114 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4262/2014

Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
Άρθρο 57 - Τροποποίηση του ν. 4015/2011 (Α΄ 210) Η παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4015/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «10. Οι προθεσμίες που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 9 του παρόντος άρθρου ως και οι προθεσμίες που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος νόμου, λήγουν την 30ή Αυγούστου 2014.» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ α/α Ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών 1 Αυτοκινητόδρομος 2 Οδός ταχείας κυκλοφορίας 3 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ≥4 4 Οδός μεταξύ νομών/επαρχιών με Λ<4 5 Οδός μεταξύ επαρχιών/οικισμών 6 Οδός μεταξύ μικρών οικισμών 7 Συλλεκτήρια οδός 8 Δευτερεύουσα οδός 9 Αγροτική οδός 10 Τριτεύουσα οδός 11 Δασική οδός 12 Αστικός αυτοκινητόδρομος 13 Αστική οδός ταχείας κυκλοφορίας 14 Αστική αρτηρία 15 Κύρια συλλεκτήρια οδός 16 Αστική αρτηρία 17 Κύρια συλλεκτήρια οδός 18 Συλλεκτήρια οδός 19 Εκσυγχρονισμός, επέκταση, βελτίωση ή τροποποίηση υφιστάμενων έργων οδοποιίας 20 Σιδηρόδρομοι υπεραστικού ή προαστιακού χαρακτήρα 21 Μητροπολιτικοί σιδηρόδρομοι (Μετρό) 22 Τροχιόδρομοι (Τραμ) 23 Κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδρομοι (τελεφερίκ) και παρεμφερή μέσα για τη μεταφορά αποκλειστικά ή κυρίως επιβατών 24 Αερολιμένες εμπορικής και επιβατικής κίνησης 25 Αεροδρόμια σε υδάτινες επιφάνειες 26 Αεροδρόμια αποκλειστικής χρήσης αερολεσχών 27 Ελικοδρόμια (ως μεμονωμένες εγκαταστάσεις) 28 Πεδία απογείωσης − προσγείωσης αεραθλητικών μέσων α/α Ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα 1 Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κ.λπ. 2 Έργα ταμίευσης υδάτων (εφεξής «ταμιευτήρες»), όπως: ταμιευτήρες φραγμάτων, λιμνοδεξαμενές, ομβροδεξαμενές και υδατοδεξαμενές κ.λπ. 3 Υδροληψία ή εκτροπή νερού από υδατοστρώματα με οποιονδήποτε τρόπο (εφεξής «υδροληψία από υδατοστρώματα»), όπως: με φράγμα ταμίευσης ή ανάσχεσης, ρουφηκτή, διάφραγμα υπό την κοίτη, άντληση κ.λπ. 4 Υδροληψία από λίμνες 5 Υδρομαστεύσεις πηγών 6 Υδρομετρήσεις και φρέατα κάθε χρήσης (εφεξής «υδρομετρήσεις») 7 Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης, όπως: κλειστοί αγωγοί μεταφοράς νερού (συμπεριλαμβανομένου και του θερμού) ή αποχέτευσης ακαθάρτων ή ομβρίων, διώρυγες, τάφροι, σήραγγες μεταφοράς υδάτων κ.λπ. 8 Σύστημα ύδρευσης της πρωτεύουσας 9 Αρδευτικά και (απο)στραγγιστικά έργα, έργα αγροτικού αναδασμού και συναφή έργα 10 Αποξηραντικά έργα 11 Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατική γεωργική καλλιέργεια 12 Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υπογείων υδάτων 13 Έργα πρόληψης ή αντιμετώπισης της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδάτων, χωρίς τεχνητό εμπλουτισμό τους, όπως έργα δημιουργίας τεχνητού φραγμού προς την πηγή της υφαλμύρινσης 14 Έργα (επανα)πλημμυρισμού εδαφών 15 Αντιπλημμυρικά έργα και έργα διευθέτησης της ροής των υδάτων (εφεξής «αντιπλημμυρικά έργα»), όπως: διαμόρφωση διατομής με επένδυση ή μη, κατασκευή ή ενίσχυση αναχωμάτων, άρση προσχώσεων, κάλυψη υδατορέματος, κατασκευή τεχνητού κλάδου κ.λπ.) 16 Έργα εκβολής υδατορεμάτων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 17 Έργα εκβολής τάφρων εισερχόμενα εντός της θάλασσας 18 Αναχώματα πέριξ λιμνών ή υγροτόπων 19 Έργα αντιμετώπισης της διάβρωσης εδαφών (όπως έργα ορεινής υδρονομίας, αναβαθμοί συγκράτησης φερτών υλών κ.λπ.) 20 Κατασκευές μεμονωμένων προβόλων εντός υδατοστρωμάτων 21 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού προς πόση («διυλιστήρια νερού») 22 Επένδυση εδαφών προς στεγανοποίησή τους α/α Ομάδα 3η: Λιμενικά Έργα 1 Εμπορικοί και επιβατικοί λιμένες 2 Λιμένες βιομηχανικού χαρακτήρα (π.χ. λιμένες εξυπηρέτησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων, λιμένες διακίνησης καυσίμων, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων, λιμένες διακίνησης τοξικών και επικινδύνων φορτίων κ.ά.) 3 Μεμονωμένες σκάλες φόρτωσης υλικών 4 Μεμονωμένα αγκυροβόλια εντός θάλασσας 5 Λιμένες σκάφων αναψυχής (μαρίνες) και καταφύγια τουριστικών σκάφων 6 Λιμένες εξυπηρέτησης αλιευτικών σκάφων ή μικτής χρήσης με τουριστικά σκάφη, εξυπηρέτησης αεραθλητικών δραστηριοτήτων, ιχθυόσκαλες και συναφείς εγκαταστάσεις 7 Μεμονωμένες προβλήτες 8 Μεμονωμένες ράμπες ανέλκυσης και καθέλκυσης σκαφών 9 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση εντός της θάλασσας και σε απόσταση από την ακτή 10 Έργα προστασίας ακτής από διάβρωση επί της ακτογραμμής (παράλληλα ή κάθετα) 11 Έργα ανάπλασης και διαμόρφωσης ακτής 12 Πλωτά φράγματα προστασίας ακτών από ρύπανση 13 Τεχνητοί ύφαλοι στον πυθμένα της θάλασσας 14 α) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα β) Ανάκτηση εδαφών από λίμνες α/α Ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών 1 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R (β), μεμονωμένες ή συνδυασμένες σε επικίνδυνα απόβλητα, πλην των αναφερομένων στους α/α 2, 3, 4 και στην Ομάδα 9.(γ), (δ),(ε) 2 Υγειονομική ταφή επικινδύνων αποβλήτων (εργασία D1, D5) 3 Μεμονωμένες ή συνδυασμένες εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης επικινδύνων αποβλήτων (εργασία R12, R13, D13, D15) εξαιρουμένης της προσωρινής αποθήκευσης, εν αναμονή της συλλογής στο χώρο παραγωγής των αποβλήτων 4 Εγκαταστάσεις αποτέφρωσης ή ενεργειακής αξιοποίησης (εργασίες R1, D10) (συμπεριλαμβάνονται η αεριοποίηση και η πυρόλυση), πλην των αναφερομένων στην Ομάδα 9 και τυχόν επεξεργασίας μη επικινδύνων αποβλήτων εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα 5 Ολοκληρωμένες Εγκαταστάσεις διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΑ) 6 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες D και R σε μη επικίνδυνα απόβλητα, εκτός αστικών στερεών αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνονται: −οι εργασίες R3, R12, R13, D13 και D15 −οι αναφερόμενες στους α/α 16,17 −οι αναφερόμενες στην Ομάδα 9 −τυχόν επεξεργασία εντός βιομηχανικών μονάδων που έχουν άλλη κύρια βιομηχανική δραστηριότητα 7 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και μεταφόρτωσης (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8, 9 8 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων (εργασίες D13, D14 και D15) 9 Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κ.λπ. (εργασίες R12 και R13) 10 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις ανάκτησης υλικών μέσω μηχανικής διαλογής (ΚΑΥ, ΕΜΑΚ κ.λπ.) από μη επικίνδυνα απόβλητα, (εργασίες R12) 11 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας μη επικίνδυνων αποβλήτων προς παραγωγή βιοαερίου (εργασία R3) 12 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής εδαφοβελτιωτικών ή και οργανοχουμικών λιπασμάτων (εργασία R3): α) από στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα (εκτός των αστικών στερεών αποβλήτων) ή βιομάζα, β) από υγρά μη επικίνδυνα απόβλητα 13 Εγκαταστάσεις που εκτελούν εργασίες R3, R10, R12, D8, D9, D13 σε αστικά στερεά απόβλητα 14 Υγειονομική ταφή μη επικινδύνων αστικών στερεών υπολειμμάτων ή αποβλήτων (ΧΥΤΥ ή ΧΥΤΑ) (εργασίες D1, D5) 15 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις παρασκευής εδαφοβελτιωτικών – κομπόστ από προδιαλεγμένο ή διαχωρισμένο οργανικό κλάσμα αστικών στερεών αποβλήτων σε βιομηχανικά κτίρια ή άλλες κατάλληλες κατασκευές, π.χ. τύπου θερμοκηπίου, μη στεγασμένες κ.λπ. (εργασία R3) 16 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΕΚΚ (εργασία R5) 17 Οργανωμένοι χώροι διάθεσης αδρανών υλικών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ (εργασία D1) ή/και ΟΕΑ ΑΕΚΚ 18 Εγκαταστάσεις καύσης νεκρών ζώων εκτροφής (εργασία D10) 19 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών σε επιφανειακό υδάτινο αποδέκτη ή τη θάλασσα 20 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων (πόλεων και οικισμών) με διάθεση επεξεργασμένων υγρών στο έδαφος (π.χ. για εμπλουτισμό υπόγειου υδροφορία ή για άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση: α) άμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορία: i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, β) έμμεσος εμπλουτισμός υπόγειου υδροφορέα: i) για υδατικά συστήματα που εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, ii) για υδατικά συστήματα που δεν εμπίπτουν στο άρθρο 7 του π.δ. 51/2007, γ) στο έδαφος (άρδευση) ή για αστική – βιομηχανική χρήση 21 Πλωτές εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (εργασίες D και R) 22 Αποθήκευση μη επικινδύνων υγρών αποβλήτων σε στεγανές δεξαμενές (εργασίες D15, R13) 23 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων πόλεων και οικισμών ή υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) 24 Μεμονωμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών μη επικίνδυνων αποβλήτων για σύνολο βιομηχανικών εγκαταστάσεων (εργασίες D2, D4, D8, D9, D13, R3, R10, R12) α/α Ομάδα 5η: Εξορυκτικές και συναφείς δραστηριότητες 1 Εξόρυξη στερεών ενεργειακών ορυκτών και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ενεργειακών ορυκτών 2 Εξόρυξη μεταλλευμάτων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση μεταλλευμάτων 3 Εξόρυξη βιομηχανικών ορυκτών, μαρμάρων και σχιστολιθικών πλακών 4 Εξόρυξη αδρανών υλικών 5 Δανειοθάλαμοι αδρανών και γαιωδών ή άλλων εδαφικών υλικών αποκλειστικά για τις ανάγκες έργων υποδομής 6 Αμμοληψίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των λατομείων αδρανών υλικών 7 Άντληση υδρογονανθράκων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση υδρογονανθράκων 8 Γεωτρήσεις για εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων και ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση γεωθερμικών πεδίων 9 Ερευνητικές γεωτρήσεις για ανεύρεση ορυκτών πόρων (πλην των αναφερόμενων στους α/α 1, 2, 7 και 8) 10 Άλλες ερευνητικές εργασίες (εκτός των γεωτρήσεων) που συνιστούν επέμβαση στο έδαφος ή στον πυθμένα θαλασσών ή λιμνών 11 Εγκαταστάσεις διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων α/α Ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις, έργα αστικής ανάπτυξης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 1 Σύνθετα τουριστικά καταλύματα 2 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων και εκτός ορίων οικισμών 3 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε περιοχές εντός σχεδίων πόλεων και εντός ορίων οικισμών 4 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα σε οικισμούς που έχουν χαρακτηριστεί ως παραδοσιακοί 5 Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων και λοιπές κατασκηνώσεις 6 Μη κύρια τουριστικά καταλύματα 7 Χιονοδρομικά κέντρα και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 8 Γήπεδα golf και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 9 Συνεδριακά κέντρα 10 Υδροθεραπευτήρια, θαλασσοθεραπευτήρια και οι συνοδευτικές αυτών εγκαταστάσεις 11 Λοιπές εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (προπονητικά κέντρα, κέντρα ιππικού τουρισμού κ.λπ.) και πλην των αναφερομένων στους α.α. 7, 8, 9, 10 και 18 12 Ξενώνες (νεότητας, ειδικών ομάδων ατόμων, γηροκομεία κ.λπ.) 13 Δασικά χωριά 14 Εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης: νοσοκομεία, κλινικές, θεραπευτήρια κ.ά. 15 Εγκαταστάσεις εκπαίδευσης 16 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες (ανοικτά ή κλειστά) 17 Γήπεδα και αθλητικές εγκαταστάσεις χωρίς κερκίδες 18 Πάσης φύσεως θεματικά πάρκα (συμπεριλαμβάνονται τα ψυχαγωγικά θεματικά πάρκα της κ.υ.α. 16793/2009, οι ζωολογικοί κήποι κ.λπ.) 19 Αίθουσες θεάτρου, κινηματογράφων, συναυλιών ή συνδυασμός αυτών 20 Κέντρα πολιτισμού (πολιτιστικά κέντρα, μουσεία κ.ά.) 21 Εκθεσιακά κέντρα (στεγασμένοι και υπαίθριοι εκθεσιακοί χώροι) 22 Κτίρια γραφείων 23 Εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα καταστημάτων, υπεραγορές (super markets), πολυκαταστήματα (στεγασμένοι χώροι σε έναν ή περισσότερους ορόφους) 24 Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων 25 Εγκαταστάσεις χονδρικού εμπορίου: κρεαταγορές, ιχθυαγορές, λαχαναγορές (στεγασμένοι και ημιστεγασμένοι χώροι) α/α Ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις εκτροφής κοτόπουλων πάχυνσης 2 Εγκαταστάσεις εκτροφής ωοτόκων ορνίθων 3 Εγκαταστάσεις εκτροφής xοίρων πάχυνσης (άνω των 30 kg) 4 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι βάρους 30 kg) 5 Εγκαταστάσεις εκτροφής χοιρομητέρων (με τα παράγωγά τους μέχρι τελικής πάχυνσης) 6 Εγκαταστάσεις εκτροφής άλλων πτηνών (χήνες, ινδιάνοι, ορτύκια, πέρδικες, στρουθοκάμηλοι, φασιανοί κ.λπ.) 7 Εγκαταστάσεις εκτροφής κουνελιών 8 Εγκαταστάσεις εκτροφής αιγοπροβάτων 9 Εγκαταστάσεις εκτροφής βοοειδών (μοσχάρια πάχυνσης, αγελάδες κ.λπ.) 10 Εκτροφή άλλων ζώων (ιπποειδή, μινκ, αλεπούδες, σκύλοι κ.λπ.) 11 Εκτροφή σαλιγκαριών 12 Μικτές μονάδες 13 Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και μονάδες εκτροφής μη ενδημικών ειδών 14 Εκκολαπτήρια α/α Ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες 1 Πάσης φύσεως ιχθυογεννητικοί σταθμοί και εκκολαπτήρια 2 Εκτροφή θαλάσσιων ιχθύων 3 Εκτροφή προστατευόμενων ειδών (τόνος κ.λπ.) 4 Εκτροφή καρκινοειδών και μαλακίων 5 Εκτροφή ειδών γλυκού νερού (πέστροφες κ.λπ.) 6 Εκτροφή αμφίβιων 7 Πρωτοεμφανιζόμενες εκτροφές και τεχνολογίες 8 Εκτροφή μη ενδημικών ειδών 9 Εκτατικές εκτροφές σε ανοικτές υδάτινες εκτάσεις (λιμνοθάλασσες, εκβολές ποταμών κ.λπ.) α/α Ομάδα 9η: Βιομηχανικές δραστηριότητες και συναφείς εγκαταστάσεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 179
10 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 114
10 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4262
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 179

Κατασκευή μονωμένων συρμάτων και καλωδίων

Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ