142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 14 - Κατηγορίες χρήσεων γης
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι χρήσεις γης οι οποίες επιτρέπονται από τον εν γένει χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό, καθορίζονται σε κατηγορίες ως εξής: 1.1. Kατοικία (Κ1) 1.2. Κατοικία επιπέδου γειτονιάς (Κ2) 1.3. Κατοικία ενδιάμεσου επιπέδου (ΜΚ) 1.4. Πολεοδομικό κέντρο (ΠΚ) 1.5. Τουρισμός – αναψυχή – παραθεριστική (δεύτερη) κατοικία (ΤΑ) 1.6. Εγκαταστάσεις Κοινής ωφέλειας (ΚΩ) 1.7. Ελεύθεροι χώροι− Αστικό Πράσινο (ΠΡ) 1.8. Χονδρικό εμπόριο (ΧΕ) 1.9. Εγκαταστάσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ) 1.10. Εγκαταστάσεις Αστικών Υποδομών Κοινής Ωφέλειας (ΑΥ) 1.11. Παραγωγικές δραστηριότητες χαμηλής και μέσης όχλησης (ΧΜΟ) 1.12. Παραγωγικές δραστηριότητες πολεοδομικής εξυγίανσης (ΒΕ) 1.13. Τεχνολογικό πάρκο (ΤΠ) 1.14. Εμπορευματικό κέντρο (ΕΚ) 1.15. Παραγωγικές εγκαταστάσεις υψηλής όχλησης (ΥΟ) 1.16. Ιδιαίτερες χρήσεις (ΙΧ) 1.17. Οριοθετημένοι οικισμοί (ΟΟ) 1.18. Κύριο Οδικό Δίκτυο Πόλεων (ΚΟΔ).