149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 4 - Ειδικές διατάξεις
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 4Ειδικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του αυτού επιπέδου και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το διορισμό του υπαλλήλου, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέση Γενικού και Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου και δημόσιων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Γενικού Γραμματέα Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Δημάρχου, Αντιδημάρχου, μονομελούς οργάνου διοίκησης σε Ν.Π.Δ.Δ., καθώς και ο χρόνος που διανύθηκε σε άλλη αιρετή θέση για την πρόσβαση στην οποία προηγήθηκε παραίτηση του υπαλλήλου εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Ως θέσεις αιρετών και μετακλητών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού νοούνται και οι αντίστοιχες θέσεις, όπως ίσχυαν προ του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά ή αντίθετα προς τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, συμπεριλαμβανομένου και του προτελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η θητεία των προϊσταμένων επιθεωρητών−ελεγκτών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου, των Ειδικών Επιθεωρητών που υπηρετούν στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και των προϊσταμένων των ειδικών Υπηρεσιών του ν. 3614/2007 (Α΄ 267) λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.. Η θητεία των ΕπιθεωρητώνΕλεγκτών και Επιθεωρητών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου και των προϊσταμένων μονάδων ειδικών υπηρεσιών του ν. 3614/2007, λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Τμήματος για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ως θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85, νοούνται αυτές που έχουν διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος με βάση ειδικές διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του παρόντος άρθρου καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.