149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7 - Τροποποιούμενες διατάξεις
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 7Τροποποιούμενες διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (Α΄ 59) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής: «ζ) Πιστοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης ιδιωτών, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις αυτό απαιτείται για τη συμμετοχή αυτών σε συλλογικά όργανα της διοίκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων. Τα προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης απευθύνονται στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.. Μετά την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι φορείς υποχρεούνται να κοινοποιούν σχετικό κατάλογο στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέσω των Γενικών Γραμματέων. Η πρόσκληση συμμετοχής στα προγράμματα αυτά πραγματοποιείται με σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η συμμετοχή σε αυτά είναι υποχρεωτική. Η διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η διάρκειά τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για τις οριζόντιες θέσεις ευθύνης του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., η υπουργική απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Για όσες οριζόντιες θέσεις ευθύνης έχουν μόνο οικονομικές αρμοδιότητες ή και οικονομικές αρμοδιότητες η ανωτέρω υπουργική απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 8 του άρθρου 7 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4250/2014 η φράση «Τα ποσοστά της παραγράφου 1 του παρόντος …» αντικαθίσταται αφ’ ης ίσχυσε «Τα ποσοστά των παραγράφων 1 και 7 του παρόντος …».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 24 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4250/2014, προστίθενται αφ’ ης ίσχυσε παράγραφοι 3, 4 ως εξής: «3. Όσες υπηρεσίες διαθέτουν υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά ο αριθμός των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο φορέα, δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα, από τον οποίο εποπτεύονται ή στον οποίο υπάγονται. Ειδικά, για τις ανεξάρτητες αρχές η ειδική επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών, όπως συγκροτήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4055/2012. Κατ’ εξαίρεση σε όσες υπηρεσίες προβλέπεται η σύσταση υπηρεσιακού συμβουλίου αλλά για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αυτό δεν έχει συγκροτηθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 4. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία της Επιτροπής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με τις διατάξεις του παρόντος, λήγει στις 31.12.2016.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002, όπως ισχύει, διατηρείται σε ισχύ για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.