114 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4262/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 57 - Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α/α Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 1 Αυτοκινητόδρομος 2 Οδός ταχείας κυκλοφορίας 3 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ≥4 4 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ<4 5 Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών 6 Οδός μεταξύ μικρών οικισμών 7 Συλλεκτήρια οδός 8 Δευτερεύουσα οδός 9 Αγροτική οδός 10 Τριτεύουσα οδός 11 Δασική οδός 12 Αστικός αυτοκινητόδρομος 13 Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας 14 Αστική αρτηρία 15 Κύρια συλλεκτήρια οδός 16 Αστική αρτηρία 17 Κύρια συλλεκτήρια οδός 18 Συλλεκτήρια οδός 19 Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας 20 Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα 21 Μητροπολιτικοί σιδηρόδρομοι (Μετρό) 22 Τροχιόδρομοι (Τραμ) 23 Κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδρομοι (τελεφερίκ) και παρεμφερή μέσα για τη μεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως επιβατών 24 Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης 25 Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες 26 Αεροδρόμια αποκλειστικής χρήσης αερολεσχών 27 Ελικοδρόμια (ως μεμονωμένες εγκαταστάσεις) 28 Πεδία απογείωσης − προσγείωσης αεραθλητικών μέσων α/α Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα 1 Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λπ. 2 Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρες»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λπ. 3 Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατοστρώματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατοστρώματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφηκτή, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λπ. 4 Υδροληψία από λίμνες 5 Υδρομαστεύσεις πηγών 6 Υδρομετρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρομετρήσεις») 7 Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λπ. 8 Σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας 9 Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού και συναφή έργα 10 Αποξηραντικά έργα 11 Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργεια 12 Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων 13 Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων, χωρίς τεχνητό εμπλουτισμό τους, όπως έργα δημιουργίας τεχνητού φραγμού προς την πηγή της υφαλμύρινσης 14 Έργα (επανα)πλημμυρισμού εδαφών 15 Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λπ.) 16 Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 17 Έργα εκβολής τάφρων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 18 Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων 19 Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών κ.λπ.) 20 Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός υδατοστρωμάτων 21 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστήρια νερού») 22 Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους α/α Ομάδα 3η: Λιμενικά Έργα 1 Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες 2 Λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα (π.χ. λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, λιμένες διακίνησης καυσίμων, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων, λιμένες διακίνησης τοξικών και επικινδύνων φορτίων κ.ά.) 3 Μεμονωμένες σκάλες φόρτωσης υλικών 4 Μεμονωμένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας 5 Λιμένες σκάφων αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκάφων 6 Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκάφων ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις 7 Μεμονωμένες προβλήτες 8 Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 9 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή 10 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) 11 Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής 12 Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση 13 Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας 14 α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα β) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες α/α Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 1 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R (β), μεμονωμένες ή συνδυασμένες σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην Ομάδα 9.(γ), (δ),(ε) 2 Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων (εργασία D1, D5) 3 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων 4 Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης (εργασίες R1, D10) (συμπεριλαμβάνονται η αεριοποίηση και η πυρόλυση), πλην των αναφερομένων στην Ομάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα 5 Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΑ) 6 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται: −οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15 −οι αναφερόμενες στους α/α 16,17 −οι αναφερόμενες στην Ομάδα 9 −τυχόν επεξεργασία εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα 7 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9 8 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15) 9 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13) 10 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12) 11 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) 12 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3): α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα, β) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα 13 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά απόβλητα 14 Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5) 15 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3) 16 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5) 17 Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή/και ΟΕΑ ΑΕΚΚ 18 Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10) 19 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα 20 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορία ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση: α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορία: i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα: i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση 21 Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες D και R) 22 Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13) 23 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) 24 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) α/α Ομάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 1 Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ενεργειακών ορυκτών 2 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων 3 Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών 4 Εξόρυξη αδρανών υλικών 5 Δανειοθάλαμοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις ανάγκες έργων υποδομής 6 Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών 7 Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων 8 Γεωτρήσεις για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση γεωθερμικών πεδίων 9 Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόμενων στους α/α 1, 2, 7 και 8) 10 Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος ή στον πυθμένα θαλασσών ή λιμνών 11 Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων α/α Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 1 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα 2 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών 3 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών 4 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί 5 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις 6 Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 7 Χιονοδρομικά κέντρα και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 8 Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 9 Συνεδριακά κέντρα 10 Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 11 Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (προπονητικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού κ.λπ.) και πλην των αναφερομένων στους α.α. 7, 8, 9, 10 και 18 12 Ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία κ.λπ.) 13 Δασικά χωριά 14 Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά. 15 Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 16 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά) 17 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες 18 Πάσης φύσεως θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της κ.υ.α. 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι κ.λπ.) 19 Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών 20 Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.ά.) 21 Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι) 22 Κτίρια γραφείων 23 Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε έναν ή περισσότερους ορόφους) 24 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων 25 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι) α/α Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης 2 Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων 3 Εγκαταστάσεις εκτροφής xοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg) 4 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg) 5 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) 6 Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κ.λπ.) 7 Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών 8 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων 9 Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.) 10 Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ.) 11 Εκτροφή σαλιγκαριών 12 Μικτές μονάδες 13 Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών 14 Εκκολαπτήρια α/α Ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες 1 Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και εκκολαπτήρια 2 Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων 3 Εκτροφή προστατευόμενων ειδών (τόνος κ.λπ.) 4 Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων 5 Εκτροφή ειδών γλυκού νερού (πέστροφες κ.λπ.) 6 Εκτροφή αμφίβιων 7 Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες 8 Εκτροφή μη ενδημικών ειδών 9 Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών κ.λπ.) α/α Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
10 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114
10 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4262
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 57Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α/α Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 1 Αυτοκινητόδρομος 2 Οδός ταχείας κυκλοφορίας 3 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ≥4 4 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ<4 5 Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών 6 Οδός μεταξύ μικρών οικισμών 7 Συλλεκτήρια οδός 8 Δευτερεύουσα οδός 9 Αγροτική οδός 10 Τριτεύουσα οδός 11 Δασική οδός 12 Αστικός αυτοκινητόδρομος 13 Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας 14 Αστική αρτηρία 15 Κύρια συλλεκτήρια οδός 16 Αστική αρτηρία 17 Κύρια συλλεκτήρια οδός 18 Συλλεκτήρια οδός 19 Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας 20 Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα 21 Μητροπολιτικοί σιδηρόδρομοι (Μετρό) 22 Τροχιόδρομοι (Τραμ) 23 Κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδρομοι (τελεφερίκ) και παρεμφερή μέσα για τη μεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως επιβατών 24 Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης 25 Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες 26 Αεροδρόμια αποκλειστικής χρήσης αερολεσχών 27 Ελικοδρόμια (ως μεμονωμένες εγκαταστάσεις) 28 Πεδία απογείωσης − προσγείωσης αεραθλητικών μέσων α/α Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα 1 Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λπ. 2 Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρες»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λπ. 3 Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατοστρώματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατοστρώματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφηκτή, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λπ. 4 Υδροληψία από λίμνες 5 Υδρομαστεύσεις πηγών 6 Υδρομετρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρομετρήσεις») 7 Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λπ. 8 Σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας 9 Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού και συναφή έργα 10 Αποξηραντικά έργα 11 Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργεια 12 Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων 13 Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων, χωρίς τεχνητό εμπλουτισμό τους, όπως έργα δημιουργίας τεχνητού φραγμού προς την πηγή της υφαλμύρινσης 14 Έργα (επανα)πλημμυρισμού εδαφών 15 Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λπ.) 16 Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 17 Έργα εκβολής τάφρων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 18 Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων 19 Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών κ.λπ.) 20 Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός υδατοστρωμάτων 21 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστήρια νερού») 22 Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους α/α Ομάδα 3η: Λιμενικά Έργα 1 Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες 2 Λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα (π.χ. λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, λιμένες διακίνησης καυσίμων, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων, λιμένες διακίνησης τοξικών και επικινδύνων φορτίων κ.ά.) 3 Μεμονωμένες σκάλες φόρτωσης υλικών 4 Μεμονωμένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας 5 Λιμένες σκάφων αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκάφων 6 Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκάφων ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις 7 Μεμονωμένες προβλήτες 8 Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 9 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή 10 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) 11 Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής 12 Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση 13 Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας 14 α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα β) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες α/α Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 1 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R (β), μεμονωμένες ή συνδυασμένες σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην Ομάδα 9.(γ), (δ),(ε) 2 Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων (εργασία D1, D5) 3 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων 4 Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης (εργασίες R1, D10) (συμπεριλαμβάνονται η αεριοποίηση και η πυρόλυση), πλην των αναφερομένων στην Ομάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα 5 Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΑ) 6 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται: −οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15 −οι αναφερόμενες στους α/α 16,17 −οι αναφερόμενες στην Ομάδα 9 −τυχόν επεξεργασία εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα 7 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9 8 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15) 9 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13) 10 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12) 11 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) 12 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3): α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα, β) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα 13 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά απόβλητα 14 Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5) 15 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3) 16 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5) 17 Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή/και ΟΕΑ ΑΕΚΚ 18 Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10) 19 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα 20 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορία ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση: α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορία: i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα: i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση 21 Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες D και R) 22 Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13) 23 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) 24 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) α/α Ομάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 1 Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ενεργειακών ορυκτών 2 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων 3 Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών 4 Εξόρυξη αδρανών υλικών 5 Δανειοθάλαμοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις ανάγκες έργων υποδομής 6 Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών 7 Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων 8 Γεωτρήσεις για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση γεωθερμικών πεδίων 9 Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόμενων στους α/α 1, 2, 7 και 8) 10 Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος ή στον πυθμένα θαλασσών ή λιμνών 11 Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων α/α Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 1 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα 2 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών 3 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών 4 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί 5 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις 6 Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 7 Χιονοδρομικά κέντρα και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 8 Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 9 Συνεδριακά κέντρα 10 Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 11 Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (προπονητικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού κ.λπ.) και πλην των αναφερομένων στους α.α. 7, 8, 9, 10 και 18 12 Ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία κ.λπ.) 13 Δασικά χωριά 14 Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά. 15 Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 16 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά) 17 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες 18 Πάσης φύσεως θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της κ.υ.α. 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι κ.λπ.) 19 Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών 20 Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.ά.) 21 Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι) 22 Κτίρια γραφείων 23 Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε έναν ή περισσότερους ορόφους) 24 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων 25 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι) α/α Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης 2 Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων 3 Εγκαταστάσεις εκτροφής xοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg) 4 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg) 5 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) 6 Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κ.λπ.) 7 Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών 8 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων 9 Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.) 10 Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ.) 11 Εκτροφή σαλιγκαριών 12 Μικτές μονάδες 13 Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών 14 Εκκολαπτήρια α/α Ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες 1 Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και εκκολαπτήρια 2 Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων 3 Εκτροφή προστατευόμενων ειδών (τόνος κ.λπ.) 4 Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων 5 Εκτροφή ειδών γλυκού νερού (πέστροφες κ.λπ.) 6 Εκτροφή αμφίβιων 7 Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες 8 Εκτροφή μη ενδημικών ειδών 9 Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών κ.λπ.) α/α Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σφαγή ζώων και πουλερικών Συμπεριλαμβάνεται ο πρώτος τεμαχισμός και η συντήρηση του παραγόμενου κρέατος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τυποποίηση κρέατος ζώων και πουλερικών και παραγωγή προϊόντων κρέατος (π.χ. αλλαντοποιία)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επεξεργασία υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος και αλιευμάτων. Συμπεριλαμβάνεται η θερμική επεξεργασία, με ή χωρίς αποτέφρωση, υποπροϊόντων σφαγής και κατεργασίας κρέατος ζώων, πουλερικών και αλιευμάτων ανεξαρτήτως βαθμού επικινδυνότητας, καθώς και των οστεαλεύρων, κρεαταλεύρων, πτηναλεύρων, αιματαλεύρων και ιχθυαλεύρων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Επεξεργασία και συντήρηση πατατών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Παρασκευή ζαχαρωδών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Καθαρισμός, επεξεργασία και τυποποίηση σταφίδας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Παρασκευή διατηρουμένων φρούτων και λαχανικών κ.ά.. Συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες απεντόμωσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Επεξεργασία τομάτας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Ελαιοτριβεία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Παραγωγή: α) εξευγενισμένων ελαίων και λιπών, β) μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Παραγωγή άλλων μη επεξεργασμένων ελαίων και λιπών (συμπεριλαμβάνεται η παραγωγή πυρηνέλαιου)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ξήρανση ελαιούχων σπόρων, λοιπών γεωργικών προϊόντων και φυτικής βιομάζας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Επεξεργασία γάλακτος προς παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυριών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Τυροκόμηση γάλακτος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Παραγωγή προϊόντων αλευρομύλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Παραγωγή γλυκόζης, σιροπιού γλυκόζης, μαλτόζης, γλουτένης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Παραγωγή παρασκευαστών ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Παραγωγή: α) ιχθυοτροφών και β) παρασκευασμάτων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Αρτοποιία και παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Παραγωγή παξιμαδιών, φρυγανιών και μπισκότων. Παραγωγή διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Παραγωγή ζάχαρης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Παραγωγή κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Παραγωγή μακαρονιών, λαζανιών, κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης από υλικά που υφίστανται ζύμωση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 33

Παραγωγή κρασιού, μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 34

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 35

Ζυθοποιία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 36

Παραγωγή βύνης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 37

Παραγωγή αναψυκτικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 38

Παραγωγή και εμφιάλωση νερού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 39

Παραγωγή πάγου για βιομηχανική χρήση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 40

Συσκευασία και τυποποίηση ειδών διατροφής κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 41

Παραγωγή προϊόντων καπνού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 42

Εκκοκκιστήρια βάμβακος χωρίς σπορελαιουργείο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 43

Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών (συμπεριλαμβάνεται συστροφή και προπαρασκευή μεταξιού)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 44

Κατασκευή ραφοκλωστών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 45

Ύφανση φυτικών, ζωικών και συνθετικών νημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 46

Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 47

Κατασκευή ετοίμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών, εκτός από ενδύματα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 48

Κατασκευή κιλιμιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 49

Κατασκευή χονδρών και λεπτών σχοινιών, σπάγκων και διχτυών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 50

Κατασκευή υφασμάτων και προϊόντων από υφάσματα, εκτός από τα ενδύματα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 51

Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.δ.κ.α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 52

Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης ή πλέξης κροσέ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 53

Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 54

Κατασκευή εσωρούχων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 55

Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων, ενδυμάτων εργασίας άλλων ενδυμάτων και συναφών εξαρτημάτων ένδυσης κ.α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 56

Κατεργασία και δέψη δέρατος – κατεργασία και βαφή γουναρικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 57

Κατασκευή γούνινων ειδών. Κατασκευή τεχνητής γούνας και ειδών από τεχνητή γούνα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 58

Αποθήκες ακατέργαστων δεράτων γουναρικών. Ψυγεία συντήρησης δεράτων και γουναρικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 59

Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 60

Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών), τσαντών και παρόμοιων ειδών, ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 61

Κατασκευή υποδημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 62

Πριόνισμα και πλάνισμα ξύλου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 63

Εμποτισμός ή χημική κατεργασία ξύλου με συντηρητικά ή άλλες ουσίες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 64

Παραγωγή ξύλινων πετασμάτων (λεπιδόπλακες, μοριοσανίδες, ινοσανίδες)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 65

Κατασκευή ξυλουργικών προϊόντων για την οικοδομική δραστηριότητα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 66

Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 67

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο, κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 68

Παραγωγή πρωτογενούς χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 69

Παραγωγή χαρτοπολτού από ανακύκλωση υλικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 70

Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 71

Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 72

Κατασκευή ειδών οικιακής χρήσης και ειδών υγιεινής από χαρτί

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 73

Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 74

Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίες)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 75

Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 76

Έκδοση εφημερίδων, βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκδοτικές δραστηριότητες κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 77

Εκτύπωση εφημερίδων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 78

Εκτύπωση βιβλίων, περιοδικών και λοιπές εκτυπωτικές δραστηριότητες κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 79

Βιβλιοδεσία και φινίρισμα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 80

Άλλες δραστηριότητες συναφείς με την εκτύπωση και δραστηριότητες προεκτύπωσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 81

Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κωκοποίησης). Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 82

Παραγωγή ξυλοκάρβουνου και στερεών καυσίμων από βιομάζα φυτικής προέλευσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 83

Παραγωγή άλλων στερεών καυσίμων κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 84

Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 85

Αεριοποίηση ή υγροποίηση άνθρακα ή/και άλλων καυσίμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 86

Παραγωγή λιπαντικών ελαίων και συναφών πετρελαιοειδών προϊόντων και ενδιάμεσων α΄ υλών από αξιοποίηση αποβλήτων ελαίων και πετρελαιοειδών καταλοίπων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 87

Παραγωγή ασφαλτομίγματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 88

Επεξεργασία ή/και παραγωγή ασφαλτούχων προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 89

Εγκαταστάσεις για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 90

Παραγωγή βιομηχανικών και ιατρικών αερίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 91

Παραγωγή χρωστικών υλών (με χημική μετατροπή)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 92

Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 93

Παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων όπως ορίζονται στην Οδηγία 2003/30/ΕΚ, όπως κάθε φορά ισχύει

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 94

Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 95

Παραγωγή και διόγκωση πολυουρεθάνης, διόγκωση πολυστυρενίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 96

Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 97

Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 98

Παραγωγή χρωμάτων, βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων, μελανών τυπογραφίας και λάστιχων (στόκου)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 99

Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών παρασκευασμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 100

Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 101

Παραγωγή εκρηκτικών και αντικειμένων με εκρηκτική ύλη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 102

Ανάκτηση ή καταστροφή εκρηκτικών ουσιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 103

Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας και ζελατινών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 104

Παραγωγή αιθέριων ελαίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 105

Παραγωγή χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 106

Παραγωγή μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων εγγραφής ήχου ή εικόνας και μη προεγγεγραμμένων (κενών) μέσων πληροφορικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 107

Παραγωγή μη φυσικών ινών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 108

Παραγωγή άλλων ανόργανων ή οργανικών χημικών ουσιών κ.ά. με χημική μετατροπή

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 109

Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων ή ουσιών κ.ά. χωρίς χημική μετατροπή

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 110

Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ, αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 111

Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 112

Κατασκευή πλαστικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 113

Παραγωγή, μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού (επίπεδου και κοίλου)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 114

Κατασκευή ινών γυαλιού. Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού, περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 115

Κατασκευή: −Κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών. −Κεραμικών ειδών υγιεινής −Πυρίμαχων κεραμικών προϊόντων −Κεραμικών πλακιδίων και κυβολίθων −Τούβλων, πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη −Άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 116

Κατασκευή : −Κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων −Άλλων προϊόντων κεραμικής

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 117

Παραγωγή τσιμέντου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 118

Κέντρα διανομής τσιμέντου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 119

Παραγωγή οξειδίου του ασβεστίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 120

Παραγωγή εσβεσμένου ασβέστη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 121

Παραγωγή οξειδίου του μαγνησίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 122

Παραγωγή γύψου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 123

Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 124

Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 125

Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 126

Παραγωγή κονιαμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 127

Παραγωγή ειδών από αμιαντοτσιμέντο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 128

Παραγωγή ειδών από ινοτσιμέντο, πλην αμιαντοτσιμέντου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 129

Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα, γύψο και τσιμέντο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 130

Κοπή, μορφοποίηση και κατεργασία λίθων για διακοσμητικούς και οικοδομικούς σκοπούς. Συμπεριλαμβάνεται η θραύση ή/και πλύση αδρανών υλικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 131

Παραγωγή λειαντικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 132

Κατασκευή υλικών τριβής με αμίαντο και άλλα προϊόντα αμιάντου, πλην αμιαντοτσιμέντου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 133

Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.δ.κ.α. (περιλαμβάνονται τεχνητές ορυκτές ίνες)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 134

Πρώτη επεξεργασία/εμπλουτισμός μη μεταλλικών ορυκτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 135

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων σε υψικάμινο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 136

Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων χωρίς υψικάμινο

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 137

Σφυρηλάτηση, θερμή έλαση σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων. Παραγωγή με θερμή έλαση ή/και σφυρηλάτηση προϊόντων από σίδηρο ή ανοξείδωτο χάλυβα ή άλλο κραματοποιημένο χάλυβα, όπως: πλινθωμάτων, γωνιών, μορφοράβδων, μορφοχαλύβων, μορφοσιδήρων, πλατινών, ράβδων, πλατέων προϊόντων έλασης, γωνιών, πασσαλοσανίδων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 138

Τήξη − χύτευση εμπορικώς καθαρού ή σκραπ σιδήρου ή χάλυβα είτε ως αυτοτελή δραστηριότητα είτε ως τμήμα ευρύτερης δραστηριότητας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 139

Κατασκευή χυτοσιδηρών σωλήνων, χαλυβδοσωλήνων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 140

Ψυχρή επεκτατική ολκή χάλυβα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 141

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 142

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 143

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 144

Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 145

Παραγωγή −Κραμάτων από πολύτιμα μέταλλα − Ημικατεργασμένων προϊόντων από πολύτιμα μέταλλα − Χρυσού ή αργύρου ή λευκόχρυσου ή μετάλλων συναφών προς το λευκόχρυσο για την επένδυση κοινών μετάλλων ή άλλων πολύτιμων μετάλλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 146

Τήξη − χύτευση εμπορικώς καθαρών ή σκραπ πολύτιμων μετάλλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 147

− Παραγωγή αλουμίνας − Παραγωγή αλουμινίου από αλουμίνα

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 148

− Παραγωγή αλουμινίου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού. −Παραγωγή κραμάτων αλουμινίου − Τήξη − χύτευση εμπορικώς καθαρού αλουμινίου ή σκραπ αλουμινίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 149

Θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία αλουμινίου για παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων (προφίλ, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 150

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων τους

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 151

− Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό απορριμάτων τους −Παραγωγή κραμάτων μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου −Τήξη −χύτευση εμπορικώς καθαρού ή σκραπ μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 152

Θερμή ή ψυχρή έλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου για παραγωγή ενδιαμέσων προϊόντων (φύλλα, ράβδοι, σωλήνες κ.ά.)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 153

Παραγωγή χαλκού από μετάλλευμα, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 154

− Παραγωγή χαλκού με ηλεκτρολυτικό εξευγενισμό αποβλήτων αυτού −Παραγωγή κραμάτων χαλκού (π.χ. ορείχαλκος) −Τήξη −χύτευση εμπορικώς καθαρού χαλκού ή σκραπ χαλκού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 155

Κατασκευή σύρματος χαλκού και μηχανική μορφοποίηση προϊόντων από έτοιμη πρώτη ύλη χαλκού ή κραμάτων αυτού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 156

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) από μεταλλεύματα ή οξείδια, συμπεριλαμβανομένων των συμπυκνωμάτων αυτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 157

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) με ηλεκτρολυτικό ή αργιλοθερμικό εξευγενισμό των αποβλήτων τους −Τήξη −χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων (χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λπ.) από σκραπ ή εμπορικώς καθαρή μορφή −Παραγωγή κραμάτων χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου κ.λπ. −Πρώτη επεξεργασία χρωμίου, μαγγανίου, νικελίου (με ή χωρίς χύτευση) κ.λπ. −Παραγωγή συσσωματωμάτων νικελίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 158

Τήξη −χύτευση ελαφρών μετάλλων κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 159

Τήξη −χύτευση μη σιδηρούχων μετάλλων κ.ά. πλην αυτών που εντάσσονται στο είδος με α/α 158

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 160

Βαθεία κοίλανση με χρήση εκρηκτικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 161

Πρώτη επεξεργασία/εμπλουτισμός μεταλλεύματος

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 162

Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 163

Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 164

Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 165

Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 166

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού για την κεντρική θέρμανση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 167

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση μετάλλων κ.ά. με έλαση. Δεν περιλαμβάνεται η κονιομεταλλουργία

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 168

Κονιομεταλλουργία (παραγωγή μεταλλικών αντικειμένων από σκόνες μετάλλου με θερμή επεξεργασία ή υπό πίεση)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 169

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων (περιλαμβάνεται μόνο η χημική ή ηλεκτρολυτική κατεργασία και η μεταλλική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 170

Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 171

Επιφανειακή κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων κ.α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 172

Γενικές μηχανολογικές εργασίες κ.α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 173

Κατασκευή: −Ειδών μαχαιροποιίας −Εργαλείων −Κλειδαριών και μεντεσέδων −Χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων −Ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας −Ειδών από σύρμα −Συνδετήρων εν γένει και προϊόντων κοχλιομηχανών −Άλλων μεταλλικών προϊόντων κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 174

Κατασκευή : −Κινητήρων και στροβίλων, με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών, οχημάτων και δικύκλων −Άλλων αντλιών και συμπιεστών −Άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων −Τριβέων, οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης, στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης −Φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων −Εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων −Ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης −Άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης κ.ά. −Γεωργικών ελκυστήρων −Άλλων γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων −Εργαλειομηχανών −Μηχανημάτων για τη μεταλλουργία −Μηχανημάτων για τα ορυχεία, τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές −Μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων, ποτών και καπνού −Μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών −Μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού −Άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.δ.α.κ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 175

− Κατασκευή πυροβόλων όπλων και του σχετικού εφοδιασμού τους −Επισκευή και συντήρηση όπλων και οπλικών συστημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 176

Κατασκευή ηλεκτρικών και μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 177

Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών, πρωτογενών ηλεκτρικών στοιχείων και πρωτογενών ηλεκτρικών συστοιχιών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 178

Κατασκευή : −Μηχανών γραφείου −Ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής −Ηλεκτροκινητήρων, ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών −Συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος −Φωτιστικού εξοπλισμού και ηλεκτρικών λαμπτήρων −Ηλεκτρικού εξοπλισμού για κινητήρες και οχήματα κ.ά. −Λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού κ.ά. −Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών δεκτών, συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας, καθώς και των συναφών μερών και εξαρτημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 179

Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 180

Κατασκευή: − Ηλεκτρονικών λυχνιών και λοιπών ηλεκτρονικών εξαρτημάτων. − Τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών πομπών και συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας και ενσύρματης τηλεγραφίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 181

Κατασκευή ιατροχειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών οργάνων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 182

Κατασκευή: − Οργάνων και συσκευών μέτρησης, επαλήθευσης, δοκιμών, πλοήγησης και άλλων χρήσεων, με εξαίρεση τον εξοπλισμό ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής − Εξοπλισμού ελέγχου των βιομηχανικών μεθόδων παραγωγής − Οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 183

Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων (ολοκληρωμένη κατασκευή)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 184

Κατασκευή: − Κινητήρων αεροσκαφών, πλοίων, μηχανοκίνητων οχημάτων και αυτοκινούμενων εργοταξιακών μηχανημάτων − Πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 185

Κατασκευή: − Αμαξωμάτων για αυτοκινούμενα, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα οχήματα και εργοταξιακά μηχανήματα − Μερών και εξαρτημάτων για αυτοκίνητα οχήματα και κατά κινητήρες

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 186

− Ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, εκτός των σκαφών αναψυχής, των αθλητικών σκαφών − διαλυτήρια πλοίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 187

Ναυπήγηση και επισκευή σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 188

Κατασκευή και επισκευή τμημάτων πλοίων και σκαφών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 189

Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού, και ειδικότερα: − Κατασκευή ηλεκτροκίνητων και ντιζελοκίνητων σιδηροδρομικών και τροχιοδρομικών μηχανών έλξης − Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αμαξών, καθώς και οχημάτων συντήρησης ή βοηθητικών οχημάτων − Κατασκευή σιδηροδρομικού ή τροχιοδρομικού τροχαίου υλικού μη αυτοκινούμενου − Κατασκευή ειδικών τμημάτων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών μηχανών έλξης, κατά: άξονες, τροχοί, φρένα κ.λπ. − Επισκευή και συντήρηση μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 190

Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημικών σκαφών (κατασκευή αεροπλάνων, ελικοπτέρων και διαστημικών σκαφών, δορυφόρων, διαστημικών οχημάτων εξερεύνησης, τροχιακών σταθμών, διαστημικών λεωφορείων)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 191

Κατασκευή και επισκευή : − Ανεμοπλάνων και αεροπτέρων, πηδαλιουχούμενων αερόπλοιων και αεροστάτων − Μηχανισμών εκτόξευσης αεροσκαφών, μηχανισμών ανάσχεσης κ.λπ. − Εξοπλισμού εδάφους για αεροπορική εκπαίδευση

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 192

Συντήρηση αεροσκαφών και τμημάτων και εξαρτημάτων αεροσκαφών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 193

Κατασκευή μοτοσικλετών (ολοκληρωμένη κατασκευή)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 194

Συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 195

Κατασκευή τμημάτων και εξαρτημάτων μοτοσικλετών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 196

Κατασκευή και συναρμολόγηση ποδηλάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 197

Κατασκευή και συναρμολόγηση αναπηρικών αμαξιδίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 198

Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 199

Συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, λιπαντήρια οχημάτων (φορτηγών, αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών) και μη οδικών κινητών μηχανημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 200

Υπηρεσίες αφαλάτωσης νερού

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 201

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, υγρών καυσίμων και χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 202

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών καυσίμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 203

Χερσαίες εγκαταστάσεις αποθήκευσης αερίων καυσίμων και αερίων χημικών προϊόντων. Δεν περιλαμβάνεται η αποθήκευση των προϊόντων που εντάσσονται στο είδος με α/α 204

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 204

Χερσαίες εγκαταστάσεις παντός είδους αποθήκευσης επικίνδυνων προϊόντων κ.ά., που χαρακτηρίζονται ως: α) οξείας τοξικότητας κατηγορίας 1, 2 για την κατάποση και το δέρμα και κατηγορίας 1, 2, 3 για την εισπνοή, β) καρκινογόνα, μεταλλαξιογόνα ή επικίνδυνα για την αναπαραγωγή κατηγορίας 1, 2, γ) επικίνδυνα για το υδατικό περιβάλλον κατηγορίας 1, 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 205

Πλωτές σταθερές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 206

Πλωτές κινητές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων ή χημικών προϊόντων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 207

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με στερεά καύσιμα πλην βιομάζας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 208

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με υγρά καύσιμα, πλην βιοκαυσίμων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 209

Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αέρια καύσιμα πλην βιοαερίου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 210

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από πυρηνική ενέργεια

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 211

Εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 212

Κατασκευή και βαφή: − καρεκλών και καθισμάτων − άλλων επίπλων για γραφεία και καταστήματα − άλλων επίπλων κουζίνας − άλλων επίπλων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 213

Κατασκευή στρωμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 214

Κοπή νομισμάτων και μεταλλίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 215

Κατασκευή: − Κοσμημάτων και συναφών ειδών κ.ά. − Απομιμήσεων κοσμημάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 216

Κατασκευή μουσικών οργάνων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 217

Κατασκευή αθλητικών ειδών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 218

Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 219

Κατασκευή σκουπών και βουρτσών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 220

Άλλες βιομηχανίες κατασκευών κ.ά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 221

Εργασίες διαρρύθμισης Επιχειρηματικών Πάρκων και Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 41 του ν. 3982/2011

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 222

Εγκαταστάσεις αποθήκευσης εμπορευμάτων κ.ά. με ή χωρίς ψύξη ή κατάψυξη

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 223

− Στεγνοκαθαριστήρια − Πλυντήρια ταπήτων − Βιομηχανικά πλυντήρια ιματισμού, λευκών ειδών και συναφών ειδών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 224

Ανακύκλωση μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 225

Ανακύκλωση μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες R12)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 226

Εγκαταστάσεις απορρύπανσης και διάλυσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) χωρίς τεμαχισμό

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 227

Αναγόμωση πυροσβεστήρων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 228

Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις υλικών, τροφίμων κ.λπ. (εκτός των ιατρικών)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 229

Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων συσκευασιών (βαρέλια, δεξαμενές κ.λπ.) α/α Ομάδα 10η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών 1 Αγωγοί καυσίμων εθνικής σημασίας ή ενταγμένοι στα ευρωπαϊκά ή διεθνή δίκτυα και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις 2 Αγωγοί υγρών καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις (αντλιοστάσια, μετρητικοί σταθμοί κ.λπ.) 3 Αγωγοί αερίων καυσίμων και υποστηρικτικές τους εγκαταστάσεις (σταθμοί μέτρησης και ρύθμισης πίεσης κ.λπ.) 4 Αγωγοί χημικών ουσιών (υγρών και αερίων) 5 Υποδομές μεταφοράς και αποθήκευση φυσικού αερίου σε γεωλογικούς σχηματισμούς 6 Υποδομές μεταφοράς και αποθήκευσης ρευμάτων διοξειδίου του άνθρακα σε γεωλογικούς σχηματισμούς κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2009/31/ΕΚ: αγωγοί μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων των συναφών σταθμών ανύψωσης της πίεσης, τόποι αποθήκευσης, εγκαταστάσεις δέσμευσης για σκοπούς αποθήκευσης σε γεωλογικούς σχηματισμούς 7 Σταθμοί υποδοχής υγροποιημένων αέριων καυσίμων 8 Παραγωγή και μεταφορά ατμού και θερμού νερού, με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 9 Σταθμοί ανεφοδιασμού οχημάτων με αέρια ή υγρά καύσιμα 10 Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τις συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις (υποσταθμοί και κέντρα υπερύψηλης τάσης) 11 Μεμονωμένα κέντρα υπερύψηλης τάσης και μεμονωμένοι υποσταθμοί επί της επιφάνειας του εδάφους (συμπεριλαμβάνονται και οι επεκτάσεις σε υφιστάμενους υποσταθμούς) α/α Ομάδα 11η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες 1 Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών 2 Αρχική δάσωση και αναδάσωση με σκοπό μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης του εδάφους 3 Χώροι συγκέντρωσης και διακίνησης παλαιών μετάλλων ή προσωρινής συγκέντρωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 4 Χώροι αποθήκευσης και διακίνησης οικοδομικών υλικών που περιλαμβάνουν διακίνηση χύδην υλικών (άμμος, χαλίκι κ.ά.) 5 Εγκαταστάσεις μηχανοκίνητου αθλητισμού (αυτοκινητοδρόμια, πίστες αγώνων μοτοσικλετών, go cart κ.ά.) 6 Χερσαίες εγκαταστάσεις διαχείμανσης ή/και μικροεπισκευής σκαφών 7 α) Σωφρονιστικά καταστήματα β) Κέντρα και Μονάδες Πρώτης Υποδοχής (Κ.Ε.Π.Υ.) και Φιλοξενούμενων και Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης (Π.ΚΕ.Κ.) 8 α) Νεκροταφεία και συνοδά αυτών έργα και εγκαταστάσεις β) Κέντρα αποτέφρωσης νεκρών 9 Αποτέφρωση νεκρών ζώων συντροφιάς 10 Πιλοτικές εγκαταστάσεις: έργα των υποκατηγοριών Α1 και Α2 που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως ανάπτυξη και δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και δεν χρησιμοποιούνται περισσότερο από δύο έτη 11. Αλυκές

Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ