190 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4284/2014

Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 7
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2
10 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190
10 Σεπτεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4284
Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 2936/ 2001 (Α΄ 166), ως εξής: «3α. Το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον μετοχικής σχέσης και ειδικά για τους παραιτούμενους, τους τιθέμενους σε απόταξη και οριστικά εξερχόμενους του στρατεύματος συνεπεία καταδίκης, με ή χωρίς έκπτωση από το βαθμό τους, απαιτείται πρόσθετα η προσκόμιση πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης. Οι μέτοχοι που δεν θα προσκομίζουν πράξη κανονισμού σύνταξης, εφόσον: 1. Δεν έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν είτε: α. Την ανάληψη των πράγματι καταβληθεισών εισφορών τους άτοκα, χωρίς καμία άλλη μελλοντική αξίωση έναντι των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοήθειας. β. Την αναστολή της χορήγησης του εφάπαξ βοηθήματος, μέχρι την έκδοση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης. 2. Έχουν λάβει προκαταβολή έναντι του εφάπαξ βοηθήματος υποχρεούνται στην έντοκη επιστροφή αυτής, εντός εξαμήνου από τη λήξη της μετοχικής τους σχέσης, διαφορετικά η εν λόγω προκαταβολή τυγχάνει έντοκη από τη λήψη της μέχρι την καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος, με την προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το Δημόσιο ή άλλο συνταξιοδοτικό φορέα κύριας ασφάλισης. β. Για τους μετόχους που έχουν αποβιώσει, φονευθεί ή εξαφανιστεί σε πόλεμο ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε περίοδο ειρήνης, καθώς και στους εξερχόμενους από το στράτευμα λόγω σωματικής ανικανότητας ή θανάτου σε μη διατεταγμένη υπηρεσία ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν.δ. 398/1974 (Α΄ 116).»

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε
η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ