149 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4275/2014

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 9 - Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
15 Ιουλίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 149
15 Ιουλίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4275
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) − Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 9Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών

Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιουλίου 2012 μέχρι την επικείμενη υπογραφή σύμβασης ή άλλως μέχρι τις 30.9.2014 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των αναδόχων για την παροχή των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών που εμπίπτουν στο έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι, θεωρούνται νόμιμες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i) οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής να πιστοποιούνται ότι έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς από την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 1566), ii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά γνωμοδοτήσεων που θα εκδοθούν από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατά τη διαδικασία του άρθρου 2 παρ. ζ΄ του ν. 3086/2002 (Α΄ 324), iii) οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν τις προσδιοριζόμενες στα πρακτικά γνωμοδοτήσεων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εκπτώσεις επί του αντίστοιχου συμβατικού ανταλλάγματος του έτους 2009 κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο άρθρο δεύτερο, παρ. 12 του ν. 4047/2012, οι οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις εκπτώσεις που αναφέρονται στο με αριθμ. 1244/11.3.2014 πρακτικό γνωμοδοτήσεως του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και iv) οι πάροχοι των υπηρεσιών να παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συμπεριλαμβανομένων τόκων υπερημερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωμα, που προέρχονται από την ως άνω αιτία.