118 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4264/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 40 - Καταργούμενες διατάξεις
15 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118
15 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 40Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται οι κάτωθι διατάξεις: α) Τα άρθρα 33 έως 39 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173). β) Το άρθρο 1, εκτός της παραγράφου 12, τα άρθρα 2,5,6,7, οι υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 7β, τα άρθρα 7ε, 7στ και 8α του ν. 2323/1995 (Α΄145). γ) Τα άρθρα 11 και 14 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14). δ) η περίπτωση 10 της παρ. ΙΑ του άρθρου 210 του ν. 3852/2010 (Α΄87). ε) Το π.δ. 51/2006 (Α΄ 53). στ) Το π.δ. 254/2005 (Α΄ 307). ζ) To π.δ. 489/1987 (Α΄ 226). η) To π.δ. 115/2008 (Α΄ 179). θ) Tο άρθρο 17 του ν. 1023/1980 (Α΄ 47). ι) Η Κ1−3508/29.11.2011 (Β΄ 3009) μετά την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 36. ια) H υποπαράγραφος Η3 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). ιβ) Το π.δ. 58/2005 (Α΄ 87). ιγ) Το π.δ. 85/2004 (Α΄ 66). ιδ) Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ