258 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4310/2014

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ - ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ − ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Άρθρο 55
08 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 258
8 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4310
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 55

1.Α. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου Ι.Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) συμπληρωματικούς πίνακες προσωπικού ως προς τα μεταβληθέντα στοιχεία, το αργότερο ως και την ίδια ημέρα της ημέρας αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζόμενους. Από τη δημοσίευση του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών του άρθρου 80 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) διατηρείται. 2. Υπότροφοι μεταπτυχιακών σπουδών Α΄ κύκλου του Ι.Κ.Υ., οι οποίοι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους και σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης υποτροφιών του Ι.Κ.Υ., εντάσσονται σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στην ασφάλιση του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, εφόσον δεν υπάγονται από ίδιο δικαίωμα στην ασφάλιση άλλου φορέα κύριας ασφάλισης, για όλους τους κλάδους αυτού, πλην των κλάδων ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, καθώς και του Ε.Τ.Ε.Α. και του Ο. Α.Ε.Δ. Η ασφάλιση χωρεί καθ’ όλη την περίοδο της υποτροφίας και της παράλληλης ένταξης στο πρόγραμμα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της ημερήσιας ή της κατά μήνα απασχόλησης στο πρόγραμμα, διενεργείται δε για είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά ημερολογιακό μήνα. Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού των τροφείων και βαρύνουν οι μεν εισφορές εργοδότη τον φορέα στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, οι δε εισφορές ασφαλισμένου τους ίδιους τους υποτρόφους. Υπόχρεος έναντι του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης, την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, το χρόνο καταβολής τους, την επιβάρυνση με πρόσθετα τέλη κ.λπ. είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 3. Η απόσπαση των υπαλλήλων του ΕΟΠΥΥ στο ΙΚΑΕΤΑΜ, δυνάμει της αριθμ. πρωτ. Φ. 80429/10379/1466/ 3.6.2014 κοινής απόφασης των υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι τις 31.3.2015, η δε δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει τον ΕΟΠΥΥ. Με κοινή απόφαση των ανωτέρω Υπουργών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, δύναται να παρατείνεται η απόσπαση των υπαλλήλων αυτών, χωρίς τη γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιακών συμβουλίων. 4. Οι κατά το άρθρο 656 ΑΚ μισθοί υπερημερίας υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Ως μισθοί υπερημερίας λογίζονται είτε οι επιδικασθέντες με τελεσίδικη δικαστική απόφαση μετ’ αφαίρεση των κατά το άρθρο 656 εδάφιο δ΄ ΑΚ ποσών εφόσον για τα ποσά αυτά κατεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές είτε οι προσδιορισθέντες από τους ενδιαφερόμενους με δικαστικό ή εξώδικο συμβιβασμό. Αν ο συμβιβασμός καταρτισθεί μετά την έκδοση τελεσιδίκου αποφάσεως λόγω επισφάλειας των επιδικασθέντων με αυτή μισθών, γίνεται νέα εκκαθάριση των οφειλομένων εισφορών ανακαλουμένων των τυχόν εκδοθεισών εν τω μεταξύ πράξεων επιβολής εισφορών. 5. Στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» το οποίο λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, συνιστάται «Λευκό Μητρώο Συνεπών Επιχειρήσεων−ΠΕΡΣΕΑΣ» όπου καταχωρούνται οι επιχειρήσεις εκείνες, στις οποίες δεν έχουν διαπιστωθεί συγκεκριμένες παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται: Ο χρόνος έναρξης λειτουργίας, ο αρμόδιος διαχείρισης του Μητρώου, ο τρόπος εφαρμογής και υλοποίησης, τα κριτήρια εγγραφής, τα τυχόν οφέλη των εγγεγραμμένων στο «Λευκό Μητρώο Επιχειρήσεων−ΠΕΡΣΕΑΣ», όπως και κάθε άλλο θέμα που κρίνεται αναγκαίο για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. 6. Α. Από 1.1.2015 στον προϋπολογισμό του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ μεταφέρονται και εγγράφονται με ισόποση εγγραφή εισόδου στον ΚΑΕ 5119 «Απολήψεις για δαπάνες που έγιναν» κοινές λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, του ΕΟΠΥΥ, των ΔΥΠΕ και του ΟΑΕΕ, που συστεγάζονται σε μισθωμένα ή μη ακίνητα, κατά το μέρος που αναλογούν στους συστεγαζόμενους φορείς πλην του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την περίπτωση Β΄ του παρόντος άρθρου. Β. Ως κοινόχρηστες λειτουργικές δαπάνες νοούνται οι πάσης φύσεως δαπάνες μισθωμάτων, λογαριασμών φωτισμού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνικών τελών, συντήρησης κτιρίων και μηχανολογικού εξοπλισμού. Οι συστεγαζόμενοι φορείς συμμετέχουν στις δαπάνες αναλογικά, σύμφωνα με τον πίνακα κατανομής κοινοχρήστων δαπανών, ο οποίος έχει καταρτιστεί, επικαιροποιούμενος όταν απαιτείται από τη Διεύθυνση Τεχνικής και Στέγασης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Γ. Οι συστεγαζόμενοι φορείς προκαταβάλλουν στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ για το σκοπό αυτόν, μέχρι την 31η Ιανουαρίου, ποσοστό 25% της συνολικής προΰπολογιζόμενης δαπάνης, με τα δεδομένα του προηγούμενου έτους, το δε υπολειπόμενο ποσοστό καταβάλλεται σταδιακά έως την 30ή Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ υποχρεούται να κοινοποιεί στους φορείς τις δαπάνες που έχει πραγματοποιήσει και να τηρεί αλληλόχρεο λογαριασμό απαιτήσεων−υποχρεώσεων. Δ. Παρέχεται η δυνατότητα στο ΙΚΑ−ΕΤΑΜ κατά παρέκκλιση των διατάξεων των νόμων 2503/1997 και 3852/2010, να διενεργεί διαγωνισμούς για την κάλυψη των αναγκών σε πετρέλαιο θέρμανσης των κτιρίων του στο σύνολο της Επικράτειας (εντός και εκτός Αττικής), είτε στεγάζονται αμιγώς υπηρεσίες του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ είτε συστεγάζονται με άλλους φορείς. Ε. Λοιπές δαπάνες λειτουργίας που τυχόν απορρέουν από ισχύουσες συμβατικές υποχρεώσεις εκτελούνται μέχρι τη λήξη τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις περιπτώσεις Α΄ και Β΄ του παρόντος. 7. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2016. Από 1.1.2017 όλοι οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση της διάταξης αυτής επανέρχονται υποχρεωτικά στην κατηγορία στην οποία βρίσκονταν πριν την αίτηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89). 8. Η παρ. 4 του άρθρου 16Α του ν. 1876/1990 (Α΄ 27), το οποίο προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου τέταρτου του ν. 4303/2014 (Α΄ 231), αντικαθίσταται ως εξής: «4. Η ανάδειξη των μελών της Δευτεροβάθμιας Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, που θα επιληφθεί συγκεκριμένης έφεσης, εφόσον δεν πρόκειται για τα πρόσωπα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, γίνεται με κλήρωση, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 16 αυτού του νόμου και προεδρεύει ο εκάστοτε αρχαιότερος Σύμβουλος του Συμβουλίου της Επικρατείας ή Αεροπαγίτης.»

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 8 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ