269 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4315/2014

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΚ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ − ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 21
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4315
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 21ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Συνιστάται Κεντρικό Συμβούλιο Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), στο οποίο συμμετέχουν οι εξής: α. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Γενικό Γραμματέα του ιδίου Υπουργείου. β. Ο Γενικός Γραμματέας Χωροταξίας, Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. γ. Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. δ. Ο Νομικός Σύμβουλος ή ο Πάρεδρος του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. ε. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. στ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προστασίας Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Τράπεζας Γης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Δασικής Πολιτικής και ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού, καθώς και, εφόσον συντρέχει περίπτωση αρμοδιότητας κάποιας από τις Διευθύνσεις των Γενικών Διευθύνσεων Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας αυτής Διεύθυνσης. ζ. Σε περίπτωση εξέτασης ζητημάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και μετέχει ως μέλος και εκπρόσωπος του αντιστοίχου Υπουργείου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το Κεντρικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί, κατόπιν ερωτήματος του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του αρμόδιου Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για τη διευκρίνιση τεχνικής φύσεως ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων έργων και δραστηριοτήτων, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, τα κλιμάκια των Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και από το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων. Η ανωτέρω αρμοδιότητα του Κεντρικού Συμβουλίου ασκείται: (α) Μετά το πέρας των διαδικασιών ελέγχου, με τη σύνταξη της Έκθεσης Ελέγχου και πριν από την έκδοση βεβαίωσης των παραβάσεων, όπως αυτές προβλέπονται με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. Α4 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228). (β) Μετά από προσφυγές και αναφορές, ενώπιον του αρμοδίου οργάνου και εφόσον το κρίνει αναγκαίο. Στο Κεντρικό Συμβούλιο Εισηγητής είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας που διενήργησε τον έλεγχο ή έδωσε εντολή για διενέργεια ελέγχου σε Κλιμάκιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών. Για τη διαμόρφωση της γνώμης αυτής το Κεντρικό Συμβούλιο μπορεί να ζητεί την άποψη των αρμοδίων καθ’ ύλη υπηρεσιών είτε να καλεί ενώπιον του οποιοδήποτε αναγκαίο, κατά την κρίση του, όργανο ή φορέα και τρίτο πραγματογνώμονα ή πρόσωπο ειδικών γνώσεων, καθώς επίσης να παραγγέλλει στα πρόσωπα αυτά την έκδοση γνωμοδοτήσεων επί οποιουδήποτε σχετικού ζητήματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Κεντρικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία ρυθμίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες που αφορούν στη σύνθεση και λειτουργία του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων που ορίζονται στην άνω παράγραφο 1 περίπτωση ζ΄, με τους αναπληρωτές τους, ορίζονται με αποφάσεις των αντίστοιχων Υπουργών εντός προθεσμίας τριάντα ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη και δεν έχουν ανακοινωθεί στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής εκπρόσωποι των υπηρεσιών αυτών, το Κεντρικό Συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των ελλειπόντων εκπροσώπων.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ