 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Υγειονομικές Περιφέρειες, είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού των νοσοκομείων. 3. Δαπάνες για την πληρωμή αποζημιώσεων εφημεριών των ιατρών του Γ.Π.Ν.Α. Σισμανόγλειου νοσοκομείου, καθώς και του παραρτήματος αυτού, 1ου Νοσοκομείου ΙΚΑ−ΕΤΑΜ Αθήνας που πραγματοποιήθηκαν από 1η Ιανουάριου έως και 30 Σεπτεμβρίου του έτους 2012, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού και χωρίς την τήρηση των περί αναλήψεως υποχρεώσεων διατάξεων, δύνανται να εκκαθαριστούν άλως εξαιρετικά σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας, τρέχοντος έτους, κατά παρέκκλιση των σχετικών με τα ανωτέρω διατάξεων. 4. Καταβάλλεται επίδομα σε υπαλλήλους νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., που άσκησαν και ασκούν καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης, ήταν προϊστάμενοι και με απόφαση του αρμοδίου οργάνου ασκούν καθήκοντα σε κενή θέση ευθύνης ανώτερης βαθμίδας. Τα ανωτέρω ισχύουν μέχρι τη λειτουργία των Σ.Ε.Π.. 5. Οι δαπάνες που αφορούν σε πράξεις των Διοικητών των Νοσοκομείων, που διενεργήθηκαν για την ομαλή λειτουργία τους και για λόγους δημοσίου συμφέροντος, πριν τη τοποθέτηση Διοικητικών Συμβουλίων, είναι κανονικές και νόμιμες.