118 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4264/2014

Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άρθρο 44 - Ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) Στο άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α΄193) επέρχονται oι κάτωθι τροποποιήσεις:
15 Μαΐου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 118
15 Μαΐου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 44Ρύθμιση θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.) Στο άρθρο 16 του ν. 4186/2013 (Α΄193) επέρχονται oι κάτωθι τροποποιήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 1 και στην τρίτη περίοδο, η φράση «και στη δημιουργία και λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π.» αναδιατυπώνεται ως εξής: «και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, σε συνεργασία με το Ι.Ε.Π..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παράγραφος 2 αναριθμείται ως παράγραφος 2Α.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παράγραφο 2Α, η περίπτωση α΄ αναδιατυπώνεται ως εξής: «α) την έγκριση της εξεταστέας ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων κατόπιν εισήγησης του Ι.Ε.Π.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παράγραφο 2A και στην περίπτωση η΄ διαγράφονται οι πρώτες τρεις (3) λέξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 2Α, στην περίπτωση ι΄, στη δεύτερη περίοδο και μετά τη φράση «τον εκάστοτε Γενικό Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» προστίθεται φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετά το τέλος της παραγράφου 2Α προστίθεται επιπλέον παράγραφος 2Β ως εξής: «α) Ειδικά και μόνο για τα σχολικά έτη 2013−2014 και 2014−2015 και για τις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων των ΓΕΛ που προβλέπονται στο π.δ. 60/2006 (Α΄65), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στη Φ.253/155439/Β6/2009 υ.α. (Β΄2544), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων των ΕΠΑΛ που προβλέπονται στο ν. 3748/2009 (Α΄29), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, των πανελλαδικών εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που προβλέπονται στη Φ. 253/128314/Β6/2002 υ.α. (Β΄1538), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και των πανελλαδικών εξετάσεων που προβλέπονται στη Φ.151/20049/Β6/2007 (Β΄272), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ισχύουν οι κείμενες διατάξεις, με τις οποίες διεξάγονται οι διαδικασίες αυτές, με τη διαφοροποίηση ότι ο πρόεδρος του Ε.Ο.Ε. ασκεί την εποπτεία στις αντίστοιχες προβλεπόμενες Κεντρικές Επιτροπές Εξετάσεων, στις οποίες δύναται να παρίσταται. β) Για τις ως άνω διαδικασίες, για την ως άνω χρονική περίοδο και για τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2Α του άρθρου 16 του ν. 4186/2013 που αναφέρονται σε κεντρικό επίπεδο, θα ζητείται η γνώμη του προέδρου του Ε.Ο.Ε..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Στο τέλος της παραγράφου 2Β προστίθεται παράγραφος 2Γ ως εξής: « Ειδικά και μόνο για το σχολικό έτος 2013−2014, ο Ε.Ο.Ε. δεν εμπλέκεται στις διαδικασίες των προαγωγικών εξετάσεων της Α΄Λυκείου και στη λειτουργία της Τράπεζας Θεμάτων Εξετάσεων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στην παράγραφο 3, στην περίπτωση β΄, να προστεθεί στο τέλος η φράση «ή όταν ελλείπει τον νόμιμο αναπληρωτή του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Στην παράγραφο 3, η περίπτωση δ΄ να αναδιατυπωθεί ως εξής: «Ένα μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή ένα μέλος ΕΠ ΤΕΙ της χώρας ή της αλλοδαπής ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 3 αναδιατυπώνεται ως έξης: «Έναν Σχολικό Σύμβουλο ανά Ομάδα Προσανατολισμού Επιστημών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 προστίθεται στο τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον αυτός ελλείπει, τον εκάστοτε Διευθυντή Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή τον νόμιμο αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Στην περίπτωση ζ΄της παραγράφου 3 προστίθεται στο τέλος φράση ως εξής: «ή εφόσον ελλείπει τον νόμιμο αναπληρωτή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 αναδιατυπώνεται ως εξής: «4.α) Το Συμβούλιο της Αρχής συγκροτείται από τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του προέδρου της Αρχής για τα μέλη των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου. Η επιλογή των υποψηφίων γίνεται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής, οι οποίοι συνεπικουρούνται από ειδική τριμελή επιτροπή δύο μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίου της ημεδαπής και έναν σχολικό σύμβουλο Δ.Ε., τους οποίους ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται και αναπληρωματικά μέλη. Για τις περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της προηγούμενης παραγράφου και σε περίπτωση μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από υποψηφίους, τα μέλη προτείνονται από τον Πρόεδρο της Αρχής, τον Αντιπρόεδρο της Αρχής και την ειδική τριμελή επιτροπή και ο ορισμός τους επικυρώνεται από το Συμβούλιο κατά την πρώτη συνεδρίασή του.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η περίπτωση γστ΄ της παραγράφου 6 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 τροποποιείται ως εξής: «Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών ο Πρόεδρος της Αρχής, ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών της. Με απόφαση του Προέδρου της Αρχής μπορεί να εξουσιοδοτούνται άλλα μέλη ή άλλα όργανά της να υπογράφουν «με εντολή Προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 5η Μαΐου 2014.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ