114 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4262/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 55 - Εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
10 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114
10 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4262
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 55Εξυγίανση προνοιακών φορέων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήραΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα ή έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την οικονομική και λειτουργική υποστήριξη των παραπάνω νομικών προσώπων, που παρέχουν δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα, και αντιμετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, εκπονούν και υποβάλλουν προς έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Σχέδιο Εξυγίανσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά την έγκριση του Σχεδίου Εξυγίανσης υπογράφεται Σύμφωνο Εξυγίανσης μεταξύ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Οικονομικών και του φορέα. Στο πλαίσιο του Συμφώνου Εξυγίανσης ο φορέας τίθεται υπό την εποπτεία του Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας του επόμενου άρθρου, ως προς τη λειτουργία του, τον έλεγχο υλοποίησης του Συμφώνου Εξυγίανσης και τη διαπίστωση της μη τήρησης αυτού και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ανατίθεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.). Ο ετήσιος προϋπολογισμός του φορέα που υπογράφει Σύμφωνο Εξυγίανσης εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από εισήγηση του Παρατηρητηρίου, με την ίδια διαδικασία που εγκρίνονται οι προϋπολογισμοί των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας. Όλως εξαιρετικώς, κατά τα δύο (2) πρώτα χρόνια υλοποίησης του Σχεδίου Εξυγίανσης, ο συμβαλλόμενος σε αυτό φορέας δύναται να χρηματοδοτείται, εφόσον αυτό απαιτείται, με ποσό που αντιστοιχεί, κατ’ ανώτατο όριο, στο είκοσι τοις εκατό (20%) του ετήσιου προϋπολογισμού του απευθείας από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, και όχι μέσω των Περιφερειών. Η χρηματοδότηση κατά το προηγούμενο εδάφιο γίνεται εντός των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Σχέδιο Εξυγίανσης προβλέπεται υποχρεωτικά η διάρκειά του, η αναπροσαρμογή των αμοιβών του προσωπικού, σύμφωνα με τα ισχύοντα στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και σε αυτό δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση των οφειλών του συμβαλλόμενου φορέα προς το Δημόσιο που γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης με περιεχόμενο την απαλλαγή αυτών από μέρος ή το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής κατά το άρθρο 6 του ΚΕΔΕ (ν.δ. 356/1974) ή 53 και 57 του ν. 4174/2013 ή την καταβολή αυτών σε έως εξήντα (60) μηνιαίες δόσεις ή συνδυασμό αυτών. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός διμήνου από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επομένους μήνες. Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης οι δόσεις δεν επιβαρύνονται πλέον κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ΚΕΔΕ ή των άρθρων 53 και 57 του ν. 4174/2013, εκτός εάν καθυστερήσει η καταβολή τους, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενο ποσού η προσαύξηση του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση πλήρους συμμόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθμισης, το ποσό των επιβαρύνσεων για τις οποίες αυτός απαλλάχθηκε, διαγράφεται από τα οικεία βιβλία της Φορολογικής Διοίκησης. Η ρύθμιση ανατρέπεται αυτοδίκαια εάν δεν καταβληθεί εμπροθέσμως η πρώτη δόση ή εάν δεν εξοφληθούν εμπρόθεσμα τρεις συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις και το υπόλοιπο χρέος καθίσταται άμεσα απαιτητό με το σύνολο των επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής από τη βεβαίωση μέχρι την εξόφλησή του. Από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου Εξυγίανσης αναστέλλεται η παραγραφή των χρεών για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο έτους από το χρόνο ανατροπής της ρύθμισης. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ και χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας με παρακράτηση. Σε περίπτωση χρηματοδότησης κατά την παράγραφο 2 του παρόντος δεν διενεργείται παρακράτηση. Το ποσοστό της παρακράτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση, ορίζεται σε εβδομήντα τοις εκατό (70%) και, ειδικά στην περίπτωση που αφορά μεταβίβαση ακινήτου, το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί της πραγματικής αξίας αυτού, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αντικειμενικής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274/2013 (Β΄ 3398). Το προς συμψηφισμό ή παρακράτηση ποσό πιστώνεται σε δόσεις της ρύθμισης. Κατά το χρονικό διάστημα της πλήρους συμμόρφωσης του φορέα προς τους όρους της ρύθμισης σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 83 του ΚΕΔΕ περί συμψηφισμού και χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας στα συνυπόχρεα με το φορέα−πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο Σχέδιο Εξυγίανσης δύναται να περιλαμβάνεται ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, αντίστοιχη με αυτή που παρέχεται στις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο άρθρο 99 και 106Β του Πτωχευτικού Κώδικα. Κατά τη διάρκεια ισχύος της ρύθμισης χορηγείται από τους ασφαλιστικούς φορείς αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, για κάθε χρήση, χωρίς παρακράτηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 3 επάγεται ανατροπή της ρύθμισης της παραγράφου 4 και αντίστροφα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους, και για όσο διάστημα ισχύει και τηρείται η ρύθμιση, αναστέλλεται η ποινική δίωξη και η εκδίκαση των ποινικών υποθέσεων για το αδίκημα της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, η οποία αφορά τις εν λόγω οφειλές. Επίσης, για ίσο χρονικό διάστημα, αναστέλλεται η παραγραφή των αδικημάτων αυτών. Σε περίπτωση συνολικής εξόφλησης των οφειλών που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, παύει κάθε σχετική ποινική αξίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Από την υπογραφή Συμφώνου Εξυγίανσης στο οποίο περιλαμβάνεται ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς κατά τις προηγούμενες παραγράφους και για όσο διάστημα ισχύει η ρύθμιση, αναστέλλονται οι, κατά του φορέα και κάθε άλλου συνυπόχρεου με αυτόν προσώπου, πάσης φύσεως, κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείμενη διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού ή διασφαλιστικού μέτρου για οφειλές που εμπίπτουν στη ρύθμιση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Από την υπογραφή του Συμφώνου Εξυγίανσης και για όσο διάστημα αυτό ισχύει, η οικονομική διαχείριση, οι προμήθειες και οι δαπάνες του συμβαλλόμενου φορέα διενεργούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ειδικότερα τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του ν.4109/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση υπογραφής Συμφώνου Εξυγίανσης, κατά τις διατάξεις του παρόντος, οι οφειλές του φορέα προς το Δημόσιο, εφόσον δεν ρυθμίζονται με το Σύμφωνο κατά την παράγραφο 3 του παρόντος και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από την υπογραφή του, ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης, μπορούν να ρυθμίζονται με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 62Α του ΚΕΔΕ. Αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανεξαρτήτως ύψους οφειλής. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως τα εννέα τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 και οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους θέματα που αφορούν στην εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ