214 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4296/2014

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .

Άρθρο δέκατο όγδοο
02 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214
2 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4296
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο δέκατο όγδοο

Διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού 1. Σε περίπτωση αναγκαστικού πλειστηριασμού στοι− χείων ενεργητικού ιδιωτικής νοσηλευτικής μονάδας ή ιδιωτικής κλινικής ως επιχείρησης ή συνόλου περιουσίας, και ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, συμμεταβι− βάζεται αυτοδικαίως στον πλειοδότη, η διοικητική άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικής κλινικής που τυχόν υπά− γεται στην κατάσχεση ή συνδέεται με τα μεταβιβαζόμε− να στοιχεία ενεργητικού, εφόσον ο νέος φορέας πληροί τις προϋποθέσεις που τίθενται στα άρθρα 2 και 3 του π.δ. 247/1991. Ο πλειοδότης οφείλει να γνωστοποιήσει τον πλειστηριασμό στην αρχή που χορήγησε την άδεια εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη σύνταξη της περίληψης κατακυρωτικής έκθεσης και τη μεταγραφή αυτής, όπου απαιτείται. Ο πλειοδότης υποβάλλει συγ− χρόνως αίτηση έκδοσης επιβεβαιωτικής πράξης σχετικά με τη μεταβίβαση, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά. Η ως άνω αρχή εκδίδει επιβε− βαιωτική πράξη σχετικά με τη μεταβίβαση της άδειας στο όνομα του πλειοδότη εντός ενός (1) μηνός από την υποβολή της αίτησης. Η ανωτέρω πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η άδεια λειτουργίας ισχύει για το χρόνο που θα ίσχυε και για τον καθ’ ού ο πλειστηριασμός οφειλέτη. Για κάθε περαιτέρω μεταβίβαση της άδειας, εκτός τou πλαισίου του αναγκαστικού πλει− στηριασμού, ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 22 του π.δ. 247/1991 από την εκάστοτε αρμόδια αρχή. 2. Υπέρ του πλειοδότη ισχύει και η Βεβαίωση Καλής Λειτουργίας της Ιδιωτικής Κλινικής, που έχει τυχόν εκ− δοθεί σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του π.δ. 247/1991, για τον υπολειπόμενο χρόνο ισχύος της. Κατά το χρονι− κό διάστημα ισχύος της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας εξακολουθεί να διενεργείται ο ετήσιος έλεγχος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας (Κεντρικές ή Περιφερειακές), σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 περίπτωση γ΄ του π.δ. 247/1991. 3. Στους πλειοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης του πλειστηριασμού και της κατακύ− ρωσης στην αρμόδια αρχή κατά την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιβάλλονται οι ποινές του άρθρου 21 του π.δ. 247/1991.

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ