142 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4269/2014

Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ
Άρθρο 34
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4269
Χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση Βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 34

Το άρθρο 12 του ν. 4250/2014 (Α΄74) τροποποιείται ως εξής: «Στις παραγράφους 1 και 2, η φράση «30ή Ιουνίου 2014» αντικαθίσταται με τη φράση «30ή Σεπτεμβρίου 2014». Στην παράγραφο 3 η ημερομηνία «30.6.2014» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «30.9.2014». Στην παράγραφο 5 η φράση «1η Ιουλίου 2014» αντικαθίσταται με τη φράση «1η Οκτωβρίου 2014». Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 η φράση «1η Αυγούστου 2014» αντικαθίσταται με τη φράση «1η Νοεμβρίου 2014». Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 η φράση «1η Σεπτεμβρίου 2014» αντικαθίσταται με τη φράση «1η Δεκεμβρίου 2014».»