270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 106 - Τροποποιήσεις του π.δ. 111/2014 (Α΄178)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο». β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Τμήμα Α΄ Οικονομικού Προγραμματισμού». γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(α) Τμήμα Α΄ − Οικονομικού Προγραμματισμού (αα) Ο προγραμματισμός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονομικής πολίτικης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η διασύνδεσή τους με τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής και κάθε άλλου στρατηγικού κειμένου πολιτικής που αφορά στην ανάπτυξη, στις μεταρρυθμίσεις ή στη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. (ββ) Η παρακολούθηση και η ανάλυση της πορείας και των προοπτικών της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας, η επισήμανση και η αξιολόγηση των αποκλίσεων από τους στόχους και η εισήγηση σχετικά με τη λήψη των μέτρων που ενδείκνυνται για την επίτευξη της κυβερνητικής πολιτικής. Η διερεύνηση και ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν σχετικά με την επιλογή μέτρων οικονομικής πολιτικής. (γγ) Η γνωμοδότηση αναφορικά με τους ετήσιους και μεσοπρόθεσμους στόχους της οικονομικής πολιτικής, προκειμένου να λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικής για την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθμού ανόδου της οικονομίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη συγκράτηση του πληθωρισμού σε ανεκτά επίπεδα, η βελτίωση της κατανομής του εισοδήματος και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωμών. (δδ) Η αξιολόγηση των οικονομικών συνεπειών υιοθετούμενων μέτρων οικονομικής πολιτικής σε επιμέρους τομείς της ελληνικής οικονομίας. (εε) Η συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών πληροφοριών σχετικών με την εξέλιξη του Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα της οικονομίας, η παρακολούθηση των τάσεων/εξελίξεων των τομέων αυτών και ο καθορισμός του πλαισίου βασικών στόχων οικονομικής πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία. (στστ) Η πρόβλεψη των μακροχρονίων δεδομένων της ελληνικής οικονομίας όπως ιδίως μελλοντικές ανειλημμένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κράτους, εξυπηρέτηση και αποπληρωμή δημοσίου χρέους.» δ. Η υποπερίπτωση ιι΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(ιι) Η σύνταξη κειμένων πολιτικής σχετικά με τα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης». ε. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «(εε) Ο συντονισμός, η εποπτεία και η υποβοήθηση της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισμών σύμφωνα με το ν. 1667/1986, η υποβολή προτάσεων σε σχετικά θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης τους, η τήρηση μητρώου αστικών συνεταιρισμών, η επεξεργασία και κατάρτιση προτύπων καταστατικών και η προώθηση της συνεταιριστικής εκπαίδευσης και συνεργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η προώθηση της ενδοσυνεταιριστικής και διασυνεταιριστικής συνεργασίας και αλληλεγγύης και η υποβοήθηση των εποπτικών συμβουλίων των συνεταιρισμών όλων των μορφών και βαθμών στην άσκηση των καθηκόντων τους.» στ. Η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 καταργείται.

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ