149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 6 - Τελικές − Καταργούμενες διατάξεις
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 6Τελικές − Καταργούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι διατάξεις των άρθρων 84, 85, 86 και των άρθρων 157, 158, 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκαν και τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1, 2 και 3 του παρόντος νόμου, ισχύουν από τη δημοσίευση των οργανικών διατάξεων των δημοσίων υπηρεσιών, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 κατόπιν αξιολόγησης των δομών τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των δομών των δημοσίων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 και τη δημοσίευση των σχετικών προεδρικών διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του ν. 4024/2011 και οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μέχρι τη δημοσίευση των οικείων οργανικών διατάξεων των φορέων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, τα υπηρεσιακά συμβούλια δύνανται να επιλέγουν προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου πέμπτου του ν. 3839/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 4024/2011, με εξαίρεση τις προϋποθέσεις που αφορούν στην υλοποίηση της στοχοθεσίας, και του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου συγκροτείται το Ειδικό Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου και καταργείται αντιστοίχως το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που συγκροτήθηκε με το άρθρο 157 του ίδιου ως άνω Κώδικα, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του ν. 3839/2010. Όσες υποθέσεις δεν εξετάστηκαν από το καταργούμενο με τις διατάξεις του παρόντος Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, εξετάζονται από το Ειδικό Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του άρθρου 160 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Για την υπαγωγή των συνταγματικά κατοχυρωμένων ανεξάρτητων αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς της Ακαδημίας Αθηνών, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και της Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων στις διατάξεις των άρθρων 157 και 158 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007), όπως αντικαθίστανται με τις διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, απαιτείται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση οικείου Υπουργού, με την οποία ρυθμίζονται, εφόσον απαιτείται, θέματα σύστασης, συγκρότησης και λειτουργίας των συλλογικών οργάνων που είναι αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων. β) Ειδικές διατάξεις που αφορούν τα υπηρεσιακά συμβούλια των ανεξάρτητων αρχών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, δεν θίγονται.