156 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4277/2014

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ 2ο - ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 46 - Τροποποιήσεις στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (A΄ 122)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
01 Αυγούστου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 156
1 Αυγούστου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4277
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας − Αττικής και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

A. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) τροποποιείται ως εξής: «6. Τα παραπάνω ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων (1.500.000.000) ευρώ εκδίδονται από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και έχουν διάρκεια μέχρι 10.8.2019.». Β. Στο άρθρο 22 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής: «11. Ομόλογα της παραγράφου 6 που εκδόθηκαν με την αριθμ. 2/58044/0023Α7/5.8.2009 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (Β΄ 1828), τα οποία θα ευρίσκονται στην κατοχή της ΕΤΕΑΝ ΑΕ την 10.8.2014 (από τα αρχικώς εκδοθέντα συνολικής ονομαστικής αξίας ενός δισεκατομμυρίου πεντακοσίων εκατομμυρίων ευρώ) αντικαθίστανται με ομόλογα ίσης ονομαστικής αξίας, τα οποία φέρουν ίδιους όρους με τα αντικαθιστάμενα και ημερομηνία λήξης 10.8.2019. Η αντικατάσταση γίνεται με ανταλλαγή των παλαιών με νέα ομόλογα, χωρίς τη μεταβολή του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) με μόνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 ή διατάξεων άλλων νόμων ή του καταστατικού της εταιρείας που θέτουν τοχόν περιορισμούς για την ανωτέρω ανταλλαγή και που θα εκδοθούν για το σκοπό αυτόν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔ.ΔΗ.Χ.). Τα ανωτέρω ομόλογα καλύπτουν τον κίνδυνο που αναδέχεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ από την παροχή εγγυήσεων. Επίσης, αυτά θα μπορούν μέχρι τη λήξη τους, να καλύπτουν και τις υποχρεώσεις της ΕΤΕΑΝ ΑΕ από τυχόν υφιστάμενες ή μη αναδιαρθρωμένες οφειλές, μη θεωρούμενες ως νέες, που υλοποιούνται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των νομισματικών και πιστωτικών Αρχών. Οι δεδουλευμένοι τόκοι, μέχρι την ημέρα ανταλλαγής των ανωτέρω ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο. Τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία μέχρι τη λήξη τους και στη συνέχεια επιστρέφονται στο Ελληνικό Δημόσιο, μετά την αφαίρεση των ποσών που έχουν δεσμευθεί λόγω τυχόν κατάπτωσης των παρεχόμενων από την εταιρία εγγυήσεων. Κατά την επιστροφή των προαναφερόμενων ομολόγων, μειώνεται ισόποσα (σε όρους ονομαστικής αξίας των ομολόγων) το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας υποχρεωτικά, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920 και του καταστατικού της. Κατά το χρονικό διάστημα που τα ομόλογα διακρατούνται από την εταιρία, οι τόκοι που καταβάλλονται από το Ελληνικό Δημόσιο στην εταιρία, επιστρέφονται από αυτή στο Ελληνικό Δημόσιο, εντός είκοσι ημερών από την είσπραξή τους. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες έκδοσης των ομολόγων από τον ΟΔ.ΔΗ.Χ..»

Λευκάδα, 31 Ιουλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ κ.α.α.
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Αυγούστου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ