269 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4315/2014

Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΝΟΚ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ − ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Άρθρο 22
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 269
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4315
Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 22ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων (ΕΤΑΑ), μπορεί, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 3586/2007 και του άρθρου 49 του ν. 3863/2010, να παραχωρηθεί άνευ άλλου − πλην του προβλεπομένου στην παράγραφο 4 − ανταλλάγματος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου η χρήση και η εκμετάλλευση των θερμοπηγών και του ξενοδοχείου «ΣΑΡΛΙΤΖΑ ΠΑΛΛΑΣ» της περιοχής Θερμής Μυτιλήνης του Ν. Λέσβου για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 30 έτη, προκειμένου να αξιοποιηθούν αυτά από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με πόρους είτε του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είτε Ενωσιακούς. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η παράταση του χρόνου ή η ανάκληση της πράξης παραχώρησης για σπουδαίο λόγο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με προγραμματική σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του ΕΤΑΑ και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι λοιποί όροι για την υλοποίηση των προβλεπομένων στην παράγραφο 1. Στη σύμβαση αυτή δύναται να προβλεφθεί ιδίως ο φορέας υλοποίησης των έργων αποκατάστασης, η πρόβλεψη της δυνατότητας ανάθεσης του έργου αποκατάστασης σε ιδιώτες, η πρόβλεψη της συνδρομής από το ΕΤΑΑ στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου στα έργα αποκατάστασης των υφιστάμενων ιαματικών λουτρικών εγκαταστάσεων προκειμένου αυτές να καταστούν λειτουργικές και πάντως μέχρι του ποσού της παραγράφου 3.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δαπάνες αποκατάστασης των υφιστάμενων ιαματικών λουτρικών εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ βαρύνουν το ΕΤΑΑ. Το τυχόν υπερβάλλον ποσό, καθώς και τα λοιπά έξοδα συντήρησης των ιαματικών λουτρικών εγκαταστάσεων και του ξενοδοχείου βαρύνουν την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Επί του μικτού κύκλου εργασιών, που προκύπτει από την εκμετάλλευση των παραχωρούμενων με την παράγραφο 1 ακινήτων, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αποδίδει ποσοστό 5% στο ΕΤΑΑ, το οποίο δεν μπορεί να υπολείπεται των δώδεκα χιλιάδων (12.000) ευρώ ετησίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα ακίνητα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) που περιήλθαν στην κυριότητά του λόγω της καθολικής διαδοχής των καταργηθέντων Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Ο.Ε.Ε.) και Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.), καθιερώνονται στην κοινή χρήση, σύμφωνα με τους σκοπούς του Ο.Α.Ε.Δ., όπως αυτοί επανακαθορίστηκαν με το άρθρο 25 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88). Η γενική αυτή καθιέρωση ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Από την αναδρομικότητα αυτή δεν θίγονται οι παραχωρήσεις ακινήτων κατά χρήση που έγιναν σε δημόσιους φορείς κατόπιν αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. από την έναρξη ισχύος του ν. 4144/2013 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ. είναι δυνατόν η καθιέρωση του πρώτου εδαφίου του παρόντος άρθρου να εξειδικεύεται κατά περίπτωση. Με όμοια απόφαση είναι δυνατόν να γίνεται από καθιέρωση ακινήτων του Οργανισμού και να ορίζεται η χρήση αυτών κατά περίπτωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση ακινήτων ιδιοκτησίας του Ο.Α.Ε.Δ. σε Υπηρεσίες του Δημοσίου, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Η παραχώρηση της χρήσης πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Ε.Δ.. Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης, οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με αυτήν.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΗΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ