237 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4305/2014

Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 50 - 1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
31 Οκτωβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 237
31 Οκτωβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4305
Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 501) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ

Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4052/2012, η οποία είχε προστεθεί στο άρθρο 5 του ν. 3868/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούσαν σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας κατά την 31.12.2013, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών. 2. Επικουρικοί Φαρμακοποιοί που υπηρετούσαν σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας κατά την 31.12.2013, αλλά δεν υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, διορίζονται εκ νέου για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών. 3. Σε περίπτωση που έχει λήξει ή λήγει η θητεία Επικουρικού Φαρμακοποιού, σύμφωνα με τα ανωτέρω και υφίστανται ανάγκες στο Φορέα που προσέφερε ή προσφέρει τις υπηρεσίες του, αλλά ο Επικουρικός Φαρμακοποιός που υπηρετούσε ή υπηρετεί δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του ή να διοριστεί εκ νέου, είναι δυνατό να διοριστεί άλλος Επικουρικός Φαρμακοποιός από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ., για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών. 4. Παρατείνεται η θητεία των Επικουρικών Φαρμακοποιών και Βοηθών Φαρμακείου, οι οποίοι υπηρετούν σε φορείς εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας μέχρι τις 31.12.2014, εφόσον οι ανάγκες των Φορέων που προσέφεραν τις υπηρεσίες τους εξακολουθούν να υφίστανται, για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις Επικουρικών Φαρμακοποιών.» 2) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΘΗΤΕΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Παρατείνεται η θητεία του επικουρικού προσωπικού του άρθρου 10 του ν. 3329/2005, που υπηρετεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μηνών από τη λήξη της θητείας του και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέα πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Σε περίπτωση που κάποιος δεν επιθυμεί να παραταθεί η θητεία του, είναι δυνατόν να διορισθεί άλλος από το σχετικό κατάλογο που τηρείται στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ. για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών και μέχρι την κάλυψη των αναγκών από νέες προσλήψεις επικουρικού προσωπικού. Στην περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της δαπάνης μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού από τους Φορείς στους οποίους παρατείνεται η θητεία του ή διορίζεται για το χρονικό διάστημα των (6) μηνών, τη συγκεκριμένη δαπάνη αναλαμβάνει η οικεία Υγειονομική Περιφέρεια. 3) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΣΧΟΛΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (ΑΣΝΕΕΣ) Οι απόφοιτοι της Ανωτέρας Σχολής Νοσηλευτριών Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (τετραετούς φοίτησης), οι οποίοι αποφοίτησαν από το 1993 μέχρι και το 2013 αποκτούν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος της Νοσηλεύτριας. 4) ΕΝΤΑΞΗ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ Α. 1. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ιατρικού προσωπικού κλάδου ΠΕ Ιατρών − Οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που συστάθηκαν στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Υ4α/οικ.34715/14 ΚΥΑ, στις οποίες μεταφέρθηκε/μετατάχθηκε ιατρικό προσωπικό κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΖ1 του ν. 4254/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4255/2014, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις. Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε φορά με τη διαπιστωτική πράξη του Διοικητή του Νοσοκομείου, για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, μετά τη θετική αξιολόγησή τους από τα αρμόδια Συμβούλια. Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ.1, της παρ. ΙΖ, του άρθρου πρώτου του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89), αντικαθίσταται ως εξής: «Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δομές Ασφάλισης και Υγείας, καθώς και σε νοσοκομεία του ΕΣΥ μετά την απόκτηση της ειδικότητας». 3. Οι κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ οι οποίες εκκρεμούν στα Συμβούλια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 ολοκληρώνονται με τις ίδιες εισηγήσεις, εφόσον αυτές έχουν γνωστοποιηθεί στους υποψηφίους και έχουν εξεταστεί τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί. Σε περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία απαιτούνται νέες εισηγήσεις. Β. 1. Οι οργανικές θέσεις μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του κλάδου ΠΕ Ιατρών − Οδοντιάτρων που συστάθηκαν στις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών με τις διατάξεις της αρ. Γ.Π./οικ.18936 ΚΥΑ (Β΄ 485), στις οποίες μεταφέρθηκαν / μετατάχθηκαν ιατρικό, οδοντιατρικό προσωπικό του ΕΟΠΥΥ, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4238/2014, όπως ισχύει, μετατρέπονται αυτοδίκαια σε οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ, αντίστοιχων ειδικοτήτων με τις κατεχόμενες θέσεις. Η αυτοδίκαιη μετατροπή των θέσεων αυτών, γίνεται κάθε φορά με την έκδοση διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της οικείας ΥΠΕ για την ένταξη και κατάταξη των ιατρών στις μετατρεπόμενες θέσεις, μετά τη θετική αξιολόγησή τους από τα αρμόδια Συμβούλια. Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Το όγδοο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), αντικαθίσταται ως εξής: «Ως υπηρεσία νοείται η συνολική υπηρεσία του σε δομές Ασφάλισης και Υγείας από τους οποίους προέρχεται μετά την απόκτηση της ειδικότητας». 3. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 40 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), αντικαθίσταται ως εξής: «3. Μέχρι τη συγκρότηση των συμβουλίων της παραγράφου 2 του παρόντος, αρμόδια για τις κρίσεις θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωμένων μονάδων τους είναι τα Συμβούλια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3754/2009

Ιωάννινα, 30 Οκτωβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ.α.α.
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ