149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 8
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 8ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 21 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθενται εδάφια ως εξής: «Απόφαση κατανομής απαιτείται και για τις περιπτώσεις όπου το ΑΣΕΠ διαθέτει με απόφασή του επόμενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για αντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέχτηκε το διορισμό του ή έχει κώλυμα διορισμού ή παραιτήθηκε εντός ενός (1) έτους από το διορισμό του. Δεν απαιτείται απόφαση κατανομής όταν οι αποφάσεις του ΑΣΕΠ αφορούν σε αντικαταστάσεις – αναπληρώσεις διοριστέων των ως άνω περιπτώσεων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε προηγούμενες αποφάσεις κατανομής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ.1 του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κα΄ ως εξής: «κα) το προσωπικό που προσλαμβάνεται σε εκτέλεση ειδικού προγράμματος απασχόλησης που προκηρύσσεται και επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 2 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: «2. Η διάταξη της υποπαραγράφου 1 του παρόντος δεν έχει εφαρμογή στις υποχρεωτικές μεταφορές προσωπικού, στις μετατάξεις υπαλλήλων εντός της ίδιας υπηρεσίας σε κλάδο της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας (άρθρα 69 και 70 του Υ.Κ.), καθώς και στην περίπτωση αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ αυτών. Η ισχύς της παρούσας παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο έναρξης ισχύος του ν. 4002/2011