114 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4262/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 56 - Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης
10 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114
10 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4262
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 56Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και ΑλληλεγγύηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας συστήνεται Παρατηρητήριο Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης (Παρατηρητήριο) με σκοπό το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων των φορέων του Πανελλαδικού Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Παρατηρητήριο συμβάλλει στο σχεδίασμά προνοιακών πολιτικών για την προστασία ευπαθών ομάδων του πληθυσμού στην κατεύθυνση μιας αποτελεσματικής, ορθολογικής και διαφανούς διαχείρισης των διατιθέμενων πόρων με γνώμονα τον εξορθολογισμό, την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την αποφυγή επικαλύψεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Παρατηρητήριο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας ως Πρόεδρο, β) τον Γενικό Διευθυντή Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, γ) τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δ) τους Προϊστάμενους των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας, ε) τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), στ) ένα μέλος Δ.Ε.Π. ή Ε.Π. Τ.Ε.Ι., που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ζ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, που προτείνεται από την ίδια, η) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε. που προτείνεται από την ίδια, θ) έναν εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας ΑμεΑ (Ε.Σ.ΑμεΑ) που προτείνεται από την Εθνική Συνομοσπονδία μετά από απόφαση του Δ.Σ. της. Οι εκπρόσωποι των περιπτώσεων ζ΄, η΄ και θ΄ προτείνονται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός αφότου ειδοποιηθούν σχετικά από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Έως τον ορισμό των εκπροσώπων των περιπτώσεων ζ΄, η΄ και θ΄, το Παρατηρητήριο συγκροτείται και λειτουργεί νόμιμα και χωρίς τα μέλη αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα που υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας και στο οποίο τηρείται το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας. Στο Παρατηρητήριο εισηγούνται οι κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, τηρείται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Παρατηρητηρίου Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης, στο οποίο καταχωρίζονται προϋπολογισμοί, απολογισμοί, χρηματοδοτήσεις από κάθε πηγή, καθώς και στοιχεία που αφορούν στη διοικητική διάρθρωση και στελέχωση, στον αριθμό των επωφελούμενων και στις δράσεις του κάθε φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο συμπληρώνουν και αποστέλλουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο στοιχεία στο Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι φορείς που υπάγονται στο Παρατηρητήριο υποχρεούνται σε δημόσια ετήσια λογοδοσία, με ανάρτηση στο διαδίκτυο ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο των πεπραγμένων τους και του οικονομικού απολογισμού τους.

Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ