143 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4270/2014

Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Η΄ - ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 179 - Ρυθμίσεις για τις ανεξόφλητες παρακαταθήκες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
28 Ιουνίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 143
28 Ιουνίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4270
Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 179Ρυθμίσεις για τις ανεξόφλητες παρακαταθήκες στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ΔανείωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όλες οι ανεξόφλητες χρηματικές παρακαταθήκες, με εξαίρεση αυτές που αφορούν αποζημιώσεις δικαιούχων από αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, που έχουν συσταθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν την 1.1.1989, παραγράφονται υπέρ αυτού μετά την παρέλευση της οριζόμενης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 προθεσμίας, κατά παρέκκλιση των κειμένων σχετικών διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όλες οι ανεξόφλητες αυτούσιες παρακαταθήκες που έχουν συσταθεί, από οποιαδήποτε αιτία, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων πριν την 1.1.1989 παραγράφονται υπέρ αυτού μετά την παρέλευση της οριζόμενης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 προθεσμίας και εκποιούνται υπέρ αυτού, κατά παρέκκλιση των κειμένων σχετικών διατάξεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α. Εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, το Ταμείο δημοσιεύει τουλάχιστον σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών πρόσκληση προς καθέναν που αξιώνει δικαίωμα επί των ως άνω παρακαταθηκών (χρηματικών και αυτούσιων), να υποβάλει αίτηση προς το Τ.Π.Δ., μαζί με όλα τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία της απαίτησής του, προς απόδοση σε αυτόν της παρακαταθήκης. Η δημοσίευση της κατά τα άνω πρόσκλησης επαναλαμβάνεται στις ίδιες εφημερίδες μετά την παρέλευση δύο (2) μηνών από την τελευταία ως άνω δημοσίευση. Η ίδια πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην ιστοσελίδα του Τ.Π.Δ. και αναρτάται σε όλα τα Καταστήματα του Ταμείου. β. Μετά την παρέλευση άπρακτης προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δεύτερη δημοσίευση στις εφημερίδες, οι μεν χρηματικές παρακαταθήκες παραγράφονται υπέρ του Τ.Π.Δ., οι δε αυτούσιες παρακαταθήκες παραγράφονται και εκποιούνται υπέρ του Ταμείου, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται από την κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, καθορίζονται οι παρακαταθήκες που υπάγονται στις ρυθμίσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, διακρίνονται σε ειδικότερες κατηγορίες οι αυτούσιες παρακαταθήκες και ορίζεται η διαδικασία αποσφράγισης, εκτίμησης και εκποίησής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης θέμα.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Ιουνίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ