214 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4296/2014

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .

02 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214
2 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4296
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτοΚυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 30ή Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 30ή Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ιωάννη Μανιάτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 1) Της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL A.E. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει από 9.12.2013 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και 2) Της εταιρίας με την επωνυμία ENERGEAN OIL AND GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 109/9.12.2013 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ καλουμένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος» και Ως εκ τρίτου συμβαλλομένης 3) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Πανά του Παναγιώτη, δυνάμει της από 19.12.2013 ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ως άνω (1) Ανάδοχος συνομολόγησαν την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄296) (εφεξής: «Η Σύμβαση»).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4135/2013 (Α΄69), τροποποιήθηκε μέρος των διατάξεων της Σύμβασης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητα του «Ειδικού Συμβαλλομένου», είχαν ανατεθεί με τη Σύμβαση, κρατικές εποπτικές αρμοδιότητες και ιδιότητες ειδικού διαιτητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με το άρθρο 16, θεσπίσθηκε ειδικό καθεστώς αποκλειστικής αγοράς του συνόλου της παραγωγής πετρελαίου από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, είχε την καταστατική πλειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση, σε ποσοστό 77%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με το άρθρο 19 της Σύμβασης, προβλέφθηκε η θέσπιση ειδικού καθεστώτος αποκλειστικής αγοράς των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, που ενδέχεται να παραχθούν από μελλοντικό κοίτασμα και δεν θα ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, από την εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεδομένου ότι σήμερα η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχει εμπορική, βιομηχανική και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των υδρογονανθράκων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη μετοχική της σύνθεση, έχει περιορισθεί σε ποσοστό 35,47%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Δεδομένου ότι ήδη με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έπαψε να είναι ειδικός συμβαλλόμενος, καθώς όλες οι διατάξεις της Σύμβασης, οι οποίες της απέδιδαν τις προαναφερόμενες κρατικές αρμοδιότητες, απαλείφθηκαν και οι εν λόγω αρμοδιότητες, μεταβιβάσθηκαν στο νέο φορέα του Δημοσίου για τις έρευνες υδρογονανθράκων, με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Δεδομένου ότι ο Ανάδοχος, υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση της Σύμβασης και ειδικότερα του άρθρου 16 αυτής, το οποίο εξετάστηκε από το Υπουργείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Δεδομένου ότι οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύμβασης εισάγουν υποχρέωση προς όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες, η οποία πλέον, περιορίζει αναίτια την ελεύθερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Δεδομένου ότι η από 13.10.2008 σύμβαση προμήθειας αργού πετρελαίου μεταξύ της ENERGEAN OIL AND GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., της οποίας η διάρκεια είχε παραταθεί με την από 30.3.2011 σύμβαση, έχει λήξει, χωρίς τα συμβαλλόμενα σε αυτή μέρη να έχουν συμφωνήσει στους όρους πώλησης του πετρελαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Δεδομένου ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 4, που εκ παραδρομής δεν τροποποιήθηκαν με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση. Ήδη, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν και συμπληρώσουν τη Σύμβαση, με βάση το άρθρο 41 αυτής, στις ακόλουθες διατάξεις της και μόνο σε αυτές:

Άρθρο 1
Άρθρο 2

Η παρ. 1 του άρθρου 1 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Η παρούσα Σύμβαση είναι σύμβαση μίσθωσης».

Άρθρο 3

Η παρ. 4 του άρθρου 14 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Το συνολικό Μερίδιο του Ελληνικού Δημοσίου, για τις Περιοχές Εκμετάλλευσης ΠΡΙΝΟΥ και ΝΟΤΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ (καθώς και κάθε άλλου τυχόν νέου Πεδίου στις ως άνω Περιοχές Εκμετάλλευσης, καθώς και στα Πεδία κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 5 παρ. 7 της παρούσας Σύμβασης), θα αποτελείται από το Μερίδιο (Royalty) του Δημοσίου και από το φόρο που προβλέπεται στο άρθρο 15 της παρούσας Σύμβασης.»

Άρθρο 4

1. Η παρ. 7 του άρθρου 16 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Η υποχρέωση του Αναδόχου, που απορρέει από την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 2289/1995, υφίσταται σε κάθε περίπτωση, ο δε Ανάδοχος θα υποχρεούται στην εκτέ− λεση της σχετικής εντολής του Ελληνικού Δημοσίου, πωλώντας τους παραγόμενους υδρογονάνθρακες, όπου ήθελε ζητήσει το Ελληνικό Δημόσιο.» 2. Οι παράγραφοι 2,3,4,5,6 και 8 του άρθρου 16 κα− ταργούνται. 3. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη ουδεμία απαίτηση έχουν ή διατηρούν μεταξύ τους από την εφαρμογή των διατάξε− ων της Σύμβασης που καταργούνται με το παρόν άρθρο. 4. Οι παράγραφοι 1,7 και 9 του άρθρου 16 αναριθμού− νται σε 1, 2 και 3 αντίστοιχα.

Άρθρο 5

1. Η παρ. 1 του άρθρου 19 της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Όσες από τις παραγόμενες ποσότητες Φυσικού Αε− ρίου δεν ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, θα πωλούνται ελεύθερα.» 2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 καταργείται. 3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 αναριθμείται σε 2.

Άρθρο 6

Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύμβασης που δεν τρο− ποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα, καθώς και η Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. Η παρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία συνομολογήσεώς της και υπογρα− φής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα κυρωθεί δια νόμου από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Σύμβασης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η πα− ρούσα Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση, η οποία και υπογράφηκε ως έπεται: ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ENERGEAN ΟΙL A.E. OIL AND GAS A.E. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΣ»

Άρθρο δεύτερο

Κύρωση της από 11.9.2014 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄296) Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 11η Σεπτεμ− βρίου 2014 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL AND GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΥΔΡΟ− ΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΤΡΙΤΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σή− μερα την 11η Σεπτεμβρίου 2014, μεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμε− νου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ιωάννη Μανιάτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΙΩΝ: 1. Της εταιρίας με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ OIL Α.Ε. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του από 11.9.2014 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, και 2. Της εταιρίας με την επωνυμία ENERGEAN OIL AND GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥ− ΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, που εδρεύ− ει στο Μαρούσι Αττικής, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 131/ 11.9.2014 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΙΩΝ καλούμενων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος». Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ως άνω (1) Ανάδοχος συνομολόγησαν την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) (εφεξής: «Η Σύμβαση»). 2. Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιη− τική Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4135/2013 (Α΄ 69), τροποποιήθηκε μέρος των διατάξεων της Σύμβασης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενερ− γειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογοναν− θράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 179/22.8.2011). 3. Με την από 30 Δεκεμβρίου 2013 Δεύτερη Τροποποι− ητική Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 4, που εκ παρα− δρομής δεν είχαν τροποποιηθεί με την Πρώτη Τροπο− ποιητική Σύμβαση, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύμβασης, οι οποίες θέσπιζαν καθεστώς αποκλειστικής προμήθειας αργού πετρελαίου, περιορί− ζοντας αναίτια την ελεύθερη άσκηση της επιχειρημα− τικής δραστηριότητας για τις εμπλεκόμενες εταιρείες. Ήδη επίκειται η κύρωση της Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης με νόμο. 4. Με το άρθρο 6 παρ. 1 περίπτωση γ΄ της Σύμβασης, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση και ισχύει, ορίσθηκε η διάρκεια της Άδειας Εκ− μετάλλευσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» έως την 23η Νοεμβρίου 2014, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω. 5. Δεδομένου ότι με την απόφαση 195/27.10.2011 (Β΄ 2501/4.11.2011) της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώ− σεων και Αποκρατικοποιήσεων, μεταβιβάζονται, στο Τα− μείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώματα του Δημοσίου και το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης του υπόγειου φυσικού χώρου που προκύπτει εκ του σχεδόν εξαντληθέντος κοιτάσματος φυσικού αερίου «Νότια Καβάλα» για τη μετατροπή του ως χώρου αποθήκευσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179) για χρονικό διάστημα έως και 50 έτη μετά την αδειοδότηση του έργου της υπόγειας αποθήκευσης. 6. Δεδομένου ότι μετά τη λήξη της Άδειας Εκμετάλ− λευσης, ήτοι μετά την 23η Νοεμβρίου 2014, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», θα πρέπει να αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο, γεγονός που θα επιβαρύνει σημαντικά τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 7. Δεδομένου ότι θα απαιτηθεί εύλογος χρόνος, προ− κειμένου το Ταμείο Αξιοποιήσεως Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου, προετοιμάσει και διεξάγει την διαγωνι− στική διαδικασία, για την παραχώρηση της χρήσης της Περιοχής Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα». 8. Δεδομένου ότι το κοίτασμα φυσικού αερίου «Νότιας Καβάλας» δεν έχει εξαντληθεί και συνεχίζεται η εκμε− τάλλευσή του και ότι συνδέεται λειτουργικά προς το κοίτασμα πετρελαίου του «Πρίνου» χρησιμοποιούμενο για την υποβοήθηση της άντλησης πετρελαίου (Gas Lift) και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ατμού προς κάλυψη των ιδίων αναγκών των εγκαταστάσεων του Αναδόχου. Ήδη, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμ− βαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και απο− δέχονται να τροποποιήσουν τη Σύμβαση, με βάση τα άρθρο 41 αυτής, στην ακόλουθη διάταξη και μόνο σε αυτή: ΑΡΘΡΟ 1 Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση σημαίνει το παρόν έγ− γραφο. ΑΡΘΡΟ 2 Η παρ. 1 του άρθρου 6, περίπτωση γ΄της Σύμβασης τροποποιείται ως εξής: «Προκειμένου για την Περιοχή Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα», η διάρκεια της Άδειας Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας ορίζεται έως την 23η Νοεμβρίου 2015, μη δυνάμενη να ανανεωθεί περαιτέρω. Οι υφιστάμενες σχετικές εγκαταστάσεις παραγωγής ακολουθούν την Άδεια Εκμετάλλευσης Νότιας Καβάλας, κατά τις διατάξεις του άρθρου 27 της Σύμβασης.» ΑΡΘΡΟ 3 Όλοι οι όροι και διατάξεις της Σύμβασης που δεν τρο− ποποιούνται ή συμπληρώνονται με την παρούσα, καθώς και η Πρώτη και Δεύτερη Τροποποιητικές Συμβάσεις, παραμένουν σε πλήρη ισχύ, κύρος και ενέργεια. Η παρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία συνομολογήσεώς της και υπογραφής της από τα Συμβαλλόμενα Μέρη και θα κυρωθεί δια νό− μου από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το άρθρο 41 της Σύμβασης. ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ συνομολογήθηκε η πα− ρούσα Τρίτη Τροποποιητική Σύμβαση, η οποία και υπο− γράφηκε ως έπεται: ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ENERGEAN ΟΙL A.E. OIL AND GAS A.E. ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΡΗΓΑΣ

Άρθρο τρίτο

Στο π.δ. 99/2014 (Α΄ 166) «Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ− νησης» το άρθρο 33 αναδιατυπώνεται ως εξής: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργούνται το π.δ. 320/1988 (Α΄ 149), όπως τροποποι− ήθηκε και ισχύει, η αριθμ. οικ. 812/2008 (Β΄ 1385) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις δια− τάξεις του παρόντος.»

Άρθρο τέταρτο

Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 αντικαθί− σταται ως εξής: «7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των κα− ταναλώσεων ημέρας των δικαιούχων των τιμολογίων Πολυτέκνων και Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (Κ.Ο.Τ.), καθώς και το τμήμα τετραμηνιαίας κατανάλωσης ηλε− κτρικής ενέργειας ημέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιμολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.»

Άρθρο πέμπτο

Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3468/ 2006 (Α΄129) αντικαθίσταται ως εξής: «α) ο Λειτουργός της Αγοράς, για την ηλεκτρική ενέρ− γεια που τροφοδοτεί το Σύστημα, απευθείας ή μέσω του Δικτύου,».

Άρθρο έκτο

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαρα− γράφου I.5 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται από την 1η Μαΐου 2014 ως εξής: «Η ισχύς της παρούσας περίπτωσης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015.»

Άρθρο έβδομο

Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με την ανωτέρω απόφαση είναι δυνατόν να τίθενται, με μέγιστο όριο τα 500 kW, ανώτατα όρια εγκατεστημέ− νης ισχύος για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς διαφο− ροποιημένα ανά κατηγορία παραγωγών. Τα υψηλότερα όρια τίθενται υπέρ νομικών προσώπων, δημοσίου ή ιδι− ωτικού δικαίου, που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλους δημόσιου ενδιαφέροντος σκοπούς, γενικής ή τοπικής εμβέλειας.»

Άρθρο όγδοο

1. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2015 για χορήγηση άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αφορούν: α) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουρ− γήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, β) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέ− ριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλή− των (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., καθώς και γ) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως δια− χειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω, η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξια− κό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συ− μπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθενται περιπτώσεις δ΄έως στ΄ ως εξής: «δ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσης και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται, σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος και την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και το μετέπειτα προκύ− πτον περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, κατανέμονται από τον αρμόδιο διαχειριστή κατά προτεραιότητα, έναντι λοιπών εκκρεμών αιτήσεων, για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης ως εξής: αα) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουρ− γήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ββ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουρ− γήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., γγ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυ− σικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξια− κό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συ− μπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, δδ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για τους οποίους υποβάλλονται μέχρι 31.12.2014 πλήρεις φάκελοι για τη χορήγηση ορι− στικής προσφοράς σύνδεσης. ε) Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτω− σης δ΄ σε σταθμούς των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ γίνεται κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένων, και ιδίως ως προς το μέγεθος του σταθμού, σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων και η αντίστοιχη ισχύς δεσμεύεται από τον αρμόδιο διαχειριστή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για σταθμούς που απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δύο (2) ετών για τους λοιπούς σταθμούς από τη γνωστοποίηση της δέσμευ− σης που συντελείται με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου διαχειριστή. Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ΄ σε σταθμούς της υποπερίπτωσης δδ΄ γίνεται κατόπιν υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων σχετικών αιτημάτων τα οποία συνοδεύονται από πλήρη φάκε− λο για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Εντός των χρονικών διαστημάτων των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, άλλως ο αρμόδιος διαχειριστής αποδεσμεύει την αντίστοιχη ισχύ. Τα χρονικά διαστήματα των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης για τα οποία δεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς επεκτείνονται μέχρι την ικανοποίηση ή απόρριψη των εμπρόθεσμα υποβαλλό− μενων αιτημάτων του προηγούμενου εδαφίου από τον αρμόδιο διαχειριστή. στ) Σε περίπτωση που η διαθέσιμη ισχύς δεν επαρ− κεί για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ΄, υποβάλλονται μέχρι την ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος, οι εν λόγω αιτήσεις εξετάζονται με την ακόλουθη προτεραιότητα: αα) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περί− πτωσης δ΄. ββ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης ββ΄της περίπτω− σης δ΄. γγ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης γγ΄της περίπτω− σης δ΄. δδ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης δδ΄της περίπτω− σης δ΄. Κατά την εξέταση αιτήσεων που εμπίπτουν στην ίδια υποπερίπτωση της περίπτωσης δ΄, τηρείται σειρά προ− τεραιότητας υποβολής της αίτησης.» 3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι καταλαμβάνο− νταν από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρό− ντος άρθρου, όπως αυτή ίσχυε πριν την τροποποίησή της από το ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ο αρμόδιος διαχειριστής χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης, εφόσον έχουν προσκομισθεί βεβαιώσεις απαλλαγής εκ της περιβαλ− λοντικής αδειοδότησης, εκδοθείσες από αρμόδια αρχή. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου απαιτείται η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμε− νες διατάξεις, για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και τις λοιπές εγκαταστάσεις αξιοποίησης της πρώτης ύλης, και η προσκόμιση των σχετικών διοικητικών πράξεων στον αρμόδιο διαχειριστή.» 4. Διαδικασίες κατανομής περιθωρίου ισχύος σε πε− ριοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος. 5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για σταθμούς ΑΠΕ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο και για σταθμούς της περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το χρονικό διάστημα αναβίωσης των αδειών εγκατάστασης δύναται, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, να επεκταθεί πέραν των δώδεκα (12) μηνών και με μέγιστο όριο τους τριάντα (30) μήνες, μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων. Για τη χορήγηση ή μη της επέκτασης, η αδειοδοτούσα αρχή συνεκτιμά ιδίως το βαθμό ωριμότητας του επιχειρημα− τικού σχεδίου υλοποίησης.»

Άρθρο ένατο

Στους εκμεταλλευτές λατομείων οι οποίοι δεν υπέ− βαλαν την αίτηση παράτασης της μίσθωσης που προ− βλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 1428/1984 (Α΄ 43), όπως ισχύει, ή την αίτηση παράτασης της άδειας εκμετάλλευσης που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ιδίου νόμου, παρέχεται νέα αποκλει− στική προθεσμία τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την υποβολή αντίστοιχης αίτησης παράτασης στο αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, εφόσον είχαν δικαίωμα εκμετάλλευσης του λατομείου τους κατά την 31.12.2012 με βάση ισχύουσα σύμβαση μίσθωσης ή άδεια εκμετάλλευσης. Μέχρι την έκδοση σχετικής απόφασης επί ανάλογης αίτησης παράτασης, επιτρέπεται να συνεχίζεται η εκμετάλλευση των λατο− μείων. Οι διατάξεις των άρθρων 11 και 15 του ν. 1428/1984 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση αυτήν.

Άρθρο δέκατο

Το άρθρο 13 του ν. 3409/2005 αντικαθίσταται ως ακο− λούθως: «Καταδυτικά Πάρκα − Οργανωμένες Καταδύσεις 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνι− κής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού είναι δυνατόν θαλάσσια πε− ριοχή μαζί με τον αντίστοιχο αυτής πυθμένα, να χαρα− κτηρισθεί ως Καταδυτικό Πάρκο. Με την ίδια απόφαση μπορεί, επίσης, να παραχωρούνται τμήματα αιγιαλού και παραλίας και να ορίζονται οι τυχόν επιτρεπόμε− νες επί αυτών κατασκευές για την εξυπηρέτηση του καταδυτικού πάρκου, σύμφωνα με τους ουσιαστικούς περιορισμούς των διατάξεων του ν. 2971/2001 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων. Για την εκτέλεση έργων επί του αιγιαλού και της παραλίας προσκομίζονται, κατά τη διαδικασία της πα− ραγράφου 8 του παρόντος, τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2971/2001 για κάθε κατηγορία έργου, δικαιολογητικά. 2. Ως Καταδυτικό Πάρκο νοείται η με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου χαρακτηρισμένη περιοχή, στην οποία πραγματοποιούνται κατ’ αποκλειστικότητα καθοδηγούμενες καταδύσεις αναψυχής κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του παρόντος νόμου, καθώς και συναφείς υποβρύχιες δραστηριότητες με τα κατά το άρθρο 1 του παρόντος μέσα, όπως η υποβρύχια φωτογράφιση, η υποβρύχια κινηματογράφηση και η περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η επιστημονική έρευνα εντός του Πάρκου επιτρέπεται υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α΄ 23 και 43) και των λοιπών οικείων διατάξεων. 3. Η διαχείριση του Καταδυτικού Πάρκου ανήκει στον φορέα διαχείρισης αυτού, ο οποίος μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ή σύμπραξη αυτών. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού δεν θίγονται οι περί επιχειρήσεων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης διατάξεις των άρθρων 107 επ. του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύουν. 4. Το συνολικό εμβαδό της επιφάνειας Καταδυτικού Πάρκου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από δύο (2) τετραγωνικά χιλιόμετρα. Απαγορεύεται να οριοθετού− νται Καταδυτικά Πάρκα σε απόσταση μικρότερη των τριών (3) ναυτικών μιλίων από κηρυγμένους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους. 5. Εντός της οριοθετημένης θαλάσσιας περιοχής του Καταδυτικού Πάρκου: α. Επιτρέπεται η ναυσιπλοΐα αποκλειστικά και μόνο στα σκάφη, στα πλωτά και υποβρύχια μέσα του φορέα διαχείρισης και σε όσα χρησιμοποιούνται προς εξυπη− ρέτηση των επισκεπτών, καθώς, επίσης, στα πλωτά και υποβρύχια μέσα των αρμόδιων Αρχών προς έλεγχο της τήρησης των αναφερομένων στην απόφαση της παρα− γράφου 1 όρων, καθώς και των εν γένει υποχρεώσεων που επιβάλλουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις. Οι όροι και προϋποθέσεις ασφαλούς ναυσιπλοΐας πάσης φύ− σεως σκαφών εντός και, εφόσον απαιτείται, πέριξ των καταδυτικών πάρκων, καθορίζεται με Ειδικό Κανονισμό Λιμένα που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ του άρθρου 156 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261). β. Απαγορεύεται η αγκυροβολία. Η πρόσδεση των ως άνω σκαφών και πλωτών μέσων γίνεται αποκλειστικά σε ειδικά ναύδετα, που φέρουν κατάλληλη σήμανση και των οποίων η πόντιση γίνεται με την ελάχιστη δυνατή όχληση προς το υποβρύχιο περιβάλλον. γ. Απαγορεύονται κάθε μορφή αλιείας, της υποβρύχιας συμπεριλαμβανόμενης, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου, κάθε αθλητική ή άλλη θαλάσσια δραστηριότητα, καθώς και κάθε δραστηριότητα που παρακωλύει τις καταδύσεις ή τις πράξεις διαχείρισης του Πάρκου. Κατ’ εξαίρεση, η σύλληψη της πανίδας και η συλλογή της χλωρίδας της περιοχής του Πάρκου επιτρέπεται για λόγους επιστη− μονικής έρευνας υπό τους όρους του π.δ. 67/1981 (Α΄ 23 και 43) και των λοιπών οικείων διατάξεων. δ. Επιτρέπεται η πόντιση πλοίων, ναυαγίων, πλωτών ναυπηγημάτων ή άλλων τεχνητών κατασκευών για τη βελτίωση της υποθαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας ή της ελκυστικότητας του υποβρύχιου τοπίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153) και του ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Τα τυχόν πλοία ή άλλα ναυπηγήματα που θα ποντισθούν στο χώρο του Πάρ− κου εξαιρούνται των διατάξεων της απόφασης ΥΠΠΟ/ ΓΔΑΠΚ/ ΑΡΧ/Α1/Φ43/48604/3385/5.9.2003 (Β΄ 1701) περί χαρακτηρισμού ναυαγίων ως πολιτιστικών αγαθών. Η ακριβής θέση των ναυαγίων γνωστοποιείται αμελλητί στην Υδρογραφική Υπηρεσία Π.Ν. με μέριμνα του φορέα διαχείρισης και τοποθετείται σήμανση ημέρας και νύ− χτας σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Π.Ν.. 6. Η οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου γίνεται με πλωτούς σημαντήρες ή άλλα μέσα κατάλληλα προς ορι− οθέτηση και φιλικά προς το περιβάλλον της θαλάσσιας περιοχής, της πανίδας, της χλωρίδας και του πυθμένα της. Στους σημαντήρες και τα άλλα μέσα οριοθέτησης τοποθετείται σήμανση ημέρας και νύχτας, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Π.Ν.. 7. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρι− σμός είναι δυνατόν να περιλαμβάνει ή να αναφέρεται σε θαλάσσια περιοχή που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura 2000 ή τμήμα τέτοιας περιοχής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του ν. 4014/2011 και τις λοιπές σχετικές δια− τάξεις. Η δημιουργία Καταδυτικού Πάρκου σε περιοχή στον πυθμένα της οποίας υπάρχουν προστατευόμενοι λειμώνες ή άλλα προστατευόμενα είδη γίνεται με τους ιδιαίτερους όρους και περιορισμούς που καθορίζονται από την εθνική και κοινοτική νομοθεσία. 8. Ο κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτη− ρισμός λαμβάνει χώρα μετά από αίτηση του προσώπου το οποίο ενδιαφέρεται να αναλάβει τη διαχείριση του Πάρκου. Η αίτηση υποβάλλεται προς τη Διεύθυνση Χω− ροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: α. Παρουσίαση της επάρκειας του αιτούντος προσώ− που για την ανάληψη της διαχείρισης του Πάρκου. Το πρόσωπο αυτό θα πρέπει να μην τελεί σε πτώχευση ή εκκαθάριση, καθώς και να μην έχει κινηθεί σε βάρος του ανάλογη διαδικασία. Προκειμένου περί αλλοδα− πού αιτούντος προσώπου, θα πρέπει να μην τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθε− σία του κράτους προέλευσής του. Επίσης, θα πρέπει να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σχετικά με την καταβολή των φόρων, που αποδεικνύεται ιδίως με την υποβολή σχετικού πιστοποιητικού φορολογικής ενημε− ρότητας, και να διαθέτει ειδική τεχνική ικανότητα, που αποδεικνύεται ιδίως από την απασχόληση ή συμμετο− χή σε αυτό προσωπικού με σχετική με τις καταδύσεις εμπειρία. β. Οικονομοτεχνική μελέτη (μελέτη βιωσιμότητας−σκο− πιμότητας), που πρέπει να περιλαμβάνει έρευνα αγοράς (market study) και επιχειρηματικό σχέδιο οργάνωσης και λειτουργίας (business plan) της αιτούμενης ανάπτυξης. γ. Τεχνική έκθεση για την τεκμηρίωση των σχετικών με την οριοθέτηση του Καταδυτικού Πάρκου προτάσεων του αιτούντος, οι οποίες αφορούν ιδίως: αα. στην επιλογή της θέσης και της έκτασης του προτεινόμενου καταδυτικού Πάρκου, στην περιγραφή της φυσιογνωμίας της ευρύτερης περιοχής και στην αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης, ββ. στον τρόπο οργάνωσης και ανάπτυξης του Κατα− δυτικού Πάρκου, καθώς και στις απαιτούμενες τεχνικές, διοικητικές και περιβαλλοντικές υποδομές ή άλλες εξυ− πηρετήσεις που είναι αναγκαίες για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του Καταδυτικού Πάρκου, γγ. στο είδος, στις διαστάσεις και στη σύσταση, την πόντιση πλωτών μέσων ή κατασκευή, καθώς και στον τρόπο έδρασης αυτών, επί του πυθμένα. δ. Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας με πρόβλεψη για διαχείριση θεμάτων ασφαλείας και πρόληψης − αντι− μετώπισής τους. ε. Τοπογραφικά διαγράμματα κατάλληλης κλίμακας στα οποία θα απεικονίζονται γενικά τα στοιχεία της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, οι υφιστάμενες και θεσμο− θετημένες χρήσεις γης στην ευρύτερη περιοχή του Καταδυτικού Πάρκου και το μεταφορικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής, καθώς και βυθομετρικό διάγραμ− μα κλίμακας 1: 1.000 στο οποίο θα αποτυπώνονται η μορφολογία του βυθού και τα τυχόν αντικείμενα που έχουν ποντιστεί ή θα ποντιστούν κατά τα ανωτέρω στο παρόν άρθρο αναφερόμενα. στ. Τοπογραφικό διάγραμμα κατάλληλης κλίμακας στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιδιωκόμενης ανάπτυξης, όπως ιδίως η έκταση με όρια, οι συντεταγμένες των κορυφών αυτής κατά ΕΓΣΑ ’87, οι υποβρύχιες διαδρομές που προτείνονται να αναπτυχθούν και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο. ζ. Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπουργικής από− φασης 1958/2012 (Β΄ 21), όπως ισχύουν, Απόφαση Έγκρι− σης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δρα− στηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α’ του εν λόγω Παραρτήματος ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) για έργα ή δρα− στηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β΄ του εν λόγω Παραρτήματος. Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά των ως άνω περι− πτώσεων β΄ έως και ε΄ συντάσσονται και υπογράφονται από μελετητές κατάλληλων ειδικοτήτων. 9. Αρμόδια Αρχή για την επίσπευση της διοικητικής διαδικασίας χαρακτηρισμού περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου κατόπιν της κατά την προηγούμενη παράγραφο υποβολής αίτησης είναι η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Για την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος ακολουθείται η εξής δι− αδικασία: α. υποβολή φακέλου της αίτησης της παραγράφου 8 του παρόντος από τον ενδιαφερόμενο φορέα, β. έλεγχος τυπικής πληρότητας του φακέλου της αίτησης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής του. Στο στάδιο αυτό είναι δυνατή η υποβολή του φακέλου σε ένα μόνο αντίγραφο και, εφόσον αυτός κριθεί ότι πληροί τις τυπικές απαιτήσεις, ακολουθεί η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο φορέα των υπόλοιπων απαιτούμενων αντιγράφων του φακέλου. Στην περίπτωση διαπίστωσης μη πληρότητας αυτού, η Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αποστέλλει έγγραφο που αναφέρει τα ελλείποντα στοιχεία και θέτει προ− θεσμία για τη συμπλήρωση αυτών, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας ο φάκελος επιστρέφεται στο αιτούν πρόσωπο, γ. αποστολή του φακέλου για διατύπωση γνώμης προς την αρμόδια Υπηρεσία της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματι− κής Αλλαγής και στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουρ− γείων Οικονομικών, (καθ’ ύλην αρμόδιες Περιφερεια− κές Υπηρεσίες), Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Τουρισμού, και εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας ή την προσκόμιση των απαιτούμενων αντιγράφων του φακέλου, δ. συλλογή γνωμοδοτήσεων από τις αρμόδιες Υπηρε− σίες και φορείς της Διοίκησης της ως άνω περίπτωσης γ΄ σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των σχετικών φακέλων, μετά την παρέλευ− ση του οποίου η διαδικασία συνεχίζεται ανεξαρτήτως εάν έχουν εκδοθεί μία ή περισσότερες γνωμοδοτήσεις, ε. αξιολόγηση και στάθμιση γνωμοδοτήσεων από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός δέκα (10) ερ− γάσιμων ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας που προβλέπεται στην ως άνω περίπτωση δ΄, στ. σύνταξη και προώθηση του σχεδίου της κοινής απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος από τη Διεύθυνση Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών βάσει της αξιολόγησης των υφιστά− μενων γνωμοδοτήσεων και απόψεων και ανεξαρτήτως του αν έχουν γνωμοδοτήσει όλες οι Υπηρεσίες της περίπτωσης γ΄ της παρούσας. Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου για παροχή γνωμοδοτήσεων εάν αυτές έχουν προσκομισθεί με επι− μέλεια του ενδιαφερόμενου φορέα κατά την υποβολή του φακέλου της αίτησης. Δεν απαιτείται αποστολή του φακέλου προς τις Υπηρεσίες και τους φορείς της Διοίκησης της περίπτωσης γ΄ ανωτέρω, για παροχή γνωμοδοτήσεων, εφόσον έχουν γνωμοδοτήσει κατά την έκδοση της ΑΕΠΟ. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, εκδίδεται αιτιολογημένη πράξη της διεύθυνσης Χωροταξίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος. 10. Κατά την αξιολόγηση της κατά τις προηγούμενες παραγράφους υποβαλλόμενης αίτησης λαμβάνονται αιτιολογημένα υπόψη τα κάτωθι: α. οι γενικές και ειδικές κατευθύνσεις της χωροταξι− κής πολιτικής που προκύπτουν από εγκεκριμένα χωρο− ταξικά πλαίσια, ρυθμιστικά και πολεοδομικά σχέδια ή προγράμματα, καθώς και τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της ευρύτερης του Καταδυτικού Πάρ− κου περιοχής, β. η συμβατότητα της σχεδιαζόμενης ανάπτυξης με υφιστάμενες ή εγκεκριμένες χρήσεις της ευρύτερης περιοχής, η ενδεχόμενη συμπληρωματικότητά της με άλλες χρήσεις και δραστηριότητες, τα ιδιαίτερα χαρα− κτηριστικά της περιοχής ανάπτυξης και της ευρύτερης του Καταδυτικού Πάρκου περιοχής, γ. η ύπαρξη των αναγκαίων για την εξυπηρέτηση του Καταδυτικού Πάρκου έργων υποδομής στην ευρύτερη περιοχή, δ. τα συνολικά άμεσα ή έμμεσα αναμενόμενα οφέλη για το περιβάλλον, τον τουρισμό, την εθνική και τοπική οικονομία και τον πληθυσμό, την απασχόληση ειδικότε− ρα και γενικότερα, για τη βελτίωση του επιπέδου ζωής των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που περιβάλλει το Καταδυτικό Πάρκο, ε. η καταλληλότητα της προτεινόμενης έκτασης από άποψη ιδίως θέσεως, ποιότητας και μορφολογίας βυ− θού και ποικιλίας αξιόλογων υποθαλάσσιων στοιχείων, διαύγειας και καθαρότητας νερών, έντασης θαλάσσιων ρευμάτων, μεγέθους, καθώς και ύπαρξης άλλων κατα− δυτικών πάρκων στην ευρύτερη περιοχή, στ. η συμμετοχή ή άλλης μορφής σύμπραξη με το αιτούν πρόσωπο ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. ή άλλων Ν.Π.Δ.Δ. ή επαγγελματικών ενώσεων. 11. Με την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος από− φαση οριοθετείται το Καταδυτικό Πάρκο με συντεταγ− μένες κατά ΕΓΣΑ ’87 και με σχετικό τοπογραφικό διά− γραμμα, ενώ αναφέρεται και η θέση του Πάρκου και το εμβαδόν της επιφάνειάς του. Η απόφαση δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το τοπογρα− φικό διάγραμμα της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Με την ίδια απόφαση παραχω− ρείται το δικαίωμα χρήσης, κατά τον προορισμό αυτής, και η διαχείριση του Πάρκου και καθορίζεται ετήσια αποζημίωση (μίσθωμα). Για το ύψος του μισθώματος λαμβάνεται υπόψη η σχετική εισήγηση που υποβάλλει η κατά τόπον αρμόδια Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων, κατόπιν ολοκήρωσης της διαδικασίας της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 9 και διαβίβασης του σχετικού φα− κέλου στην καθ’ ύλην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Η εισήγηση διατυπώνεται για μεν το τμήμα αιγιαλού και παραλίας μετά από εξέτα− ση συγκριτικών μισθωτικών στοιχείων της περιοχής, τα οποία προσκομίζει ο Προϊστάμενος της αρμόδιας κατά τόπον Κτηματικής Υπηρεσίας, που μετέχει σε αυτήν ως εισηγητής, για δε τη θαλάσσια περιοχή και τον πυθμένα, σύμφωνα με τον τρόπο υπολογισμού που προσδιορίζε− ται με το ν. 2971/ 2001 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυ− τού εκδιδόμενες κανονιστικές πράξεις. Το καθοριζόμενο μίσθωμα εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Η παραχώρηση έχει διάρκεια δέκα (10) ετών, είναι δε δυνατόν να ανανεώνεται για πέντε (5) έτη κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ− λαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού, μετά από σχετική αίτηση του φορέα διαχείρισης, συνοδευόμενη από τα δικαιολογη− τικά των περιπτώσεων α΄, β΄ και ζ΄ της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Η κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου από− φαση περιλαμβάνει τους όρους που κρίνεται σκόπιμο να περιληφθούν βάσει των γνωμοδοτήσεων των αρμόδιων Υπηρεσιών και φορέων της Διοίκησης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 9 του παρόντος. Οι όροι αυτοί και το ως άνω μίσθωμα μπορούν να αναπροσαρμόζονται με κάθε απόφαση ανανέωσης. 12. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκ− πλήρωσης του σκοπού της παραχώρησης εκ μέρους του φορέα διαχείρισης, καθώς και για λόγους δημο− σίου συμφέροντος είναι δυνατή η άρση του κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου χαρακτηρισμού με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ− λαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού. Η άρση του χαρακτηρισμού επιφέρει και τη λήξη της παραχώρησης της χρήσης και της διαχείρισης του Πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυτού. 13. Η από οποιαδήποτε αιτία λήξη της παραχώρη− σης Καταδυτικού Πάρκου στον φορέα διαχείρισης αυ− τού αίρει τον κατά την παράγραφο 1 του παρόντος χαρακτηρισμό της σχετικής θαλάσσιας περιοχής ως Καταδυτικού Πάρκου. Για την άρση εκδίδεται σχετική διαπιστωτική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα− τικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού. 14. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου ασκεί αποκλειστικά και μόνο τη διαχείριση, οργάνωση, επίβλεψη, προστασία και εκμετάλλευση του Πάρκου, ως επισκέψιμου υποβρύχιου χώρου αναψυχής. Επιπλέον, επιτρέπεται να παράγει και να εμπορεύεται σχετικό με το Πάρκο ενημερωτικό, διδακτικό, πληροφοριακό και τουριστικό υλικό, σε έντυπη, φωτογραφική, ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. 15. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου υποχρεούται σε αποτελεσματική φύλαξη της περιο− χής του Πάρκου και διαθέτει το δικαίωμα αυτοδύναμης προστασίας αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 985 και 997 του Αστικού Κώδικα. 16. Ο φορέας διαχείρισης του Καταδυτικού Πάρκου μπορεί να εισπράττει αντίτιμο από τους επισκέπτες του Πάρκου, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της απόφασης παραχώρησης. 17. Η αστυνόμευση των καταδυτικών πάρκων από πλευράς τήρησης της κείμενης νομοθεσίας ασκείται από το Λιμενικό Σώμα − Ελληνική Ακτοφυλακή, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. 18. Στους παραβάτες των διατάξεων του παρόντος άρθρου και των όρων της κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απόφασης χαρακτηρισμού Καταδυ− τικού Πάρκου επιβάλλονται οι κυρώσεις των άρθρων 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει. Επίσης, πέρα από κάθε άλλη προβλεπόμενη από το νόμο συνέπεια, επι− βάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του ν.δ. 187/1973 Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. Επιπλέον, ειδικά η άσκηση απαγορευμένης δραστηριότητας εντός του Κα− ταδυτικού Πάρκου υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 15 του παρόντος, καθώς και στις διοικητικές και ποινικές κυρώσεις της παρ. 7 του άρθρου 27 και του άρθρου 29 του ν. 2971/2001, όπως αυτός ισχύει. 19. Χερσαίες εγκαταστάσεις οι οποίες τυχόν συνοδεύ− ουν το Καταδυτικό Πάρκο που έχει χαρακτηρισθεί με την απόφαση της παραγράφου 1 του παρόντος και οι οποίες συνδυάζονται με σχετικές υπηρεσίες προς τρί− τους μπορούν να αποτελούν και εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής κατά την έννοια της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, εφόσον πληρούν τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που καθορίζο− νται με σχετική απόφαση του τελευταίου εδαφίου της ως άνω διάταξης του ν. 4276/2014. 20. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα− τικής Αλλαγής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ναυτιλίας και Αιγαίου και Τουρισμού είναι δυνατή η συμπλήρωση και εξειδίκευση των δικαιολογητικών της παραγράφου 8 και των διαδικασιών των παραγράφων 8 έως 12, καθώς και η ρύθμιση κάθε ειδικότερου, τεχνικού ή λεπτομερειακού ζητήματος σχετικού με τα προβλε− πόμενα στο παρόν άρθρο.»

Άρθρο ενδέκατο

Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Ν.Π.Ι.Δ. «Μητροπολιτικός φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» στον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας» (ΑΣΔΑ) κατά το μέρος που αναφέρονται στο καταργηθέν καί συνχωνευθέν Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 1. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του νομικού προ− σώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) «Μητροπολιτικός Φο− ρέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» (εφεξής «Μητροπολιτικός Φορέας»), το οποίο συστήθηκε δυνάμει της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), κατά το μέρος που αναφέρονται στο καταργηθέν και συγχωνευθέν με την παραπάνω διάταξη Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίη− σης «Αντώνης Τρίτσης»» (εφεξής «Πάρκο Τρίτση»), το οποίο είχε συσταθεί με το π.δ. 184/2002 (Α΄172), επι− διώκονται και μεταβιβάζονται αντιστοίχως, δυνάμει του παρόντος άρθρου, στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ο οποίος συνεστήθη με την υπ’ αριθμ. 20676/1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής (Β΄915), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και ο οποίος υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υπο− χρεώσεις του φορέα αυτού και καθίσταται διάδοχός του ως προς το ανωτέρω «Πάρκο Τρίτση». Για έργα ή υπηρεσίες που συνδέονται αποκλειστικά με την επίτευξη των σκοπών του Μητροπολιτικού Φορέα οι οποίοι αναφέρονται στο «Πάρκο Τρίτση», περιλαμ− βανομένων ήδη εκτελεσθέντων έργων και ήδη παρα− σχεθεισών υπηρεσιών, είναι δυνατόν να καταβάλλονται στον ανωτέρω Σύνδεσμο επιχορηγήσεις από πόρους του «Πράσινου Ταμείου» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων. 2. Το προσωπικό που απασχολείται στο Μητροπολι− τικό Φορέα παραμένει στο Φορέα αυτόν. Οι αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων στον ίδιο Φορέα εξακολουθούν να ισχύουν. Από την κατά το παρόν άρθρο μεταβίβαση προς τον ΑΣΔΑ του ενεργητικού και του παθητικού του Μητρο− πολιτικού Φορέα, κατά το μέρος που αφορούν τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του πλέον συγχωνευ− θέντος «Πάρκου Τρίτση», εξαιρούνται όσα στοιχεία σχετίζονται με αμοιβές και λοιπές υποχρεώσεις του Μητροπολιτικού Φορέα προς το προσωπικό του, καθώς και τυχόν απαιτήσεις του Μητροπολιτικού Φορέα έναντι του προσωπικού αυτού. 3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ανωτέρω Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το μέρος που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω συγ− χωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», περιέρχονται αυτοδι− καίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στον Α.Σ.Δ.Α.. Ο Α.Σ.Δ.Α. δύναται να εκμεταλλεύεται τα εν λόγω περι− ουσιακά στοιχεία, εφόσον το προκύπτον οικονομικό όφελος διατίθεται για την επιδίωξη των σκοπών του ανωτέρω συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση». 4. Συστήνεται πενταμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τέσσερις υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλο− ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και ένα μέλος του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του ΑΣΔΑ, ορι− ζόμενο από το ίδιο όργανο διοίκησης, έργο της οποίας είναι η εντός τριών (3) μηνών απογραφή της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του ενεργητικού και του παθητικού του ως άνω Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το μέρος που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του συγ− χωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», στα οποία και υπεισέρ− χεται, δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Α.Σ.Δ.Α.. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία και ορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους τέσσερις ανωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και αντίστοι− χα αναπληρωματικά μέλη. Οι ανωτέρω πράξεις της Επι− τροπής εγκρίνονται με όμοια απόφαση. Για όποια από τα δικαιώματα επί ακινήτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή απαιτείται καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ή στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, ο Α.Σ.Δ.Α. προβαίνει στις καταχωρίσεις αυτές ατελώς. 5. Ο Α.Σ.Δ.Α. μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμ− φωνίες με άλλους Δήμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο την εκμετάλλευ− ση, αξιοποίηση ή εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σε αυτόν με το παρόν, κατά τα ανωτέρω. 6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ− γειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αναφέρεται στα ανωτέρω προβλεπόμενα.

Άρθρο δωδέκατο

Χρόνος εμπειρίας ως απαιτούμενου προσόντος για τη θέση του Γενικού Διευθυντή του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.) Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 99/2008 (Α΄ 154) αντικαθίσταται ως εξής: «β) πενταετής εμπειρία σε θέση σημαντικής ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα».

Άρθρο δέκατο τρίτο

Υποχρέωση σύνταξης ειδικής ορνιθολογικής μελέτης για τόπους που βρίσκονται εκτός Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας αλλά χαρακτηρίζονται ως Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά Η παρ. 3 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 49828/12.11.2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χω− ροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης, Μεταφο− ρών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 2464) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Επιτρέπεται η χωροθέτηση αιολικών εγκαταστά− σεων εντός των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας και των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά (Σ.Π.Π.) της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ύστερα από την απαιτούμενη κατά το άρθρο 10 του ν. 4014/2011 Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (ΕΟΑ) και βάσει των σχετικών διατάξεων της υπουργικής απόφασης οικ. 170225/2014 (Β΄135) και της υπουργικής απόφασης 52983/1952/2013 (Β΄ 2436) για τα έργα των κατηγοριών Α΄ και Β΄ του ν. 4014/ 2011, αντίστοιχα. Οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί για την υλοποίηση των ανωτέρω αιολι− κών εγκαταστάσεων καθορίζονται στην οικεία απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα κατηγο− ρίας Α΄του ν. 4014/2011, ή στην απόφαση έγκρισης της ΕΟΑ για τα έργα κατηγορίας Β΄του ίδιου νόμου.»

Άρθρο δέκατο τέταρτο

Απαγόρευση διακίνησης πλήρων συσκευασιών από διαχειριστές που δεν έχουν οργανώσει ή δεν συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης Στο τέλος της περιπτώσεως γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2939/2001 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο: «Απαγορεύεται η διακίνηση πλήρων συσκευασιών, όταν οι διαχειριστές των συσκευασιών αυτών δεν έχουν οργανώσει ή δεν συμμετέχουν σε συστήματα εναλλα− κτικής διαχείρισης.»

Άρθρο δέκατο πέμπτο

Εξομοίωση της μη ανανέωσης έγκρισης συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης με την ανάκληση έγκρισης ως προς τις έννομες συνέπειες του ν. 2939/2001 1. Στο προτελευταίο εδάφιο της παρ. Γ΄ του άρθρου 7 του ν. 2939/2001, το οποίο εδάφιο προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3854/2010, μετά τη φράση «Αν ανακληθεί» προστίθεται η φράση «ή αν δεν ανανεωθεί». 2. Στην παρ. 8 του άρθρου 17 του ν. 2939/2001, η οποία προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3854/2010, μετά τη φράση «Αν ανακληθεί» προστίθεται η φράση «ή αν δεν ανανεωθεί».

Άρθρο δέκατο έκτο

Στην αρχή του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 η φρά− ση «Ειδικά» αντικαθίσταται με τη φράση «Επίσης». Στο τέλος του ίδιου δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 η φράση «η 30ή Σεπτεμβρίου 2014» αντικαθίσταται με τη φράση «ομοίως η ημερομηνία εγκατάστασης του πλειοδότη».

Άρθρο δέκατο έβδομο

1. Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4280/2014 (Α΄159) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυ− σε, ως εξής: «η) Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 και 14 του άρθρου 21 του ν. 3208/2003 (Α΄303)». 2. Η παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α΄174) ως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4280/2014 (Α΄159) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στη ζώνη Α΄ του από 5/13.12.1979 (Δ΄ 707) προεδρι− κού διατάγματος με χρήση γεωργική γη επιτρέπεται η ανέγερση και λειτουργία ευαγών ιδρυμάτων όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 5 του από 6/17.10.1978 προεδρικού διατάγματος (Δ΄538). 2. Οι όροι και περιορισμοί δόμησης καθορίζονται ως εξής: Α. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του γηπέδου: 20% της επιφανείας αυτού Β. Συντελεστής δόμησης: 0,3 Γ. Επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων επί του γηπέδου. Δ. Οι αποστάσεις των κτιρίων από τα όρια του γηπέ− δου ορίζονται στα 7, 50 μέτρα. Ε. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του από 24/31.5.1985 προεδρικού διατάγματος (Δ΄270). 3. Σε υφιστάμενα, κατά τη δημοσίευση του παρόντος κτίρια στην παραπάνω περιοχή, επιτρέπεται, κατά πα− ρέκκλιση από την κείμενη νομοθεσία, η ανάπτυξη δρα− στηριοτήτων από τις χρήσεις της παραγράφου 1 του παρόντος με την τήρηση των διατάξεων του κτιριοδομι− κού κανονισμού. Για τη χορήγηση της έγκρισης δόμησης και της άδειας δόμησης για ανάπτυξη της νέας χρήσεως προαπαιτείται έγκριση από τον αρμόδιο φορέα. 4. Σε περίπτωση ύπαρξης υφιστάμενων κτιρίων επι− τρέπεται η χρήση και λειτουργία ευαγών ιδρυμάτων και κτιρίων προνοιακού χαρακτήρα και εκπαίδευσης μόνο στις περιπτώσεις ακινήτων που έχουν πρόσωπο σε πρω− τεύοντες ή δευτερεύοντες οδούς ως αποτυπώνονται στο κείμενο ρυθμιστικό σχέδιο και στην περιοχή Ζώνης Γ2 του από 20.2.2003 (Δ΄199) προεδρικού διατάγματος, με χρήση γεωργική γη εφόσον επιτρέπεται η χρήση κέντρων αποκατάστασης κατά τις ειδικότερες διατάξεις του προεδρικού διατάγματος.»

Άρθρο δέκατο όγδοο

Διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού 1. Σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού στοι− χείων ενεργητικού ιδιωτικής νοσηλευτικής μονάδας ή ιδιωτικής κλινικής ως επιχείρησης ή συνόλου περιουσίας, και ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, συμμεταβι− βάζεται αυτοδικαίως στον πλειοδότη, η διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής που τυχόν υπά− γεται στην κατάσχεση ή συνδέεται με τα μεταβιβαζόμε− να στοιχεία ενεργητικού, εφόσον ο νέος φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 247/1991. Ο πλειοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει τον πλειστηριασμό στην αρχή που χορήγησε την άδεια εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης και τη μεταγραφή αυτής, όπου απαιτείται. Ο πλειοδότης υποβάλλει συγ− χρόνως αίτηση έκδοσης επιβεβαιωτικής πράξης σχετικά με τη μεταβίβαση, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά. Η ως άνω αρχή εκδίδει επιβε− βαιωτική πράξη σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας στο όνομα του πλειοδότη εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης. Η ανωτέρω πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για το χρόνο που θα ίσχυε και για τον καθ’ ού ο πλειστηριασμός οφειλέτη. Για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση της άδειας, εκτός τou πλαισίου του αναγκαστικού πλει− στηριασμού, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 22 του π.δ. 247/1991 από την εκάστοτε αρμόδια αρχή. 2. Υπέρ του πλειοδότη ισχύει και η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, που έχει τυχόν εκ− δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του π.δ. 247/1991, για τον υπολειπόμενο χρόνο ισχύος της. Κατά το χρονι− κό διάστημα ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας (Κεντρικές ή Περιφερειακές), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 περίπτωση γ΄ του π.δ. 247/1991. 3. Στους πλειοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης του πλειστηριασμού και της κατακύ− ρωσης στην αρμόδια αρχή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 του π.δ. 247/1991.

Άρθρο δέκατο ένατο

Όσες ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ και Σ.Ε. έχουν λάβει απόφα− ση για συγχώνευση − μετατροπή τους και βρίσκονται στη διαδικασία αυτή, οφείλουν να την ολοκληρώσουν μέχρι 31.12.2014, παρατεινόμενης της θητείας των ορ− γάνων διοικήσεώς τους μέχρι την ημερομηνία αυτή. Οι διατάξεις των άρθρων 26, 27, 28, 29, 30, 31 και 32 του ν. 2810/2000, πλην της παραγράφου 6 του άρθρου 26 του νόμου αυτού, ισχύουν από την κατάργησή τους και καταργούνται οριστικά στις 31.12.2014.

Άρθρο εικοστό

Έναρξη ισχύος Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημο− σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ