270 Α' 2014

ΝΟΜΟΣ 4316/2014

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 118
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1
24 Δεκεμβρίου 2014

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 270
24 Δεκεμβρίου 2014

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4316
Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής: «9. Κατ’ εξαίρεση και προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ σε ιατρικό δυναμικό, ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αγροτικών, ειδικευομένων, εξειδικευομένων και επικουρικών ιατρών πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκομείου του ΕΣΥ, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισμού, πρόσληψης ή τοποθέτησης. Για τις περιπτώσεις ιατρών που διορίζονται ή μετατάσσονται σε θέση ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, κατόπιν έκδοσης πρακτικού συνεδρίασης συμβουλίου κρίσης, το οποίο έχει αποσταλεί και εκκρεμεί η υλοποίηση του στο Υπουργείο Υγείας έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από το οικείο συμβούλιο κρίσεων εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης διορισμού/ μετάταξης. Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών για το ιατρικό προσωπικό κλάδου ΠΕ Ιατρών − Οδοντίατρων που εντάσσεται και κατατάσσεται στον κλάδο Ιατρών ΕΣΥ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4305/2014 πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκομείου του ΕΣΥ, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης ένταξης και κατάταξης. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ιατρών που πρόκειται να καταλάβουν θέση μονίμου ιατρού κλάδου ΕΣΥ πραγματοποιείται με ευθύνη του οικείου συμβουλίου κρίσεων. Η διαδικασία έκδοσης πρακτικών κρίσης που εκκρεμούν στα αρμόδια Συμβούλια, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δεν ολοκληρώνεται πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών από τα αρμόδια συμβούλια κρίσης. Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης ιατρού κλάδου ΕΣΥ, αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το διορισμό του, γίνεται από την υπηρεσία προέλευσης του αιτούντος, πριν από την αποδοχή της παραίτησης από τον οικείο Υπουργό. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη λυθεί η υπαλληλική σχέση με την αποδοχή παραίτησης ή λύεται αυτοδίκαια στις 31.12.2014 ή έχει παρέλθει δίμηνο από την υποβολή της αίτησης παραίτησης, οπότε γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση, χωρίς να έχει προηγηθεί ή ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, ο έλεγχος γίνεται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκομείου, εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής πράξης. Αιτήσεις παραίτησης ιατρών, που εκκρεμούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνονται δεκτές μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το διορισμό του αιτούντος, εφόσον αυτά τα δικαιολογητικά δεν ελέγχθηκαν σε προγενέστερο χρόνο. Οι σχετικές βεβαιώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου των ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται άμεσα στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.»

Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΧΑΡΔΟΥΒΕΛΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ−ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ,
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ