142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 24 - Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (ΑΥ) Στις περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (ΑΥ), μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 24Εγκαταστάσεις αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (ΑΥ) Στις περιοχές εγκαταστάσεων αστικών υποδομών κοινής ωφέλειας (ΑΥ), μπορεί να καθορίζεται μία ή περισσότερες από τις παρακάτω χρήσεις:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σταθμοί μεταφόρτωσης απορριμμάτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εγκαταστάσεις ανακύκλωσης συσκευασιών και υλικών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Χώρος επεξεργασίας, αποθήκευσης και διάθεσης στερεών αποβλήτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επεξεργασία, αποθήκευση, καύση, στερεών τοξικών αποβλήτων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μονάδες και εγκαταστάσεις επεξεργασίας και καύσης απορριμμάτων και υπολειμμάτων αυτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Χώρος επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων (βιολογικός καθορισμός)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Δεξαμενές νερού – αφαλάτωσης, λιμνοδεξαμενές

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εγκαταστάσεις παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και τα συνοδά έργα αυτών, ύδρευσης, τηλεπικοινωνιών, φυσικού αερίου, διαχείρισης αποβλήτων, απορριμμάτων κ.λπ. και συναφείς εγκαταστάσεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Εγκαταστάσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Εγκαταστάσεις σταθμών βάσης κεραιών τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών σταθμών και κεραιών κινητής τηλεφωνίας

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Συναφείς με τις αστικές υποδομές εγκαταστάσεις.