149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 5 - Μεταβατικές διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011: α) Εκδίδεται το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες η απόφαση – προκήρυξη πλήρωσης θέσεων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής των Υπουργείων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86. Κατ’ εξαίρεση η προκήρυξη αυτή δύναται να εκδοθεί και προ της έναρξης ισχύος των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων υπό τον όρο ότι οι προκηρυσσόμενες θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών ή και Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής προβλέπονται και έχουν εγκριθεί με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης και έχουν δημοσιευτεί τα σχετικά προεδρικά διατάγματα. β) Τίθεται αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών για την υποβολή υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία προκήρυξη της προηγούμενης παραγράφου. γ) Οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης που επιλέγονται κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και τις διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ορίζονται μέλη των οικείων ΕΙ.Σ.Ε.Π. και Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων. δ) Ακολούθως, προκηρύσσονται οι λοιπές θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και με το πέρας της διαδικασίας αυτής, προκηρύσσονται οι θέσεις των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και ακολούθως οι θέσεις των Προϊσταμένων Τμημάτων. ε) Όλοι οι προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που επιλέγονται με τις διατάξεις του παρόντος, πιστοποιούνται για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του παρόντος νόμου, κατόπιν σχετικής επιμόρφωσής τους που διεξάγεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., κατόπιν ενημέρωσής του από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π..