234 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4304/2014

Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 22 - Επιτροπή Κωδικοποίησης Δικαίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης
23 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 234
23 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4304
Έλεγχος των οικονομικών και πολιτικών κομμάτων και των αιρετών αντιπροσώπων Βουλής και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 22Επιτροπή Κωδικοποίησης Δικαίου Τοπικής ΑυτοδιοίκησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Επιτροπή για τη σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έργο της Επιτροπής αποτελεί η σύνταξη «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», με την κωδικοποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, όπως ιδίως των διατάξεων που ρυθμίζουν, για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, συμπεριλαμβανομένων των κάθε είδους νομικών προσώπων και επιχειρήσεών τους, την οργάνωση και λειτουργία τους, την υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων τους, κάθε ζήτημα εσόδων, δαπανών, οικονομικής λειτουργίας και αναπτυξιακής πολιτικής τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή αποτελείται από: α) τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, β) δύο δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας, που ορίζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει, ο αρχαιότερος των οποίων αναπληρώνει τον Πρόεδρο της Επιτροπής, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, γ) έναν δικαστικό λειτουργό του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Λειτουργών, ως ισχύει, δ) το Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ε) έως δύο μέλη ΔΕΠ Τμημάτων Νομικής, στ) έναν Σύμβουλο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), ζ) έναν εμπειρογνώμονα εγνωσμένου κύρους, η) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, θ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, ι) τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων «Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ», «Τεχνικών Υπηρεσιών», «Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και «Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, ια) έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ιβ) έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών, ιγ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΤΑ, ιδ) έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού ΟΤΑ, ιε) έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας, ιστ) έναν εκπρόσωπο κάθε πολιτικού κόμματος ή συνασπισμού πολιτικών κομμάτων που εκπροσωπείται στη Βουλή, ειδικού επί θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά την έναρξη ισχύος του π.δ. 105/2014 (Α΄ 172) «Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών», τα σημεία η΄, θ΄ και ι΄ της ανωτέρω παραγράφου 3 ισχύουν ως εξής: «η) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, θ) τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ι) τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων «Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης», «Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» και «Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του ίδιου Υπουργείου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ως μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής ορίζονται τρεις (3) υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και δύο (2) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ από τους υπηρετούντες στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Επιτροπή συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με την ίδια Απόφαση ορίζεται ο χρόνος περάτωσης του έργου της, οι Ειδικοί Εισηγητές και τα μέλη της Γραμματείας της Επιτροπής, και ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται στη λειτουργία, στη διοικητική μέριμνα και στη γραμματειακή υποστήριξή της, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με την Απόφαση της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, προς επιτάχυνση του έργου της Επιτροπής, δύναται να ορίζεται η λειτουργία υποεπιτροπών, με συμμετοχή ορισμένων μόνο εκ των μελών της Επιτροπής και με έργο εστιαζόμενο σε συγκεκριμένες θεματικές εντασσόμενες σε κάθε περίπτωση στο έργο της Επιτροπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών δύναται να καθορίζεται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αποζημίωση των μελών της Επιτροπής, των Ειδικών Εισηγητών και των μελών της Γραμματείας της, καθώς και ο τρόπος καταβολής της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το σχέδιο του «Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης», που θα συντάξει η Επιτροπή, θα υποβληθεί στη Βουλή για να κυρωθεί κατά τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 76 παρ. 6 του Συντάγματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 283 του ν. 3852/2010, ως ισχύουν, και η παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4018/2011, ως ισχύει, καταργούνται.

Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
XΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ