107 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4261/2014

Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Β΄ - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ
Άρθρο 182
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
05 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 107
5 Μαΐου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4261
Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Συμβάσεις ιατρών με τον ΕΟΠΥΥ Στο άρθρο 20 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής: «Ο Ε.Ο.Π.Π.Υ. δύναται να συνάψει συμβάσεις για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών: α) με τους ιατρούς και οδοντιάτρους που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το ν. 4238/2014 και δεν υπέβαλαν την αίτηση του άρθρου 17 παρ. 1 του νόμου αυτού, β) με τους ιατρούς και οδοντιάτρους που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4238/2014, γ) τους ιατρούς και οδοντιάτρους των οποίων οι συμβάσεις μίσθωσης έργου με τον ΕΟΠΥΥ που παρατάθηκαν με το άρθρο 23 του ν. 4208/2013 και έληξαν μέχρι 31.12.2013 και δ) τους ιατρούς που έχουν την επαγγελματική τους έδρα στην Κεφαλονιά. Όσον αφορά στους ιατρούς των παραπάνω κατηγοριών ορίζεται ανώτατος μηνιαίος αριθμός επισκέψεων έως διακόσιες (200) και αποζημίωση δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών καθορίζεται η αποζημίωση των οδοντιάτρων, καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια.»