149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 7 - Τροποποιούμενες διατάξεις
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο άρθρο 24 του π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4250/2014, προστίθενται αφ’ ης ίσχυσε παράγραφοι 3, 4 ως εξής: «3. Όσες υπηρεσίες διαθέτουν υπηρεσιακό συμβούλιο, αλλά ο αριθμός των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων, οι οποίοι ανήκουν οργανικά στο φορέα, δεν επαρκεί για τη συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, υπάγονται στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα, από τον οποίο εποπτεύονται ή στον οποίο υπάγονται. Ειδικά, για τις ανεξάρτητες αρχές η ειδική επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών, όπως συγκροτήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4055/2012. Κατ’ εξαίρεση σε όσες υπηρεσίες προβλέπεται η σύσταση υπηρεσιακού συμβουλίου αλλά για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αυτό δεν έχει συγκροτηθεί εφαρμόζονται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. 4. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι διετής. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία της Επιτροπής Αξιολόγησης, που συγκροτείται με τις διατάξεις του παρόντος, λήγει στις 31.12.2016.»