214 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4296/2014

Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .

Άρθρο όγδοο
02 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 214
2 Οκτωβρίου 2014

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4296
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών KAVALA OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της KAVALA OIL Α.Ε., η οποία κυρώθηκε με το ν. 2779/1999 (Α΄ 296) .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο όγδοο

1. Κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη, γενική ή ειδική, διάταξη, εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι λοιπών αιτήσεων, οι αιτήσεις που υποβάλλονται μέχρι 31.12.2015 για χορήγηση άδειας παραγωγής, προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αφορούν: α) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) που πρόκειται να λειτουρ− γήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, β) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέ− ριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλή− των (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., καθώς και γ) σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυσικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως δια− χειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω, η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξια− κό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συ− μπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος. 2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129) προστίθενται περιπτώσεις δ΄έως στ΄ ως εξής: «δ) Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω περιπτώσεων της παρούσης και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το περιθώριο ισχύος που καθορίζεται, σύμφωνα με τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α΄, της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του παρόντος και την περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου, καθώς και το μετέπειτα προκύ− πτον περιθώριο απορρόφησης ισχύος σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, κατανέμονται από τον αρμόδιο διαχειριστή κατά προτεραιότητα, έναντι λοιπών εκκρεμών αιτήσεων, για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης ως εξής: αα) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006 και οι οποίοι πρόκειται να λειτουρ− γήσουν υπό την ευθύνη Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων, ββ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι πρόκειται να λειτουρ− γήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί αρμοδιότητες Φο.Δ.Σ.Α., γγ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη φυ− σικών ή νομικών προσώπων υπό την ιδιότητά τους ως διαχειριστών περιουσίας ύψους 500.000 ευρώ και άνω η οποία ανήκει σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αναπτυξια− κό ή άλλο κοινωνικό σκοπό και η οποία έχει διατεθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αποκλειστικά υπέρ τέτοιου σκοπού βάσει δικαιοπραξίας ελληνικού ή αλλοδαπού δικαίου, εν ζωή ή αιτία θανάτου, εφόσον η δυνατότητα αξιοποίησης της περιουσίας αυτής στην Ελληνική Επικράτεια τελεί υπό προθεσμία η οποία συ− μπληρώνεται εντός 24 μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, δδ) σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά για τους οποίους υποβάλλονται μέχρι 31.12.2014 πλήρεις φάκελοι για τη χορήγηση ορι− στικής προσφοράς σύνδεσης. ε) Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτω− σης δ΄ σε σταθμούς των υποπεριπτώσεων αα΄ έως γγ΄ γίνεται κατόπιν υποβολής τεκμηριωμένων, και ιδίως ως προς το μέγεθος του σταθμού, σχετικών αιτημάτων των ενδιαφερομένων και η αντίστοιχη ισχύς δεσμεύεται από τον αρμόδιο διαχειριστή για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών για σταθμούς που απαλλάσσονται από την περιβαλλοντική αδειοδότηση και δύο (2) ετών για τους λοιπούς σταθμούς από τη γνωστοποίηση της δέσμευ− σης που συντελείται με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του αρμόδιου διαχειριστή. Η κατανομή της διαθέσιμης ισχύος της περίπτωσης δ΄ σε σταθμούς της υποπερίπτωσης δδ΄ γίνεται κατόπιν υποβολής εκ μέρους των ενδιαφερομένων σχετικών αιτημάτων τα οποία συνοδεύονται από πλήρη φάκε− λο για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Εντός των χρονικών διαστημάτων των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, άλλως ο αρμόδιος διαχειριστής αποδεσμεύει την αντίστοιχη ισχύ. Τα χρονικά διαστήματα των έξι (6) μηνών και των δύο (2) ετών της παρούσας περίπτωσης για τα οποία δεσμεύεται η αντίστοιχη ισχύς επεκτείνονται μέχρι την ικανοποίηση ή απόρριψη των εμπρόθεσμα υποβαλλό− μενων αιτημάτων του προηγούμενου εδαφίου από τον αρμόδιο διαχειριστή. στ) Σε περίπτωση που η διαθέσιμη ισχύς δεν επαρ− κεί για την ικανοποίηση όλων των αιτήσεων που, κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης δ΄, υποβάλλονται μέχρι την ανακοίνωση των περιθωρίων ισχύος, οι εν λόγω αιτήσεις εξετάζονται με την ακόλουθη προτεραιότητα: αα) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης αα΄ της περί− πτωσης δ΄. ββ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης ββ΄της περίπτω− σης δ΄. γγ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης γγ΄της περίπτω− σης δ΄. δδ) Οι αιτήσεις της υποπερίπτωσης δδ΄της περίπτω− σης δ΄. Κατά την εξέταση αιτήσεων που εμπίπτουν στην ίδια υποπερίπτωση της περίπτωσης δ΄, τηρείται σειρά προ− τεραιότητας υποβολής της αίτησης.» 3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά οι οποίοι καταλαμβάνο− νταν από τις διατάξεις της παραγράφου 13 του παρό− ντος άρθρου, όπως αυτή ίσχυε πριν την τροποποίησή της από το ν. 4254/2014 (Α΄ 85), ο αρμόδιος διαχειριστής χορηγεί οριστική προσφορά σύνδεσης, εφόσον έχουν προσκομισθεί βεβαιώσεις απαλλαγής εκ της περιβαλ− λοντικής αδειοδότησης, εκδοθείσες από αρμόδια αρχή. Για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου απαιτείται η ολοκλήρωση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις κείμε− νες διατάξεις, για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής και τις λοιπές εγκαταστάσεις αξιοποίησης της πρώτης ύλης, και η προσκόμιση των σχετικών διοικητικών πράξεων στον αρμόδιο διαχειριστή.» 4. Διαδικασίες κατανομής περιθωρίου ισχύος σε πε− ριοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος ολοκληρώνονται χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων των περιπτώσεων δ΄, ε΄ και στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως αυτές προστέθηκαν με την παράγραφο 2 του παρόντος. 5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4203/2013 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Για σταθμούς ΑΠΕ σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένο δίκτυο και για σταθμούς της περίπτωσης δ1 της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, το χρονικό διάστημα αναβίωσης των αδειών εγκατάστασης δύναται, με απόφαση της αδειοδοτούσας αρχής, να επεκταθεί πέραν των δώδεκα (12) μηνών και με μέγιστο όριο τους τριάντα (30) μήνες, μετά από σχετικό αίτημα των ενδιαφερομένων. Για τη χορήγηση ή μη της επέκτασης, η αδειοδοτούσα αρχή συνεκτιμά ιδίως το βαθμό ωριμότητας του επιχειρημα− τικού σχεδίου υλοποίησης.»

Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ