214 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4296/2014

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .

Άρθρο πρώτο - Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 30ή Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 30ή Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ιωάννη Μανιάτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 1) Της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL A.E. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει από 9.12.2013 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και 2) Της εταιρίας με την επωνυμία ENERGEAN OIL AND GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 109/9.12.2013 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ καλουμένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος» και Ως εκ τρίτου συμβαλλομένης 3) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Πανά του Παναγιώτη, δυνάμει της από 19.12.2013 ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟ
02 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214
2 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4296
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτοΚυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η Δεύτερη Τροποποιητική Σύμβαση που υπεγράφη στην Αθήνα την 30ή Δεκεμβρίου 2013 μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Αναδόχων εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, της οποίας το κείμενο έχει ως εξής: «ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ Η παρούσα σύμβαση συνομολογείται στην Αθήνα σήμερα την 30ή Δεκεμβρίου 2013, μεταξύ αφενός: Του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ νόμιμα εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Ιωάννη Μανιάτη και, αφετέρου Των ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ: 1) Της εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙL A.E. που εδρεύει στην Καβάλα και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει από 9.12.2013 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής και 2) Της εταιρίας με την επωνυμία ENERGEAN OIL AND GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ματθαίο Ρήγα δυνάμει του υπ’ αριθμ. 109/9.12.2013 ειδικού Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, αμφοτέρων των υπό (1) και (2) ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ καλουμένων συλλήβδην εφεξής ως «ο Ανάδοχος» και Ως εκ τρίτου συμβαλλομένης 3) Της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Κωνσταντίνο Πανά του Παναγιώτη, δυνάμει της από 19.12.2013 ειδικής αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι θα καλούνται εφεξής «τα Συμβαλλόμενα Μέρη». ΠΡΟΟΙΜΙΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το Ελληνικό Δημόσιο και ο ως άνω (1) Ανάδοχος συνομολόγησαν την από 23 Νοεμβρίου 1999 Σύμβαση περί εκμεταλλεύσεως υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους που κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄296) (εφεξής: «Η Σύμβαση»).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την από 31 Οκτωβρίου 2012 Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Αναδόχου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4135/2013 (Α΄69), τροποποιήθηκε μέρος των διατάξεων της Σύμβασης, προκειμένου να εναρμονισθεί με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 2289/1995), όπως διαμορφώθηκε μετά την εφαρμογή του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄179).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., υπό την ιδιότητα του «Ειδικού Συμβαλλομένου», είχαν ανατεθεί με τη Σύμβαση, κρατικές εποπτικές αρμοδιότητες και ιδιότητες ειδικού διαιτητή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με το άρθρο 16, θεσπίσθηκε ειδικό καθεστώς αποκλειστικής αγοράς του συνόλου της παραγωγής πετρελαίου από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., της οποίας το Ελληνικό Δημόσιο, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, είχε την καταστατική πλειοψηφία στη μετοχική της σύνθεση, σε ποσοστό 77%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με το άρθρο 19 της Σύμβασης, προβλέφθηκε η θέσπιση ειδικού καθεστώτος αποκλειστικής αγοράς των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, που ενδέχεται να παραχθούν από μελλοντικό κοίτασμα και δεν θα ιδιοχρησιμοποιούνται από τον Ανάδοχο, από την εταιρεία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Δεδομένου ότι σήμερα η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που διέπεται από τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, έχει εμπορική, βιομηχανική και ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα των υδρογονανθράκων, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου στη μετοχική της σύνθεση, έχει περιορισθεί σε ποσοστό 35,47%.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Δεδομένου ότι ήδη με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση, η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. έπαψε να είναι ειδικός συμβαλλόμενος, καθώς όλες οι διατάξεις της Σύμβασης, οι οποίες της απέδιδαν τις προαναφερόμενες κρατικές αρμοδιότητες, απαλείφθηκαν και οι εν λόγω αρμοδιότητες, μεταβιβάσθηκαν στο νέο φορέα του Δημοσίου για τις έρευνες υδρογονανθράκων, με την επωνυμία Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Δεδομένου ότι ο Ανάδοχος, υπέβαλε αίτημα για τροποποίηση της Σύμβασης και ειδικότερα του άρθρου 16 αυτής, το οποίο εξετάστηκε από το Υπουργείο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Δεδομένου ότι οι διατάξεις των άρθρων 16 και 19 της Σύμβασης εισάγουν υποχρέωση προς όλες τις εμπλεκόμενες εταιρείες, η οποία πλέον, περιορίζει αναίτια την ελεύθερη άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Δεδομένου ότι η από 13.10.2008 σύμβαση προμήθειας αργού πετρελαίου μεταξύ της ENERGEAN OIL AND GAS − ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ και της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., της οποίας η διάρκεια είχε παραταθεί με την από 30.3.2011 σύμβαση, έχει λήξει, χωρίς τα συμβαλλόμενα σε αυτή μέρη να έχουν συμφωνήσει στους όρους πώλησης του πετρελαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Δεδομένου ότι πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 1 και 14 παράγραφος 4, που εκ παραδρομής δεν τροποποιήθηκαν με την Πρώτη Τροποποιητική Σύμβαση. Ήδη, λαμβάνοντας υπόψη τα προεκτεθέντα, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, συνομολογούν και αποδέχονται να τροποποιήσουν και συμπληρώσουν τη Σύμβαση, με βάση το άρθρο 41 αυτής, στις ακόλουθες διατάξεις της και μόνο σε αυτές:

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ