214 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4296/2014

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .

Άρθρο ενδέκατο
02 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214
2 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4296
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο ενδέκατο

Μεταφορά των αρμοδιοτήτων του Ν.Π.Ι.Δ. «Μητροπολιτικός φορέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» στον «Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας» (ΑΣΔΑ) κατά το μέρος που αναφέρονται στο καταργηθέν καί συνχωνευθέν Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης «Αντώνης Τρίτσης» 1. Οι σκοποί και οι αρμοδιότητες του νομικού προ− σώπου ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) «Μητροπολιτικός Φο− ρέας Ανάπλασης και Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής» (εφεξής «Μητροπολιτικός Φορέας»), το οποίο συστήθηκε δυνάμει της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του ν. 4002/2011 (Α΄180), κατά το μέρος που αναφέρονται στο καταργηθέν και συγχωνευθέν με την παραπάνω διάταξη Ν.Π.Ι.Δ. «Οργανισμός Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίη− σης «Αντώνης Τρίτσης»» (εφεξής «Πάρκο Τρίτση»), το οποίο είχε συσταθεί με το π.δ. 184/2002 (Α΄172), επι− διώκονται και μεταβιβάζονται αντιστοίχως, δυνάμει του παρόντος άρθρου, στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (Α.Σ.Δ.Α.), ο οποίος συνεστήθη με την υπ’ αριθμ. 20676/1988 απόφαση του Νομάρχη Δυτικής Αττικής (Β΄915), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, και ο οποίος υπεισέρχεται στα δικαιώματα και τις υπο− χρεώσεις του φορέα αυτού και καθίσταται διάδοχός του ως προς το ανωτέρω «Πάρκο Τρίτση». Για έργα ή υπηρεσίες που συνδέονται αποκλειστικά με την επίτευξη των σκοπών του Μητροπολιτικού Φορέα οι οποίοι αναφέρονται στο «Πάρκο Τρίτση», περιλαμ− βανομένων ήδη εκτελεσθέντων έργων και ήδη παρα− σχεθεισών υπηρεσιών, είναι δυνατόν να καταβάλλονται στον ανωτέρω Σύνδεσμο επιχορηγήσεις από πόρους του «Πράσινου Ταμείου» για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη μεταφορά των σχετικών αρμοδιοτήτων. 2. Το προσωπικό που απασχολείται στο Μητροπολι− τικό Φορέα παραμένει στο Φορέα αυτόν. Οι αποφάσεις απόσπασης υπαλλήλων στον ίδιο Φορέα εξακολουθούν να ισχύουν. Από την κατά το παρόν άρθρο μεταβίβαση προς τον ΑΣΔΑ του ενεργητικού και του παθητικού του Μητρο− πολιτικού Φορέα, κατά το μέρος που αφορούν τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες του πλέον συγχωνευ− θέντος «Πάρκου Τρίτση», εξαιρούνται όσα στοιχεία σχετίζονται με αμοιβές και λοιπές υποχρεώσεις του Μητροπολιτικού Φορέα προς το προσωπικό του, καθώς και τυχόν απαιτήσεις του Μητροπολιτικού Φορέα έναντι του προσωπικού αυτού. 3. Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας του ανωτέρω Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το μέρος που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του ανωτέρω συγ− χωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», περιέρχονται αυτοδι− καίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα στον Α.Σ.Δ.Α.. Ο Α.Σ.Δ.Α. δύναται να εκμεταλλεύεται τα εν λόγω περι− ουσιακά στοιχεία, εφόσον το προκύπτον οικονομικό όφελος διατίθεται για την επιδίωξη των σκοπών του ανωτέρω συγχωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση». 4. Συστήνεται πενταμελής Επιτροπή, αποτελούμενη από τέσσερις υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλο− ντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και ένα μέλος του αρμοδίου οργάνου διοίκησης του ΑΣΔΑ, ορι− ζόμενο από το ίδιο όργανο διοίκησης, έργο της οποίας είναι η εντός τριών (3) μηνών απογραφή της ακίνητης και κινητής περιουσίας και του ενεργητικού και του παθητικού του ως άνω Μητροπολιτικού Φορέα, κατά το μέρος που αφορούν περιουσιακά στοιχεία του συγ− χωνευθέντος «Πάρκου Τρίτση», στα οποία και υπεισέρ− χεται, δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Α.Σ.Δ.Α.. Η ως άνω Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία και ορίζει ως Πρόεδρο έναν από τους τέσσερις ανωτέρω υπαλλήλους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και αντίστοι− χα αναπληρωματικά μέλη. Οι ανωτέρω πράξεις της Επι− τροπής εγκρίνονται με όμοια απόφαση. Για όποια από τα δικαιώματα επί ακινήτων τα οποία περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απογραφή απαιτείται καταχώριση στα βιβλία μεταγραφών του αρμοδίου Υποθηκοφυλακείου, ή στο αρμόδιο Κτηματολόγιο, ο Α.Σ.Δ.Α. προβαίνει στις καταχωρίσεις αυτές ατελώς. 5. Ο Α.Σ.Δ.Α. μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμ− φωνίες με άλλους Δήμους ή νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με αντικείμενο την εκμετάλλευ− ση, αξιοποίηση ή εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται σε αυτόν με το παρόν, κατά τα ανωτέρω. 6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέρ− γειας και Κλιματικής Αλλαγής μπορεί να ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αναφέρεται στα ανωτέρω προβλεπόμενα.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ