118 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4264/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ
15 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118
15 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 36Ανακοίνωση λειτουργίας εκθέσεων και άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προκειμένου να λειτουργήσουν εκθέσεις που διοργανώνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα είτε πρόκειται για ειδικές, κλαδικές και γενικές εμπορικές εκθέσεις με αντικείμενο την προβολή και τη διάθεση βιομηχανικών, γεωργικών, χειροτεχνικών προϊόντων και υπηρεσιών (με εξαίρεση τις εκθέσεις εικαστικών τεχνών) είτε για εμπορικές εκθέσεις στα πλαίσια συνεδρίων, απαιτείται ανακοίνωση−γνωστοποίηση στο οικείο Δήμο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην οικεία Περιφέρεια.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προκειμένου να διοργανωθούν οι εκθέσεις της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων, στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθριων ή μικτών. Άδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται ειδικά για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασμένοι μόνιμα και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος (κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν υπερβαίνει τα 1.000 τ.μ.. Η άδεια καταλληλότητας χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου των εκθεσιακών κέντρων και χώρων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύριος, νομέας ή κάτοχος των Εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εφόσον τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη διαμόρφωση του εκθεσιακού χώρου και τη λειτουργία της έκθεσης εμπίπτουν στο ν. 2939/2001 (Α΄ 179), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3854/2010 (Α΄ 94), ο διοργανωτής υποχρεούται να διαχειρίζεται τα απόβλητα αυτά μέσω εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την καταλληλότητα των εκθεσιακών χώρων, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας καταλληλότητας, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 37Διαδικασία ανακοίνωσης λειτουργίας εμπορικών εκθέσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ανακοίνωση λειτουργίας εμπορικών εκθέσεων γίνεται από τον διοργανωτή στο Δήμο ή στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, στην Περιφέρεια, στα όρια των οποίων πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ανακοίνωση υποβάλλεται τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία λειτουργίας της έκθεσης και περιλαμβάνει υποχρεωτικά, τα εξής στοιχεία: (α) Πλήρη στοιχεία του διοργανωτή (στοιχεία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του φυσικού προσώπου ή κατά περίπτωση, του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου, φορέα ή οργανισμού που διοργανώνει την έκθεση, επωνυμία και διακριτικό τίτλο, έδρα, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αν πρόκειται για μόνιμα εγκατεστημένο πάροχο, αριθμό ΓΕΜΗ, αν υπάρχει, αλλιώς Αρ.Μ.Α.Ε. ή αριθμό βιβλίων Πρωτοδικείου και επιμελητήριο στο οποίο είναι εγγεγραμμένο μέλος). (β) Αριθμό πρωτοκόλλου άδειας καταλληλότητας του εκθεσιακού χώρου. (γ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από το φυσικό πρόσωπο διοργανωτή ή στην περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπό του, ότι: ί) δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της απάτης, υπεξαίρεσης, χρεοκοπίας, πλαστογραφίας ή φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, παράβασης των νόμων για τα ναρκωτικά και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ii) υποχρεωτικά θα παρευρίσκεται γενικός ιατρός ή διπλωματούχος νοσοκόμος, προκειμένου να διασφαλίζεται η παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκθεσης, iii) συνεργάζεται με κατάλληλα αδειοδοτημένο συλλέκτη για τα απόβλητα που θα προκύψουν από τη δραστηριότητα. Οι υπηρεσίες, στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις, υποχρεούνται να ενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44). (δ) Το χαρακτήρα της έκθεσης, δηλαδή αν απευθύνεται μόνο σε εμπορικούς επισκέπτες ή/και στο ευρύ κοινό, όπως και αν χαρακτηρίζεται ως τοπική ή περιφερειακή, πανελλήνια ή διεθνής, ανάλογα με την περιοχή που διοργανώνεται η έκθεση, την εμβέλεια, τον τόπο προέλευσης των επισκεπτών και το είδος των εκθεμάτων. (ε) Τον ακριβή καθορισμό του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί. (στ) Το ωράριο λειτουργίας και το ακριβές χρονικό διάστημα λειτουργίας της έκθεσης, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τριάντα (30) συναπτές ημέρες. (ζ) Τον κανονισμό συμμετοχής των εκθετών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Διευθύνσεις ή τα Τμήματα των Δήμων ή των Περιφερειών στους οποίους γίνεται η ανακοίνωση, υποχρεούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών να αναζητούν υπηρεσιακώς αντίγραφο της άδειας καταλληλότητας των μόνιμα στεγασμένων εκθεσιακών κέντρων και χώρων και των προσωρινά στεγασμένων, υπαίθριων ή μικτών, εκθεσιακών κέντρων και χώρων από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των οικείων Δήμων με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί η ως άνω άδεια ενημερώνουν αμελλητί με κάθε πρόσφορο μέσο και με απόδειξη παραλαβής το διοργανωτή ότι η έκθεση δεν μπορεί να διοργανωθεί στο συγκεκριμένο χώρο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διοργανωτής αναγνωρισμένος από κράτος − μέλος της Ε.Ε. ή κράτος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος δύναται στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών να διοργανώνει περιστασιακά εκθέσεις στην Ελλάδα (εφεξής διασυνοριακός διοργανωτής), εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος, μπορεί να οργανώσει έκθεση στην Ελλάδα ακολουθώντας την ως άνω διαδικασία.

Άρθρο 38Λοιπές ρυθμίσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε έκθεση εκθέτη με την ιδιότητα του παραγωγού, αν η δήλωση συμμετοχής δεν συνοδεύεται από σχετική βεβαίωση της ιδιότητας αυτής από τον αρμόδιο φορέα (Επιμελητήριο, Συνεταιρισμός κ.λπ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μεταβολή της ημερομηνίας ή του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της έκθεσης. Στη σχετική ανακοίνωση και εφόσον υποβάλλεται αίτημα μεταβολής του εκθεσιακού κέντρου και χώρου διεξαγωγής της έκθεσης επισυνάπτεται συμπληρωματικά η άδεια καταλληλότητας του νέου χώρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μεταβολή του είδους των εκθεμάτων ή του κλάδου που θα προβληθεί στην έκθεση είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι ο διοργανωτής υποβάλλει ανακοίνωση προς την αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας κατά περίπτωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία έναρξης της έκθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε περίπτωση που, για λόγους που δεν συνιστούν τυχηρό ή ανωτέρα βία, η προγραμματισμένη έκθεση δεν διεξαχθεί, ο διοργανωτής έχει υποχρέωση να ενημερώσει τον αρμόδιο Δήμο ή, στην περίπτωση διεθνών εκθέσεων, την αρμόδια Περιφέρεια τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την προγραμματισθείσα έναρξη της έκθεσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε εκθέσεις με αντικείμενο εκρηκτικά−εύφλεκτα υλικά, οι εκθέτες έχουν υποχρέωση να παρουσιάζουν τα εκθέματά τους με τη μορφή ομοιωμάτων από μη αυθεντικά υλικά ή με γραφικές απεικονίσεις − εικονικές αναπαραστάσεις ως προς το είδος, τη λειτουργία και τη χρήση τους ή με διαφημιστικά έντυπα, video, αφίσες κ.λπ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες δημοσιεύουν στον οικείο διαδικτυακό τους τόπο πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργούσες εμπορικές εκθέσεις και όσες προγραμματίζεται να διεξαχθούν, τυχόν μεταβολές στις προγραμματισθείσες εκθέσεις, σύμφωνα με τις παραγράφους 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως και πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διεξαγωγής, το χαρακτήρα των εκθέσεων και το χρονικό διάστημα λειτουργίας τους, το είδος των εκθεμάτων και τα στοιχεία των διοργανωτών. Οι ίδιες πληροφορίες κοινοποιούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στη Διεύθυνση Εμπορικών Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Άρθρο 39Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλες οι υφιστάμενες άδειες πωλητών υπαίθριου εμπορίου, στάσιμου και πλανόδιου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη συνταξιοδότηση των δικαιούχων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι υφιστάμενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συμβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας, με απόφασή τους που εκδίδεται τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από την καταληκτική ημερομηνία ανανέωσης, καθορίζουν με αλφαβητική σειρά τα χρονικά διαστήματα για την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 προκειμένου για την ανανέωση όλων των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήματα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δημοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες ή σε δύο (2) ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται με απόδειξη στις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελματιών πωλητών προκειμένου για την ενημέρωση των μελών τους. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5 του παρόντος, οι επαγγελματίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραμένουν στις θέσεις που ήδη κατέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι την κατάργηση των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών κατά το άρθρο 21 τα υφιστάμενα Διοικητικά Συμβούλια αποφασίζουν μόνο για τα καίρια ζητήματα λειτουργίας των Οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 1 του άρθρου 26 ισχύει από την 1.1.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36, για τα θέματα που αυτή θα ρυθμίζει, εξακολουθεί να ισχύει η με αριθμό Κ1−3508/29.11.2011 υπουργική απόφαση (Β΄ 3009).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ειδικά για τη χορήγηση αδειών στους χερσαίους χώρους τοπικής αρμοδιότητας των οργανισμών λιμένων, λιμενικών ταμείων και μαρινών του Ε.Ο.Τ., οι διατάξεις του ν. 2323/1995 διατηρούνται σε ισχύ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Τα κλιμάκια ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαίθριου εμπορίου, όπως η σύστασή τους προβλέπεται στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995, διατηρούνται σε ισχύ και αποτελούν ελεγκτικά όργανα των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του παρόντος. Όπου στο άρθρο 7α του ν. 2323/1995 γίνεται λόγος για το έργο των κλιμακίων ελέγχου λαϊκών αγορών και υπαιθρίου εμπορίου, νοείται εφεξής ο έλεγχος τήρησης των διατάξεων του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση κανονιστικών πράξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος που προβλέπται στη διατηρούμενη παράγραφο 12 του άρθρου 1 του ν. 2323/1995 (Α΄ 145), ισχύει το π.δ. 12/2005 (Α΄ 10).

Άρθρο 40Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις: α) Τα άρθρα 33 έως 39 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173). β) Το άρθρο 1, εκτός της παραγράφου 12, τα άρθρα 2,5,6,7, οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β, τα άρθρα 7ε, 7στ και 8α του ν. 2323/1995 (Α΄145). γ) Τα άρθρα 11 και 14 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14). δ) η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (Α΄87). ε) Το π.δ. 51/2006 (Α΄ 53). στ) Το π.δ. 254/2005 (Α΄ 307). ζ) To π.δ. 489/1987 (Α΄ 226). η) To π.δ. 115/2008 (Α΄ 179). θ) Tο άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α΄ 47). ι) Η Κ1−3508/29.11.2011 (Β΄ 3009) μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36. ια) H υποπαράγραφος Η3 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). ιβ) Το π.δ. 58/2005 (Α΄ 87). ιγ) Το π.δ. 85/2004 (Α΄ 66). ιδ) Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

Άρθρο 41ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά την παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής: «5Α. α) Στο Εφετείο Αθηνών συνιστάται ιδιαίτερο Ποινικό Τμήμα, του οποίου η λειτουργία θα αρχίσει τη 16η Σεπτεμβρίου 2014. Στο Τμήμα αυτό υπάγονται όλες οι ποινικές υποθέσεις αρμοδιότητας του Πενταμελούς Εφετείου, του Μικτού Ορκωτού Εφετείου και των Τριμελών και Μονομελών Εφετείων, καθώς και του Συμβουλίου Εφετών. Οι δικαστές που είναι αναγκαίοι για τη συγκρότηση του Ποινικού Τμήματος ορίζονται για μια διετία με απόφαση της Ολομέλειας του Εφετείου Αθηνών με αντίστοιχη τροποποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας αυτού. Κατά τον ορισμό των δικαστών του Ποινικού Τμήματος λαμβάνονται υπόψη και οι ανάγκες συγκρότησης των πολιτικών τμημάτων του Εφετείου. Η θητεία των δικαστών, οι οποίοι θα απασχολούνται αποκλειστικά στο Ποινικό Τμήμα, μπορεί να παραταθεί, με απόφαση της ίδιας Ολομέλειας, για ένα ακόμη έτος. Η Ολομέλεια μπορεί να ανανεώσει τη θητεία των δικαστών για τη συγκρότηση του Ποινικού Τμήματος για μία επιπλέον διετία, εφόσον υπάρχει προς τούτο συναίνεση των τελευταίων. Σε αυτή την περίπτωση η συνολική συνεχόμενη θητεία στο Ποινικό Τμήμα δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα έτη. Μετά τη θητεία τους στο Ποινικό Τμήμα, οι δικαστές που είχαν οριστεί σε αυτό, μπορούν να οριστούν εκ νέου για τη συγκρότηση αυτού, μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος τουλάχιστον δύο (2) ετών. Η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών, η οποία συγκαλείται εντός του μηνός Ιουνίου, καθορίζει τον απαιτούμενο για τη συγκρότηση του Ποινικού Τμήματος αριθμό δικαστών, προσαυξημένο σε ποσοστό 20%. Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, ασκώντας την κατά το άρθρο 17Α παρ. 7 του ν. 1756/1998 αρμοδιότητά της, περιορίζει τον αριθμό των δικαστών που καθόρισε το Εφετείο Αθηνών μέχρι τον απαιτούμενο για τη συγκρότηση του Ποινικού Τμήματος αριθμό δικαστών. Για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται στο Ποινικό Τμήμα από οποιεσδήποτε υπηρεσιακές μεταβολές των δικαστών, η Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών μπορεί οποτεδήποτε να τροποποιεί και συμπληρώνει τις ως άνω αποφάσεις της. Στις ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Αθηνών και του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών μετέχουν με ποινή ακυρότητας της διαδικασίας αυτοί που υπηρετούν στο Ποινικό Τμήμα. β) Στο Ποινικό Τμήμα του Εφετείου Αθηνών λειτουργεί Τμήμα Βουλευμάτων, για τη συγκρότηση του οποίου ορίζεται από την Ολομέλεια του Εφετείου Αθηνών ο αριθμός των δικαστών που είναι αναγκαίοι προς τούτο. Οι δικαστές (Πρόεδροι Εφετών και Εφέτες), που μετέχουν στο Τμήμα Βουλευμάτων με ισάριθμους αναπληρωματικούς, ορίζονται για ένα δικαστικό έτος με κλήρωση μεταξύ των Προέδρων Εφετών και των εφετών που υπηρετούν στο Ποινικό Τμήμα. Οι κληρωθέντες δικαστές περιλαμβάνονται στην κλήρωση για τη συγκρότηση του Τμήματος Βουλευμάτων και του επόμενου δικαστικού έτους. Σε περίπτωση κλήρωσης των δικαστών για δύο (2) συνεχόμενα δικαστικά έτη, αυτοί δεν περιλαμβάνονται στην κλήρωση για τα επόμενα δύο (2) δικαστικά έτη, αν παραταθεί ή ανανεωθεί η θητεία τους στο Ποινικό Τμήμα. Η κλήρωση γίνεται από το Α’ Τριμελές Εφετείο κατά την τελευταία δικάσιμο του Ιουνίου σε δημόσια συνεδρίαση και με δύο κληρωτίδες. Εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι υπηρεσιακές μεταβολές κατά το άρθρο 50 του ν. 1756/1988, η κλήρωση μπορεί να διενεργηθεί το αργότερο μέχρι 15 Ιουλίου. Για την κλήρωση χρησιμοποιούνται ως κλήροι σφαιρίδια αδιαφανή. Αμέσως πριν από τη διενέργεια της κλήρωσης το ως άνω δικαστήριο συνέρχεται σε συμβούλιο προκειμένου να τοποθετηθούν τα σφαιρίδια, αφού προηγουμένως επιδειχτούν σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου, τα ονόματα όλων των προέδρων εφετών και των εφετών του Ποινικού Τμήματος. Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα σφαιρίδια σε χωριστές κληρωτίδες για τους Προέδρους Εφετών και Εφέτες. Κατά τη δημόσια συνεδρίαση ο πρόεδρος εξάγει από την πρώτη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Προέδρων Εφετών, τον ορισθέντα από την Ολομέλεια αριθμό προέδρων εφετών, μετά των αναπληρωματικών τους. Ακολούθως, εξάγει από τη δεύτερη κληρωτίδα, που περιέχει τα σφαιρίδια με τα ονόματα όλων των Εφετών, αριθμό κλήρων ίσο προς το διπλάσιο αριθμό των Εφετών που πρόκειται να υπηρετήσουν στο Τμήμα Βουλευμάτων. Από τους κληρωθέντες οι πρώτοι κατά σειρά της κλήρωσης μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος του όλου αριθμού αποτελούν τα τακτικά και οι υπόλοιποι τα αναπληρωματικά μέλη του Τμήματος. Για τα δύο στάδια της κλήρωσης συντάσσονται πρόχειρα πρακτικά, σε δύο όμοια πρωτότυπα, τα οποία υπογράφονται στην έδρα. Το ένα από αυτά αναρτάται αμέσως στον πίνακα ανακοινώσεων του δικαστηρίου. Τα αναπληρωματικά μέλη αναπληρώνουν κατά τη σειρά κλήρωσής τους τα τακτικά, όταν ελλείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1 του άρθρου 283 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 282 ο ανακριτής, αμέσως μετά την απολογία του κατηγορουμένου, μπορεί να τον αφήσει ελεύθερο ή να εκδώσει διάταξη που να του θέτει περιοριστικούς όρους ή, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου άρθρου, να εκδώσει διάταξη επιβολής κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση ή, αν τα ανωτέρω μέτρα δεν επαρκούν, να εκδώσει ειδικά και εμπεριστατωμένα αιτιολογημένο ένταλμα προσωρινής κράτησης, αφού προηγουμένως και σε κάθε περίπτωση λάβει τη γραπτή σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα. Σε περίπτωση διαφωνίας για την προσωρινή κράτηση, αποφαίνεται το δικαστικό συμβούλιο (άρθρα 305 και 307 στοιχείο στ΄). Η πρόταση του εισαγγελέα υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών και το Συμβούλιο αποφασίζει μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών. Στο μεταξύ διάστημα με διάταξη του ανακριτή επιβάλλεται ο κατ’ οίκον περιορισμός του κατηγορουμένου, η αφαίρεση διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου ταξιδιωτικού εγγράφου του και η απαγόρευση εξόδου του από τη χώρα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετατροπή ποινής φυλάκισης σε χρηματική. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα εφαρμόζεται και στην περίπτωση μετατροπής ποινών φυλάκισης από τρία έως και πέντε έτη που επιβλήθηκαν αμετάκλητα μέχρι τη δημοσίευση του ν. 4093/2012. Για τη μετατροπή αποφασίζει αμετάκλητα το Δικαστήριο που εξέδωσε την καταδικαστική απόφαση, ύστερα από κλήτευση του αιτούντος. Κατά τη μετατροπή εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 82 του Ποινικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο άρθρο 39 του ν. 4250/2014 (Α΄74) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Στους μετατασσόμενους, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, υπαλλήλους μπορεί, σε περίπτωση αδυναμίας συγκρότησης του Δικαστηρίου, να ανατίθενται, με πράξη του διευθύνοντος το Δικαστήριο, καθήκοντα γραμματέα της έδρας.»

Άρθρο 42ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι παράγραφοι 5, 6 και 7 του άρθρου 25Α του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) αντικαθίστανται ως εξής: «5. Κάθε μέρος που θεωρεί ότι υπάρχει διαφορά προς επίλυση μπορεί να προσφύγει στην διαδικασία Διαιτησίας εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης προς αυτό της απόφασης του αντισυμβαλλόμενου Μέρους επί της ένστασης ή της άπρακτου παρόδου της δίμηνης προθεσμίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, με την κατάθεση αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, που κοινοποιείται στο άλλο Μέρος. Η αίτηση αυτή περιέχει σαφή περιγραφή της διαφοράς και ορισμό Διαιτητή για λογαριασμό του προσφεύγοντος. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα. 6. Το Διαιτητικό Δικαστήριο αποτελείται από τρεις (3) Διαιτητές. Το κάθε Μέρος θα ορίζει έναν Διαιτητή. Ο ορισμός Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση κοινοποιείται υποχρεωτικά προς τον προσφεύγοντα, προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον προσφεύγοντα και προς τον Διαιτητή που ορίζεται από τον καθ’ ου. Σε περίπτωση μη διορισμού Διαιτητή από τον καθ’ ου η αίτηση εντός οκτώ (8) ημερών από την προς αυτόν επίδοση της αίτησης περί υποβολής της διαφοράς σε Διαιτησία, ο δεύτερος Διαιτητής ορίζεται για λογαριασμό του καθ’ ου από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης του αιτούντος. 7. Ο επιδιαιτητής ορίζεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες δύο διαιτητές εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τον κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος ορισμό του διαιτητή του καθ’ ου και γνωστοποιείται εντός πέντε (5) ημερών στα διάδικα μέρη. Ως επιδιαιτητές ορίζονται: α) ανώτατοι δικαστικοί λειτουργοί εν ενεργεία ή μη και β) ο Πρόεδρος της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), εφόσον είναι νομικός. Σε περίπτωση που εντός της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας οι δύο διαιτητές δεν συμφωνήσουν στον ορισμό του επιδιαιτητή, επιδιαιτητής ορίζεται ο Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, ο οποίος δύναται αντ’ αυτού να ορίσει ως επιδιαιτητή ένα από τα προαναφερόμενα πρόσωπα, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε μέρους. Η ανωτέρω διαδικασία επιλογής επιδιαιτητή εφαρμόζεται και για όσες διαφορές έχουν υπαχθεί στη διαδικασία επίλυσης διαφορών με την απόφαση της παραγράφου 3 του παρόντος και για τις οποίες δεν έχει οριστεί επιδιαιτητής μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες της παρούσας παραγράφου αρχίζουν από την έναρξη ισχύος της παρούσας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (κ.ν. 3669/2008, Α΄116) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με τις οποίες εγκρίνεται η δημοπράτηση δημοσίων έργων με το σύστημα μελέτη−κατασκευή και οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση σε ισχύ της υπουργικής απόφασης του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31.12.2014, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχουν υποβληθεί οι φάκελοι προσφορών των σχετικών δημοπρασιών.»

Άρθρο 43ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όρια Εφημεριών Ιατρών ΕΣΥ και σχετικά θέματα Τα εδάφια i έως νi της περίπτωσης Α΄ της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄297), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129), την παρ.3 του άρθρου 62 του ν. 3918/2011 (Α΄31), την παρ. 27 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150) και την παρ. α΄ του άρθρου 99 του ν. 4182/2013 (A΄185), αντικαθίστανται ως ακολούθως: «i. Οι ειδικευόμενοι ιατροί σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα). ii. Στη Γ΄ ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων πέντε (5) ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε έντεκα (11) εφημερίες, εκ των οποίων επτά (7) ενεργές εφημερίες (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και τέσσερις (4) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. iii. Στην Β΄ζώνη οι Συντονιστές Διευθυντές και οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) εφημερίες, εκ των οποίων πέντε (5) ενεργές εφημερίες (3 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. iv. Στην A΄ ζώνη οι Διευθυντές λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) εφημερίες, εκ των οποίων τρεις (3) ενεργές εφημερίες (1 Καθημερινή, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και τρεις (3) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Οι υπόλοιποι ειδικευμένοι ιατροί λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε έξι (6) εφημερίες, εκ των οποίων τέσσερις (4) ενεργές εφημερίες (2 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα) και δύο (2) εφημερίες ετοιμότητας καθημερινές. Για τους Συντονιστές Διευθυντές της Α΄ ζώνης ισχύει η περίτωση Η΄ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43). Οι ειδικευμένοι ιατροί όλων των βαθμιδών ανεξαρτήτως ζώνης, πραγματοποιούν τόσες εφημερίες, ενεργές ή μεικτές ή ετοιμότητας, όσες απαιτούν οι ανάγκες του τμήματός τους και έως το ποσό της ανώτατης αποζημίωσης, όπως αυτό ορίστηκε στα εδάφια ii έως iv. v. Οι ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου σε όλες τις ζώνες λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση, η οποία δεν υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί σε επτά (7) ενεργές εφημερίες κάθε μήνα (5 Καθημερινές, 1 Σάββατο, 1 Κυριακή − Εξαιρέσιμη ημέρα). vi. Τα μέλη Δ.Ε.Π. λαμβάνουν μηνιαίως αποζημίωση που δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στην Α΄ Ζώνη εφημερίες και ως εξής: οι Λέκτορες σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Β΄, οι Επίκουροι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Επιμελητές Α΄, οι Αναπληρωτές Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Διευθυντές και οι Καθηγητές σε αντιστοιχία με τους Συντονιστές Διευθυντές.» Η παρούσα ισχύει αναδρομικά από 10.9.2013, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4182/2013.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τροποποίηση του ν. 4238/2014 Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011, η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η ισχύς της ως άνω παραγράφου αρχίζει από 1.7.2014. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες έως 30.6.2014 εξετάζονται από αυτές.»

Άρθρο 44Ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) Στο άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α΄193) επέρχονται oι κάτωθι τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 1 και στην τρίτη περίοδο, η φράση «και στη δημιουργία και λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.» αναδιατυπώνεται ως εξής: «και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 2Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 2Α, η περίπτωση α΄ αναδιατυπώνεται ως εξής: «α) την έγκριση της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 2A και στην περίπτωση η΄ διαγράφονται οι πρώτες τρεις (3) λέξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 2Α, στην περίπτωση ι΄, στη δεύτερη περίοδο και μετά τη φράση «τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προστίθεται φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά το τέλος της παραγράφου 2Α προστίθεται επιπλέον παράγραφος 2Β ως εξής: «α) Ειδικά και μόνο για τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 και για τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ που προβλέπονται στο π.δ. 60/2006 (Α΄65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στη Φ.253/155439/Β6/2009 υ.α. (Β΄2544), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ που προβλέπονται στο ν. 3748/2009 (Α΄29), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που προβλέπονται στη Φ. 253/128314/Β6/2002 υ.α. (Β΄1538), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των πανελλαδικών εξετάσεων που προβλέπονται στη Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, με τις οποίες διεξάγονται οι διαδικασίες αυτές, με τη διαφοροποίηση ότι ο πρόεδρος του Ε.Ο.Ε. ασκεί την εποπτεία στις αντίστοιχες προβλεπόμενες Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων, στις οποίες δύναται να παρίσταται. β) Για τις ως άνω διαδικασίες, για την ως άνω χρονική περίοδο και για τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 που αναφέρονται σε κεντρικό επίπεδο, θα ζητείται η γνώμη του προέδρου του Ε.Ο.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παραγράφου 2Β προστίθεται παράγραφος 2Γ ως εξής: « Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2013−2014, ο Ε.Ο.Ε. δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄Λυκείου και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παράγραφο 3, στην περίπτωση β΄, να προστεθεί στο τέλος η φράση «ή όταν ελλείπει τον νόμιμο αναπληρωτή του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παράγραφο 3, η περίπτωση δ΄ να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Ένα μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή ένα μέλος ΕΠ ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται ως έξης: «Έναν Σχολικό Σύμβουλο ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 προστίθεται στο τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στην περίπτωση ζ΄της παραγράφου 3 προστίθεται στο τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον ελλείπει τον νόμιμο αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 αναδιατυπώνεται ως εξής: «4.α) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, οι οποίοι συνεπικουρούνται από ειδική τριμελή επιτροπή δύο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου της ημεδαπής και έναν σχολικό σύμβουλο Δ.Ε., τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, τα μέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής και την ειδική τριμελή επιτροπή και ο ορισμός τους επικυρώνεται από το Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η περίπτωση γστ΄ της παραγράφου 6 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 τροποποιείται ως εξής: «Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής μπορεί να εξουσιοδοτούνται άλλα μέλη ή άλλα όργανά της να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 45Θέματα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο εδάφιο α΄, της παραγράφου 3, του άρθρου 3, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά τη φράση «Τα γραπτά διορθώνονται από τον οικείο διδάσκοντα» προστίθεται κείμενο ως εξής: «Όλα τα θέματα για τα μαθήματα επιλογής της Α΄ τάξης Ημερησίου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου: Εφαρμογές Πληροφορικής, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Καλλιτεχνική Παιδεία, καθώς και για όλα τα μουσικά μαθήματα των Μουσικών Λυκείων, για τα μαθήματα κατευθύνσεων όλων των τάξεων Λυκείου των Καλλιτεχνικών σχολείων ορίζονται από τον οικείο διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) περί «Προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και απόρρητα» ισχύουν και για τις πράξεις που αφορούν τα μέλη της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών των Εξεταζόμενων Μαθημάτων που συγκροτούνται από το ΙΕΠ στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 3, και της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄193) για προφανείς λόγους διασφάλισης του κύρους και της αξιοπιστίας των ενεργειών των εν λόγω οργάνων. Οι πράξεις που αφορούν την επιλογή, τον ορισμό, τις μετακινήσεις και τις αμοιβές των μελών και περιέχουν δεδομένα που αφορούν στην ταυτότητά τους, δημοσιεύονται και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια αμέσως μετά τη διεξαγωγή και ολοκλήρωση των εξετά− σεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. α) Για το σχολικό έτος 2013−2014 δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Εκκλησιαστικών Λυκείων στα υποχρεωτικά μαθήματα ειδικότητας, των Λυκείων Ειδικής Αγωγής, καθώς και για τους μαθητές που φοιτούν σε Μειονοτικά Λύκεια και Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια και σε ελληνικά λύκεια του εξωτερικού και για τους ρωμαιοκαθολικούς μαθητές που φοιτούν σε λύκεια στα οποία διδάσκεται το ρωμαιοκαθολικό δόγμα στο εξεταζόμενο μάθημα των θρησκευτικών. Η εφαρμογή της τράπεζας δύναται να επεκτείνεται και στους ανωτέρω με σχετική απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από σχετική εισήγηση του ΙΕΠ και γνώμη του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (όσον αφορά στα Μειονοτικά Λύκεια και τα μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια) ή του αρμόδιου Συντονιστή σχολείων του εξωτερικού αντίστοιχα, β) Θέματα εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων στα ΓΕΛ μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος του άρθρου 43, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής: «5. α) Δεν εφαρμόζεται η τράπεζα θεμάτων κατά τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις για τους μαθητές των Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων και β) Θέματα εφαρμογής της τράπεζας θεμάτων στα ΕΠΑ.Λ. μπορεί να ρυθμίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση του ΙΕΠ».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται και η περίπτωση γ΄ αναριθμείται σε β΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 4186/2013 (Α΄193) συγχωνεύονται σε ένα και αντικαθίστανται ως εξής: “Γενικό βαθμό προαγωγής σε όλες τις τάξεις του ΕΠΑ.Λ. αποτελεί το πηλίκον της διαιρέσεως δια του συνόλου των διδασκόμενων μαθημάτων του αθροίσματος του μέσου όρου προφορικής ή και γραπτής, εφόσον αυτά εξετάζονται γραπτώς, επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα. Ο Μ.Ο. της προφορικής βαθμολογίας των τετραμήνων και της γραπτής, εξάγεται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή του μαθητή αποτελεί η επίτευξη γενικού μέσου όρου ίσου ή ανώτερου του δέκα (10) σε όλα τα μαθήματα. Όταν μαθητής δεν πληροί την προϋπόθεση αυτή αλλά έχει μέχρι σε δύο μαθήματα κάτω του δέκα παραπέμπεται σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο, οπότε και προάγεται εφόσον σε όλα τα μαθήματα έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα (10). Μαθητής που δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις επαναλαμβάνει τη φοίτηση.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής: «Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, υστέρα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής: α. Επανακαθορίζονται τα μαθήματα προσανατολισμού της Β΄ Τάξης του ΓΕ.Λ., τα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού της Γ΄ τάξης, καθώς και τα ωρολόγια προγράμματα όλων των Τάξεων του ΓΕ.Λ.. β. Καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα των ημερησίων γυμνασίων. γ. Καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών Γενικού Λυκείου. Εξαιρετικά για το σχολικό έτος 2013−2014 για την Α΄ τάξη Ημερησίου και την Α΄ και Β΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου και για το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄ τάξη Ημερησίου και τη Γ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου ο τρόπος και η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών μπορεί να καθορίζεται με τροποποίηση των υπαρχόντων προεδρικών διαταγμάτων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) μετά τη φράση: «Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην περίπτωση γ΄, της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται η φράση «η αξιολόγησή της».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο τέλος της περίπτωσης β΄, της παραγράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται φράση ως εξής: «και καθορίζονται τα ωρολόγια προγράμματα του Εσπερινού Γυμνασίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) προστίθεται περίπτωση ια΄: «ια) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις λειτουργίας των Ομάδων Μαθημάτων Προσανατολισμού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στην παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) μετά τη φράση «του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων» προστίθεται η φράση «ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Στην αρχή του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται φράση «η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες, οι διακοπές, τα ωρολόγια προγράμματα των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ.». Για τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 η διάρκεια του σχολικού και διδακτικού έτους, οι περίοδοι διδασκαλίας των μαθημάτων και διεξαγωγής των εξετάσεων, οι αργίες και οι διακοπές καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) διαγράφεται η φράση «η διάρκεια των διδακτικών περιόδων, οι αργίες και οι διακοπές,».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στην περίπτωση ε΄της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται η φράση «των ημερησίων τεχνολογικών λυκείων» με τη φράση «των ημερησίων και εσπερινών επαγγελματικών λυκείων».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Το εδάφιο ι΄ της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως εξής: «ι) καθορίζονται τα αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων όλων των τάξεων των Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., τα ωρολόγια προγράμματα των ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ., η αντιστοιχία των διδασκομένων μαθημάτων και των κλάδων−ειδικοτήτων εκπαιδευτικών σε α΄ και β΄, ανάθεση όλων των τάξεων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ. και ρυθμίζονται θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑ.Λ.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Τα θέματα των εδαφίων β΄ έως και ι΄, της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4186/2013 (Α΄193) ρυθμίζονται με υπουργική απόφαση ύστερα από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα νηπιαγωγεία, ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών θέσεων των νηπιαγωγών, είναι μονοθεσία ή πολυθέσια. Η οργανικότητα των νηπιαγωγείων προσδιορίζεται με βάση την αντιστοιχία νηπιαγωγού προς αριθμό νηπίων και η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) νηπιαγωγό για κάθε είκοσι πέντε (25) νήπια και όχι λιγότερο από επτά (7). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των μαθητών που αντιστοιχεί σε κάθε νηπιαγωγό. Τα νηπιαγωγεία τα οποία λειτουργούν μέσα στα παιδικά κέντρα μπορεί να είναι μονοθέσια ή πολυθέσια, ανάλογα με τον αριθμό των νηπίων που φοιτούν και με βάση την αντιστοιχία μιας θέσης νηπιαγωγού προς τριάντα (30) νήπια.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του Επαγγελματικού Λυκείου καταρτίζονται από το I.E.Π., μετά από αιτιολογημένη γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, και περιλαμβάνουν:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατά το σχολικό έτος 2013−2014 και προκειμένου για την ομαλή διεξαγωγή των προαγωγικών, απολυτηρίων και πανελλαδικών εξετάσεων στα ΕΠΑ.Λ. και τις ΕΠ.Α.Σ. δύναται να διατίθεται ο αναγκαίος αριθμός εκπαιδευτικών των ειδικοτήτων του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 της μη τυπικής εκπαίδευσης στην τυπική εκπαίδευση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 46Ρυθμίσεις Θεμάτων Ειδικής ΑγωγήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 24 του άρθρου 28 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8) αντικαθίσταται ως εξής: «24. Εκπαιδευτικοί ΕΑΕ οι οποίοι προσλαμβάνονται για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως αναπληρωτές πλήρους ωραρίου σε Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απασχολούνται τουλάχιστον 16 ώρες εβδομαδιαίως, λαμβάνουν τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές πλήρους ωραρίου από την έναρξη του σχολικού έτους 2013−2014. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συμπληρώνουν το προβλεπόμενο από το νόμο διδακτικό ωράριο εντός της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας: σε άλλη ΣΜΕΑΕ, σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται, σε ενισχυτική διδασκαλία στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, σε διοικητικό έργο της σχολικής μονάδας που υπηρετούν ή σε όμορη σχολική μονάδα. Η ανωτέρω απασχόληση θεωρείται ως χρόνος άσκησης διδακτικού έργου με όλες τις απορρέουσες από αυτό συνέπειες. Τα παραπάνω ισχύουν και για εκπαιδευτικούς που προσλαμβάνονται από τους πίνακες γενικής εκπαίδευσης για τις δομές της ειδικής αγωγής. Τα όσα ανωτέρω υλοποιούνται με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 11 της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4229/2014 (Α΄ 8), καταργούνται και τίθενται εδάφια ως εξής: «Οι προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΔΕΕΑΕ για την παράλληλη στήριξη, πραγματοποιούνται αποκλειστικά ως μειωμένου ωραρίου. Για τους ανωτέρω προσληφθέντες εκπαιδευτικούς μειωμένου ωραρίου, η σύμβαση πρόσληψής τους μπορεί με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης να μετατραπεί σε πλήρους ωραρίου, εφόσον οι εκπαιδευτικοί το έχουν δηλώσει στην αρχική αίτησή τους, για το ίδιο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και στην ίδια περιοχή της ίδιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ ΕΑΕ και ΠΕ Γενικής Αγωγής που προσλαμβάνονται για την παράλληλη στήριξη, εφόσον δε συμπληρώνουν το προβλεπόμενο διδακτικό τους ωράριο, παρέχουν συμπληρωματικά υπηρεσίες με σειρά προτεραιότητας: α) παράλληλη στήριξη−συνεκπαίδευση και σε άλλους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, β) ενισχυτική διδασκαλία στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στους οποίους παρέχεται παράλληλη στήριξη−συνεκπαίδευση, στην ίδια σχολική μονάδα ή σε άλλη σχολική μονάδα της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γ) υπηρεσίες σε ΚΕΔΔΥ για τις ειδικότητες που προβλέπεται. Τα ανωτέρω υλοποιούνται με αποφάσεις του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης. Σε περίπτωση μετατροπής της σύμβασης μειωμένου ωραρίου σε πλήρους ωραρίου κατά τα ανωτέρω, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης υποχρεούνται στην αποστολή των ονομάτων των εκπαιδευτικών στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής για την τροποποίηση της σχετικής υπουργικής απόφασης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 2 περίπτωση α΄ του άρθρου 56 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) καταργείται, από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το εδάφιο από τη φράση: «Οι εκπαιδευτικοί όλων των ανωτέρω κλάδων» έως και τη φράση: «έως και τις ώρες υποστήριξης, από το οικείο ΚΕΔΔΥ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις ανάγκες δυσπρόσιτων και νησιωτικών περιοχών και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι αντίστοιχοι πίνακες πρόσληψης προσωπικού των περιφερειακών διευθύνσεων, μπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39 του ν. 4115/2013, με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς οι οποίοι διατίθενται από την τοπική αυτοδιοίκηση, τις δημόσιες μονάδες υγείας και τα ΚΕΔΔΥ. Τα ανωτέρω ισχύουν από το σχολικό έτος 2013−2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στις περιπτώσεις προγραμμάτων συνεκπαίδευσης για μαθητές Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), σε σχολικές μονάδες Γενικής Εκπαίδευσης που διαθέτουν Τμήμα Ένταξης, τη διαδικασία για τη μεταφορά των μαθητών αναλαμβάνει η Σ.Μ.Ε.Α.Ε. εγγραφής κάθε μαθητή. Σε περίπτωση που το πρόγραμμα συνεκπαίδευσης διενεργείται σε σχολική μονάδα άλλης Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από αυτή στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, την έγκριση μετακίνησης εκδίδει ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής ΠΕ και ΔΕ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α΄ 24) στην περίπτωση γ΄ που ακολουθεί μετά την περίπτωση 2β΄, μετά τη φράση «ΣΔΕΥ» τίθεται η φράση «, καθώς και στις ΣΜΕΑΕ». Τα ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013−2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κατά την πρώτη εφαρμογή από το σχολικό έτος 2013−2014 του θεσμού των ΕΔΕΑΥ του άρθρου 39 του ν. 4115/2013 (Α΄24) μπορούν να συγκροτούνται οι ΕΔΕΑΥ ακόμα και αν απουσιάζει ένα μέλος τους, λόγω εξάντλησης των πινάκων πρόσληψης αναπληρωτών ΕΕΠ που τηρούνται στις περιφερειακές διευθύνσεις εκπαίδευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαϊου 2014.

Άρθρο 47Ρύθμιση Θεμάτων Γενικής Γραμματείας Δια Βίου ΜάθησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εμβόλιμο εδάφιο, το οποίο λαμβάνει τον αριθμό ζ΄, αναριθμουμένων των λοιπών σε η΄ και θ΄, ως ακολούθως: «ζ) τη διαδικασία και τον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών και την έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 18 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται εμβόλιμη παράγραφος, η οποία λαμβάνει τον αριθμό 3, αναριθμούμενης της νυν παραγράφου 3 σε 4, ως ακολούθως: «3. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης − κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Oι παράγραφοι 4 και 7 του άρθρου 23 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίστανται ως ακολούθως: «4. Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1996.» και «7. Η φοίτηση στα Ι.Ε.Κ. είναι πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας έως 1.200 διδακτικών ωρών ειδικότητας, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, συνολικής διάρκειας 960 ωρών. Η φοίτηση δύναται να άρχεται κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, σε αποφοίτους δευτεροβάθμιας μη υποχρεωτικής τυπικής εκπαίδευσης ή και αποφοίτους ανωτέρων από αυτή βαθμίδας ή ΣΕΚ. Το πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης δυναται να λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου φοίτησης. Ο μέγιστος αριθμός ανά εκπαιδευτή καθορίζεται σε τριάντα (30) καταρτιζόμενους, σε εργαστηριακά ή θεωρητικά ή και μεικτά μαθήματα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίστανται ώς εξής: «Υποδιευθυντής τοποθετείται σε κάθε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ. Σε ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ με περισσότερους από εκατόν ογδόντα (180) σπουδαστές τοποθετείται και δεύτερος υποδιευθυντής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «α. Ευθύνεται για τη διοικητική λειτουργία και οικονομική διαχείριση των ΣΕΚ, ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το τελευταίο εδάφιο α΄ της παρ. 10 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄193) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Ο υποδιευθυντής δεν ασκεί διδακτικά καθήκοντα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ύστερα από έγκριση της ΓΓΔΒΜ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο άρθρο 44 του ν. 4186/2013 (Α΄193) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως: «4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188), τα οποία υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης. Με τον ανωτέρω Κανονισμό ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των ΣΔΕ, στις βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά τους, στα προγράμματα εκπαίδευσης και στη διάρκειά τους, στη διοίκηση και στελέχωση, στη μοριοδότηση των εκπαιδευτών, στην αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση δομών, προγραμμάτων, εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, στην υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού τους, στη διαδικασία και στον τρόπο εγγραφών και μετεγγραφών, στην έναρξη και λήξη του εκπαιδευτικού έτους, στα υπηρεσιακά έντυπα και οποιαδήποτε λοιπά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο άρθρο 47κ του ν. 4186/2013 (Α΄193) καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 4, αναριθμούμενων των λοιπών σε 1, 2, 3, 4.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στο άρθρο 31 του ν. 4115/2013 (Α΄24) αντικαθίσταται η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 ως ακολούθως: «1. α) Τίτλο αποφοίτησης της υποχρεωτικής τουλάχιστον εκπαίδευσης ελληνικών σχολείων στην Ελλάδα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (Α΄188) τα οποία ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Από τα ταμειακά διαθέσιμα του καταργηθέντος Ο.Ε.Ε.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3879/2010 (Α΄63), τα οποία μεταφέρθηκαν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης για τις λειτουργικές ανάγκες των δημοσίων Ι.Ε.Κ., βάσει του άρθρου 54 παράγραφος 5 περίπτωση α΄ του ν. 3966/2011 (Α΄118), τμήμα αυτών που αφορά καταβληθέντα δίδακτρα υποψηφίων καταρτιζόμενων για το 2010, οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν εκπαιδεύτηκαν, είναι δυνατόν να επιστραφούν στους δικαιούχους, ως αδικαιολογήτως καταβληθέντα, από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ). Οι δικαιούχοι επιστροφής των ανωτέρω διδάκτρων υποχρεούνται να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου: α) το παραστατικό ή νόμιμο αντίγραφο της καταβολής των διδάκτρων, β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα αναγράφεται το ακριβές ποσό καταβολής, ο φορέας στον οποίο κατεβλήθησαν τα δίδακτρα (Ο.Ε.Ε.Κ.), καθώς και η αιτία καταβολής τους. Η εκκαθάριση των ανωτέρω επιστροφών από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ θα γίνει μετά από έγκριση των ανωτέρω δικαιολογητικών από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και αποστολή τους στο φορέα εκκαθάρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών γίνεται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., βάσει των προγραμματικών συμφωνιών του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια ή και τις επιστημονικές ενώσεις, εφόσον υπάρχουν, με τη σύμφωνη γνώμη του I.E.Π..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Κυρώνεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η αριθμ. ΓΠ/20082/23.12.2012 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Σύστημα Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης» (Β΄2844), καθώς και η αριθμ. Β/2387/17.1.2013 απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΠ/13515/24.5.2013 όμοια απόφαση και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη απόφαση που εκδόθηκε σε εκτέλεση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαϊου 2014.

Άρθρο 48Ρυθμίσεις Ιδιωτικών ΣχολείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 682/1977 «Περί Ιδιωτικών σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» (Α΄244) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις και το σύνολο των λοιπών υποδομών των ιδιωτικών σχολείων δύναται να αξιοποιούνται σε χρόνους εκτός διδακτικού ωραρίου ή και διδακτικών ημερών, για την παροχή υπηρεσιών μορφωτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού, ψυχαγωγικού ή αθλητικού σκοπού ή σκοπού φιλοξενίας, εφόσον οι υπηρεσίες αυτές δεν αντίκεινται στη φύση της εκπαίδευσης και στο χαρακτήρα του σχολείου και διασφαλίζεται η προσήκουσα παροχή υπηρεσιών γενικής εκπαίδευσης. Η άσκηση των ως άνω υπηρεσιών δύναται να γίνεται από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν άδεια λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις: α) τα άρθρα 64, 71, 72, 73, 74, 76 και 77 του α.ν. 2545/1940 (Α΄287) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων−Φρόντιστηρίων και Οικοτροφείων», β) το άρθρο 10 του ν. 682/1977 (Α΄244) «Περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολικών Οικοτροφείων», γ) το άρθρο 1 του α.ν. 284/1968 (Α΄32) «Περί κυρώσεως της υπ’ αριθμ. 158379 (Α΄1025) 4.11.1967 υπουργικής αποφάσεως περί χαρακτηρισμού των Σχολών Ξένων Γλωσσών ως φροντιστηρίων», δ) η υ.α. Φ.621.32/129/70882/12.4.1975 (Β΄423) «Περί κριτηρίων φροντιστηρίων», ε) η υ.α. Φ.42301/8.4.1978 (Β΄405) «Περί αντικαταστάσεως της Φ.621.32/129/70882 αποφάσεως περί κριτηρίων Φροντιστηρίων», στ) οι παράγραφοι 59, 60, 61 και 65 της υ.α. ΣΤ/56/13.11.2000 (Β΄1409) «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των Νομών και Νομαρχιών», ζ) οι παράγραφοι 2, 4, 5 και στην παράγραφο 10 η φράση «των φροντιστηρίων» του άρθρου 20 και στην παράγραφο 30 η φράση «των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών» του άρθρου 24 της υ.α. Φ. 353.1/324/105657/Δ1/8.10.2002 (Β΄ 1340) «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων». η) η υ.α.46508/10.5.1976 (Β΄661) «Περί προσλήψεως αλλοδαπών υπό φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών», όπως τροποποιήθηκε με τις υπουργικές αποφάσεις Δ5/5284/26.10.1983 (Β΄641) και Δ5/6480/17.12.1985 (Β΄832).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην υποπαράγραφο Θ.18 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στην περίπτωση 7 που προσετέθη με το άρθρο 11 παρ. 5 του ν. 4229/2014, η φράση «έως την 31η Δεκεμβρίου 2013» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τη 15η Ιουλίου 2014».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ και του υποστοιχείου α.ι της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ τού άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 15 περίπτωση α΄ του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, μετά τη φράση «επικαιροποιούνται» προστίθεται η φράση «από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ3 του ν. 4093/2012, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η εν λόγω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι τη λήξη του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου πρόκειται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το σχολείο, προκειμένου οι μονάδες εκπαίδευσης να λειτουργήσουν από το επόμενο σχολικό έτος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Οι σύζυγοι ή συγγενικά πρόσωπα μέχρι δευτέρου βαθμού συγγενείας φυσικού προσώπου που ήταν ολικώς ή μερικώς κάτοχος αδείας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι συμμετέχοντας σε εταιρικό σχήμα οποιασδήποτε νομικής μορφής, αιτούνται έκδοση νέας άδειας προκειμένου να λειτουργήσουν στην ίδια διεύθυνση εντός της επομένης διετίας ιδιωτικό σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υποχρεούνται στην προσκόμιση του εντύπου υπεραξίας του άρθρου 13 του ν. 2238/1994.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 49Ρύθμιση Αρμοδιότητας Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του π.δ. 38/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, και άλλες διατάξεις», (Α΄78) είναι αρμόδιο και για την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης τρίτων χωρών της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (Α΄177) και των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών της περίπτωσης β’ της ιδίας παραγράφου, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 23 του άρθρου 30 του ν. 4111/2013 (Α΄18). Κατά τα λοιπά το Σ.Α.Ε.Π. εφαρμόζει αναλογικά τη διαδικασία του π.δ. 38/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 50Τίτλοι Σπουδών Ανώτατης ΕκπαίδευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4142/2013 με τις οποίες συμπληρώθηκε το άρθρο 7 του ν. 4009/2011 στους εισαχθέντες έως και το ακαδημαϊκό έτος 2012−2013 στα τμήματα των καταργηθέντων Πανεπιστημίων Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας απονέμεται ο τίτλος των πανεπιστημίων στα οποία, τα τμήματα των ιδρυμάτων αυτών έχουν ενταχθεί ή με τμήματα των οποίων έχουν συγχωνευθεί. Ο οικείος πρύτανης των τελευταίων υπογράφει τους τίτλους σπουδών και διενεργεί την ορκωμοσία των αποφοίτων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται αναλόγως και για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες των καταργηθέντων ιδρυμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 51Θέματα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια ΕκπαίδευσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, στους υποψηφίους που υπέβαλαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας Αίτηση−Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ, και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι θέσεις αυτές καταλαμβάνονται από τους ανωτέρω υποψηφίους, εφόσον δεν επιλέγονται κατά πρώτον για τις θέσεις της περίπτωσης i της παρ. 11β του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι θέσεις αυτές ορίζονται ως εξής: α) Για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ. −ομάδα Β΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, β) για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων των ημερήσιων ΕΠΑ.Λ. ομάδα Α΄ σε ποσοστό 0,5% καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, γ) για τους υποψηφίους των εσπερινών ΓΕΛ και ΕΠΑ.Λ.−ομάδα Β΄ δίνεται το δικαίωμα να διεκδικήσουν όσες θέσεις της ανωτέρω περίπτωσης α΄ μείνουν κενές, με αίτησή τους μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, σύμφωνα με τα επιστημονικά πεδία που μπορούν να δηλώσουν με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, δ) κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στα ποσοστά που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου αυτής, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός εάν μηδενίζεται η θέση, οπότε γίνεται στρογγυλοποίηση στην ακέραιη μονάδα, ώστε σε κάθε περίπτωση να υπάρχει μία τουλάχιστον θέση για κάθε Σχολή ή Τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η υποπερίπτωση ii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), η οποία προστέθηκε με την παρ. 11 περίπτωση β΄ του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄118), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4071/2012 (Α΄85), καταργείται. Τα εννέα εδάφια που ακολουθούν την υποπερίπτωση iii της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 διαγράφονται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (Α΄90) και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 59 του ν. 3966/2011 (Α΄118) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν με το σύνολο των μορίων που έχει επιτύχει ο υποψήφιος μπορεί να εισαχθεί σε περισσότερες από μία σχολές ή τμήματα εισάγεται τελικά μόνο σε εκείνη τη σχολή ή τμήμα που προσδιόρισε στη δήλωσή του με σειρά προτίμησης υψηλότερη σε σχέση με τις άλλες, σχολές ή τμήματα που έχει δηλώσει.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 52Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με το 10%ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο άρθρο 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193) και στην παράγραφο 33 αυτού, στο πρώτο εδάφιο μετά τη φράση «οι οποίοι επιθυμούν να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε Τμήμα, Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση» διαγράφεται το αρκτικόλεξο «Α.Ε.Ι.» και τίθεται η φράση «των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι., Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού». Στο ίδιο εδάφιο και μετά τη φράση «με βάση τη βαθμολογία της τελευταίας εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα» προστίθεται η φράση «των ημερήσιων Λυκείων» ενώ στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, μετά τη φράση «που έπεται της τελευταίας εξέτασης στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα», προστίθεται η φράση «των ημερήσιων Λυκείων». Στην ίδια παράγραφο, μετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 δίνεται κατ’ εξαίρεση το δικαίωμα συμμετοχής στο 10% των θέσεων εισακτέων και σε όσους είχαν συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων Λυκείων το έτος 2012. Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων κατανέμονται στους υποψηφίους του έτους 2012 σε ποσοστό 40% και στους υποψηφίους του έτους 2013 σε ποσοστό 60%.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 53Μεταφορά Θέσης Εισαγωγής Πολυτέκνων, Τριτέκνων και Ειδικών ΚατηγοριώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 οι επιτυχόντες σε θέση εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που είναι: α) πολύτεκνοι, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 1910/1944 (Α΄229), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3454/2006 (Α΄75), καθώς και τέκνα των ανωτέρω πολυτέκνων, β) γονείς ή τέκνα πολυμελών οικογενειών με τρία ζώντα τέκνα από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα και γ) επιτυχόντες: γ.α.) με αδελφό ή αδελφή, ενεργό φοιτητή του πρώτου κύκλου σπουδών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), εφόσον δεν είναι ήδη κάτοχος πτυχίου, μετα− πτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, που φοιτά σε Πανεπιστήμιο ή Τ.Ε.Ι. ή στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες ή στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), καθώς και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού διαφορετικής πόλης της μόνιμης κατοικίας των γονέων τους, γ.β.) ορφανοί από τον ένα ή και από τους δύο γονείς ή τέκνα άγαμης μητέρας με ένα ή δύο μη αναγνωρισθέντα τέκνα, γ.γ.) με γονείς, τέκνα, αδέλφια, συζύγους που είναι τυφλοί ή κωφάλαλοι ή νεφροπαθείς, που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή πάσχουν από μυϊκή δυστροφία Duchenne ή ανήκουν στην κατηγορία ατόμων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%, γ.δ.) τέκνα των θυμάτων της τρομοκρατίας που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 1897/1990 (Α΄ 120), γ.ε.) πολύδυμα τέκνα εφόσον συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ίδιο έτος, δικαιούνται τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής τους σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου, εφόσον πέτυχαν σε Πανεπιστήμιο και Τ.Ε.Ι., εφόσον πέτυχαν σε Τ.Ε.Ι..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κατά τα ανωτέρω μεταφορά της θέσης πραγματοποιείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δικαιούχοι μεταφοράς δύνανται να υποβάλουν σχετική αίτηση προς το Τμήμα υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων, τη μεταφορά της θέσης εισαγωγής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η αντιστοιχία των Σχολών και των Τμημάτων των Α.Ε.Ι. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους τίτλους των αντίστοιχων Σχολών, Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων αυτών, καθώς και τα παρεχόμενα επαγγελματικά δικαιώματα, όπου αυτά υφίστανται. Η απόφαση εκδίδεται μετά από γνώμη της Α.ΔΙ.Π. η οποία περιέρχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερών από την περιέλευση σε αυτή του ερωτήματος του Υπουργού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αφορά στους επιτυχόντες που έλαβαν μέρος στις εξετάσεις πανελλαδικού επιπέδου του σχολικού έτους 2013−2014 και εντεύθεν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 54Μετακίνηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Υπουργείου Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων δύναται να μετακινούνται οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και θρησκευμάτων σε αντίστοιχες θέσεις φορέων και υπηρεσιών εν γένει αρμοδιότητας ή εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους ή την επιλογή νέων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 55Προσωπικό Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32) εφαρμόζονται και για τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΡ.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.. Το εν λόγω προσωπικό διατηρεί μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, προεδρικού διατάγματος την κατά το χρόνο της ένταξής του βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, των μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι. μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπομένων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας ΕΔΙΠ. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ διατηρούν την κατά το χρόνο της ένταξής τους βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση έως την έκδοση του προβλεπόμενου στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 προεδρικού διατάγματος και του προβλεπόμενου Οργανισμού του Ιδρύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄195) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η χρονική προϋπόθεση της τριετούς υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται στις περιπτώσεις μετακίνησης Καθηγητών και Λεκτόρων λόγο κατάργησης του Τμήματος που υπηρετούσαν.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 56Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας Τ.Ε.Ι. Ιονίων ΝήσωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας του Τ.Ε.Ι. Ιονιων Νήσων μετονομάζεται σε Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι και εντάσσεται στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Το Τμήμα δέχεται εισακτέους από το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015 και εφεξής. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη των προεδρικών διαταγμάτων 103/2013 (Α΄136) και 94/2013 (Α΄132) που αντίκεικαι στην παρούσα διάταξη καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 57Ελληνικά Σχολεία του ΕξωτερικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4076/2012 (Α΄159) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 (Α΄ 67) η φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2014−2015» αντικαθίσταται από τη φράση «καταργούνται σταδιακά από το σχολικό έτος 2016−2017».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 58Θέματα Τμημάτων Αθλητικής ΔιευκόλυνσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 1894/1990 (Α’ 110) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από τη λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης και της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι δαπάνες οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο λειτουργίας της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων και αφορούν στην αποπληρωμή των τιμολογίων μεταφοράς των μαθητών−αθλητών των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης, μπορούν να καταβληθούν στους δικαιούχους κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και της διαδικασίας του Δημόσιου Λογιστικού, εφόσον, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της ΚΕΑΤ, προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές ήταν άμεσες και επιτακτικές για την αντιμετώπιση των λειτουργικών της αναγκών και εφόσον εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Άρθρο 59

Η προθεσμία αναστολής λήψης αναγκαστικών μέτρων του εδαφίου 1 της παρ. A΄ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, όπως ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2017. Από 1.7.2017 παύει η περίοδος αναστολής και τυχόν υπόλοιπο οφειλής θα εντάσσεται αυτοδίκαια στις ισχύουσες κατά την ημερομηνία αυτή διατάξεις τμηματικής καταβολής, χωρίς απώλεια τυχόν ευεργετημάτων.

Άρθρο 60Τροποποιήσεις του ν.δ. 86/1969 − Βοσκή − ΥλοτομίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 103 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 103 Βοσκότοποι − Ρύθμιση της βοσκής 1. Βοσκότοποι είναι οι εκτάσεις, στις οποίες αναπτύσσεται αυτοφυής ή μη βλάστηση, ποώδης, φρυγανική ή ξυλώδης με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή και μικτή, οι οποίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για βόσκηση αγροτικών ζώων. Για τις ανάγκες εφαρμογής κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων, για τις δημοσίου χαρακτήρα ανωτέρω εκτάσεις δημιουργείται, κατ’ έτος, αντίστοιχος θεματικός χάρτης στο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (LPIS−GIS), ο οποίος εγκρίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο ανωτέρω θεματικός χάρτης αφορά αποκλειστικά και μόνον στην εφαρμογή των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων και δεν επηρεάζει την αποτύπωση, προστασία και διαχείριση των εκτάσεων αυτών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Η προστασία και διαχείριση των βοσκοτόπων, στους οποίους υπάγονται και εκτάσεις που έχουν χαρακτήρα βοσκότοπου των ακινήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4061/2012, γίνεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις επόμενες παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος. 2. Η χρήση της βοσκής εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία ασκείται ελεύθερα, στο βαθμό που δεν παρεμποδίζεται η φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη, καθώς και οι παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες των οικοσυστημάτων που συγκροτεί η φυόμενη στις ανωτέρω εκτάσεις βλάστηση, η προστασία και διαχείριση των οποίων διέπεται από τις κείμενες για κάθε κατηγορία των ανωτέρω εκτάσεων διατάξεις. 3. Με απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση της καθ’ ύλην αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ορίζονται τα κριτήρια για την κατάταξη των βοσκήσιμων ακινήτων σε ζώνες χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας, τα στρέμματα που αναλογούν ανά ζωική μονάδα ανάλογα με τη βοσκοϊκανότητα του βοσκοτόπων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Γεωπόνος και δασολόγος που υπηρετούν στην Περιφερειακή Ενότητα, στην οποία βρίσκεται η βοσκήσιμη έκταση και στην οικεία Διεύθυνση Δασών συντάσσουν έκθεση αυτοψίας με την οποία προσδιορίζουν, με βάση τα κριτήρια της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, αν η έκταση ή τμήματα αυτής κατατάσσονται σε ζώνη χαμηλής, μεσαίας ή υψηλής βοσκοϊκανότητας. 4. Η βοσκή εντός των ανωτέρω εκτάσεων, στις οποίες αυτή δεν έχει απαγορευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ασκείται επί τη βάσει διαχειριστικού σχεδίου βόσκησης της περιοχής. Το ανωτέρω σχέδιο συντάσσεται για μεν τις ιδιωτικές εκτάσεις μερίμνη των ιδιοκτητών τους, για δε τις δημόσιες, μερίμνη των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, σε περίπτωση δε αδυναμίας των τελευταίων, από την αρμόδια Περιφερειακή Ενότητα και εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμόδιου Δασάρχη και του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, αν πρόκειται για βοσκήσιμες εκτάσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στο ανωτέρω σχέδιο ρυθμίζεται χωρικά η βοσκή, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες χρήσεις, καθώς και τη βοσκοϊκανότητα της περιοχής και μελετάται η αναβάθμιση των βοσκήσιμων εκτάσεων προς εξυπηρέτηση της σκοπούσας χρήσης. Κατασκευές ή εγκαταστάσεις, που προβλέπονται από τα διαχειριστικά σχέδια για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του βοσκότοπου, των κτηνοτροφών και την καλύτερη διαβίωση των ζώων, είναι επιτρεπτές. Για τον υπολογισμό των δικαιωμάτων χρήσης λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των αποκαταστηθέντων κτηνοτρόφων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4061/2012. 5. Τα δικαιώματα χρήσης της βοσκής σε κτηνοτρόφους, επί των επιτρεπομένων σύμφωνα με το εγκριθέν διαχειριστικό σχέδιο βόσκησης δημοσίων και εποικιστικών χορτολιβαδικών εκτάσεων, κατανέμονται από τις οικείες Περιφερειακές Ενότητες, ύστερα από εισήγηση των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων. 6. Οι δικαιούχοι τη βοσκή κτηνοτρόφοι για τις δημόσιες και εποικιστικές χορτολιβαδικές εκτάσεις καταβάλλουν μίσθωμα για τη χρήση της βοσκής, το ύψος του οποίου ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια με τη μίσθωση, καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Το ανωτέρω μίσθωμα κατατίθεται υπέρ του Δήμου στη διοικητική περιφέρεια του οποίου ασκείται η βόσκηση και σε σχετικό λογαριασμό του, με την υποχρέωση διάθεσής του αποκλειστικά για τη συντήρηση και την κατασκευή έργων υποδομής του βοσκοτόπου, καθώς και για τη σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Οι αποκατεστημένοι κτηνοτρόφοι εξαιρούνται από την εφαρμογή της διάταξης αυτής. 7. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προβλεπόμενων στην παράγραφο 4 του παρόντος διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) έτους από την ισχύ του παρόντος νόμου οφείλεται να καταρτιστούν προσωρινά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης των περιοχών της χώρας στις οποίες υφίσταται καθεστώς βοσκής. Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται οι προδιαγραφές και το περιεχόμενο των προσωρινών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Τα προσωρινά σχέδια βόσκησης αντικαθίστανται υποχρεωτικά από οριστικά διαχειριστικά σχέδια βόσκησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ετών, που αρχίζει από το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία των τριών ετών δεν είναι δυνατή η βοσκή των βοσκήσιμων εκτάσεων που εποπτεύει η δασική υπηρεσία χωρίς την ύπαρξη των εγκεκριμένων οριστικών διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Κατ’ εξαίρεση, δύναται μετά τη λήξη της ταχθείσας προθεσμίας των τριών (3) ετών να υπαχθούν κατά τα ανωτέρω οριζόμενα σε καθεστώς βόσκησης και περιοχές που δεν βόσκονταν, μετά από αίτημα των οικείων κτηνοτροφικών οργανώσεων, υπό την προϋπόθεση της κατάρτισης και έγκρισης διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης για τις περιοχές αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 105 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με δασική αστυνομική διάταξη βοσκής, που εκδίδεται αυτεπάγγελτα από το δασάρχη απαγορεύεται η βοσκή παντός ζώου σε έκταση που κηρύχθηκε αναδασωτέα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 107 του ν.δ. 86/ 1969 (Α΄ 7) αντικαθίστανται ως εξής: «1. Στις κηρυγμένες αναδασωτέες εκτάσεις λόγω πυρκαγιάς, που υπέρκεινται χωριών ή συνοικισμών ή βρίσκονται εντός λεκανών σχηματισμού χειμάρρων, απαγορεύεται η βοσκή, των μεν προβάτων και των μεγάλων ζώων το λιγότερο επί πενταετία, των δε αιγών το λιγότερο επί επταετία από την ημέρα της πυρκαγιάς. 2. Στις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου και σε άλλες αναδασωτέες λόγω πυρκαγιάς εκτάσεις, εφόσον επήλθε πλήρης αναγέννηση μετά την πυρκαγιά, δύναται να ρυθμίζεται ο χρόνος της απαγόρευσης της βοσκής των κτηνοτροφικών ζώων αναλόγως των σταθμολογικών συνθηκών του οικοσυστήματος, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση του αρμοδίου Δασάρχη και σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης στην οποία θα βεβαιώνεται ότι δια της βοσκής αυτών δεν κινδυνεύει η επελθούσα αναγέννηση των δασικών οικοσυστημάτων και η ομαλή αποκατάστασή τους.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 110 του ν.δ. 86/1969, όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «πλην των κειμένων στις νησιωτικές περιοχές του νομού αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 63 του ν.δ. 86/1969 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δικαιώματα κάρπωσης που ασκούνται με βάση εγκεκριμένες διαχειριστικές μελέτες ή πίνακες υλοτομίας από κτηνοτρόφους στις δασικού χαρακτήρα εκτάσεις που διατέθηκαν σε αυτούς για την αποκατάστασή τους με τις διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας διατηρούνται μέχρι τη λήξη ισχύος των διαχειριστικών μελετών ή των πινάκων υλοτομίας και μόνο.»

Άρθρο 61ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μισθώσεις ακινήτων που υπάγονται στο π.δ. 34/ 1995 (Α΄ 30) και βρίσκονται στην Κεντρική Δημοτική Αγορά (Βαρβάκειος Αγορά) του Δήμου Αθηναίων και έληξαν ή λήγουν οποτεδήποτε, παρατείνονται για έξι (6) έτη με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων και με απευθείας σύναψη σύμβασης παράτασης της μίσθωσης με τον εγκατεστημένο στο μίσθιο μισθωτή, εφόσον αυτός τηρεί τους όρους της σύμβασης. Το μηνιαίο μίσθωμα στις παραπάνω παρατάσεις δεν μπορεί να συμφωνηθεί κατώτερο από το προσαυξημένο κατά πέντε τοις εκατό (5%) καταβαλλόμενο κατά τον τελευταίο χρόνο μίσθωμα και έκτοτε αναπροσαρμόζεται ετησίως κατά το ποσοστό του ετήσιου πληθωρισμού, όπως αυτός προσδιορίζεται κάθε έτος από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 1α του άρθρου 23 του ν. 3728/2008 (Α΄258) καταργείται.

Άρθρο 62Ρύθμιση θεμάτων Σ.Ε.Υ.Υ.Π.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Για τη θέση του Γενικού Επιθεωρητή αποσπάται μόνιμος υπάλληλος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. κατηγορίας ΠΕ, που έχει υπηρετήσει σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, διαθέτει υψηλή επιστημονική κατάρτιση προκύπτουσα από μεταπτυχιακούς τίτλους, με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία σε υπηρεσίες επιθεώρησης του Δημοσίου και που έχει διακριθεί για την επαγγελματική κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος του. Ο Γενικός Επιθεωρητής επιλέγεται και διορίζεται από τον Υπουργό Υγείας για τετραετή θητεία. Οι αποδοχές του Γενικού Επιθεωρητή του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. καθορίζονται στα τέσσερα πέμπτα των αποδοχών του Γ.Ε.Δ.Δ. συμπεριλαμβανομένων των επιδομάτων, ενώ το ύψος των δαπανών μετακίνησης, ημερήσιας αποζημίωσης και διανυκτέρευσης, προσδιορίζονται αντίστοιχα. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Γενικού Επιθεωρητή γίνεται με την τοποθέτηση Επιθεωρητών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 ως προϊσταμένων των αντιστοίχων τομέων δράσης του Σώματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001, ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Επιθεωρητή» μετά τις λέξεις «Η απόσπαση» και πριν τις λέξεις «των Επιθεωρητών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001, ως ισχύει, διαγράφονται οι λέξεις «του Γενικού Επιθεωρητή» μετά τις λέξεις «Η πλήρωση των θέσεων» και πριν τις λέξεις «των Επιθεωρητών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση α΄ της παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2920/2001, ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Ο Γενικός Επιθεωρητής του Σ.Ε.Υ.Υ.Π. εξομοιώνεται υπηρεσιακά με Γενικό Διευθυντή των Κεντρικών Υπηρεσιών των Υπουργείων.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από το άρθρο 2 του ν. 4118/2013 «Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του κοινωφελούς μη κερδοσκοπικού ιδρύματος με την επωνυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και άλλες διατάξεις» (Α΄ 32) το οποίο αντικαθιστά το πρώτο εδάφιο των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2920/2001 «Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄131) απαλείφονται οι λέξεις «και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου».

Άρθρο 63Έναρξη ισχύος

H ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ