114 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4262/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
10 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114
10 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4262
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 34Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εκτός αν ορίζεται άλλως στον παρόντα νόμο, τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο εντός οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, δημόσιες αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή άλλοι δημόσιοι φορείς οφείλουν εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος να προσαρμόσουν τη σχετική με την αδειοδότηση των εποπτευομένων από αυτούς οικονομικών δραστηριοτήτων στις εισαγόμενες με το παρόν αρχές. Παρερχομένου απράκτου του ανωτέρω χρονικού διαστήματος με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που εκδίδεται εντός έξι (6) μηνών από την άπρακτη πάροδο αυτού, και με προεδρικά διατάγματα τα οποία εκδίδονται μετά από πρότασή του, μπορούν να εισάγονται ρυθμίσεις, με τις οποίες θα γίνεται η εν λόγω προσαρμογή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την πλήρη κατά τα άνω έκδοση των ρυθμίσεων που εισάγονται με τον παρόντα νόμο καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 7 παράγραφος 5 και του άρθρου 18 καθορίζονται και όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη μετάβαση στο καθεστώς του παρόντος νόμου περιπτώσεων που μέχρι τη θέση του σε ισχύ των ανωτέρω προεδρικών διαταγμάτων, διέπονται από άλλα νομοθετήματα. Πρόσωπα τα οποία δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις των παραπάνω προεδρικών διαταγμάτων μετά την πάροδο του χρόνου μετάβασής τους στο νέο καθεστώς, εφόσον προβλέπεται στο οικείο προεδρικό διάταγμα, παύουν να έχουν άδεια λειτουργίας. Το μεταβατικό διάστημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο των δύο (2) ετών από την έκδοση του προεδρικού διατάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου συστήνεται Ομάδα Διαχείρισης ‘Εργου, στην οποία μετέχουν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας, εκπρόσωπος του Γραφείου του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι των συναρμόδιων Υπουργείων. Η ομάδα Διαχείρισης ‘Εργου προγραμματίζει, παρακολουθεί, συντονίζει και προωθεί τις απαραίτητες δράσεις για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.

Άρθρο 35Ρυθμίσεις ΟΜΜΑ

Ο Οργανισμός Μεγάρου Μουσικής Αθηνών (ΟΜΜΑ), από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου μέχρι και την 31.8.2014, απαλλάσσεται της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας, καθώς και αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας για τα χρέη του προς το Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, για όλες τις πράξεις και συναλλαγές που αυτά απαιτούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, πλην της μεταβίβασης ακινήτου ιδιοκτησίας του. Κατά το χρονικό διάστημα που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο: α) δεν επιτρέπεται η διενέργεια πάσης φύσης συμψηφισμού σε βάρος του ΟΜΜΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90) ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, που αφορά βεβαιωμένες χρηματικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου ή των ανωτέρω ασφαλιστικών οργανισμών κατά του ΟΜΜΑ, β) αναστέλλονται οι, κατά του ΟΜΜΑ και κάθε άλλου σονυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου και γ) δεν υπολογίζονται τόκοι και πρόστιμα, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν.δ. 356/1974 (Α΄ 90), για τα χρέη του από καταπτώσεις εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου του Λογαριασμού «Κεφάλαιον Ασφαλίσεως Χρηματοδοτήσεων εκ Κεφαλαίων ή Εγγυήσει του Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΧΚΕΕΔ)». Τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του ΟΜΜΑ πρρς το ΙΚΑ/ΕΤΑΜ περιόδου απασχόλησης μέχρι και τον Απρίλιο 2014 ρυθμίζονται και εξοφλούνται σε σαράντα οκτώ (48) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση καταβλητέα μέχρι το τέλος τους επομένου μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Άρθρο 36

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Το ύψος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής της ετήσιας τακτικής, διαρκούς, σταθερής και μόνιμης χρηματοδότησης των Κέντρων Πρόληψης ορίζεται μεταξύ άλλων κάθε φορά σε Προγραμματική Σύμβαση επταετούς διάρκειας που καταρτίζεται και υπογράφεται υποχρεωτικά, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της ισχύος της προηγούμενης, μεταξύ όλων των, στην παρούσα παράγραφο, αναφερόμενων και εμπλεκόμενων φορέων και μερών, εντός του εκάστοτε ισχύοντος μεσοπροθέσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής. Σε κάθε περίπτωση και κάθε φορά, μέχρι την έναρξη ισχύος και εφαρμογής της εκάστοτε νέας προγραμματικής σύμβασης, εξακολουθεί να ισχύει και να εφαρμόζεται η προηγούμενη αυτής προγραμματική σύμβαση και όπως αυτή όριζε παρατεινόμενη κάθε φορά αυτοδικαίως μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής της εκάστοτε νέας και μελλοντικής Προγραμματικής Σύμβασης. Η επταετής Προγραμματική Σύμβαση των ετών 2014 − 2020 ισχύει από 1.1.2014.»

Άρθρο 37Εμβέλεια νομίμως λειτουργούντων περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών για την εκπομπή ψηφιακού προγράμματος.

Κατά το μεταβατικό διάστημα μεταξύ της υποχρεωτικής έναρξης ψηφιακής εκπομπής από τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 42800/5.10.2012 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (B΄ 2704) κέντρα εκπομπής μέχρι τη χορήγηση αδειών παροχών περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής σύμφωνα με το ν. 3592/2007 (Α΄ 161), οι περιφερειακοί τηλεοπτικοί σταθμοί που εμπίπτουν στις προβλέψεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) και του άρθρου 18 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) και εξακολουθούν να λειτουργούν νομίμως, υποχρεούνται να εκπέμπουν ψηφιακά το πρόγραμμά τους στην Περιφερειακή Ζώνη (ΠΖ) που αντιστοιχεί στην Ευρύτερη Περιοχή Εξυπηρέτησης (ΕΠΕ) στην οποία εκπέμπουν νομίμως, σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχισης που ακολουθεί. Στον παρακάτω πίνακα αντιστοιχίζονται για τις ανάγκες του παρόντος οι δεκατρείς (13) ΠΖ που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 45858/1799/Φ150/12.9.2013 απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Β΄ 2359), όπως ισχύει, με τις δεκατέσσερις (14) ΕΠΕ που έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 21161/12.8.2008 κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Επικοινωνιών και Επικρατείας (Β΄ 1680), όπως ισχύει.

Άρθρο 38Ρυθμίσεις Συλλογικών Διαπραγματεύσεων στη ναυτική εργασίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 1 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία» (Α΄ 24), όπως προστέθηκε με την υποπαράγραφο ΙΣΤ.3 της παρ. ΙΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α΄ 85), αντικαθίσταται ως εξής: «4.α) Προκειμένου περί Επιβατηγών και ΕπιβατηγώνΟχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων στην ημεδαπή, κάθε θέμα από τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, που δύναται να καθορίζεται με συλλογική σύμβαση, επιτρέπεται να ρυθμίζεται και με επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις. β) Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, οι επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις εργασίας υπερισχύουν των αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ανεξαρτήτως εάν περιλαμβάνουν όρους που αποκλίνουν από αυτούς των αντίστοιχων συλλογικών συμβάσεων εργασίας με την επιφύλαξη των διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/1944 «Περί Συλλογικών Συμβάσεων εν τη Ναυτική Εργασία» (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και προκειμένου περί Επιβατηγών και Επιβατηγών−Οχηματαγωγών πλοίων που εκτελούν δρομολογιακούς πλόες μεταξύ λιμένων στην ημεδαπή, συλλογικές συμβάσεις που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, εφόσον ήθελε με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου να κυρωθούν, θεωρούνται ισχυρές και δεσμεύουν κατά την αναφερόμενη σε αυτές χρονική διάρκεια μόνο τους πλοιοκτήτες και τους ναυτικούς που είναι μέλη των συμβαλλόμενων οργανώσεων με την επιφύλαξη των Διεθνών Συμβάσεων που έχουν κυρωθεί.»

Άρθρο 39

Το τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 της υποπαραγράφου ΙΣΤ.2 της παραγράφου ΙΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Με δήλωσή του που ανακοινώνεται από το αρμόδιο όργανο, ο πλοιοκτήτης μπορεί, μετά από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ., η οποία εκδίδεται εντός μηνός, να κατανείμει τις συνολικές μέρες διακοπής δρομολογίων που προκύπτουν από τα δρομολογημένα πλοία του, ανεξάρτητα σε ποια γραμμή είναι δρομολογημένα, με την προϋπόθεση κάλυψης των συγκοινωνιακών αναγκών των γραμμών.»

Άρθρο 40ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η έκταση που περικλείεται μεταξύ της οριογραμμής παραλίας που είχε καθοριστεί με την από 5.5.1988 Έκθεση Επιτροπής, η οποία είχε επικυρωθεί με την υπ’ αριθμ. 16419/3.8.1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής (Δ΄ 577) και της οριογραμμής παραλίας που καθορίστηκε με την από 21.3.2014 Έκθεση Επιτροπής και επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 1337/17052/16.4.2014 (Δ΄ 167) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης «Επανακαθορισμός οριογραμμών αιγιαλού και παραλίας και καθορισμός οριογραμμών παλαιού αιγιαλού, στη θέση «Νήσος Ρεβυθούσα» του Δήμου Σαλαμίνας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής» ορίζεται ως ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου και καταγράφεται από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία στο βιβλίο καταγραφής δημοσίων κτημάτων, εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η χρήση της ανωτέρω έκτασης, όπως αυτή θα προσδιοριστεί και καταγραφεί από την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία, παραχωρείται με τη δημοσίευση του παρόντος και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), για την κατασκευή έργων απαραίτητων για τη λειτουργία του. Για την παραχωρούμενη χρήση δεν οφείλεται αντάλλαγμα, υπό τον όρο ότι μέτοχοι του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. παραμένουν το Δημόσιο και νομικά πρόσωπα των οποίων οι μετοχές ανήκουν αποκλειστικά στο Δημόσιο. Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., το αντάλλαγμα χρήσης για την ανωτέρω έκταση θα καθοριστεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η έκδοση έγκρισης δόμησης και άδειας δόμησης για την εκτέλεση των έργων της ανωτέρω παραγράφου επί της παραχωρούμενης έκτασης γίνεται κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων ως προς την απαιτούμενη απόσταση από τον αιγιαλό και την παραλία, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 41Τροποποιήσεις των νόμων 4093/2012, 4254/2014, π.δ. 344/2000ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης 4.α.i. της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.1 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής: . «4.α.i. Στους μόνιμους και στους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., οι οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και στη συνέχεια, λύεται η εργασιακή τους σχέση λόγω κατάργησης της θέσης τους, το Ελληνικό Δημόσιο καταβάλλει αποζημίωση απόλυσης ειδικά και μόνο λόγω κατάργησης θέσης. Για τον υπολογισμό, του ποσού αποζημίωσης, ως βάση λαμβάνεται ο βασικός μισθός του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία που τέθηκε σε διαθεσιμότητα και ως χρόνος υπηρεσίας υπολογίζεται όλος ο χρόνος που ελήφθη υπόψη για την κατάταξη του υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), καθώς και ο χρόνος που μεσολάβησε μέχρι τη θέση του υπαλλήλου σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Κατά τα λοιπά, η αποζημίωση υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 55 του π.δ. 410/1988 (Α΄ 191), όπως ισχύει. Στο ανωτέρω προσωπικό, εφόσον έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης, καταβάλλεται στο μεν επικουρικά ασφαλισμένο το 40%, στο δε μη επικουρικά ασφαλισμένο το 50% της ως άνω προβλεπόμενης αποζημίωσης. Οι αποδοχές διαθεσιμότητας, που έλαβαν οι εν λόγω υπάλληλοι, συμψηφίζονται με την ως άνω αποζημίωση απόλυσης. Η ανωτέρω αποζημίωση, μετά και τον προβλεπόμενο ως άνω συμψηφισμό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Υπάλληλοι που λαμβάνουν την αποζημίωση του παρόντος άρθρου δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καμία άλλη αποζημίωση για την ίδια αιτία. Η αποζημίωση της παρούσας υποπαραγράφου φορολογείται όπως κάθε άλλη αποζημίωση διακοπής σχέσεως εργασίας, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013, όπως εκάστοτε ισχύει. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο υπόχρεος για την καταβολή, ο τρόπος καταβολής, η διαδικασία, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι των οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, για τους οποίους η σχετική πράξη εκδόθηκε πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οι λέξεις «τίθενται σε ισχύ ένα μήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «τίθενται σε ισχύ εξήντα ημέρες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την πρώτη εφαρμογή της διαδικασίας, της διάταξης του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4141/2013, η έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 20 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), μπορεί να χορηγηθεί και μετά την έκδοση της προβλεπόμενης δημόσιας ανακοίνωσης, αλλά πριν την ολοκλήρωση της απόφαση επιλογής. Δημόσια ανακοίνωση, σε πρώτη εφαρμογή της παραπάνω διαδικασίας, που, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχει ήδη δημοσιευθεί, παράγει τα αποτελέσματά της και οδηγεί σε έγκυρη επιλογή εφόσον, εν τω μεταξύ, χορηγηθεί η παραπάνω προβλεπόμενη έγκριση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το άρθρο 1 του π.δ. 344/2000 (Α’ 297), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής 1. Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου επιτρέπεται μόνον: α) στους πτυχιούχους γεωπόνους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας, γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος και β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό. 2. Η άσκηση του επαγγέλματος του δασολόγου επιτρέπεται μόνον: α) στους πτυχιούχους δασολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ββ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό. 3. Η άσκηση του επαγγέλματος του κτηνιάτρου επιτρέπεται μόνον: α) στους πτυχιούχους κτηνιάτρους, των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής, ββ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Κτηνιατρικής και β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό. 4. Η άσκηση του επαγγέλματος του γεωλόγου επιτρέπεται μόνον: α) στους πτυχιούχους γεωλόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα τής ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών Τμήμα Γεωλογίας, ββ) Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, γγ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Θετικών Επιστημών, Τμήμα Γεωλογίας και β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό. 5. Η άσκηση του επαγγέλματος του ιχθυολόγου επιτρέπεται μόνον: α) στους πτυχιούχους ιχθυολόγους των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των: αα) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, ββ) Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Σχολή Περιβάλλοντος, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, γγ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με ειδίκευση ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα υδροβιολογίας, ιχθυολογίας, ιχθυοπαθολογίας ή αλιείας σε πανεπιστήμια ή ισότιμες με αυτά σχολές ή επιστημονικά εργαστήρια εφαρμοσμένης υδροβιολογίας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, δδ) Ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής, που υπηρετούν ή έχουν υπηρετήσει με την ειδικότητα του ιχθυολόγου στο Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και β) σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 78), όπως ισχύει, καθώς και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται σύμφωνα με αυτό.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), όπως προστέθηκε με την περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Β2 του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις εκκρεμείς υπό έλεγχο υποθέσεις έως και το οικονομικό έτος 2014.» β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν.4224/2013 (Α΄ 288), όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου 184 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) τίθεται σε ισχύ από την έναρξη ισχύος του νόμου 4224/2013 (Α΄ 288). γ. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 7 της παρ. Γ΄ του άρθρου τρίτου, του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), με την οποία τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 3091/2002 (Α΄ 330), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν από 1.1.2010.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

α. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών αριθ. Δ.Π.Ε. 1016047 ΕΞ 2012/26.1.2012 (Β΄ 6597), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «στ) εφόσον συμπληρώνει τις προϋποθέσεις υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, μέσα στην επόμενη διετία από την ημερομηνία μετάθεσής του στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων.» β. Στην περίπτωση γ΄ της υποπαραγράφου 6 της παρ. Ε΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οι λέξεις «εκατό (100) οργανικές θέσεις» αντικαθίστανται με ης λέξεις «ενενήντα (90) οργανικές θέσεις.»

Άρθρο 42Ρυθμίσεις για την ειδική διαχείριση της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και τη λειτουργία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) μετά τη λέξη «εφαρμόζονται» προστίθενται οι λέξεις «από 11.5.2013». β. Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 προστίθεται έκτο εδάφιο ως εξής: «Με εξαίρεση τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο οι διατάξεις του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) δεν εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν για το σύνολο του προσωπικού και των εν γένει απασχολούμενων της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 1414), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Οποιαδήποτε δήλωση, κατάσταση ή άλλο έγγραφο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), όπως ισχύει, ή άλλης συναφούς νομοθεσίας, για την υποβολή των οποίων υπόχρεα πρόσωπα είναι οι αναφερόμενες στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας εταιρείας, υποβάλλονται νομίμως και χωρίς τις συνέπειες της εκπροθέσμου υποβολής προς την αρμόδια φορολογική αρχή εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Εντός της ίδιας προθεσμίας καταβάλλονται και οποιαδήποτε ποσά οφείλονται από φόρο, τέλη ή άλλη δαπάνη, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών προς τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μη επιβαρυνόμενων με οποιοδήποτε πρόστιμο, προσαύξηση ή άλλη επιβάρυνση κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο άρθρο 4Β της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία λειτουργίας του ειδικού λογαριασμού του παρόντος άρθρου, ο τρόπος σύνταξης των αναγκαίων οικονομικών στοιχείων που τον αφορούν και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση και λειτουργία του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 4Β της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, οι λέξεις «μέχρι τη σύσταση και πλήρη λειτουργία του νέου φορέα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της ειδικής διαχείρισης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η εκτέλεση και υλοποίηση έργων, δράσεων και προγραμμάτων, συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς, των οποίων φορέας ή τελικός δικαιούχος ήταν η καταργηθείσα ΕΡΤ Α.Ε. ή θυγατρική της εταιρεία, κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της τελευταίας, δύναται να ανατεθεί στον ειδικό διαχειριστή, σύμφωνα με την πιστοποίηση Διαδικασιών Διαχειριστικής Επάρκειας των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών. Ο ειδικός διαχειριστής υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από τα εν λόγω έργα, δράσεις και προγράμματα. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το προσωπικό που ορίζεται στην παράγραφο 7 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), το οποίο απασχολήθηκε ή απασχολείται υπερωριακά από την έναρξη της ειδικής διαχείρισης, καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες ή νυκτερινές ώρες μέχρι την πλήρη λειτουργία του νέου φορέα, λαμβάνει τις σχετικές αμοιβές σύμφωνα με τα ανώτατα όρια που προβλέπονται στο πέμπτο και έβδομο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως ισχύει. Η οικεία αμοιβή για την παραπάνω απασχόληση − ορίζεται ίση με το ογδόντα τοις εκατό (80%) της ωριαίας αμοιβής, των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4024/2011, βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό τρέχοντος έτους και καταβάλλεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης. Στα μέλη της Επιτροπής που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5Β1118512/26.7.2013 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καταβάλλεται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 από την ημερομηνία σύστασής της, η οποία βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του άρθρου 4Β της ΟΙΚ 02/11.6.2013 (Β΄ 1414) κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για τη μετακίνηση εκτός έδρας του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου του παρόντος, το ανώτατο όριο των επιτρεπόμενων κατά έτος και κατά μήνα ημερών εκτός έδρας της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) καθορίζεται σε ογδόντα (80) ημέρες και ισχύει από τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης κείμενης διάταξης. Οι αποφάσεις ή εντολές μετακίνησης του προσωπικού αυτού εκδίδονται από τον ειδικό διαχειριστή ή από τα εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα. Το σύνολο των ανωτέρω δαπανών μετακίνησης, διανυκτέρευσης και εκτός έδρας ημερήσιας αποζημίωσης διατίθενται με απόδοση λογαριασμού και υποβολή σχετικών παραστατικών, μη αποκλειόμενης και της προπληρωμής και εγκρίνονται απολογιστικά από την Επιτροπή Διαχείρισης του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 4Β της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Ως αντιστάθμισμα για την εκπλήρωση των σκοπών της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας του άρθρου 2 του παρόντος, επιβάλλεται και εισπράττεται υπέρ της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. ανταποδοτικό τέλος ύψους τριών (3) ευρώ μηνιαίως ανά παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Το ανταποδοτικό τέλος υπολογίζεται και χρεώνεται σε κάθε λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας για τη χρονική περίοδο στην οποία αυτός αναφέρεται. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας παρακρατούν προμήθεια 0,5% επί των εισπράξεων για τον υπολογισμό, ενσωμάτωση σε λογαριασμό, είσπραξη, και απόδοση του αναλογούντος ποσού στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Τα ποσά που εισπράττονται, μετά την αφαίρεση της προμήθειας 0,5%, αποδίδονται στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο ανήκει λογιστικώς η κάθε είσπραξη λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος. Υποχρέωση για την καταβολή αυτού του τέλους έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για κάθε παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα για την οποία υπάρχει σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος για τις παροχές από τις οποίες ηλεκτροδοτούνται αποκλειστικά οι κοινόχρηστοι χώροι των πολυκατοικιών, ανεξάρτητα από τη χρήση τους. Από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους απαλλάσσονται: (α) το Ελληνικό Δημόσιο, (β) τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, (γ) οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οι αμιγείς επιχειρήσεις τους, τα αμιγή ιδρύματά τους και οι ενώσεις τους, (δ) οι πάσης φύσεως Χριστιανικοί Ιεροί Ναοί ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού (ενοριακοί, μοναστηριακοί, εξωκκλήσια κ.λπ.) και δόγματος, οι Ναοί και οι χώροι λατρείας των κατά το άρθρο 13, παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών και τα νεκροταφεία, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτροδοτούμενων τάφων, (ε) οι προμηθευόμενοι ηλεκτρική ενέργεια για την κατανάλωση ρεύματος που χρησιμοποιείται σε αρδευτικές, κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, (στ) οι προμηθευόμενοι ηλεκτρική ενέργεια για όσο χρονικό διάστημα καταναλώνουν ανά παροχή ηλεκτρική ενέργεια αξίας έως δέκα (10) ευρώ μηνιαίως, (ζ) κάθε άλλη περίπτωση που βάσει ισχύουσας κατά το χρόνο κατάργησης της ΕΡΤ Α.Ε. διάταξης απαλλασσόταν από την καταβολή του ανταποδοτικού τέλους (εισφοράς) της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1730/1987 (Α΄ 145). Δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του ανταποδοτικού τέλους νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο Κράτος ή που έχουν τα προνόμια του Δημοσίου ή εξομοιώνονται με το Δημόσιο. Κυρώνεται από τότε που ίσχυσε η υπ’ αριθμ. 46/31.12.2013 κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό (Β΄ 3371). Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του αρμόδιού Υπουργού για θέματα δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., το ποσό του ανταποδοτικού τέλους μπορεί να αναπροσαρμόζεται, λαμβάνοντας υπόψη το καθαρό κόστος της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και την προϋπολογιζόμενη ετήσια δαπάνη για την παροχή της δημόσιας ραδιοτηλεοπτικής υπηρεσίας κατά το τρέχον έτος, όπως τα μεγέθη αυτά αποτυπώνονται στα σχετικά επίσημα οικονομικά στοιχεία της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και με την επιφύλαξη της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235), οι λέξεις «δέκα (10) μήνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δώδεκα (12) μήνες».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, προστίθεται έβδομο εδάφιο ως εξής: «Με πράξη του ειδικού διαχειριστή είναι δυνατόν να προσδιορίζονται συγκεκριμένα καθήκοντα των προσώπων που προσλαμβάνονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου και να παρέχεται σε αυτά εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών με τα ανατιθέμενα καθήκοντα εγγράφων και πράξεων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «και των θυγατρικών της» προστίθεται η λέξη «εκπροσωπούμενο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Τυχόν περιλήψεις διακηρύξεων, αποφάσεις και πράξεις κατακύρωσης και ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και μελετών καθώς και πράξεις της ανάληψης υποχρέωσης δαπάνης, της απόφασης έγκρισης δαπάνης και της οριστικοποίησης της πληρωμής που περιέχει το ακριβές καταβλητέο για κάθε επιμέρους δαπάνη ποσό, που έχουν υπογραφεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος από τον ειδικό διαχειριστή του άρθρου 4Α της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό δεσμεύουν και παράγουν τα αποτελέσματά τους από την ημερομηνία υπογραφής τους, υπό την προϋπόθεση της ανάρτησης στο διαδίκτυο εντός μηνός από τη δημοσίευση του νόμου αυτού.

Άρθρο 43Άρση περιορισμών στον ανταγωνισμό στον κλάδο των δομικών υλικών και οριζόντιες ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν.δ. 8/1973 (Α΄ 124) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη εκδίδονται Κανονισμοί Πυροπροστασίας Κτιρίων, λαμβανομένων υπόψη αφενός του Ευρωπαϊκού Συστήματος Αντίδρασης στη φωτιά και Πυραντίστασης (Euroclasses), και, αφετέρου, των σχετικών Ευρωπαϊκών Προτύπων που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Τυποποίησης από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας/Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πιστοποίησης από το Π.Σ. και αδειοδότησης των εργαστηρίων της Χώρας που εκτελούν δοκιμές αντίδρασης στη φωτιά και ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές ζήτημα.» β. Το προεδρικό διάταγμα της προηγούμενης περίπτωσης εκδίδεται εντός έξι μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περιοχές όπου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί χρήσεων γης, επιτρέπεται η άσκηση δραστηριοτήτων βιομηχανίας−βιοτεχνίας, τα όρια αναφορικά με τους βαθμούς όχλησης που ορίζονται στην κ.υ.α. υπ’ αριθ. 3137/191/Φ.15/21.3.2012 (Β΄ 1048), όπως ισχύει, προσαυξάνονται κατά 30% για δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζονται από εξοπλισμό νέας τεχνολογίας, περισσότερο φιλικής προς το περιβάλλον. Ως περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον ορίζεται η τεχνολογία του εξοπλισμού κατασκευής του έτους 2014 και εντεύθεν. Σε περίπτωση αντικατάστασης εξοπλισμού, περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον ορίζεται και η τεχνολογία με την οποία επιτυγχάνεται, όπως αυτό αποτυπώνεται στην υποβαλλόμενη σχετική μελέτη, το ίδιο ή μεγαλύτερο παραγόμενο αποτέλεσμα με ή από εκείνο του προς αντικατάσταση εξοπλισμού χωρίς να απαιτείται περισσότερη κατανάλωση ενέργειας ή μεγαλύτερος όγκος στεγασμένου χώρου και χωρίς να προκαλείται περισσότερη ηχητική όχληση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Τα αδρανή υλικά που εξορύσσονται ως παραπροϊόντα κατά την εκμετάλλευση των λατομείων βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, διατίθενται ελεύθερα από τον εκμεταλλευτή, ο οποίος υποχρεούται στην καταβολή του ειδικού τέλους υπέρ Ο.Τ.Α., καθώς και του αναλογικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη της έκτασης. Το μίσθωμα αυτό καθορίζεται ως ο μέσος όρος των αντίστοιχων μισθωμάτων των λατομείων αδρανών υλικών του νομού−περιφέρειας ή, σε περίπτωση που στον οικείο νομό−περιφέρεια δεν υπάρχουν λατομεία αδρανών υλικών του νομού−περιφέρειας, των λατομείων αδρανών υλικών γειτονικού νομού−περιφέρειας, και επιμερίζεται ανάλογα στα ακατέργαστα και κατεργασμένα υλικά αντιστοίχως. β. Η ποσότητα των αδρανών υλικών της παραγράφου 1 που δύναται να διατεθεί ελεύθερα, είναι η τυχόν εναπομείνασα πέραν της απαιτούμενης για την αποκατάσταση του λατομικού χώρου και πρέπει να προσδιορίζεται στις μελέτες (τεχνική και περιβαλλοντικών επιπτώσεων), οι οποίες εγκρίνονται αρμοδίως. Σε κάθε περίπτωση, από τα στοιχεία της τεχνικής μελέτης, θα πρέπει να τεκμηριώνεται ότι η εκμετάλλευση του βιομηχανικού ορυκτού ή του μαρμάρου που εξορύσσεται αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, δηλαδή ότι το βιομηχανικό ορυκτό ή το μάρμαρο που εξορύσσεται είναι το ορυκτό με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της αξίας των πωλουμένων προϊόντων του λατομείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα άρθρα 85Α, 85Β και 85Γ του ν.δ. 210 της 3/5.10.1973 «Περί Μεταλλευτικού Κώδικος» (Α΄277) καταργούνται.

Άρθρο 44Ρυθμίσεις απλοποίησης της διαδικασίας ίδρυσης επιχείρησης και μεταβίβασης ακινήτουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση 15 του άρθρου 14 του π.δ. 258/2005 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής: «Εφάπαξ εισφορά απογραφής των υπό ασφάλιση προσώπων, η οποία συνεισπράττεται με τις τρέχουσες εισφορές και είναι ίση με το 50% του ασφαλίστρου της 3ης ασφαλιστικής κατηγορίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3853/2010 (Α΄ 90) αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.» β. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Α του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.» γ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.» δ. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3853/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α΄ 62) καταργείται.

Άρθρο 45Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Επενδυτικό ΤαμείοΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το εδάφιο τρίτο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4224/2013 (Α΄ 244) αντικαθίσταται ως εξής: «Το κάθε υποκεφάλαιο του Ταμείου μπορεί να συσταθεί ως διακριτή νομική οντότητα στο Λουξεμβούργο ή σε άλλο κράτος−μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πρωτοβουλία του Ελληνικού Δημοσίου ή διεθνών χρηματοδοτικών οργανισμών ή ιδιωτών επενδυτών μετά από συμφωνία με το Ελληνικό Δημόσιο. Το κάθε υποκεφάλαιο διέπεται από τους ίδιους όρους διαχείρισης και λειτουργίας που προβλέπονται στον παρόντα νόμο για το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο και σε αυτό μπορεί να συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με κεφάλαια ή με δάνειο, το Ελληνικό Δημόσιο, διεθνείς χρηματοδοτικοί οργανισμοί και ιδιώτες επενδυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4224/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Στο καταστατικό και τα ιδρυτικά έγγραφα του Ταμείου είτε, στην περίπτωση των υποκεφαλαίων, στα χρηματοδοτικά έγγραφα αυτών, θα προβλέπεται ειδικό δικαίωμα αρνησικυρίας του Ελληνικού Δημοσίου κατά συγκεκριμένων αποφάσεων του Ταμείου που αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε συγκεκριμένη επένδυση ή χρηματοδότηση, η οποία έχει αποδεδειγμένα επίπτωση σε θέματα εθνικής ασφάλειας.»

Άρθρο 46Ρυθμίσεις αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών ΕπενδύσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204) όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 (Α΄ 86) και με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1.α) Μετά την απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. για την ένταξη της επένδυσης στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, ο επενδυτής καταθέτει στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικών Επενδύσεων πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά το νόμο για την έγκριση και έκδοση των σχετικών αδειών μαζί με αποδεικτικό καταβολής στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 και με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «β) Μετά από αίτηση του ιδιώτη επενδυτή, το επενδυτικό σχέδιο μπορεί να απενταχθεί και να του επιστραφεί ατόκως ποσό που ανέρχεται σε ποσοστό έως 90% της Διαχειριστικής Αμοιβής κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης της Δ.Ε.Σ.Ε. εφόσον η επένδυση δεν μπορεί να υλοποιηθεί, λόγω της μη αιτιολογημένης καθυστέρησης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Διοίκησης. Ποσό που ανέρχεται τουλάχιστον σε ποσοστό 10% του συνόλου της διαχειριστικής αμοιβής δεν επιστρέφεται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 και με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4146/2013, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «4. Το ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση που ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής καταβάλλεται κατά την κατάθεση του φακέλου στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και η δεύτερη δόση για το υπολειπόμενο ποσοστό 90% αυτής, πριν από τη συνεδρίαση της Δ.Ε.Σ.Ε. κατά την οποία θα κριθεί η ένταξη της επένδυσης. Σε περίπτωση μη εντάξεως, το 90% του συνόλου της Διαχειριστικής Αμοιβής επιστρέφεται ατόκως εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της σχετικής συνεδρίασης της Δ.Ε.Σ.Ε. στον αιτούντα επενδυτή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης καταλαμβάνουν και όσες αιτήσεις εκκρεμούν προς αξιολόγηση από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και τη Δ.Ε.Σ.Ε.. Τυχόν ήδη κατατεθειμένες στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» εγγυητικές επιστολές για αιτήσεις που εκκρεμούν προς αξιολόγηση από την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.» και τη Δ.Ε.Σ.Ε. που έχουν κατατεθεί κατά την παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή της ως ανωτέρω, είτε αντικαθίστανται με νέα εγγυητική επιστολή για το συνολικό ποσό της Διαχειριστικής Αμοιβής, είτε ο αιτών επενδυτής προσκομίζει πρόσθετη εγγυητική επιστολή ποσού που ανέρχεται στο 90% της Διαχειριστικής Αμοιβής εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3894/2010 όπως έχει αντικατασταθεί με την παρ. 15 του άρθρου 2 του ν. 4072/2012 και με την παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 4146/2013, καταργούνται.

Άρθρο 47ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (Α΄297) προστίθεται η φράση: «καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν υποχρέωση αναγγελίας κατά το άρθρο 39 του από 27.11/14.12.1926 προεδρικού διατάγματος». β. Η παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4233/2014 (Α΄ 22) καταργείται.

Άρθρο 48

Μετά το δεκατοπέμπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Υπάλληλοι που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και συμμετέχουν σε διαδικασίες κινητικότητας, οι οποίοι έχουν υποβάλει Αίτηση − Υπεύθυνη Δήλωση μετάταξης / μεταφοράς τους σε περισσότερες από μία Ανακοινώσεις του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τοποθετούνται υποχρεωτικά στους φορείς υποδοχής, με τη χρονική σειρά κατά την οποία καταρτίζονται και αναρτώνται τα οριστικά αποτελέσματα από τα αρμόδια Τριμελή Ειδικά Υπηρεσιακά Συμβούλια εκάστης Ανακοίνωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος παραιτείται των δικαιωμάτων που απορρέουν από την υποβολή αίτησης στις άλλες Ανακοινώσεις, δηλαδή του δικαιώματος μετάταξης σε θέσεις άλλων Ανακοινώσεων.»

Άρθρο 49ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Η παρ. 1 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Σε όσους διορίζονται κατά τη διενέργεια βουλευτικών εκλογών έφοροι αντιπροσώπων δικαστικής αρχής, αντιπρόσωποι δικαστικής αρχής, γραμματείς εφορευτικών επιτροπών, διερμηνείς τουρκικής γλώσσας, χορηγείται ειδική αποζημίωση, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και δύναται να καταβάλλεται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.» 1β. Στην παρ. 3 του άρθρου 108 του π.δ. 26/2012 (Α΄ 57) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως: «Η αποζημίωση του παρόντος άρθρου είναι ακατάσχετη, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με οφειλές των δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία από οποιαδήποτε αιτία.» 1γ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α΄ 116) καταργείται όσον αφορά τις αποζημιώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 1 του άρθρου 131 του π.δ. 96/2007 (Α΄ 116), όπως ισχύει, μετά τη φράση «στο Υπουργείο Εσωτερικών» προστίθεται η φράση «της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.1427/1984 (Α΄ 40), όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «Ο διορισμός τους γίνεται» προστίθενται οι λέξεις «με κλήρωση σε δημόσια συνεδρίαση».

Άρθρο 50Στην παράγραφο 1 του άρθρου 263Α του Ποινικού

Κώδικα, όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής: «ε) Σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία κατά τις κείμενες διατάξεις μπορούν να διατεθούν από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή από τις πιο πάνω τράπεζες, επιχορηγήσεις ή χρηματοδοτήσεις.»

Άρθρο 51

Παρατείνεται η λειτουργία των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 3475/2006 (Α΄ 146) για τα σχολικά έτη 2014−2015 και 2015−2016 και η λειτουργία τους παύει τη 15η Σεπτεμβρίου 2016. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος καταργείται.

Άρθρο 52Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής

Ανάπτυξης και Τροφίμων Η πρόωρη συνταξιοδότηση των αλιέων που εντάχθηκαν στη Δράση 1 «Πρόωρη Συνταξιοδότηση Αλιέων» του Μέτρου 4.2 «Κοινωνικοοικονομικά μέτρα» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας περιόδου 2000−2006, για το διάστημα από το 64ο και 65ο έτος της ηλικίας τους κατά περίπτωση μέχρι τη συμπλήρωση της αυξημένης ηλικίας συνταξιοδότησής τους που προβλέπεται από το ν. 4093/2012 (Α΄ 222), δύναται να καλυφθεί από πόρους του Εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με τους ίδιους όρους που προέβλεπε η ως άνω Δράση.

Άρθρο 53Παράταση θητείας των ήδη εκλεγμένων οργάνων διοίκησης της Ένωσης Νοσηλευτών – Νοσηλευτριών

Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3252/2004 αντικαθίσταται η λέξη «Μαΐου» με τη λέξη «Σεπτεμβρίου».

Άρθρο 54ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 5 εδάφιο α΄ του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 προστίθενται εδάφια Β΄ και Γ΄ ως εξής: «Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις στη συνταγογράφηση φαρμάκων και λοιπά αναγκαία μέτρα ελέγχου της συνταγογράφησης εκάστου ιατρού. Με όμοια απόφαση μπορεί ο προϋπολογισμός, οι στόχοι, οι περιορισμοί, οι προϋποθέσεις και τα μέτρα να διαφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, τον αριθμό των ασθενών που θεραπεύει και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, το μήνα του έτους (εποχικότητα), τις τυχόν μεταβολές των τιμών των φαρμακευτικών προϊόντων, την εισαγωγή νέων φαρμάκων (πρωτοτύπων ή γενοσήμων) στο θετικό κατάλογο συνταγογράφησης και τέλος την εξέλιξη της φαρμακευτικής δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγογράφηση των φαρμάκων να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί συνταγογράφησης δύνανται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ των ιατρών που συνταγογραφούν σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και των προϋπολογισμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις ως άνω ρυθμίσεις, συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, φαρμάκων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης, ο τρόπος ενσωμάτωσης των ως άνω ρυθμίσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεθοδολογία ελέγχου, ο τομέας εφαρμογής τους (ιδιωτικός ή και δημόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους. Γ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας μπορεί να τίθενται παρόμοια μέτρα, περιορισμοί και προϋποθέσεις ελέγχου της συνταγογράφησης και εκτέλεσης εργαστηριακών, διαγνωστικών και λοιπών υπηρεσιών εκάστου ιατρού και παρόχου υπηρεσιών υγείας. Στα ως άνω εμπίπτουν μέτρα όπως κλειστοί προϋπολογισμοί, οικονομικοί ή άλλοι στόχοι και όρια (πλαφόν), περιορισμοί και προϋποθέσεις, rebates, claw back, διαγνωστικά και θεραπευτικά πρωτόκολλα, κλινικός και οικονομικός έλεγχος, προέγκριση, δεύτερη γνώμη, αξιολόγηση υποδομών και ποιότητας, αποζημίωση με βάση στόχους και απόδοση, θετικό κατάλογο, τιμές αναφοράς, εκπτώσεις, συμφωνίες τιμής, όγκος και επιμερισμός κινδύνου και άλλα παρεμφερή. Με όμοια απόφαση μπορεί τα μέτρα να διαφοροποιούνται ανάλογα με την ειδικότητα του ιατρού, την ιδιότητα και χαρακτηριστικά του παρόχου, τον αριθμό των ασθενών και τα χαρακτηριστικά και παθήσεις αυτών, τη γεωγραφική περιοχή και τα δημογραφικά δεδομένα της, το μήνα του έτους (εποχικότητα), τις μεταβολές στις τιμές των αναλωσίμων και της τεχνολογίας και τέλος την εξέλιξη της δαπάνης σε σχέση με τους εκάστοτε στόχους. Επίσης, δύναται η συνταγογράφηση και εκτέλεση των εξετάσεων και των συναφών υπηρεσιών να συνδέεται με την πάθηση του ασθενούς, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση το International Classification of Disease. Οι ειδικότεροι στόχοι, τα όρια και οι προϋπολογισμοί δύνανται να ενσωματώνονται σε συμβόλαια απόδοσης που συνάπτονται μεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των ιατρών που συνταγογραφούν ή των παρόχων υπηρεσιών υπηρεσιών υγείας σε ασφαλισμένους του οργανισμού και να τίθενται κίνητρα (μπόνους) και ποινές ανάλογα με την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των ορίων και προϋπολογισμών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται επιπρόσθετα οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες εξαιρέσεων από τις άνω ρυθμίσεις συγκεκριμένων κατηγοριών ιατρών, η παρόχων, εξετάσεων, μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, ομάδων ασθενών ή μεμονωμένων περιπτώσεων ιατρών και επίσης, ο τρόπος ενσωμάτωσης των ως άνω ρυθμίσεων στο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, η μεθοδολογία ελέγχου, ο τομέας εφαρμογής τους (ιδιωτικός ή και δημόσιος), καθώς και κάθε αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. α΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επιπροσθέτως με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού της υπέρβασης, καθώς και η μεθοδολογία επιμερισμού του ποσού επιστροφής των φαρμακευτικών εταιρειών, σε περιπτώσεις υπέρβασης των φαρμακευτικών δαπανών του ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισμένους στον εκάστοτε ετήσιο προϋπολογισμό του στόχους. Για τον υπολογισμό της υπέρβασης ή τον επιμερισμό του ποσού επιστροφής δύναται να χρησιμοποιείται η καθαρή δαπάνη του ΕΟΠΥΥ, όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο ΦΠΑ, οι συμμετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρμακευτικών επιχειρήσεων και φαρμακείων, το rebate εισαγωγής στο θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των φαρμακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για φάρμακα της λίστας 1Α του ν. 3816/2010, το ποσοστό χονδρεμπορικού κέρδους που επιστρέφουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν πωλούν απευθείας στα φαρμακεία, και άλλα ποσά τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση. Με όμοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρμάκου, δραστικής ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επιπλέον, δύναται να προσδιορίζεται η διαδικασία συμψηφισμού του ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρμακευτικής δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, εν γένει με το ποσό τυχόν υστέρησης της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων νοσοκομείων, σε σχέση με τον προϋπολογισμό τους. Επίσης, δύναται να προσδιορίζονται μηνιαίοι στόχοι φαρμακευτικής δαπάνης ανάλογα με την εξέλιξη των μέτρων της φαρμακευτικής πολιτικής σε σχέση με τους ετήσιους στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο μέτρο για την αποτελεσματική εφαρμογή τους.»

Άρθρο 55Εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, εκπονούν και υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σχέδιο Εξυγίανσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης υπογράφεται Σύμφωνο Εξυγίανσης μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και του φορέα. Στο πλαίσιο του Συμφώνου Εξυγίανσης ο φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του επόμενου άρθρου, ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο υλοποίησης του Συμφώνου Εξυγίανσης και τη διαπίστωση της μη τήρησης αυτού και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του φορέα που υπογράφει Σύμφωνο Εξυγίανσης εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου, με την ίδια διαδικασία που εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Όλως εξαιρετικώς, κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια υλοποίησης του Σχεδίου Εξυγίανσης, ο συμβαλλόμενος σε αυτό φορέας δύναται να χρηματοδοτείται, εφόσον αυτό απαιτείται, με ποσό που αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και όχι μέσω των Περιφερειών. Η χρηματοδότηση κατά το προηγούμενο εδάφιο γίνεται εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Σχέδιο Εξυγίανσης προβλέπεται υποχρεωτικά η διάρκειά του, η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε αυτό δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση των οφειλών του συμβαλλόμενου φορέα προς το Δημόσιο που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης με περιεχόμενο την απαλλαγή αυτών από μέρος ή το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή 53 και 57 του ν. 4174/2013 ή την καταβολή αυτών σε έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις ή συνδυασμό αυτών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός διμήνου από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επομένους μήνες. Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι δόσεις δεν επιβαρύνονται πλέον κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ ή των άρθρων 53 και 57 του ν. 4174/2013, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενο ποσού η προσαύξηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, το ποσό των επιβαρύνσεων για τις οποίες αυτός απαλλάχθηκε, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδίκαια εάν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως η πρώτη δόση ή εάν δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις και το υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του. Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από το χρόνο ανατροπής της ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος δεν διενεργείται παρακράτηση. Το ποσοστό της παρακράτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση, ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) και, ειδικά στην περίπτωση που αφορά μεταβίβαση ακινήτου, το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αντικειμενικής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398). Το προς συμψηφισμό ή παρακράτηση ποσό πιστώνεται σε δόσεις της ρύθμισης. Κατά το χρονικό διάστημα της πλήρους συμμόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθμισης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ περί συμψηφισμού και χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας στα συνυπόχρεα με το φορέα−πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο Σχέδιο Εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο άρθρο 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται από τους ασφαλιστικούς φορείς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 3 επάγεται ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 4 και αντίστροφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους, και για όσο διάστημα ισχύει και τηρείται η ρύθμιση, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία αφορά τις εν λόγω οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων αυτών. Σε περίπτωση συνολικής εξόφλησης των οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους και για όσο διάστημα ισχύει η ρύθμιση, αναστέλλονται οι, κατά του φορέα και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου για οφειλές που εμπίπτουν στη ρύθμιση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης και για όσο διάστημα αυτό ισχύει, η οικονομική διαχείριση, οι προμήθειες και οι δαπάνες του συμβαλλόμενου φορέα διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του ν.4109/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση υπογραφής Συμφώνου Εξυγίανσης, κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οφειλές του φορέα προς το Δημόσιο, εφόσον δεν ρυθμίζονται με το Σύμφωνο κατά την παράγραφο 3 του παρόντος και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του, ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης, μπορούν να ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ. Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως τα εννέα τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 56Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και ΑλληλεγγύηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συστήνεται Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Παρατηρητήριο) με σκοπό το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων των φορέων του Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει στο σχεδίασμά προνοιακών πολιτικών για την προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής, ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων με γνώμονα τον εξορθολογισμό, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την αποφυγή επικαλύψεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας ως Πρόεδρο, β) τον Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, γ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δ) τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, ε) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), στ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που προτείνεται από την ίδια, η) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε. που προτείνεται από την ίδια, θ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (Ε.Σ.ΑμεΑ) που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία μετά από απόφαση του Δ.Σ. της. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ζ΄, η΄ και θ΄ προτείνονται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός αφότου ειδοποιηθούν σχετικά από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων των περιπτώσεων ζ΄, η΄ και θ΄, το Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στο Παρατηρητήριο εισηγούνται οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισμοί, απολογισμοί, χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, καθώς και στοιχεία που αφορούν στη διοικητική διάρθρωση και στελέχωση, στον αριθμό των επωφελούμενων και στις δράσεις του κάθε φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο υποχρεούνται σε δημόσια ετήσια λογοδοσία, με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο των πεπραγμένων τους και του οικονομικού απολογισμού τους.

Άρθρο 57Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α/α Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 1 Αυτοκινητόδρομος 2 Οδός ταχείας κυκλοφορίας 3 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ≥4 4 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ<4 5 Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών 6 Οδός μεταξύ μικρών οικισμών 7 Συλλεκτήρια οδός 8 Δευτερεύουσα οδός 9 Αγροτική οδός 10 Τριτεύουσα οδός 11 Δασική οδός 12 Αστικός αυτοκινητόδρομος 13 Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας 14 Αστική αρτηρία 15 Κύρια συλλεκτήρια οδός 16 Αστική αρτηρία 17 Κύρια συλλεκτήρια οδός 18 Συλλεκτήρια οδός 19 Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας 20 Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα 21 Μητροπολιτικοί σιδηρόδρομοι (Μετρό) 22 Τροχιόδρομοι (Τραμ) 23 Κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδρομοι (τελεφερίκ) και παρεμφερή μέσα για τη μεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως επιβατών 24 Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης 25 Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες 26 Αεροδρόμια αποκλειστικής χρήσης αερολεσχών 27 Ελικοδρόμια (ως μεμονωμένες εγκαταστάσεις) 28 Πεδία απογείωσης − προσγείωσης αεραθλητικών μέσων α/α Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα 1 Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λπ. 2 Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρες»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λπ. 3 Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατοστρώματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατοστρώματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφηκτή, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λπ. 4 Υδροληψία από λίμνες 5 Υδρομαστεύσεις πηγών 6 Υδρομετρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρομετρήσεις») 7 Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λπ. 8 Σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας 9 Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού και συναφή έργα 10 Αποξηραντικά έργα 11 Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργεια 12 Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων 13 Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων, χωρίς τεχνητό εμπλουτισμό τους, όπως έργα δημιουργίας τεχνητού φραγμού προς την πηγή της υφαλμύρινσης 14 Έργα (επανα)πλημμυρισμού εδαφών 15 Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λπ.) 16 Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 17 Έργα εκβολής τάφρων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 18 Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων 19 Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών κ.λπ.) 20 Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός υδατοστρωμάτων 21 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστήρια νερού») 22 Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους α/α Ομάδα 3η: Λιμενικά Έργα 1 Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες 2 Λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα (π.χ. λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, λιμένες διακίνησης καυσίμων, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων, λιμένες διακίνησης τοξικών και επικινδύνων φορτίων κ.ά.) 3 Μεμονωμένες σκάλες φόρτωσης υλικών 4 Μεμονωμένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας 5 Λιμένες σκάφων αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκάφων 6 Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκάφων ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις 7 Μεμονωμένες προβλήτες 8 Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 9 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή 10 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) 11 Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής 12 Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση 13 Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας 14 α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα β) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες α/α Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 1 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R (β), μεμονωμένες ή συνδυασμένες σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην Ομάδα 9.(γ), (δ),(ε) 2 Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων (εργασία D1, D5) 3 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων 4 Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης (εργασίες R1, D10) (συμπεριλαμβάνονται η αεριοποίηση και η πυρόλυση), πλην των αναφερομένων στην Ομάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα 5 Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΑ) 6 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται: −οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15 −οι αναφερόμενες στους α/α 16,17 −οι αναφερόμενες στην Ομάδα 9 −τυχόν επεξεργασία εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα 7 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9 8 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15) 9 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13) 10 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12) 11 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) 12 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3): α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα, β) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα 13 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά απόβλητα 14 Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5) 15 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3) 16 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5) 17 Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή/και ΟΕΑ ΑΕΚΚ 18 Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10) 19 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα 20 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορία ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση: α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορία: i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα: i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση 21 Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες D και R) 22 Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13) 23 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) 24 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) α/α Ομάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 1 Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ενεργειακών ορυκτών 2 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων 3 Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών 4 Εξόρυξη αδρανών υλικών 5 Δανειοθάλαμοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις ανάγκες έργων υποδομής 6 Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών 7 Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων 8 Γεωτρήσεις για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση γεωθερμικών πεδίων 9 Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόμενων στους α/α 1, 2, 7 και 8) 10 Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος ή στον πυθμένα θαλασσών ή λιμνών 11 Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων α/α Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 1 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα 2 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών 3 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών 4 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί 5 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις 6 Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 7 Χιονοδρομικά κέντρα και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 8 Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 9 Συνεδριακά κέντρα 10 Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 11 Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (προπονητικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού κ.λπ.) και πλην των αναφερομένων στους α.α. 7, 8, 9, 10 και 18 12 Ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία κ.λπ.) 13 Δασικά χωριά 14 Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά. 15 Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 16 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά) 17 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες 18 Πάσης φύσεως θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της κ.υ.α. 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι κ.λπ.) 19 Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών 20 Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.ά.) 21 Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι) 22 Κτίρια γραφείων 23 Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε έναν ή περισσότερους ορόφους) 24 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων 25 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι) α/α Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης 2 Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων 3 Εγκαταστάσεις εκτροφής xοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg) 4 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg) 5 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) 6 Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κ.λπ.) 7 Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών 8 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων 9 Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.) 10 Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ.) 11 Εκτροφή σαλιγκαριών 12 Μικτές μονάδες 13 Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών 14 Εκκολαπτήρια α/α Ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες 1 Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και εκκολαπτήρια 2 Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων 3 Εκτροφή προστατευόμενων ειδών (τόνος κ.λπ.) 4 Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων 5 Εκτροφή ειδών γλυκού νερού (πέστροφες κ.λπ.) 6 Εκτροφή αμφίβιων 7 Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες 8 Εκτροφή μη ενδημικών ειδών 9 Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών κ.λπ.) α/α Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σφαγή ζώων και πουλερικών Συμπεριλαμβάνεται ο πρώτος τεμαχισμός και η συντήρηση του παραγόμενου κρέατος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος (π.χ. αλλαντοποιία)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχθυαλεύρων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών κ.ά.. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες απεντόμωσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Επεξεργασία τομάτας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Ελαιοτριβεία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Παραγωγή: α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών, β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Τυροκόμηση γάλακτος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Παραγωγή παρασκευαστών ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Παραγωγή: α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων. Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Παραγωγή ζάχαρης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

Ζυθοποιία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36

Παραγωγή βύνης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37

Παραγωγή αναψυκτικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 38

Παραγωγή και εμφιάλωση νερού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39

Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 40

Συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41

Παραγωγή προϊόντων καπνού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 43

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συμπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44

Κατασκευή ραφοκλωστών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 45

Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών νημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 47

Κατασκευή ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 48

Κατασκευή κιλιμιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 49

Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 50

Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 51

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 52

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 53

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 54

Κατασκευή εσωρούχων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 55

Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 56

Κατεργασία και δέψη δέρατος – κατεργασία και βαφή γουναρικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 57

Κατασκευή γούνινων ειδών. Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών από τεχνητή γούνα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 58

Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών. Ψυγεία συντήρησης δεράτων και γουναρικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 59

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 60

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 61

Κατασκευή υποδημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 62

Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 63

Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 64

Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 65

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική δραστηριότητα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 66

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 67

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 68

Παραγωγή πρωτογενούς χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 69

Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση υλικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 70

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 71

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 72

Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 73

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 74

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 75

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 76

Έκδοση εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκδοτικές δραστηριότητες κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 77

Εκτύπωση εφημερίδων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 78

Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 79

Βιβλιοδεσία και φινίρισμα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 80

Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 81

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης). Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 82

Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 83

Παραγωγή άλλων στερεών καυσίμων κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 84

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 85

Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα ή/και άλλων καυσίμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 86

Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και συναφών πετρελαιοειδών προϊόντων και ενδιάμεσων α΄ υλών από αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 87

Παραγωγή ασφαλτομίγματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 88

Επεξεργασία ή/και παραγωγή ασφαλτούχων προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 89

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 90

Παραγωγή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 91

Παραγωγή χρωστικών υλών (με χημική μετατροπή)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 92

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 93

Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων όπως ορίζονται στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 94

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 95

Παραγωγή και διόγκωση πολυουρεθάνης, διόγκωση πολυστυρενίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 96

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 97

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 98

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και λάστιχων (στόκου)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 99

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 100

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 101

Παραγωγή εκρηκτικών και αντικειμένων με εκρηκτική ύλη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 102

Ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών ουσιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 103

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατινών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 104

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 105

Παραγωγή χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 106

Παραγωγή μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων πληροφορικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 107

Παραγωγή μη φυσικών ινών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 108

Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών χημικών ουσιών κ.ά. με χημική μετατροπή

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 109

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων ή ουσιών κ.ά. χωρίς χημική μετατροπή

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 110

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ, αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 111

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 112

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 113

Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 114

Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 115

Κατασκευή: −Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών. −Κεραμικών ειδών υγιεινής −Πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων −Κεραμικών πλακιδίων και κυβολίθων −Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη −Άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 116

Κατασκευή : −Κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων −Άλλων προϊόντων κεραμικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 117

Παραγωγή τσιμέντου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 118

Κέντρα διανομής τσιμέντου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 119

Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 120

Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 121

Παραγωγή οξειδίου του μαγνησίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 122

Παραγωγή γύψου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 123

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 124

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 125

Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 126

Παραγωγή κονιαμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 127

Παραγωγή ειδών από αμιαντοτσιμέντο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 128

Παραγωγή ειδών από ινοτσιμέντο, πλην αμιαντοτσιμέντου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 129

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 130

Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς. Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή/και πλύση αδρανών υλικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 131

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 132

Κατασκευή υλικών τριβής με αμίαντο και άλλα προϊόντα αμιάντου, πλην αμιαντοτσιμέντου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 133

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. (περιλαμβάνονται τεχνητές ορυκτές ίνες)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 134

Πρώτη επεξεργασία/εμπλουτισμός μη μεταλλικών ορυκτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 135

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων σε υψικάμινο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 136

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων χωρίς υψικάμινο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 137

Σφυρηλάτηση, θερμή έλαση σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων. Παραγωγή με θερμή έλαση ή/και σφυρηλάτηση προϊόντων από σίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, όπως: πλινθωμάτων, γωνιών, μορφοράβδων, μορφοχαλύβων, μορφοσιδήρων, πλατινών, ράβδων, πλατέων προϊόντων έλασης, γωνιών, πασσαλοσανίδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 138

Τήξη − χύτευση εμπορικώς καθαρού ή σκραπ σιδήρου ή χάλυβα είτε ως αυτοτελή δραστηριότητα είτε ως τμήμα ευρύτερης δραστηριότητας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 139

Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων, χαλυβδοσωλήνων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 140

Ψυχρή επεκτατική ολκή χάλυβα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 141

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 142

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 143

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 144

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 145

Παραγωγή −Κραμάτων από πολύτιμα μέταλλα − Ημικατεργασμένων προϊόντων από πολύτιμα μέταλλα − Χρυσού ή αργύρου ή λευκόχρυσου ή μετάλλων συναφών προς το λευκόχρυσο για την επένδυση κοινών μετάλλων ή άλλων πολύτιμων μετάλλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 146

Τήξη − χύτευση εμπορικώς καθαρών ή σκραπ πολύτιμων μετάλλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 147

− Παραγωγή αλουμίνας − Παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 148

− Παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού. −Παραγωγή κραμάτων αλουμινίου − Τήξη − χύτευση εμπορικώς καθαρού αλουμινίου ή σκραπ αλουμινίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 149

Θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία αλουμινίου για παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 150

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων τους

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 151

− Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό απορριμάτων τους −Παραγωγή κραμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου −Τήξη −χύτευση εμπορικώς καθαρού ή σκραπ μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 152

Θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου για παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων (φύλλα, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 153

Παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 154

− Παραγωγή χαλκού με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού −Παραγωγή κραμάτων χαλκού (π.χ. ορείχαλκος) −Τήξη −χύτευση εμπορικώς καθαρού χαλκού ή σκραπ χαλκού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 155

Κατασκευή σύρματος χαλκού και μηχανική μορφοποίηση προϊόντων από έτοιμη πρώτη ύλη χαλκού ή κραμάτων αυτού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 156

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) από μεταλλεύματα ή οξείδια, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 157

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) με ηλεκτρολυτικό ή αργιλοθερμικό εξευγενισμό των αποβλήτων τους −Τήξη −χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) από σκραπ ή εμπορικώς καθαρή μορφή −Παραγωγή κραμάτων χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λπ. −Πρώτη επεξεργασία χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου (με ή χωρίς χύτευση) κ.λπ. −Παραγωγή συσσωματωμάτων νικελίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 158

Τήξη −χύτευση ελαφρών μετάλλων κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 159

Τήξη −χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων κ.ά. πλην αυτών που εντάσσονται στο είδος με α/α 158

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 160

Βαθεία κοίλανση με χρήση εκρηκτικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 161

Πρώτη επεξεργασία/εμπλουτισμός μεταλλεύματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 162

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 163

Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 164

Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 165

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 166

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 167

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων κ.ά. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 168

Κονιομεταλλουργία (παραγωγή μεταλλικών αντικειμένων από σκόνες μετάλλου με θερμή επεξεργασία ή υπό πίεση)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 169

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 170

Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 171

Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων κ.α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 172

Γενικές μηχανολογικές εργασίες κ.α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 173

Κατασκευή: −Ειδών μαχαιροποιίας −Εργαλείων −Κλειδαριών και μεντεσέδων −Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων −Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας −Ειδών από σύρμα −Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών −Άλλων μεταλλικών προϊόντων κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 174

Κατασκευή : −Κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων −Άλλων αντλιών και συμπιεστών −Άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων −Τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης −Φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων −Εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων −Ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης −Άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης κ.ά. −Γεωργικών ελκυστήρων −Άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων −Εργαλειομηχανών −Μηχανημάτων για τη μεταλλουργία −Μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές −Μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού −Μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών −Μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού −Άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.α.κ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 175

− Κατασκευή πυροβόλων όπλων και του σχετικού εφοδιασμού τους −Επισκευή και συντήρηση όπλων και οπλικών συστημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 176

Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 177

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 178

Κατασκευή : −Μηχανών γραφείου −Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής −Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών −Συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος −Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων −Ηλεκτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα κ.ά. −Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά. −Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 179

Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 180

Κατασκευή: − Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. − Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 181

Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 182

Κατασκευή: − Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής − Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής − Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 183

Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων (ολοκληρωμένη κατασκευή)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 184

Κατασκευή: − Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων − Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 185

Κατασκευή: − Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχανήματα − Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και κατά κινητήρες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 186

− Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών − διαλυτήρια πλοίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 187

Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 188

Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 189

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού, και ειδικότερα: − Κατασκευή ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών έλξης − Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων − Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού τροχαίου υλικού μη αυτοκινούμενου − Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ. − Επισκευή και συντήρηση μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 190

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών (κατασκευή αεροπλάνων, ελικοπτέρων και διαστημικών σκαφών, δορυφόρων, διαστημικών οχημάτων εξερεύνησης, τροχιακών σταθμών, διαστημικών λεωφορείων)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 191

Κατασκευή και επισκευή : − Ανεμοπλάνων και αεροπτέρων, πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αεροστάτων − Μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λπ. − Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 192

Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων και εξαρτημάτων αεροσκαφών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 193

Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 194

Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 195

Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 196

Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 197

Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 198

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 199

Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) και μη οδικών κινητών μηχανημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 200

Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 201

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 202

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 203

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων και αερίων χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 204

Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων κ.ά., που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1, 2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1, 2, 3 για την εισπνοή, β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2, γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον κατηγορίας 1, 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 205

Πλωτές σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 206

Πλωτές κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 207

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 208

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρά καύσιμα, πλην βιοκαυσίμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 209

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα πλην βιοαερίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 210

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ενέργεια

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 211

Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 212

Κατασκευή και βαφή: − καρεκλών και καθισμάτων − άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα − άλλων επίπλων κουζίνας − άλλων επίπλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 213

Κατασκευή στρωμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 214

Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 215

Κατασκευή: − Κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.ά. − Απομιμήσεων κοσμημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 216

Κατασκευή μουσικών οργάνων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 217

Κατασκευή αθλητικών ειδών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 218

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 219

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 220

Άλλες βιομηχανίες κατασκευών κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 221

Εργασίες διαρρύθμισης Επιχειρηματικών Πάρκων και Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 3982/2011

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 222

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων κ.ά. με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 223

− Στεγνοκαθαριστήρια − Πλυντήρια ταπήτων − Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 224

Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 225

Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 226

Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 227

Αναγόμωση πυροσβεστήρων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 228

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις υλικών, τροφίμων κ.λπ. (εκτός των ιατρικών)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 229

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων συσκευασιών (βαρέλια, δεξαμενές κ.λπ.) α/α Ομάδα 10η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών 1 Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις 2 Αγωγοί υγρών καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, μετρητικοί σταθμοί κ.λπ.) 3 Αγωγοί αερίων καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις (σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης πίεσης κ.λπ.) 4 Αγωγοί χημικών ουσιών (υγρών και αερίων) 5 Υποδομές μεταφοράς και αποθήκευση φυσικού αερίου σε γεωλογικούς σχηματισμούς 6 Υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ: αγωγοί μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της πίεσης, τόποι αποθήκευσης, εγκαταστάσεις δέσμευσης για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς 7 Σταθμοί υποδοχής υγροποιημένων αέριων καυσίμων 8 Παραγωγή και μεταφορά ατμού και θερμού νερού, με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 9 Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα 10 Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερύψηλης τάσης) 11 Μεμονωμένα κέντρα υπερύψηλης τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς) α/α Ομάδα 11η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες 1 Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών 2 Αρχική δάσωση και αναδάσωση με σκοπό μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους 3 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 4 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.) 5 Εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού (αυτοκινητοδρόμια, πίστες αγώνων μοτοσικλετών, go cart κ.ά.) 6 Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης ή/και μικροεπισκευής σκαφών 7 α) Σωφρονιστικά καταστήματα β) Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ.) και Φιλοξενούμενων και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) 8 α) Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και εγκαταστάσεις β) Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών 9 Αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς 10 Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα των υποκατηγοριών Α1 και Α2 που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από δύο έτη 11. Αλυκές

Άρθρο 58Έναρξη ισχύος

Ο παρών νόμος τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ