94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Άρθρο 1ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής: «α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά.» β. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,». γ. Στην περ. γ΄ της παρ, 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/ 2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους της ηλικίας τους.» δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των αποδοχών του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού». ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός». στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής: « 3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και την 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:» ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.1.2015 και μετά,». η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής: «γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/ 2011 (Α΄ 180) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων και αυτής.» θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/ 2010 καταργούνται. ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την 30.8.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής: «3. Η σύνταξη των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώμα- τος που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπη- ρεσία από 1.1.2015 και μετά υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του νόμου αυτού, όπως ισχύουν.» Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα οριζό- μενα στις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ανα- προσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συ- ντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οι- κονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν την 31.8.2015.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Από την 1.1.2015 καταργείται κάθε άλλη διάταξη α- ντίθετη με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 3865/2010 που αντικαθίστανται με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρ- θρου 55 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με βά- ση τις διατάξεις της παρ. 5, δεν έχει εφαρμογή για ό- σους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρε- σία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και παραμένει αμετάβλητο κατά πο- σό μέχρι 31.12.2021. Τα ανωτέρω πρόσωπα, μέχρι τη συ- μπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας λαμβάνουν το πο- σό της σύνταξης που αναλογεί στα έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση. Το ανωτέρω όριο ηλικίας αναπροσαρ- μόζεται με βάση τα ισχύοντα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010.» β. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι- ζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, ανα- προσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία Συ- ντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα δε οι- κονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν από την 1.7.2015. γ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν ε- φαρμογή για όσους λαμβάνουν επίδομα ανικανότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007, καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των διατάξεων των νόμων 1897/1990 (Α΄ 120) και 1977/1991 (Α΄ 185). Επί- σης, οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή και για ό- σους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανά- του στην υπηρεσία του/της συζύγου τους ή του γονέα τους. δ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για ό- σους συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α΄165).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η διάταξη της περ. στ’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν μέ- χρι την 31η Δεκεμβρίου 2016.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α' 210) προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής: «16. α. Από 1.1.2022 οι διατάξεις της παρ. 15 έχουν α- νάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν θεμελιώσει συ- νταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2012 και δεν έ- χουν συμπληρώσει κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού, το όριο ηλικίας καταβολής ακέραιας της σύνταξης, το οποίο προβλέπεται, κατά περίπτωση, από τις οικείες διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθε- σίας του Δημοσίου. Τα ισχύοντα, κατά περίπτωση, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται σταδιακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής έως την 31.12.2021, στα προβλεπό- μενα από το ανωτέρω εδάφιο όρια ηλικίας, όπως αυτά α- ποτυπώνονται στους κατωτέρω πίνακες, με την επιφύ- λαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010. Στις περιπτώσεις που από τις ισχύουσες κατά την ημε- ρομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού συνταξιοδοτικές διατάξεις η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας με τη συμπλήρωση 35 ετών ασφάλισης, η κατά τα ανωτέρω σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας συντα- ξιοδότησης αρχίζει με όριο ηλικίας το 58° έτος. Σε κάθε άλλη περίπτωση που η σύνταξη καταβάλλεται ανεξαρτή- τως ορίου ηλικίας, η προαναφερόμενη σταδιακή αύξηση αρχίζει με τη συμπλήρωση του 55ου έτους. Στις περιπτώσεις αυτές, η σύνταξη καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του οριζομένου στους κατωτέρω πίνα- κες νέου ορίου ηλικίας, όπως αυτό ισχύει κατά το έτος που ο υπάλληλος συμπληρώνει το προβλεπόμενο κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού όριο ηλι- κίας καταβολής ακέραιας της σύνταξής του. β. Εάν η σύνταξη καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατά- ξεις της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου αυτού, το συνολι- κό ποσοστό της μείωσης της σύνταξης που προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, προσαυξάνεται κατά 10% και μέχρι τη συμπλήρωση του κατά τα ανωτέρω προβλεπό- μενου νέου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. γ. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή και για τους δικαστικούς λειτουργούς και τα μέλη του Νομικού Συμ- βουλίου του Κράτους, με εξαίρεση όσους από αυτούς α- ποχωρούν υποχρεωτικά από την Υπηρεσία με τη συ- μπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 88 του Συντάγμα- τος. Στην περίπτωση αυτή τα όρια ηλικίας αυξάνονται σταδιακά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ μέχρι και του 65ου έτους της ηλικίας. δ. Οι διατάξεις των προηγουμένων περιπτώσεων δεν έχουν εφαρμογή: αα. Για όσους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν συμπληρώσει τα έτη ασφάλισης και το όριο ηλικίας που αποτελούν, κατά περίπτωση, προϋ- πόθεση για την άμεση καταβολή ακέραιας της σύνταξής τους, όπως αυτά ισχύουν κατά την ανωτέρω ημερομη- νία. Το δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης των προσώπων αυτών δεν θίγεται και μπορεί να ασκηθεί οποτεδήποτε. ββ. Για όσους έχουν παιδί άγαμο και ανίκανο για την ά- σκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Στην περίπτωση αυτή το σχετικό δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί μόνο από τον έναν γονέα κατόπιν συ- ναίνεσης και του έτερου γονέα. γγ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄78). δδ. Για όσους υπάγονται στις διατάξεις των υποπερι- πτώσεων αα΄, ββ΄ και εε΄ της περ. β΄ της παρ. 3 του άρ- θρου αυτού. Για την καταβολή της σύνταξης των προσώπων της πε- ρίπτωσης αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι οι- κείες συνταξιοδοτικές διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κα- τά την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρ- θρου 20 του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται, ως εξής: « 4. α. Τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων δεν θα υ- ποχρεούνται σε αποχώρηση από την υπηρεσία, όπως ει- δικότερα θα ρυθμιστεί νομοθετικά, πριν από τη συμπλή- ρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους. β. Τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυρο- σβεστικού Σώματος που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι- καίωμα από την επομένη της δημοσίευσης του νόμου αυ- τού και μετά, δικαιούνται σύνταξης εφόσον έχουν συ- μπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους ή 40 έτη συντά- ξιμης υπηρεσίας.» Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν έχουν εφαρ- μογή για τα πρόσωπα του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007 για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές με την καταβολή της σύνταξής τους διατάξεις, όπως αυ- τές ισχύουν κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του νό- μου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Καταργείται κάθε άλλη διάταξη αντίθετη με τα ορι- ζόμενα στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι- νωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από το ίδιο με τους δημο- σίους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς είτε οι συ- ντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε τους οικείους φορείς, καθώς και για το προσωπικό του Οργανισμού Σι- δηροδρόμων Ελλάδος και των υπαλλήλων των ασφαλι- στικών Ταμείων του προσωπικού των Σιδηροδρομικών Δικτύων, που διέπονται από το καθεστώς του ν.δ. 3395/1955 (Α΄276). MΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥ- ΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗ- ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Τακτικός έλεγχος χρηματοοικονομικών καταστάσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισ- σότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν. 3693/2008 (Α’174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα- ράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου: α) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), όταν βάσει των κριτηρίων μεγέ- θους του άρθρου 2 του ίδιου νόμου χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. β) Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ανεξαρ- τήτως μεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζο- νται ως δημοσίου ενδιαφέροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014. γ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «μεγά- λοι». δ) Οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις που συντάσσουν οι όμιλοι ανεξαρτήτως μεγέθους, όταν οι όμιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δημοσίου ενδιαφέ ροντος (συμφέροντος), κατά την έννοια του ορισμού του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014. II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομο- θεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Προαιρετικός τακτικός έλεγχος Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) μπορούν να προβλέπουν στο κατα- στατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να απο- φασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των μετόχων ή της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύμφωνα με τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα. Διορισμός ελεγκτών

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Ο έλεγχος των χρηματοοικονομικών καταστάσε- ων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων χρηματοοικονομικών κατα- στάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όρ- γανο. β) Ο νόμιμος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορί- ζονται από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων ή τη συνέλευση των εταίρων, που λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης χρήσης. Το καταστατικό ή έ- κτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριμήνου από τη σύσταση της οντότητας, μπορεί να ορίζει ελεγκτή για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα μέλη του διοικητικού ορ- γάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παρά- λειψη διορισμού ελεγκτή, σύμφωνα με τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή, στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, έκτακτη συνέλευση, με θέμα ημερήσιας διάταξης το διορισμό ε- λεγκτή. γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισμός ελεγκτή από μετα- γενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορι- σμού του. δ) Ο διορισμός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθη- κε το διορισμό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. ε) Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3693/2008 (Α΄174). Δικαιώματα και υποχρεώσεις του ελεγκτή

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσε- ως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατά- σταση της οντότητας. Έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζο- νται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε ε- ταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόμο. β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέ- λευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετι- κή με τον έλεγχο που διενήργησε. γ) Ο ελεγκτής δικαιούται με αίτησή του προς το αρμό- διο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας, να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης. δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ΄ συγκαλείται υπο- χρεωτικά από το αρμόδιο όργανο διοίκησης της οντότη- τας εντός δέκα (10) ημερών από την επίδοση της αίτη- σης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείμενο η- μερήσιας διάταξης τα θέματα που περιέχονται στην αί- τηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσμίας αυτής, ε- φαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αί- τηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από μει- οψηφία μετόχων ή εταίρων. Περιεχόμενο της έκθεσης ελέγχου

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

α) Τα θέματα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόμενο, έκδοση, υπο- γραφή) ρυθμίζονται από το ν. 3693/2008. β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συ- ντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέ- χονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζο- νται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920. γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώμη σχετικά με το εάν: γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηματοοι- κονομικές καταστάσεις του ίδιου οικονομικού έτους, γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920) και γγ) δηλώνει αν, σύμφωνα με τη γνώση και την κατα- νόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που α- ποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις σχετικά με τη φύση των ανακριβειών αυτών. δ) Η παράγραφος γ΄ έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης. ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της μητρικής οντότητας επισυνάπτονται στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κατα- στάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπο- ρούν να συγχωνεύονται σε μία. Μεταβατικές διατάξεις

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Ι) Η έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2016. ΙΙ) Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920, β) η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4308/2014, γ) το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920, δ) το άρθρο 23 του ν. 3190/1955, ε) το άρθρο 99 του ν. 4072/2012, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις παρα- πάνω ρυθμίσεις. ΙΙΙ) Διορισμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ε- λεγκτές με βάση τις καταργούμενες διατάξεις συνεχί- ζουν το έργο τους μέχρι την περάτωσή του. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 (Α΄ 294) Τ1. Η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, καταργούνται. 2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, αντικαθίσταται ως εξής: «4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή πε- ρισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο- ρών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά: α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών. β. Bεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε- σίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημε- ρών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώ- νεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το α- ντικείμενο αυτής. γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλμα- τος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον α- παιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελμα- τικής δραστηριότητας. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, επαγγελματικές δραστηριότη- τες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογη- τικών του εδαφίου γ΄ της παρούσας, μπορούν να εξαι- ρούνται από την υποβολή αυτών. Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του φορτηγού ι- διωτικής χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτη- ση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο- ρών και Επικοινωνιών. Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υπο- βολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχό- μενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί με- ταβίβασης αυτών. 5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έ- λεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάρι- στων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειών κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός παύει να ισχύει.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ- ΤΩΝ 1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βα- σιλικού διατάγματος (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999 (Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίστα- ται ως εξής: «6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το ο- ποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (+71,7 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 15 δευτε- ρόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (+63 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετι- κούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύνα- μου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υ- περοξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερ- βαίνει τους +6 βαθμούς Cο, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής Α- νασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκρι- τους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γά- λα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφε- ται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γά- λακτος σε ημέρες. Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έ- χει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επε- ξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρη- σής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερο- μηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γά- λα ημέρας».» 2. α. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α΄24) α- ντικαθίσταται ως εξής: «Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπορι- κή χρήση των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρτο- ποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είτε επιμελούνται άμεσα από το στάδιο των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης, την εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της και την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του προς τον καταναλωτή είτε επιμελούνται μόνο το τελικό στά- διο της έψησης του άρτου στον τόπο πώλησής του στον τελικό καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα, εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο, η χρήση όρου συναφούς με τους όρους «αρτοποιός» ή «αρτοποιείο», εφόσον ο χώρος πώλησης άρτου δεν δια- θέτει εγκαταστάσεις έψησης άρτου, με τη ρητή επιφύλα- ξη των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 3526/2007 (Α΄ 24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το νόμο 3823/ 2010 (Α΄ 22) άρθρο 15.» β. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/ 2007 (Α΄24) αντικαθίσταται ως εξής: «Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικο- δομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτε- λεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρούμενων των σχε- τικών υγειονομικών διατάξεων.» 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’ απο- κλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δη- μόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσχηματι- σμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευμέ- νης της με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινω- νιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών ε- πιβατικών γραμμών ως εξής:» 4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταρ- γούνται από 1η Νοεμβριου 2015. 5 Η παρ. 9 του άρθρου 98 της Υ.Α. Α2- 861/2013 (Β΄2044) καταργείται. 6.α. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση ε- μπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τι- μές, ορίζονται οι εξής: α) Τακτικές εκπτώσεις: αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέ- λος του Αυγούστου. β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτο- κινήτων.» β. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173) προστίθεται στοιχείο 2 ως ακολούθως: «Επιτρέπεται, πέραν των περιόδων της προηγούμενης παραγράφου, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπη- ρεσιών με μειωμένες τιμές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έ- τους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίη- σης.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3869 /2010

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ν. 3869/2010 ( Α' 130) «ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙ- ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »
Άρθρο 1Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 1 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ε- ξής: «1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικα- νότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007 και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική α- δυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις δια- τάξεις του παρόντος νόμου. Την ύπαρξη δόλου αποδει- κνύει ο πιστωτής. Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα χρέη του, ό- πως αυτά περιγράφονται στην αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 4 επιτρέπεται μόνο μία φορά. Απαίτηση πι- στωτή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση δεν επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης των οφει- λών του αιτούντος κατά τον παρόντα νόμο. 2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εμπίπτει το σύνολο των οφειλών των προσώπων της παραγρά- φου 1 προς τους ιδιώτες. Στο πεδίο εφαρμογής του πα- ρόντος νόμου περιλαμβάνονται επίσης: α) οι βεβαιωμέ- νες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελω- νειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν, β) οι βεβαιωμένες οφειλές προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως έ- χουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, συμπεριλαμβανομένων των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν. 1337/1983 από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γ) ασφα- λιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Α- σφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προ- σαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής. Τα αναφερόμενα στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ πρόσωπα, δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών του αιτούντος και οι οφειλές του προς αυτά υποβάλλο- νται σε ρύθμιση κατά τον παρόντα νόμο μαζί με τις ο- φειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές. 3. Στην διαδικασία ρύθμισης του νόμου δύνανται να υ- παχθούν οφειλές του εδαφίου β' της παραγράφου 2 οι ο- ποίες: α) έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθε- ση της αίτησης και β) βεβαιώνονται στη Φορολογική Δι- οίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώ- ματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοη- θήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προ- σφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής μέχρι την ημερομη- νία κατάθεσης αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρί- ου κατά τον παρόντα νόμο. εφόσον οι υποθέσεις εκκρε- μούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και διοικητικών αρχών και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δύνανται κατ’ επιλογήν του οφειλέτη να υπαχθούν επίσης οι οφει- λές του, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στην διαδικα- σία του παρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητι- κή, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμι- ση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ. 4. Δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου οι οφειλές, οι οποίες: είτε α) έχουν αναληφθεί ή βεβαιωθεί το τελευταίο έτος πριν την κατάθεση της αίτη- σης της παραγράφου 1 του άρθρου 4, είτε β) δημιουργή- θηκαν από αδίκημα που τελέσθηκε από τον οφειλέτη με δόλο ή βαρεία αμέλεια, είτε γ) συνίστανται σε διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, είτε δ) αφορούν στην υ- ποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου. Ο πε- ριορισμός του εδαφίου α΄ στοιχείο α΄ δεν ισχύει όσον α- φορά τις οφειλές του εδαφίου β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 2 του ν. 3869/2010 προστίθεται παράγρα- φος 4α ως εξής: «4.α. Το Δημόσιο, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη- σης α΄ και β΄ βαθμού (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα αυ- τών και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης υποχρεού- νται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος του οφειλέτη να παραδώσουν σε αυτόν εντός της ανωτέρω προθε- σμίας αναλυτική κατάσταση: α) των βεβαιωμένων οφει- λών στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦ.Δ.). τον Κώδικα Είσπρα- ξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), αναλυόμενες σε κε- φάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβο- λής, αναφέροντας και το επιτόκιο εκπρόθεσμης καταβο- λής, β) των βεβαιωμένων οφειλών προς τους Οργανι- σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ και β’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως περιγράφονται στην παρ. 2 εδάφιο β΄ στοιχείο β΄: του άρθρου 1 του παρό- ντος νόμου, αναλυόμενες σε κεφάλαιο, προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, γ) των βεβαιωμέ- νων ασφαλιστικών οφειλών προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης.» 3 Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν 3869/2010 αντικαθίστα- ται ως εξής. «1 .Για την έναρξη της διαδικασίας, ο οφειλέτης κατα- θέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από τα έγγραφα της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, Η αίτηση του οφειλέτη πρέπει να ανα- φέρει: α) την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και του συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους , β) τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμ- φωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 4α του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, γ) τυχόν μεταβιβάσεις ε- μπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης, δ) τυχόν αίτημα για διαγραφή των χρεών του κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5° του παρόντος νόμου ή σχέδιο για την διευθέτηση των οφειλών του, που λαμβάνει υπόψη με εύλογο τρόπο και συσχέτιση τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα εισοδήματα και τις δαπάνες διαβίωσης του ιδίου και της οικογενείας του και την προστασία της κύρια κατοι- κίας του σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγρα- φο 2 του άρθρου 9 του παρόντος νόμου. Με κοινή από- φαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Ανταγω- νιστικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσδιορίζονται ο τύπος της αίτη- σης της παρούσας παραγράφου με τυποποιημένα υπο- δείγματα και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά.» 4. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «2. Η αίτηση της παραγράφου 1 πρέπει να συνοδεύε- ται από: α) τα έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθε- σή του και αφορούν στην περιουσία και τα εισοδήματά του ιδίου και του συζύγου, στα κάθε φύσης εισοδήματα του, στους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, β) έγ- γραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αιτήσεως της παραγρά- φου 1. Η παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 13 του άρθρου 2 του ν. 2479/1997 (Α' 67) εφαρμόζεται και για την υ- πεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου.» 5. Η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «3. Με την παραλαβή και πρωτοκόλληση της αίτησης και των εγγράφων της παραγράφου 2, η γραμματεία του ειρηνοδικείου, προβαίνει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και το αργότερο εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της στον τυπικό έλεγχο αυτής, όσον αφορά την πληρότητα του περιεχόμενου της και των εγγράφων που τη συνοδεύουν και την καταβολή από τον αιτούντα κάθε τέλους που προβλέπεται από την κείμενη νομοθε- σία ως προϋπόθεση για το παραδεκτό της συζήτησης της αίτησης. Με την κατάθεση της αίτησης ανοίγει στο αρμόδιο δικαστήριο φάκελος του οφειλέτη στον οποίο τοποθετούνται με μέριμνα της γραμματείας όλα τα έγ- γραφα και στοιχεία που αφορούν στην αίτησή του.» 6. Στο άρθρο 4 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Εφόσον από τον ανωτέρω έλεγχο δεν διαπιστώθη- κε οποιαδήποτε έλλειψη όσον αφορά το περιεχόμενο της αίτησης, τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα ή την κατα- βολή των απαραίτητων για τη συζήτηση της αίτησης τε- λών, όπως αυτά προσδιορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η αίτηση του οφειλέτη εισά- γεται άμεσα προς προσδιορισμό δικασίμου για την συζή- τηση της κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρ- θρου 13 του παρόντος νόμου. Εφόσον κατά τον ανωτέ- ρω έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η αίτηση, τα προσκομισθέ- ντα έγγραφα και δικαιολογητικά δεν πληρούν τις προϋ- ποθέσεις του νόμου ή δεν είναι ακριβή και πλήρη, η γραμματεία του δικαστηρίου προσκαλεί τον αιτούντα, εί- τε εγγράφως είτε μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονι- κού ταχυδρομείου να προβεί στις αναγκαίες διευκρινί- σεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δι- καιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της σχετικής πρόσκλησης, μετά την άπρακτη παρέλευση της οποίας ο φάκελος της αίτησης τίθεται στο αρχείο. Η α- νωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι ένα (1) μήνα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που πρέπει να συμπληρωθούν. Μέ- χρις ότου συμπληρωθούν οι ελλείψεις που επισημάνθη- καν από την γραμματεία του δικαστηρίου δεν έχει ολο- κληρωθεί η διαδικασία της κατάθεσης της αίτησης και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός δικασίμου για την συζήτησή της.» 7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 α- ντικαθίσταται ως εξής: «5. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφει- λέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της. Ο οφειλέτης πρέπει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αιτήσεώς του να επιδώ- σει αντίγραφο αυτής στους πιστωτές και τους εγγυητές του. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την ο- ποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται αι εν- δεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής και τη λήψη προληπτικών μέτρων κατ’ εφαρμογή του άρ- θρου 781 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς ε- ντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης .Η ημέρα συζήτησης της αιτήσεως του άρ- θρου 5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μη- νών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της α- ναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.» 8. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «6. Από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης και εφεξής: α) ο οφειλέτης υποχρεούται να προβαίνει συμμέτρως προς τους πιστωτές του στις μηνιαίες κατα- βολές που ορίζονται στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, β) αναστέλλεται μέ- χρι την έκδοση οριστικής αποφάσεως η παραγραφή των απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν συμπεριληφθεί στην αίτηση του οφειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 και γ) επέρχεται η λύση της μέχρι τότε ισχύουσας ρύθ- μισης ή διευκόλυνσης ή τμηματικής καταβολής των ο- φειλών του εδαφίου β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αιτήσεως του οφειλέτη για την υπαγωγή στην διαδικασία του πα- ρόντος νόμου, τελούν σε αναστολή διοικητική, δικαστική ή εκ του νόμου ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυν- ση τμηματικής καταβολής κατά τα οριζόμενα στην παρά- γραφο 3 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.» 9. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010 προστί- θεται εδάφιο στ΄ ως εξής: «Η απόφαση περί επικύρωσης ανακαλείται ή μεταρ- ρυθμίζεται κατά το άρθρο 758 ΚΠολΔ». 10. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3859/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 5α του παρόντος νόμου αν δεν επέλθει συμβιβασμός και ε- πικύρωση ο ειρηνοδίκης αποφασίζει κατά την ημέρα επι- κύρωσης, κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ των πιστωτών που αναφέρονται στην αίτηση ή και αυτεπαγ- γέλτως για κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής ρυθμί- σεως σύμφωνα με τα άρθρα 745, 751 και 781 ΚΠολΔ, και ιδίως για την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη, τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του και το ύψος των μηνιαί- ων δόσεων που ο οφειλέτης υποχρεούται να καταβάλλει προς τους πιστωτές που έχουν συμπεριληφθεί στην αί- τηση. Για τη χορήγηση της ανωτέρω προσωρινής διατα- γής, ο ειρηνοδίκης πιθανολογεί μεταξύ άλλων: α) το πα- ραδεκτό της αιτήσεως του οφειλέτη, β) την πλήρωση των προϋποθέσεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, γ) την τήρηση της προδικασίας της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, δ) την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος, στην εξασφά- λιση του οποίου αποβλέπει η προσωρινή διαταγή και το επείγον αυτής. Η χρονική ισχύς της ανωτέρω προσωρινής διαταγής δεν μπορεί να υπερβαίνει σε διάρκεια τους έξι (6) μήνες, συνυπολογιζόμενης και της περιόδου αναστολής άσκη- σης καταδιωκτικών μέτρων, αρχομένης από την ολοκλή- ρωση της κατάθεσης της αίτησης ή εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη, Η προσωρινή διαταγή ανακαλείται ή μεταρρυθμίζεται κατά το άρθρο 781 ΚΠολΔ.» 11. Στο άρθρο 5 του ν 3869/2010 προστίθεται παρά- γραφος 3 ως εξής: «3. Το ποσό των μηνιαίων δόσεων που διατάσσονται με την προσωρινή διαταγή της παραγράφου 2 καταβάλ- λεται συμμέτρως προς τους πιστωτές, Οι μηνιαίες κατα- βολές από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης, συνυπολογίζονται στο χρονικό διάστημα καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2. Ο κα- θορισμός του ποσού των τελευταίων ενήμερων μηνιαίων καταβολών πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα κάλυ- ψης ευλόγων δαπανών διαβίωσης του ιδίου και των προ- στατευόμενων μελών της οικογένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητι- κού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω από- φαση, όπως αυτές προσδιορίζονται στην Έρευνα Οικο- νομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέτη, ωστόσο το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 10% των μηνιαίων δό- σεων που ο αϊτών όφειλε να καταβάλει σε όλους τους δανειστές μέχρι την κατάθεση της αίτησης. Κάθε ποσό που υπολείπεται μετά την αφαίρεση του ποσού που κα- λύπτει τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του αιτούντος και των προστατευόμενων μελών της οικογένειάς του, διανέμεται συμμέτρως στους πιστωτές. Σε κάθε περί- πτωση, το ελάχιστο συνολικό ποσό καταβολής στους δανειστές δεν μπορεί να υπολείπεται των σαράντα (40) ευρώ μηνιαίως. Εξαίρεση από τα οριζόμενα στα εδάφια 2, 3 και 4 επιτρέπεται μόνον εφόσον ο αϊτών πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 παράγραφος 5 του παρό- ντος νόμου, οπότε είναι δυνατός ο προσδιορισμός της μηνιαίας δόσεως σε ποσό που υπολείπεται των ανωτέρω ορίων ή και ο ορισμός μηδενικών δόσεων.» 12. Στο άρθρο 5 του ν 3869/2010 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής. «4. Σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί υπαι- τίως την καταβολή των δόσεων που ορίζονται από τον ειρηνοδίκη, σύμφωνα με την παράγραφο 2, με συνέπεια το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέρηση να υπερ- βαίνει αθροιστικώς την αξία τριών μηνιαίων δόσεων, ο ει- ρηνοδίκης ή το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο δια- τάσσει την ανάκληση της προσωρινής διαταγής με την οποία ορίστηκε η καταβολή των δόσεων, ή την ανάκληση κάθε άλλου προληπτικού ή ανασταλτικού μέτρου, Η αί- τηση του πιστωτή για την ανάκληση κατατίθεται στο το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από τη δημιουργία του λόγου ανάκλησης. Κάθε κλήτευση πραγματοποιείται προ δέκα ημερών.» 13. Στο ν. 3869/2010 προστίθεται άρθρο 5α με τον υ- πότιτλο «Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών» ως εξής: «Άρθρο 5α Ταχεία Διευθέτηση Μικροοφειλών 1. Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικώς ότι: α) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επι- κύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιου- σίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης, β) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου. συμπεριλαμβανο- μένων των καταθέσεων του σε πιστωτικά ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ, γ) οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνι- στούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη, γ) το ύψος των υπό β’ οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων δ) οι περιλαμ- βανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες α- πό το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1, ε) δεν υπάρχουν ε- μπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμέ- νοι πιστωτές, στ) τα πάσης φύσεως εισοδήματα του ο- φειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και ζ) εί- ναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολο- γίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελ- λάδος - Ευρωσύστημα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλι- στικών Θεμάτων (Β' 2289/27.8.2014), ο ειρηνοδίκης δύ- ναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφό- σον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσε- ως. τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατά- ξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιο- δοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση. 2. Η προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη κατά την ανω- τέρω παράγραφο χορηγείται για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών. Από της εκδόσεως της δικαστικής αποφάσε- ως της παραγράφου 1 και για όσο χρόνο διαρκεί η προ- σωρινή απαλλαγή του οφειλέτη αναστέλλονται το πά- σης φύσεως ατομικά καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 938 ΑΚ επ. περί καταδολίευσης δανειστών και εφόσον κατά τη διάρκεια ισχύος της προσωρινής απαλλαγής δεν μετα- βληθούν οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγρά- φου, αφού παρέλθει διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών, ο ο- φειλέτης απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των χρεών του σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 του ν. 3869/2010. Κατά τη διάρκεια του ανωτέρω διαστήματος, ο οφειλέτης υποχρεούται να ενημερώνει οποτεδήποτε καταστεί αναγκαίο, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο ανά τρίμηνο, από την ημερομηνία εκδόσεως της δικαστι- κής αποφάσεως της παραγράφου 1, τη γραμματεία του ειρηνοδικείου στην οποία τηρείται ο φάκελος του, για ο- ποιαδήποτε μεταβολή της προσωπικής περιουσιακής του κατάστασης και των πάσης φύσεων εισοδημάτων του ι- δίου και της οικογενείας του. Σε περίπτωση υπαίτιας πα- ράβασης της ανωτέρω υποχρέωσης, ή σε περίπτωση που ο οφειλέτης παραλείψει υπαιτίως να ενημερώσει ειλικρι- νώς τον φάκελο του σε σχέση με τα στοιχεία που αφο- ρούν την περιουσιακή του κατάσταση και τα πάσης φύ- σεως εισοδήματα του ιδίου και της οικογενείας του, τότε με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμοδίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης κη- ρύσσεται έκπτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλ- λαγής και αίρεται η αναστολή των ατομικών καταδιωκτι- κών μέτρων εναντίον του. 3. Σε περίπτωση μεταβολής της περιουσιακής ή εισο- δηματικής κατάστασης του οφειλέτη κατά τη διάρκεια της προσωρινής απαλλαγής, είναι δυνατόν με αίτηση ο- ποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ενώπιον του αρμο- δίου ειρηνοδικείου, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ο οφειλέτης να κηρυχθεί έκ- πτωτος από το καθεστώς προσωρινής απαλλαγής και να αρθεί η αναστολή των ατομικών καταδιωκτικών μέτρων εναντίον του, εφόσον αυτό δικαιολογείται από την μετα- βολή της περιουσιακής ή εισοδηματικής του κατάστα- σης. 4. Στις περιπτώσεις της παρούσας παραγράφου, τυχόν υποβολή νέου αιτήματος από τον οφειλέτη κατά τον πα- ρόντα νόμο δεν υπόκειται στον περιορισμό του άρθρου 8 παράγραφος 1 εδάφιο δ', εφόσον δεν πρόκειται για υπο- βολή νέου αιτήματος στο πλαίσιο του παρόντος άρ- θρου.» 14. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Μετά τη συζήτηση ενώπιον του ειρηνοδίκη κατά την ημέρα επικύρωσης και εφόσον δεν έχει εκδοθεί προ- σωρινή διαταγή κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης ή κάθε άλλος που έχει έν- νομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικα- στήριο που δικάζει κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας που έχει ξεκινήσει κατά του οφειλέτη. Η αναστολή χορηγεί- ται για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, έως την ημέρα συ- ζήτησης της κύριας αιτήσεως. Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστω- τές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ανε- ξαρτήτως εάν αυτοί έχουν εκκινήσει ή όχι διαδικασίες α- ναγκαστικής εκτέλεσης εις βάρος του οφειλέτη. Η ανα- στολή της εκτελεστικής διαδικασίας διατάσσεται από το αρμόδιο δικαστήριο εφόσον αυτό πιθανολογεί: α) την ευδοκίμηση της κύριας αίτησης και β) την πρόκληση ου- σιώδους βλάβης στα συμφέροντα του αιτούντος.» 15. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθί- σταται ως εξής: «2. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας αναγκαστι- κής εκτέλεσης, το αρμόδιο δικαστήριο μπορεί με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον, η οποία δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων να διατά- ξει όποιο μέτρο κρίνει αναγκαίο για να αποτραπεί κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της. Η ισχύς της απο- φάσεως των ασφαλιστικών μέτρων δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ή, εφόσον η συζήτηση της κύριας αιτήσεως έχει προσδιορισθεί σε βραχύτερο χρόνο, την ημέρα συ- ζήτησης της κύριας αιτήσεως του οφειλέτη. Η ισχύς της απόφασης των ασφαλιστικών μέτρων δεσμεύει όλους τους πιστωτές που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του ο- φειλέτη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου. Το δικαστήριο διατάσσει τα ασφα- λιστικά μέτρα εφόσον πιθανολογεί ότι: α) η κύρια αίτηση θα ευδοκιμήσει και β) επίκειται μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση της αξίας της, ουσιωδώς επιζήμια για τους πιστωτές.» 16. Το εδάφιο α' της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι απαιτήσεις των ιδιωτών πιστωτών που είναι εξα- σφαλισμένες με ειδικό προνόμιο ή εμπράγματο δικαίωμα συνεχίζουν να εκτοκίζονται μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως με επιτόκιο ενήμερης οφει- λής.» 17. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως εξής. «Αν τα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη δεν είναι ε- παρκή, το δικαστήριο, αφού αφαιρέσει το ποσό που α- παιτείται για την κάλυψη των ευλόγων δαπανών διαβίω- σης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικο- γένειάς του, όπως αυτές εκάστοτε προσδιορίζονται με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ι- διωτικού Χρέους δυνάμει του ν. 4224/2013 ή μέχρις ότου εκδοθεί η ανωτέρω απόφαση, όπως αυτές προσδιορίζο- νται στην Έρευνα Οικονομικών Προϋπολογισμών (Ε.Ο.Π.) που διενεργεί κάθε χρόνο η Ελληνική Στατιστι- κή Υπηρεσία και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι δα- πάνες κοινωνικής ασφάλισης που βαρύνουν τον οφειλέ- τη, διατάσσει την καταβολή μηνιαίως, για χρονικό διά- στημα τριών (3) ετών, του ποσού που απομένει με βάση τα περιουσιακά στοιχεία και τα πάσης φύσεως εισοδήμα- τά του, για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστω- τών, συμμέτρως διανεμόμενου.» 18. Το άρθρο 9 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ε- ξής: «Άρθρο 9 Διαδικασία ρευστοποίησης περιουσίας - Προστασία κύριας κατοικίας 1. Εφόσον υπάρχει ρευστοποιήσιμη περιουσία, η εκ- ποίηση της οποίας κρίνεται απαραίτητη για την ικανοποί- ηση των πιστωτών, ή όταν το δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να παρακολουθήσει και να υποβοηθήσει την εκτέλεση των όρων ρύθμισης των οφειλών για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη ή την εξασφάλιση των συμφερό- ντων των πιστωτών, ορίζεται εκκαθαριστής. Εκκαθαρι- στής μπορεί να ορίζεται το πρόσωπο που προτείνουν πι- στωτές οι οποίοι αντιπροσωπεύουν την πλειοψηφία των πιστώσεων ή πρόσωπο από τον κατάλογο των πραγμα- τογνωμόνων που προβλέπεται στο άρθρο 371 του ΚΠολΔ. Έργο του εκκαθαριστή είναι αυτό που προσδιο- ρίζεται ειδικά με την απόφαση του διορισμού του και, σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση της περιουσίας του οφει- λέτη, η διασφάλισή της σε όλο το νόμιμο ύψος της χάριν των πιστωτών, η πρόσφορη εκποίησή της, η προνομιακή ικανοποίηση των πιστωτών που έχουν εμπράγματη α- σφάλεια στο εκποιούμενο πράγμα και η σύμμετρη ικανο- ποίηση των ανέγγυων πιστωτών. Οι διατάξεις του Πτω- χευτικού Κώδικα περί συνδίκου εφαρμόζονται αναλόγως και στον εκκαθαριστή. Από τη ρευστοποιήσιμη περιουσία του οφειλέτη, εξαιρούνται τα πράγματα που ορίζονται ως ακατάσχετα, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρ- θρου 953 του ΚΠολΔ. Οι απαιτήσεις των πιστωτών ικα- νοποιούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠολΔ. 2. Ο οφειλέτης μπορεί να υποβάλει στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης ζητώντας να εξαιρεθεί από την εκποίηση βεβαρημένο ή μη με εμπράγματη ασφάλεια α- κίνητο, που χρησιμεύει ως κύρια κατοικία του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτι- λίας και Τουρισμού, και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται σε ένα μήνα από τη δημοσίευση του παρόντος, καθορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να εξαιρεθεί η κυρία κατοικία του από τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, ιδίως ως προς την αντικειμενική αξία του ακινήτου το ύψος του συνόλου των οφειλών κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κατάθεσης της αίτησης και το μικτό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του οφειλέτη. Η εξυπηρέτηση της οφειλής γίνεται με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει αυτό της ενήμερης οφειλής ή το μέσο ε- πιτόκιο στεγαστικού δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο που ίσχυε σύμφωνα με το στατιστικό δελτίο της Τράπε- ζας της Ελλάδος κατά τον τελευταίο μήνα για τον οποίο υφίσταται μέτρηση, αναπροσαρμοζόμενο με επιτόκιο α- ναφοράς αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότη- σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή, σε περίπτω- ση καθορισμού σταθερού επιτοκίου, το μέσο επιτόκιο στεγαστικού δανείου για ανάλογη της ρύθμισης περίο- δο, όπως ομοίως προκύπτει από το στατιστικό δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος, και χωρίς ανατοκισμό. Οι απαι- τήσεις των πιστωτών ικανοποιούνται συμμέτρως από τις καταβολές του οφειλέτη με βάση την παρούσα παράγρα- φο. Για τον προσδιορισμό της περιόδου τοκοχρεολυτι- κής εξόφλησης της οριζόμενης συνολικής οφειλής λαμ- βάνεται υπόψη η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των οποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη. Η περίο- δος πάντως αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι έ- τη, εκτός αν η διάρκεια των συμβάσεων δυνάμει των ο- ποίων χορηγήθηκαν πιστώσεις στον οφειλέτη ήταν με- γαλύτερη των είκοσι ετών, οπότε ο Ειρηνοδίκης δύναται να προσδιορίσει μεγαλύτερη διάρκεια, η οποία πάντως δεν υπερβαίνει τα τριάντα πέντε έτη. 3. Η μη τήρηση από τον οφειλέτη των υποχρεώσεων που επιβάλλονται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου αυ- τής, επιτρέπει στον πιστωτή να κινήσει διαδικασίες ανα- γκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη και της μοναδι- κής κατοικίας του. Καταγγελία της ρύθμισης της παρα- γράφου 2 επιτρέπεται εφόσον ο οφειλέτης καθυστερεί υπαιτίως την καταβολή τεσσάρων διαδοχικών μηνιαίων δόσεων ετησίως ή καθυστερεί την καταβολή δόσεων της ρύθμισης, έτσι το συνολικό ύψος του ποσού σε καθυστέ- ρηση να υπερβαίνει αθροιστικώς την αξία τεσσάρων (4) μηνιαίων δόσεων ετησίως. Για τον υπολογισμό του έ- τους στο προηγούμενο εδάφιο λαμβάνεται ως αφετηρία ο χρόνος έκδοσης της αποφάσεως που διατάσσει την καταβολή των δόσεων κατά το παρόν άρθρο. Αν ο οφει- λέτης κατοικεί ή διαμένει σε ξένο ακίνητο και ο σύζυγος αυτού δεν διαθέτει ακίνητο που μπορεί να χρησιμοποιη- θεί ως κατοικία, τότε οι διατάξεις της παρούσας παρα- γράφου εφαρμόζονται και για το μοναδικό ακίνητο του οφειλέτη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία. Η προστασία του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον ο οφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό μερίδιο επ’ αυτών. 4. Εφόσον οι μηνιαίες καταβολές της παραγράφου 2 του άρθρου 8 πραγματοποιούνται πριν τη διανομή του τι- μήματος από την πώληση του ακινήτου, οι προνομιούχοι ή ενυπόθηκοι δανειστές συντρέχουν σε αυτές στο σύνο- λο των απαιτήσεων τους, εφαρμοζομένων των διατάξε- ων των άρθρων 159 και 160 του Πτωχευτικού Κώδικα ως ισχύει. 5. Σε περίπτωση που οι, κατά την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3869/2010, πραγματοποιηθείσες καταβολές στους πιστωτές υπολείπονται αυτών που ορίζονται με την ορι- στική απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 8 παρά- γραφος 2 ή 9 παράγραφος 2, ο οφειλέτης υποχρεούται να εξοφλήσει το ποσό της διαφοράς που υπολείπεται. Το ποσό που προκύπτει αποπληρώνεται εντόκως μέσα σε ένα έτος από τη λήξη των καταβολών του άρθρου 8 παράγραφος 2 και του άρθρου 9 παράγραφος 2 με επιτό- κιο αυτό των Πράξεων Κύριας Αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τραπεζας, προσαυξημένο κατά δυόμισι εκατοστιαίες μονάδες.» 19. Στο άρθρο 10 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Ο οφειλέτης υποχρεούται καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας του παρόντος νόμου να επιδεικνύει τη συ- μπεριφορά συνεργάσιμου δανειολήπτη υπό την έννοια της Απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος - Ευρωσύστη- μα Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (ΦΕΚ 2287/27.8.2014) σε σχέση με τους συνερνάσιμους δανειολήπτες.» 20. Στο άρθρο 13 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά- γραφος 3 ως εξής «3. Στα Ειρηνοδικεία της Επικράτειας αναπτύσσεται και τηρείται Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) Αιτήσεων και φακέλων, στο οποίο καταγράφο- νται όλα τα στοιχεία των αιτήσεων και η πορεία των υπο- θέσεων. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Δια- φανειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες ανάπτυξης και λειτουργίας του Ο.Π.Σ..» 21. Στο άρθρο 13 του ν. 3869/2010 προστίθεται παρά- γραφος 4 ως εξής: «4. Με ευθύνη και πρωτοβουλία της Γραμματείας των Ειρηνοδικείων τόσον οι ήδη εκκρεμείς αιτήσεις του πα- ρόντος νόμου όσο και οι αιτήσεις που υποβάλλονται με- τά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, κατηγοριο- ποιούνται ανάλογα με: α) το ύψος των οφειλών και β) το ύψος της περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέ- τη. Οι σημαντικότερες με βάση τα ανωτέρω κριτήρια αι- τήσεις προσδιορίζονται κατά προτεραιότητα όσον αφο- ρά τη συζήτησή τους. Με απόφαση του Υπουργού Δικαι- οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθο- ρίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας πα- ραγράφου.»

Άρθρο 2Μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεμεί κατά το χρόνο έναρξης της ισχύος του παρόντος νόμου υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου και εφόσον μέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβά- λουν στη γραμματεία του δικαστηρίου όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιημένα τα στοι- χεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρ- θρου 4 του ν. 3869/2010 Η υπαίτια παράλειψης του οφει- λέτη να ενημερώσει τα ανωτέρω στοιχεία του φακέλου θεωρείται παράβαση του καθήκοντος ειλικρινούς δηλώ- σεως του άρθρου 10 του ν. 3869/2010.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εφόσον στο πλαίσιο της εκκρεμούσας αιτήσεως έ- χει εκδοθεί προσωρινή διαταγή, σύμφωνα με τις διατά- ξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ή απόφαση ασφα- λιστικών μέτρων σύμφωνα με τις διατάξεις των παρα- γράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του ν. 3869/2010, η οποία εξακολουθεί μετά την παρέλευση της προθεσμίας της παραγράφου 1, καθένας από τους διαδίκους έχει δικαίω- μα να ζητήσει την ανάκληση ή μεταρρύθμιση της υφιστά- μενης προσωρινής διαταγής ή απόφασης ασφαλιστικών μέτρων, εφόσον τούτο δικαιολογείται με βάση τα επικαι- ροποιημένα στοιχεία που κατέθεσε το οφειλέτης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις υπα- γωγής στις διατάξεις της παρούσας ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α.4, οι υποθέσεις των οποίων δεν έχουν συζητηθεί ή για τις οποίες δεν έχει επέλθει συμβιβασμός με τους πιστω- τές τους, δύνανται να επανυποβάλλουν αιτήσεις προκει- μένου να υπαχθούν στις διατάξεις του ν. 3869/2010, ό- πως αυτές ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με το άρ- θρο 1 του παρόντος νόμου. Με κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί- νων Δικαιωμάτων, που θα εκδοθεί εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσδιορίζο- νται ο τύπος της αίτησης της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 με τυποποιημένα υποδείγματα και τα απαιτούμενα συνοδευτικό έγγραφα και δικαιολογητικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ενάρξεως της ι- σχύος του παρόντος νόμου, κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει με κλήση, ατελώς, να επαναπροσδιοριστεί υπό- θεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, σε συντομό- τερη δικάσιμο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθε- σμίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως εντός τριε- τίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου το σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσ- διοριστεί πέραν της τριετίας, αρχίζοντας από αυτές που έχουν προσδιοριστεί συντομότερα με προτίμηση στις σημαντικότερες, σύμφωνα με την παράγραφο 6, υποθέ- σεις. Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώς για τον αιτούντα. Η πράξη προσδιορισμού δικασίμου κοι- νοποιείται είτε με επίδοση από δικαστικό επιμελητή είτε με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ιδίως τηλεομοιοτυπία ή η- λεκτρονική αλληλογραφία στον πληρεξούσιο δικηγόρο ή στον διάδικο. Η γραμματεία του δικαστηρίου υποχρεού- ται να αναρτά κάθε μήνα σε πίνακα ανακοινώσεων έγ- γραφο, από το οποίο προκύπτουν οι επαναπροσδιοριζό- μενες υποθέσεις, καθώς και η αρχική και η νεότερη δικά- σιμος. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφά- νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι λε- πτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσας ΥΠΟΠΑ- ΡΑΓΡΑΦΟΥ Α 4 καταλαμβάνουν τις αιτήσεις που υπο- βάλλονται μετά την έναρξη ισχύος του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Έως την έκδοση της απόφασης του δευτέρου εδα- φίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, όπως αντικαθίσταται από την παράγραφο 18 του άρθρου 1 της παρούσας ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Α4, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρα- γράφου 2 του καταργούμενου άρθρου.

Άρθρο 3Τροποποίηση του «Κώδικα Οργανισμού

Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών» Στο άρθρο 4 του ν. 1755/1988 «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών» προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Στα Ειρηνοδικεία, στο οποία λειτουργούν τμήματα, μπορεί να συνιστώνται, με απόφαση του τριμελούς συμ- βουλίου διεύθυνσης ή του προϊσταμένου του δικαστηρί- ου, ειδικό ή ειδικά τμήματα εκδίκασης των υποθέσεων του ν. 3859/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμέ- νων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις», τα οποία στελεχώνονται με δικαστές σε ποσοστό ανάλογο του ποσοστού των σχετικών υποθέσεων που εκκρεμούν σε κάθε δικαστήριο. Έως το τέλος του δικαστικού έτους, κατά το οποίο εκδίδεται η παραπάνω απόφαση, η Ολομέ- λεια του οικείου δικαστηρίου τροποποιεί αναλόγως τον κανονισμό του, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρα- γράφου 7 του άρθρου 14 του παρόντος. Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί τροποποίηση του κανονισμού, τα ειδικά τμήματα παύουν να λειτουργούν από το επόμενο δικα- στικό έτος.»

Άρθρο 4ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο αριθμός των οργανικών θέσεων των Ειρηνοδικών αυξάνεται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού κατά ε- κατόν σαράντα (140) και ορίζεται συνολικά σε 916

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι οργανικές θέσεις που συστήθηκαν με την προη- γούμενη παράγραφο κατανέμονται στα Ειρηνοδικεία του Κράτους ως εξής: 1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών α. Ειρηνοδικείο Αθηνών: 31 β. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 5 γ. Ειρηνοδικείο Ν Ιωνίας: 3 δ. Ειρηνοδικείο Περιστεριού: 3 ε. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 2 στ. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου: 2 ζ. Ειρηνοδικείο Αχαρνών: 6 η. Ειρηνοδικείο Κρωπίας: 3 θ. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας: 2 ι. Ειρηνοδικείο Μεγάρων: 2 ια. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: 1 ιβ. Ειρηνοδικείο Ιλίου: 5 ιγ Ειρηνοδικείο Λαυρίου: 1 2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας Ειρηνοδικείο Χαλκίδας: 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών Ειρηνοδικείο Θηβών: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας Ειρηνοδικείο Λαμίας: 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά α. Ειρηνοδικείο Πειραιά: 2 β. Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας: 3 γ. Ειρηνοδικείο Νίκαιας: 5

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης Ειρηνοδικείο Πιερίας: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών Ειρηνοδικείο Σερρών: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας Ειρηνοδικείο Δράμας: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας Ειρηνοδικείο Καβάλας: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 2 15 Περιφέρεια Πρωτοδικείου Άρτας Ειρηνοδικείο Άρτας: 1 16. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου Ειρηνοδικείο Ρόδου: 1 17. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανιών Ειρηνοδικείο Χανίων: 2 18. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης: 1 19. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρηνοδικείο Ηρακλείου: 3 20. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου Ειρηνοδικείο Λασιθίου: 1 21. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης Ειρηνοδικείο Κοζάνης: 1 22. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας Ειρηνοδικείο Λάρισας: 1 23. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων Ειρηνοδικείο Τρικάλων: 1 24. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου Ειρηνοδικείο Βόλου: 2 25. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου Ειρηνοδικείο Κορίνθου: 5 26. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ειρηνοδικείο Καλαμάτας: 1 27. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών Ειρηνοδικείο Πατρών: 9 28. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας Ειρηνοδικείο Πύργου: 1 29. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου Ειρηνοδικείο Ζακύνθου: 1 30. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρίνιου Ειρηνοδικείο Αγρίνιου: 1 31. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου: 1 32. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: 16. 3. Οι θέσεις Ειρηνοδικών Δ τάξεως που προκηρύχθη- καν με την υπ' αριθμ, 104572/2014 απόφαση του Υπουρ- γού Δικαιοσύνης αυξάνονται κατά 140 και ορίζονται σε 194. 4. Στον τομέα υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών συνιστώνται 77 θέσεις Δι- καστικών υπαλλήλων του Κλάδου ΠΕ Γραμματέων, 34 θέσεις του Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 45 θέσεις του Κλάδου ΤΕ Γραμματέων. 10 θέσεις του Κλάδου ΤΕ Πλη- ροφορικής και 24 Θέσεις του κλάδου ΥΕ Επιμελητών Δι- καστηρίων που κατανέμονται στα ακόλουθα Ειρηνοδι- κεία: 1. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αθηνών α. Ειρηνοδικείο Αθηνών: 46 ΠΕ Γραμματέων. 15 ΠΕ Πληροφορικής: 4. ΤΕ Γραμμα- τέων 18. ΤΕ Πληροφορικής 3, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 6 β. Ειρηνοδικείο Καλλιθέας: 7 ΠΕ Γραμματέων 3. ΠΕ Πληροφορικής 2, ΤΕ Γραμματέ- ων. 1. ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων: 1 γ. Ειρηνοδικείο Ν Ιωνίας: 4 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων: 1. ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων. 1 δ. Ειρηνοδικείο Περιστεριού: 4 ΠΕ Γραμματέων. 1. ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Γραμματέ- ων: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1 ε ε. Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα- τέων; 1, στ. Ειρηνοδικείο Αμαρουσίου 3 ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 1, ζ. Ειρηνοδικείο Αχαρνών 9 ΠΕ Γραμματέων. 3, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 2. ΤΕ Πληροφορικής: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 2 η. Ειρηνοδικείο Κρωπίας. 4 ΠΕ Γραμματέων 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμματέ- ων 1 ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1 θ. Ειρηνοδικείο Ελευσίνας. 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής. 1, ΤΕ Γραμμα- τέων: 1. ι. Ειρηνοδικείο Μεγάρων. 3 ΠΕ Γραμματέων 1. ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμματέ- ων 1 ια. Ειρηνοδικείο Μαραθώνα: 1 ΠΕ Γραμματέων: 1, ιβ. Ειρηνοδικείο Ιλίου. 7 ΠΕ Γραμματέων: 2. ΠΞ Πληροφορικής: 2, ΤΕ Γραμμα- τέων 1 ΤΕ Πληροφορικής. 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων 1 ιγ. Ειρηνοδικείο Λαυρίου 1 ΠΕ Γραμματέων 1. 2. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χαλκίδας Ειρηνοδικείο Χαλκίδας 3 ΠΕ Γραμματέων. 1. ΠΕ Πληροφορικής. 1. ΤΕ Γραμμα- τέων: 1 3. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θηβών Ειρηνοδικείο Θηβών. 1 ΠΕ Γραμματέων: 1. 4. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λαμίας Ειρηνοδικείο Λαμίας: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα- τέων. 1. 5. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λιβαδειάς Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1, 6. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πειραιά α. Ειρηνοδικείο Πειραιά: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 1, β. Ειρηνοδικείο Σαλαμίνας: 4 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων 1 γ. Ειρηνοδικείο Νίκαιας: 7 ΠΕ Γραμματέων: 2, ΠΕ Πληροφορικής: 2. ΤΕ Γραμμα- τέων. 1, ΤΕ Πληροφορικής: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων 1 7. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κατερίνης Ειρηνοδικείο Πιερίας: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1 8. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Γιαννιτσών Ειρηνοδικείο Γιαννιτσών 1 ΠΕ Γραμματέων: 1, 9. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Σερρών Ειρηνοδικείο Σερρών: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1, 10. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κέρκυρας Ειρηνοδικείο Κέρκυρας: 1 ΠΕ Γραμματέων 1, 11. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης Ειρηνοδικείο Αλεξανδρούπολης: 1 ΠΕ Γ ραμματέων. 1, 12. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Δράμας Ειρηνοδικείο Δράμας. 1 ΠΕ Γραμματέων: 1, 13. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καβάλας Ειρηνοδικείο Καβάλας: 1 ΠΕ Γραμματέων 1. 14. Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ιωαννίνων Ειρηνοδικείο Ιωαννίνων: 3 ΠΕ Γραμματέων' 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1, ΤΕ Γραμμα- τέων 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αρτας Ειρηνοδικείο Αρτας 1 ΠΕ Γραμματέων 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρόδου Ειρηνοδικείο Ρόδου 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Χανιών Ειρηνοδικείο Χανιών: 3 ΠΕ Γραμματέων: 1, ΠΕ Πληροφορικής: 1. ΤΕ Γραμμα- τέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ρεθύμνης Ειρηνοδικείο Ρεθύμνης 1 ΠΕ Γραμματέων. 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηρακλείου Ειρηνοδικείο Ηρακλείου 4 ΠΕ Γραμματέων: 1. ΠΕ Πληροφορικής 1, ΤΕ Γραμματέ- ων: 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστηρίων

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λασιθίου Ειρηνοδικείο Λασιθίου. 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κοζάνης Ειρηνοδικείο Κοζάνης: 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Λάρισας Ειρηνοδικείο Λάρισας: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Τρικάλων Ειρηνοδικείο Τρικάλων: 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 24

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Βόλου Ειρηνοδικείο Βόλου: 3 ΠΕ Γραμματέων; 1, ΠΕ Πληροφορικής; 1, ΤΕ Γραμμα- τέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 25

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Κορίνθου Ειρηνοδικείο Κορίνθου: 7 ΠΕ Γραμματέων: 2, ΠΕ Πληροφορικής: 2. ΤΕ Γραμμα- τέων: 1. ΤΕ Πληροφορικής. 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 26

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Καλαμάτας Ειρηνοδικείο Καλαμάτας; 1 ΠΕ Γραμματέων: 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 27

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Πατρών Ειρηνοδικείο Πατρών 12 ΠΕ Γραμματέων: 4, ΠΕ Πληροφορικής: 2, ΤΕ Γραμμα- τέων. 2, ΤΕ Πληροφορικής 1, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 3

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 28

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ηλείας Ειρηνοδικείο Πύργου: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 29

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Ζακύνθου Ειρηνοδικείο Ζακύνθου: 1 ΠΕ Γραμματέων. 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 30

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Αγρίνιου Ειρηνοδικείο Αγρίνιου 1 ΠΕ Γραμματέων 1,

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 31

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Μεσολογγίου Ειρηνοδικείο Μεσολογγίου 1 ΠΕ Γραμματέων: 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 32

Περιφέρεια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης: 22 ΠΕ Γραμματέων: 8, ΠΕ Πληροφορικής: 4, ΤΕ Γραμμα- τέων: 4, ΤΕ Πληροφορικής: 2, ΥΕ Επιμελητών Δικαστη- ρίων: 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΡΑΤΗΤΙΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕ- ΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ
Άρθρο 5Υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού Συμβουλίου

Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Στο άρθρο 1 του ν. 4224/2013 «Κυβερνητικό Συμβού- λιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους- Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης» προστίθενται παράγραφοι 1α και 1β ως ακολούθως: «1.α. Συστήνεται Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιω- τικού Χρέους: με αρμοδιότητα την υποστήριξη του έρ- γου του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥ,Σ.Δ.Ι.Χ), την οργάνωση πολιτική ενημέρω- σης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - δανειολήπτες, το συντονισμό του έργου όλων των συναρμοδίων φορέων. Με το προεδρικό διάταγμα εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας Υποδομών Ναυτι- λίας και Τουρισμού, Οικονομικών και Εσωτερικών και Δι- οικητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται οι επιμέρους οργανικές μονάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ειδι- κής Γραμματείας αυτής, καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους και ρυθμίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με τη λειτουργία της. Η στελέχωση των οργανικών μονάδων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ειδικής Γραμματείας γίνεται αποκλειστικά με μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού, που θα προέρχε- ται από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. του Δημοσί- ου με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς. 1.β. Συστήνονται τριάντα: (30) Κέντρα Ενημέρωσης Δανειοληπτών, ως περιφερειακές Υπηρεσίες της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, με αρμοδιό- τητα την ενημέρωση των δανειοληπτών, την παροχή οι- κονομικών και νομικών συμβουλών. Με το προεδρικό διάταγμα της προηγουμένης υποπα- ραγράφου προβλέπεται η έδρα των Κέντρων του προη- γουμένου εδαφίου, σε επιλεγμένα αστικά κέντρα, έτσι ώστε να καλύπτονται οι συμβουλευτικές ανάγκες του πληθυσμού. Η στελέχωση των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειολη- πτών γίνεται κυρίως από εξειδικευμένους εξωτερικούς συμβούλους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις παροχής έργου. Για την παροχή συμβουλών και ενημέρωσης προς δανειολήπτες, μέσω των Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών, η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, μπορεί επί- σης να συμβάλλεται με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Ενώσεις Καταναλωτών και άλλους εξειδικευμένους φο- ρείς. Οι δαπάνες για τη λειτουργία των παραπάνω Κέντρων Ενημέρωσης Δανειοληπτών θα καλύπτοντα· από το Επι- χειρησιακό Πρόγραμμα «Διοικητική Μεταρρύθμιση» της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρη- σιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Τα- μείου, μέσω της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτι- κού Χρέους, η οποία θα μπορεί να συμμετέχει και σε άλ- λα επιχειρησιακά προγράμματα, για τη χρηματοδότηση της δράσης της.» ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ- ΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗ- ΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179) ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011
Άρθρο 1ΟρισμοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι περιπτώσεις στ΄, η΄, κα΄, κδ΄, κστ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 τροποποιούνται ως εξής: «(στ) Διαχειριστής Δικτύου Διανομής: Το νομικό πρό- σωπο που ασκεί, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ε- νέργειας, ή Φυσικού Αερίου, περιλαμβανομένων των Διαχειριστών των Κλειστών Δικτύων Διανομής Ηλεκτρι- κής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, καθώς και των Ανεξάρ- τητων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου. (η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μετα- φορά, Διανομή και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, η Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, κα- θώς και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και η Χρήση Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσι- κού Αερίου. (κα) Προμήθεια: Η πώληση, περιλαμβανομένης της με- ταπώλησης, Φυσικού Αερίου (περιλαμβανομένου του συ- μπιεσμένου φυσικού αερίου και του ΥΦΑ, ακόμη και για λόγους χρήσης του ως καυσίμου σε κινητήρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς) και ηλεκτρικής ε- νέργειας σε Πελάτες. (κδ) Σύστημα Φυσικού Αερίου: Τα Συστήματα Μεταφο- ράς, οι Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και οι Εγκαταστάσεις Απο- θήκευσης Φυσικού Αερίου. (κστ) Χρήστης: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να συνάπτει συμβάσεις για τη χρήση Συστή- ματος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αε- ρίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά την περίπτωση θ΄ προστίθενται περιπτώσεις θ1, θ2, θ3 και θ4 ως εξής: «(θ1) Δίκτυο Διανομής Αττικής: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ α- ριθμ. Δ1/18887/6.11.2001 υπουργική απόφαση (Β’ 1521) και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλω- τών. (θ2) Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης: Το Δίκτυο Διανο- μής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ αριθ. Δ1/Γ/Φ7/11819 υπουργική απόφαση (Β΄ 1086) και εκτεί- νεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. (θ3) Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας: Το Δίκτυο Διανομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εντός της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται με την υπ’ α- ριθμ. Δ1/Γ/Φ7/11818 υπουργική απόφαση (Β΄ 1087) και εκτείνεται μέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών. (θ4) Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος: Το Δίκτυο Δια- νομής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυ- χθεί, σύμφωνα με εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης, εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και εκτείνεται μέ- χρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, μετά την περίπτωση ιγ΄προστίθεται περίπτωση (ιγ1) ως εξής: «(ιγ1) Εταιρείες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ): Οι εταιρείες που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80A και ασκούν τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δι- κτύου Διανομής.»

Άρθρο 2ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 τροποποι- είται ως εξής: «3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισμό των λογαρια- σμών των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δρα- στηριότητες, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις των άρθρων 89 για το Φυσικό Αέριο και 141 για την ηλεκτρι- κή ενέργεια, καθώς και των Διαχειριστών των Συστημά- των και των Δικτύων Διανομής, έχει πρόσβαση σε αυ- τούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούμε- νες επιδοτήσεις μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγω- γής, μεταφοράς, διανομής, προμήθειας ή/και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταξύ των δραστηριο- τήτων μεταφοράς, διανομής, προμήθειας, μεταπώλησης, αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και διαχείρισης ε- γκαταστάσεων Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4001/ 2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013, προστίθενται πέντε νέα εδάφια ως εξής: «Ο Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οικονομικό αντάλλαγμα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά με την ανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ, από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού που προβλέ- πεται στην παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 68. Σε περίπτω- ση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασμού Ασφά- λειας Εφοδιασμού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηματο- δοτεί το Λογαριασμό και το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου το Λογα- ριασμό αυτόν. Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού, τούτο, δεν επιτρέπεται να υ- περβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται με την από- φαση της ΡΑΕ της παραγράφου αυτής, η δε καταβολή α- πό τον Διαχειριστή τυχόν ανεξόφλητων ποσών στους δι- καιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρ- θρου αναστέλλεται, ατόκως, μέχρι τη δημιουργία θετι- κού υπολοίπου στο Λογαριασμό αυτόν και δεν συνιστά υπερημερία του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασμού, με νέα απόφαση της ΡΑΕ συμπληρώνεται η αρχική απόφασή της έτσι ώστε με ανα- προσαρμογή του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασμού, να κα- λυφθεί ολοσχερώς και το αρνητικό υπόλοιπο του Λογα- ριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού εντός του αμέσως επό- μενου έτους. Οι όροι και το περιεχόμενο των συμβάσεων των παρα- γράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου εκπονούνται από τον Διαχειριστή και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4001/ 2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013, προστίθενται ένα νέο εδάφιο ως εξής: «Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται υποχρεωτικώς για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, λογίζεται ως αέριο εξισορρόπησης και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.»

Άρθρο 3

Το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 80 Διανομή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου 1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση των Δι- κτύων Διανομής Φυσικού Αερίου διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η κατασκευή Δικτύ- ου Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διανομής, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, σύμ- φωνα με τον Κανονισμό Αδειών. Η Άδεια Διανομής χο- ρηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, με απόφαση της ΡΑΕ. 2. Η διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύων Διανομής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανο- μής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών, με απόφαση της ΡΑΕ. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δύναται να χορηγείται, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονο- μικής ισορροπίας, σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου της Άδειας Διανομής. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος της Άδειας Διανομής συνάπτει σύμβαση με τον κάτοχο της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, με την οποία καθορίζεται το αντάλλαγμα που οφείλεται για την ανά- ληψη της Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής από το συ- νολικά εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανομής, με βά- ση τα δημοσιευόμενα τιμολόγια χρήσης του. 3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, στις περιπτώσεις που, για τη χορήγηση Άδειας Διανομής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από πε- ρισσότερους αιτούντες, διενεργείται διαγωνισμός που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Παραγωγι- κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας , μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Η απόφαση διεξαγωγής δια- γωνισμού δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως και περίληψη αυτής σε δύο ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα. Η ΡΑΕ αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνι- σμό και χορηγεί τη σχετική άδεια ή κηρύσσει το διαγωνι- σμό ως άγονο. 4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανομής για ορισμένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κα- τασκευασθεί ή προβλέπεται, με βάση άλλη Άδεια Διανο- μής, να κατασκευασθεί στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανο- μής και η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη δυναμικότητα του εν λόγω Δικτύου Διανομής δεν έχει κορεσθεί. 5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανομής ή/και Άδειας Δια- χείρισης Δικτύου Διανομής μετέχει σε Κάθετα Ολοκλη- ρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέρ- γειας, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή τμήματα της Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης α- ποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν: (α) Τα πρόσωπα που α- σκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανομής ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν επι- τρέπεται να συμμετέχουν, με οποιονδήποτε τρόπο, σε άλλους κλάδους ή τμήματα ή άλλη Συνδεδεμένη Επιχεί- ρηση της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έχουν ίδια συμ- φέροντα, που παρεμποδίζουν την άσκηση των καθηκό- ντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό. (β) Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής λαμβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανά- πτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα από την Κάθε- τα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλε- κτρικής Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν αποκλείει διαδικασίες συντονισμού, ώστε να εξασφαλί- ζεται η προστασία της επιχειρηματικής εποπτείας της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης σχετικά με την α- πόδοση των επενδύσεων. Η μητρική εταιρεία μπορεί να εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηματοδότησης ή άλλο ισοδύναμο μέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωμα επέμβασης με οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθημερινή λειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις που αφορούν την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, εφόσον δεν σημειώ- νεται υπέρβαση του χρηματοδοτικού πλαισίου που έχει εγκριθεί. Δεν επιτρέπεται στη μητρική επιχείρηση να δί- νει εντολές σχετικά με την καθημερινή λειτουργία ή τις επί μέρους αποφάσεις σχετικά με την κατασκευή ή την αναβάθμιση του Δικτύου Διανομής, οι οποίες δεν υπερ- βαίνουν τους όρους του εγκεκριμένου χρηματοδοτικού σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναμου μέσου. (γ) Ο κάτο- χος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καταρτί- ζει και εφαρμόζει πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να α- ποκλείεται οποιαδήποτε μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ της Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να διασφα- λίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προ- γράμματος. Στο πρόγραμμα συμμόρφωσης καθορίζονται οι συγκεκριμένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραμμα αυτό υπό- κειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία θεωρείται ως πα- ρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν διατυπώσει αντιρρήσεις εντός τριών (3) εβδομάδων από την υποβολή του προ- γράμματος προς έγκριση. Το εγκεκριμένο πρόγραμμα συμμόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κατόχου της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εντός πέντε (5) ημερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται με το άρθρο 20 του παρόντος, η συμμόρφωση προς το πρό- γραμμα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορ- τισμένου με την παρακολούθηση του προγράμματος συμμόρφωσης στελέχους ή οργάνου του κατόχου της Ά- δειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που ενεργεί ως υ- πεύθυνος συμμόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε α- ναγκαία πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρι- κής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντων του. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης υποβάλλει εγγράφως στη ΡΑΕ, μέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετή- σια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα μέτρα που έ- χουν ληφθεί σχετικά με την τήρηση του προγράμματος συμμόρφωσης, η οποία δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να συμμορ- φωθεί με τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έ- γκριση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας παρα- γράφου, νέο πρόγραμμα συμμόρφωσης εντός προθε- σμίας δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινο- ποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος συμμόρφωσης του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής μέχρι και την 30ή Απριλίου εκάστου έτους. (δ) Οι ανακοινώ- σεις και τα σήματα του κατόχου Άδειας Διανομής και του κατόχου Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν πρέ- πει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά στη χωριστή ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της Κάθετα Ολοκλη- ρωμένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ε- νέργειας. 6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι δια- τάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζο- νται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανομής ή/και της Άδει- ας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής εξυπηρετεί λιγότε- ρους από 100.000 συνδεδεμένους Πελάτες. 7. Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής εξειδικεύονται στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανο- μής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά στη δια- σφάλιση: (α) Της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του Δικτύου, λαμβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος. (β) Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονομικά απο- δοτικού Δικτύου. (γ) Της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαι- τήσεων σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και της επίτευξης των στόχων απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, όσον αφορά, μεταξύ άλ- λων, τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την ε- ξισορρόπηση φορτίου, την αντιμετώπιση εκτάκτων ανα- γκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, ό- πως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. (δ) Της πρόσβασης στο Δίκτυο των Προμηθευτών και των Πελατών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέ- σεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δι- κτύου, βάσει τιμολογίων που εκδίδονται σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης του άρθρου 88. (ε) Της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν, σύμφω- να με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου έναντι τιμολογίων που εγκρίνονται με τον Κανονισμό Τιμολόγησης που εκ- δίδεται σύμφωνα με το άρθρο 88. (στ) Της προμήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, κα- λής λειτουργίας και αντικατάστασης των μετρητικών διατάξεων, που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, και της συλλογής των σχετικών μετρήσεων, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L 91/15). (ζ) Της παροχής στους χρήστες του Δικτύου και τους Διαχειριστές των Διασυνδεδεμένων Συστημάτων Φυσι- κού Αερίου και Δικτύων Διανομής τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόσβαση στο δί- κτυο, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L 91/15). (η) Της αποφυγής κάθε διάκρισης μεταξύ των Χρη- στών ή των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου και ιδίως υπέρ των συνδεδεμένων με αυτόν επιχειρήσεων και της διαφύλαξης του εμπιστευτικού χαρακτήρα εμπορικά ευ- αίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει από τρίτους κατά την παροχή ή τη διαπραγμάτευση παροχής πρόσβασης στο Δίκτυο. (θ) Συνεργασίας με τους διαχειριστές των Διασυνδε- δεμένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Δια- νομής για την κατάρτιση και εφαρμογή κατάλληλων πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των Δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους και η λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συνερ- γασίας με διαχειριστές οργανωμένων αγορών, στις οποί- ες τυγχάνουν διαπραγμάτευσης ενεργειακά προϊόντα χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1227/2011 (ΕΕΕΕ L 326/1) και υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου ανα- φορικά με τη συμμετοχή σε αυτές τις αγορές για την πα- ροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης. (ι) Της σχεδίασης, του προγραμματισμού και της υλο- ποίησης της ανάπτυξης του Δικτύου, εξετάζοντας τη δυ- νατότητα λήψης μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας. 8. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, θεσπίζεται Κώδικας Δια- χείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξή του. Ο Κώδικας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε με πρωτο- βουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή. Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου δύνανται να ρυθμίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα: (α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδια- σμού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και στό- χοι απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανομής, ιδίως όσον αφορά στις απώλειες και τις ιδιοκαταναλώσεις, την ασφαλή και αξιόπιστη τροφοδοσία, την αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης και την ποιότητα εξυπηρέ- τησης των πελατών. (β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύμφωνα με τους ο- ποίους ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας την πρόσβαση των χρηστών του Δικτύου κατά τον πλέον οι- κονομικό, διαφανή και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του Δικτύου. (γ) Οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκατα- στάσεων πελατών με το δίκτυο διανομής, βάσει αντικει- μενικών τεχνοοικονομικών κριτηρίων, καθώς και η διαδι- κασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο δίκτυο, η οποία πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία που ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να παρέ- χει στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησης σύνδεσης, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπη- ρέτησης του αιτήματός τους, όπως τυχόν προγραμματι- ζόμενη ή σχεδιαζόμενη ανάπτυξη του Δικτύου που θα ε- πιτρέψει τη σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της, επέκταση ή/και ενίσχυση του Δικτύου που θα επέτρεπε τη σύνδεσή τους, καθώς και το σχετικό κόστος και τον α- παιτούμενο χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες ομαδοποίησης εκκρεμών αιτήσεων σύνδεσης για τον ε- πιμερισμό του κόστους της απαιτούμενης ανάπτυξης του Δικτύου. Η παροχή των παραπάνω στοιχείων μπορεί να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας προσδιο- ρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88. (δ) Η προθεσμία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής Δι- κτύου Διανομής υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογη- μένα για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενημερώνει τους αιτούντες. (ε) Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες παρά- δοσης και παραλαβής του φυσικού αερίου που διακινεί- ται μέσω του Δικτύου. (στ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανο- μής για την αντιμετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης και ιδίως η σειρά κατά προτεραιότητα διακοπής των συν- δεδεμένων χρηστών, λαμβανομένων υπόψη των μέτρων που λαμβάνονται σε εκτέλεση των διατάξεων του Κανο- νισμού (ΕΕ) 994/2010 (ΕΕΕΕ L 295/1). (ζ) Οι διαδικασίες προγραμματισμού της συντήρησης και ανάπτυξης του δικτύου διανομής, σύμφωνα με την παράγραφο 8, καθώς και οι διαδικασίες ενημέρωσης των χρηστών του Δικτύου και των Διαχειριστών Διασυνδεδε- μένων Συστημάτων Φυσικού Αερίου. (η) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά με τη Δια- χείριση του Δικτύου τα οποία χορηγούνται στους χρή- στες του δικτύου και ο τρόπος χορήγησης αυτών. (θ) Οι συμβατικές υποχρεώσεις μεταξύ του Διαχειρι- στή Δικτύου Διανομής και των Χρηστών του Δικτύου και οι σχετικές δεσμεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρή- τρες που καταπίπτουν σε περίπτωση μη τήρησης των διατάξεων του Κώδικα. Με τον Κώδικα καθορίζονται ι- δίως οι υποχρεώσεις των προμηθευτών για τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο Διαχειριστή των χρεώσεων χρήσης του δικτύου, μέσω διακριτών χρεώσεων στα τι- μολόγια. (ι) Το περιεχόμενο των πρότυπων συμβάσεων σύνδε- σης και χρήσης του Δικτύου. (ια) Εφόσον ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής παρέχει υπηρεσίες εξισορρόπησης, την παροχή των εν λόγω υ- πηρεσιών κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανή και αμερό- ληπτο, και τη μεθοδολογία υπολογισμού των χρεώσεων για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών. (ιβ) Οι διαδικασίες έκδοσης τιμολογίων και τήρησης λογαριασμών και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογα- ριασμών. (ιγ) Οι διαδικασίες εφαρμογής μέτρων διαχείρισης της δυναμικότητας. (ιδ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανο- μής για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησης και το περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής σχετικών εκθέσεων στη ΡΑΕ. (ιε) Κάθε άλλη λεπτομέρεια, απαραίτητη για τη ρύθμι- ση του τρόπου διαχείρισης του Δικτύου. 9. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υποχρεούται να καταρτίσει Κανονισμό Μετρήσεων και να τον υποβάλει έως την 31η Ιουνίου 2016 προς έγκριση στη ΡΑΕ, η ο- ποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτού εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο υποβολής. Ο Κανονισμός Μετρήσε- ων ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με τον εν λόγω Κανονισμό Μετρήσεων καθορίζονται ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής μετρήσε- ων της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται στο Δίκτυο Διανομής και παραλαμβάνεται από αυτό, οι προ- διαγραφές ακρίβειας των μετρητών και ο τρόπος επίλυ- σης διαφορών που ανακύπτουν σε σχέση με τις μετρή- σεις. Οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δε- δομένων σχετικά με τις μετρήσεις, ώστε να διασφαλίζε- ται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του δικαιώματος αλλαγής προμηθευτή και η πρόσβαση όσων έχουν έννομο συμφέρον στα δεδομένα ατελώς. 10. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής οφείλει να υλο- ποιήσει το Δίκτυο Διανομής με πόρους του κατόχου της Άδειας Διανομής, σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυ- ξης, το οποίο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή και υπο- βάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύμφωνα με τον Κώδι- κα Διαχειρισης. Με το πρόγραμμα ανάπτυξης καθορίζο- νται ιδίως τα έργα και το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του Δικτύου, λαμβανομένων υπόψη ιδίως της εξέλιξης της ζήτησης, των αναγκών σύνδεσης νέων χρηστών, των αναγκών βελτίωσης της αποδοτικότητας, της ασφά- λειας λειτουργίας και της ποιότητας υπηρεσιών του Δια- χειριστή Δικτύου Διανομής, της εφαρμογής νέων τεχνο- λογιών και ενιαίων, κατά το δυνατόν, τεχνικών προδια- γραφών και της προστασίας του περιβάλλοντος. Οι βασι- κοί άξονες ανάπτυξης Δικτύου καθορίζονται για χρονικό ορίζοντα πέντε ετών. Έργα επέκτασης του Δικτύου, λό- γω σύνδεσης, εκτελούνται νομίμως, ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυ- ξης. Το Αρχικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης συνυποβάλλεται με την αίτηση για τη χορήγησή της Άδειας Διανομής. Ως πρώτο έτος του Αρχικού Προγράμματος Ανάπτυξης νο- είται το έτος εντός του οποίου τίθεται σε ισχύ η Άδεια Διανομής. 11. Με απόφαση της ΡΑΕ εγκρίνονται οι μεθοδολο- γίες, οι υπολογισμοί, οι ειδικές εγκρίσεις και οι λεπτομέ- ρειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρησης, τις οποίες καταρτίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής και υποβάλλει προς έγκριση.»

Άρθρο 4

Μετά το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 προστίθενται άρ- θρα 80Α, 80Β και 80Γ ως ακολούθως: «Άρθρο 80Α Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου 1. Έως την 30ή Μαΐου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ Ατ- τικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να υ- ποβάλουν προς έγκριση τις αρχές και τους κανόνες κα- τανομής για το λογιστικό διαχωρισμό των δραστηριοτή- των τους στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτών εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από το χρόνο υποβολής. 2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ υποχρεούνται να τηρούν, στα εσωτερικά τους λογιστικά, χωριστούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστη- ριότητές τους κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 89 του παρόντος, όσον αφορά στις δραστηριότητες της Διανομής, της Προμήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες, της Προμήθειας για μη Επιλέγοντες Πελάτες και της πα- ροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Τελευταίου Καταφυγίου. 3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσ- σαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης από τις λοιπές δραστηριότητές τους, με την εισφορά του κλάδου Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας δύνανται να εισφέρουν α- πό κοινού τον κλάδο Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως μίας κοινής ΕΔΑ, στο μετοχικό κε- φάλαιο της οποίας μετέχουν οι δύο ΕΠΑ κατ’ αναλογία της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η ομώνυμη αυτόνομη οργανω- μένη λειτουργική μονάδα της εκάστοτε υφιστάμενης ΕΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχεί- ων έκαστης εκ των ανωτέρω ΕΠΑ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ως άνω μονάδων. 4. Εντός 90 ημερών από τη σύσταση των ΕΔΑ της πα- ραγράφου 3, οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσα- λίας υποχρεούνται να μεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγμα- τος τις μετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες ΕΔΑ στους μετόχους των ΕΠΑ, κατ’ αναλογία της συμμετο- χής τους στο μετοχικό κεφάλαιο έκαστης ΕΠΑ. Η μετα- βίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου με- ταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλ- λης επιβάρυνσης. 5. Η απόσχιση των κλάδων Διανομής των παραγρά- φων 3 και 4 πραγματοποιείται με τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος νόμου, των άρθρων 68 έως 79 του κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/ 1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παραγρά- φου 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού και με αναλογική εφαρμογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρ- θρο 98 του παρόντος νόμου. Ομοίως, μη ισχυουσών ούτε αναλογικώς των προβλεπομένων στο άρθρο 1 παρ. 2 του ν. 2166/1993 και για τους σκοπούς εφαρμογής του παρό- ντος νόμου, δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντά- ξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή με- γαλύτερο χρονικό διάστημα. 6. Οι ΕΔΑ υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώματα, τις υπο- χρεώσεις και τις έννομες σχέσεις της εισφέρουσας εται- ρείας που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο, ιδίως ό- σον αφορά στα δικαιώματα χρήσης των παγίων, και απο- λαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο ε- ταιρείας. Η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή και από την ημερομηνία της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η εισφέρου- σα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέ- ωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαμβανομένου του Δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, η οποία α- φορά τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής, ως προς τις ο- ποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη Ε- ΔΑ. Ομοίως, η ΕΔΑ απαλλάσσεται από υποχρεώσεις, τίτλους ή δικαιώματα που τυχόν είναι αμεταβίβαστα, με νόμο ή σύμβαση, ή αφορούν στα πάγια των δικτύων που παραμένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ο- ρισμούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε λογιστικός ή φορολογικός χειρισμός διενεργήθηκε από την εισφέρουσα εταιρεία που αφορά τον κλάδο διανο- μής και ενέχει μελλοντικά οφέλη ή βάρη, μεταφέρεται συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ προς όφελος ή βάρος αυτής. 7. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν στον εισφερόμενο κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη ΕΔΑ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύ- πωση ή δήλωση εκ μέρους της. 8. Κάθε μορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και πα- ραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εισφέρουσα ε- ταιρεία, σχετικά με τον εισφερόμενο κλάδο Διανομής, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλά- δο ΕΔΑ. Τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού φορολογικά, δικονομικά ή άλλα προνόμια ή δικαι- ώματα απαλλοτριώσεως, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 και των κατ’ εξουσιοδότηση του διοικητικών πράξεων παραμέ- νουν σε ισχύ και εφαρμόζονται αναλόγως και υπέρ των ΕΔΑ που συστήνονται δυνάμει του παρόντος. 9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), δύνανται να συγχωνεύονται τόσο οι ΕΠΑ μεταξύ τους όσο και οι ΕΔΑ μεταξύ τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Για τη συγχώνευση αυτή, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατά- ξεις των παραγράφων 4, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε πε- ρίπτωση συγχώνευσης, με απόφαση της ΡΑΕ, οι ΕΔΑ υ- ποχρεούνται να τηρούν διακριτούς λογαριασμούς, σύμ- φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος για τις δραστηριότητες διανομής ανά γεωγραφική περιοχή. 10. Η ΔΕΠΑ κατά το στάδιο ιδρύσεως της νέας ΕΔΑ για την κάλυψη της Λοιπής Ελλάδας υποχρεούται κατά τη συγκρότηση νέας διαχείρισης του δικτύου διανομής, να προβεί στο νομικό διαχωρισμό της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησής της με την εισφορά του κλάδου Διανομής, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920 και κατ’ ανά- λογη εφαρμογή των παραγράφων 3 έως 9 του παρόντος. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως κλάδος Διανομής νοείται η αντίστοιχη αυτόνομη οργανωμένη λειτουργική μονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συμπεριλαμβανομένων των περι- ουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ ΑΕ και των συναφών με αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της ως άνω μονάδας. Η ΕΔΑ του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειρι- στής του Δικτύου Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς λογαριασμούς για κάθε μία από τις δραστηριότητες Δια- νομής και Διαχείρισης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος. Οι δραστηριότητες Διανομής σε επιμέρους γεωγραφικές περιοχές της Νοτί- ου και της Βορείου Ελλάδος δύνανται να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά το στάδιο ίδρυ- σής της, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. 11. Η έγκριση των μελετών αερίων καυσίμων κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας, ο έλεγχος κατασκευής εσω- τερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως αυτά προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισμό Εσωτερικών Ε- γκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, καθώς και κάθε αρμο- διότητα και ενέργεια που προβλέπεται ήδη από το ν. 3175/2003 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοι- κητικές πράξεις διενεργούνται από τις ΕΔΑ κατόπιν της σύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος. 12. Τα προνόμια ή δικαιώματα χρήσεως οδών, πλατει- ών, πεζοδρομίων, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, διέλευσης, εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργα- σιών, τοποθέτησης μετρητικών διατάξεων, εγκατάστα- σης σταθμών, άνευ ανταλλάγματος ή υποχρέωσης κατα- βολής οποιουδήποτε τέλους για εργασίες που είναι ανα- γκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκμε- τάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συστήματος Φυσικού Αερίου και των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου, τα οποία έ- χουν παραχωρηθεί στις υφιστάμενες ΕΠΑ, εφαρμόζο- νται αναλόγως και υπέρ των συνιστώμενων με το παρόν ΕΔΑ. 13. Οι διαδικασίες διαγωνισμών έργων, προμηθειών ή υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις ΕΠΑ ή τη ΔΕΠΑ ΑΕ πριν από την απόσχιση του εισφερόμενου κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονται και εισφέρονται στις ΕΔΑ, μετά την ολοκλήρωση του με- τασχηματισμού αναλαμβάνονται και συνεχίζονται από την απορροφώσα εταιρεία, σύμφωνα με την οικεία δια- κήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με χωριστές συμβάσεις από τις ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το μέρος που τις αφορά. 14. Το προσωπικό που απασχολείται με σύμβαση εξαρ- τημένης εργασίας στον ομώνυμο κλάδο Διανομής των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και της ΔΕ- ΠΑ ΑΕ μεταφέρεται κατά την απόσχιση του ομώνυμου κλάδου στην ΕΔΑ στην οποία εισφέρεται. Η μεταφορά είναι υποχρεωτική και λαμβάνει χώρα με την επίδοση σχετικής ατομικής πρόσκλησης της αρμόδιας διεύθυν- σης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας. 15. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ε- ντός προθεσμίας 30 ημερών από τη σύσταση των αντί- στοιχων ΕΔΑ, μεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι από το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συ- ναφή με τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριο- τήτων των ΕΔΑ, λαμβανομένων υπόψη των υπηρεσια- κών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ. 16. Για τη μεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους όρους εργασίας του εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόμενα σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα σε νόμο, σε εφαρμοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμ- βάσεις Εργασίας, στον Κανονισμό Εργασίας, στις εν γέ- νει υφιστάμενες υπηρεσιακές ρυθμίσεις της εισφέρου- σας εταιρείας και σε ατομική σύμβαση εργασίας. Ομοί- ως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπι- κό, με τους ίδιους όρους, τα τυχόν πρόσθετα ασφαλιστι- κά προγράμματα, όπως αποταμιευτικό πρόγραμμα, κα- θώς και τα προγράμματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλ- ψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει ανα- γνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία αναγνωρίζεται πλήρως για όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω μεταφοράς βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας. 17. Για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την έναρ- ξη λειτουργίας της ΕΔΑ και για τη διευκόλυνση της πλή- ρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρου- σα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε για τις ΕΠΑ, δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ΕΔΑ πα- ρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγμα- τος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους και εγκρί- νεται από τη ΡΑΕ. Η παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ προς τη ΔΕΠΑ ΑΕ επιτρέπεται όσον αφορά στη σχέση που δη- μιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, σε συνδυασμό με την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης και εκμετάλλευσης των παγίων από τις ΕΔΑ. Πέραν των ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών μεταξύ των ΕΔΑ και ο- ποιουδήποτε ανταγωνιστικού μέρους των Κάθετα Ολο- κληρωμένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, επιτρέ- πεται μόνο στα πλαίσια των ισότιμων σχέσεων που θα έ- χουν οι ΕΔΑ με όλους τους παραγωγούς και προμηθευ- τές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται μόνο εφόσον: (α) δεν περιορί- ζει, στρεβλώνει ή παρεμποδίζει τον ανταγωνισμό και (β) οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπη- ρεσιών έχουν προηγουμένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ. 18. Η αρμοδιότητα υλοποίησης συγχρηματοδοτούμε- νων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που μετα- σχηματίζεται με τον παρόντα νόμο μεταβιβάζεται στον αντίστοιχο νέο φορέα. Άρθρο 80Β Κυριότητα των Δικτύων Διανομής 1. Τα Δίκτυα Διανομής που έχουν κατασκευαστεί ε- ντός της ελληνικής επικράτειας είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ εί- τε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των Αδειών Διανομής που έχουν εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ. 2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανο- μής που θα εκτελεσθούν από τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, βάσει του ε- γκεκριμένου προγράμματος ανάπτυξης των Δικτύων, ό- πως συντάσσεται σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου και τις αντίστοιχες Ά- δειες Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής του άρθρου 80, ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών. Η αξία έρ- γων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταμένων Δι- κτύων Διανομής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριό- τητα της ΔΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογί- ζεται ως εισόδημα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Για σκοπούς φορολο- γίας εισοδήματος, το εισόδημα αυτό κατανέμεται και φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, εντός της οποίας ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατά- σταση των Δικτύων του προηγούμενου εδαφίου και σε όσες διαχειριστικές περιόδους απομένουν μέχρι τη λήξη της διάρκειας της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ. Άρθρο 80Γ Άδειες Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων Διανομής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης 1. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 80Α υποχρεούνται, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη σύστασή τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, οι οποίες χο- ρηγούνται από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών του άρθρου 90. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής καλύπτει και κάθε μελλοντική επέκτα- ση των πιο πάνω Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφι- κών περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότητα παραμένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, με την Άδεια ορίζονται επιπλέ- ον οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του Διαχειριστή των Δικτύων σχετικά με την παραχώρηση της διαχείρι- σής τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του κυρίου. Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δι- καιούται αντάλλαγμα για την παραχώρηση της διαχείρι- σης και εκμετάλλευσης των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης μέχρι την απόσβεση του δικαιώματος χρήσης και κάρπωσής τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα μέχρι τη λήξη της άδειας διανομής που χορηγείται στις ΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2. 2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑ καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχι- στον εικοσαετής με δυνατότητα παράτασης για είκοσι (20) επιπλέον έτη. 3. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοι- χων Δικτύων Διανομής μέσα στα γεωγραφικά όρια που προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανομής που τους χορηγούνται. Για επιμέρους περιοχές εντός των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Δια- χείρισης Δικτύου Διανομής και οι οποίες: (α) δεν εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανά- πτυξης του εκάστοτε Δικτύου ή (β) εντάσσονται στο εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυ- ξης, αλλά έχουν παρέλθει δεκαοκτώ (18) μήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το χρονοδιά- γραμμα που περιέχεται στην Άδεια Διανομής ανάπτυξη του Δικτύου, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέ- σεις του Κανονισμού Αδειών, δύναται να υποβάλει αίτη- ση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Διανομής και Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής για την ανάπτυξη Δικτύ- ου στην εν λόγω επιμέρους περιοχή.»

Άρθρο 5Επιλέγοντες Πελάτες

Το άρθρο 82 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακο- λούθως: «Άρθρο 82 1. Επιλέγοντες πελάτες πρέπει να είναι οι ακόλουθοι: (α) Οι κάτοιχοι άδειας ηλεκτροπαραγωγής οι οποίοι χρησιμοποιούν φυσικό αέριο για την παραγωγή ενέργει- ας. (β) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας: (αα) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέ- ριο με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε κινητή- ρες μέσων θαλάσσιας και χερσαίας μεταφοράς. (ββ) Όλοι οι Πελάτες που προμηθεύονται φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της συ- μπαραγωγής, η οποία, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. (γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πε- λάτες, οι οποίοι είχαν πραγματική κατανάλωση μεγαλύ- τερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης. (δδ) Από 1ης Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Μη Οικιακοί Πε- λάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης. (εε) Από 1η Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Οικιακοί Πελάτες. (γ) Οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάμει των διατάξεων του ν. 2346/1995 και ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, πριν από το νομικό δια- χωρισμό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται Επιλέγοντες Πελάτες: (αα) τόσο για την προμήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αε- ρίου, πέραν της ετήσιας συμβατικής ποσότητας η οποία καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύμβαση καθεμιάς ΕΠΑ με τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύμβασης και από τη λήξη των συμβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου (ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προο- ρίζονται για την Προμήθεια αποκλειστικά Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Με- γάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσ- διορίζεται: (α) Από το μέσο όρο της κατανάλωσης καυσίμου κατά τα τελευταία δύο δωδεκάμηνα πριν από τη σύναψη συμ- βάσεως προμήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υ- φιστάμενης σύμβασης προμήθειας Φυσικού Αερίου. (β) Προκειμένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ αυτών. (γ) Προκειμένου για επέκταση της εγκατεστημένης ι- σχύος υφιστάμενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες που υπολογίζονται σύμφωνα με το στοιχείο α΄ και τη νέα εγκατεστημένη ισχύ. 3. Πελάτες, περιλαμβανομένων των Οικιακών, που εί- ναι εγκατεστημένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν στην αρμοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσ- σαλίας και Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγοντες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρά- φου 1 και δεν έχουν ακόμη συνδεθεί με το Δίκτυο, δύνα- νται να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις Ε- ΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ- θρου 80Α. Οι ΕΠΑ, ή από τη σύστασή τους οι ΕΔΑ, οφεί- λουν εντός προθεσμίας ενός μηνός από την ως άνω εκ- δήλωση ενδιαφέροντος, να γνωστοποιήσουν εγγράφως προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη αν είναι εφικτή η πραγ- ματοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών (3) μηνών, σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα ανάπτυξης. Ε- φόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται εντός της ως άνω προθεσμίας του ενός μηνός και η προσφορά σύνδεσης. 4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση εν- διαφέροντος σύνδεσης με το Δίκτυο, κατά τα οριζόμενα στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο, προς τις εκά- στοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανε- ξαρτήτως κατανάλωσης: (α) από την ημερομηνία κοινοποίησης, εντός της προ- θεσμίας της αμέσως προηγούμενης παραγράφου, της άρνησης σύνδεσης,� (β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία της παρα- γράφου 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η ΕΔΑ, ανά περίπτω- ση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προ- σφορά σύνδεσης και έχει δικαίωμα να προμηθεύεται φυσικό αέριο από εναλλακτικούς προμηθευτές. 5. Πελάτες που δεν έχουν ακόμη καταστεί Επιλέγο- ντες, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προμη- θεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύμφωνα με Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας που εκδίδονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 87. 6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τις ημερομηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ανά κατηγορία πελατών να ενημερώσουν εγγράφως τους μη Επιλέγοντες Πελάτες που προμηθεύονται φυσι- κό αέριο από τις ΕΠΑ για τη δυνατότητά τους να αλλά- ξουν Προμηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προς το σκοπό αυτόν οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν στους εν λόγω Πελάτες: (α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά το προηγούμενο έτος, συμπεριλαμβανομένων της συνο- λικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWh κατανάλωσης, (β) σύγκριση με τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την α- ντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αμέσως προηγούμενου έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο του κυλιόμενου μέσου όρου κατανάλωσης ανά περίοδο χρέ- ωσης. 7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενημέρωση δύ- ναται να παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του λογαρια- σμού κατανάλωσης είτε με ξεχωριστό ενημερωτικό ση- μείωμα που επισυνάπτεται στο λογαριασμό. Επιπλέον των πληροφοριών της παραγράφου 6, η έγγραφη ενημέ- ρωση περιλαμβάνει ευκρινή παραπομπή στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδει- ας προμήθειας. 8. Οι ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, που συστήνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, υποχρεούνται να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών στα Δίκτυα Διανομής τα ο- ποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τρο- φοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύμ- φωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος. Άρνηση πρόσβασης επιτρέπεται μόνον στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουρ- γία του Δικτύου Διανομής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανομής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ αντάλλαγμα χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορί- ζεται σύμφωνα με το άρθρο 88.»

Άρθρο 6ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 87 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως α- κολούθως: «Άρθρο 87 Τιμολόγια Προμήθειας Φυσικού Αερίου 1. Η Προμήθεια Φυσικού Αερίου σε μη Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισή- γηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015. 2. Τα Ρυθμιζόμενα Τιμολόγια Προμήθειας: (α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας της πληροφόρησης σχετικά με τις εφαρμοζόμενες χρε- ώσεις και τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τη μη διακριτι- κή μεταχείριση μεταξύ των μη Επιλεγόντων Πελατών και των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, (β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγματικού κό- στους της προσφερόμενης υπηρεσίας και αντανακλούν το πραγματικό κόστος Προμήθειας, επιπλέον των τυχόν ρυθμιζόμενων χρεώσεων που μετακυλίονται στους Πε- λάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεμέ- νων συστημάτων φυσικού αερίου, το κόστος της δρα- στηριότητας εμπορίας και διαχείρισης των Πελατών και το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ, (γ) δεν δημιουργούν διακρίσεις μεταξύ μη Επιλεγό- ντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και με ανάλογα χα- ρακτηριστικά κατανάλωσης, (δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις μεταξύ των διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και μη Επιλεγό- ντων Πελατών, (ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νομικός διαχω- ρισμός των δραστηριοτήτων Διανομής κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α, εμφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την παροχή των υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς. 3. Για τη θέσπιση των Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων λαμ- βάνονται υπόψη: (α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το αμέσως προηγούμενο έτος, (β) ο προϋπολογισμός του κόστους για το τρέχον έ- τος, (γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστη- ριότητα των ΕΠΑ. 4. Η προμήθεια φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελά- τες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει των όρων της Άδειας Προμήθειας που χορηγείται σε αυτές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 για όλη την Ελληνική Επικρά- τεια και των διατάξεων του Κώδικα Προμήθειας που εκ- δίδεται σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 85. 5. Για την αντιμετώπιση της διαμόρφωσης τιμών του φυσικού αερίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται, σύμφωνα με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού και τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς, επιτρέπεται ο καθορισμός ανώτατου περιθωρίου κέρ- δους των Προμηθευτών για όλες ή ορισμένες κατηγο- ρίες Πελατών με απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της ανωτέ- ρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις συνθήκες και πάντως για διάστημα που δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες. Μετά τη λήξη της ι- σχύος της ανωτέρω απόφασης η ΡΑΕ μπορεί να παρα- τείνει την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστημα, μετά α- πό επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται ανα- γκαίο. 6. Για τον καθορισμό ανώτατου περιθωρίου κέρδους, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές πώλη- σης φυσικού αερίου, όπως η μεσοσταθμική τιμή προμή- θειας Φυσικού Αερίου στα σημεία εισόδου Συστήματος Φυσικού Αερίου, που διαμορφώνεται βάσει των συμβά- σεων προμήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προμη- θευτές, το κόστος χρήσης του Συστήματος Φυσικού Αε- ρίου που χρησιμοποιείται για την παράδοση του Φυσικού Αερίου στις επί μέρους κατηγορίες καταναλωτών και η φορολογική επιβάρυνση του Φυσικού Αερίου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθί- σταται ως ακολούθως: «1. Με τον Κανονισμό Τιμολόγησης, ο οποίος εκδίδε- ται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση του κατά περίπτωση αρμόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου και δημόσια διαβούλευση, ρυθμίζεται η μεθοδολογία κα- θορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δρα- στηριότητας. Κατά τη ρύθμιση της μεθοδολογίας τιμολό- γησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται: (α) Η σταθερότητα των τιμών προς όφελος των Χρη- στών. (β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούμενων, από τον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου Φυσικού Αε- ρίου, κεφαλαίων. (γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαμβανόμενων υπηρε- σιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικο- νομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. (δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήμα- τος ή Διανομής Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβλη- θεί. (ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισμού στην α- γορά Φυσικού Αερίου. (στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης με- ταχείρισης και της αμεροληψίας. (ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προ- γραμματισμό και την ανάπτυξη της υποδομής που απαι- τείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού και την υποστήρι- ξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές τους. (η) Η συνεκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κό- στους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήματος ή του Δικτύου. (θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέ- ους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστημά- των μέτρησης. (ι) Η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήμα- τα ή Δίκτυο Διανομής Φυσικού Αερίου για την ασφαλή τροφοδοσία, τη βιωσιμότητά τους και την εξυπηρέτηση της αναμενόμενης μελλοντικής ζήτησης. (ια) Η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανο- μής στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης του Δικτύου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθί- σταται ως ακολούθως: «4. Τα τιμολόγια με βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δι- κτύου Διανομής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον Διαχειριστή, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προσδιο- ρίζεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης, υποβάλλονται προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτών εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο υποβο- λής τους, και ισχύουν από τη δημοσίευσή τους στην Ε- φημερίδα της Κυβερνήσεως.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 94 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής: «(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστι- κούς λογαριασμούς για την είσπραξη των εσόδων από τη διαχείριση συμφόρησης των διασυνδέσεων ή άλλων χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη δια- χείριση του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- ρόντος νόμου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ ε- ξουσιοδότησή του.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 7Τροποποίηση Αδειών Φυσικού ΑερίουΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής σύνθεσης κα- τόχου Αδείας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Κανονι- σμού Αδειών Φυσικού Αερίου (Β΄ 464), λόγω μεταβίβα- σης μετοχών από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσί- ου Α.Ε.» προς άλλο πρόσωπο, η οποία επέρχεται στο πλαίσιο διαδικασίας αξιοποίησης περιουσιακού στοιχεί- ου που έχει περιέλθει σε αυτήν, και εφόσον δεν συντρέ- χει άλλος λόγος τροποποίησης της Άδειας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφασίζει σχετικά με την τρο- ποποίηση ή μη της Άδειας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 14 και 15 του Κανονισμού Αδειών Φυσικού Αερίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της πα- ρούσας παραγράφου, η απόφαση της ΡΑΕ της παραγρά- φου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την υποβολή στη ΡΑΕ: (α) επικυ- ρωμένου αντιγράφου της σύμβασης, δυνάμει της οποίας επέρχεται η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης του κατό- χου της Αδείας και (β) της τυχόν εγκριτικής απόφασης των αρχών ανταγωνισμού, όταν σύμφωνα με τις κείμε- νες διατάξεις, η αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης συνι- στά μεταβολή ελέγχου και εμπίπτει στη διαδικασία προ- ληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων. Η ΡΑΕ μπορεί, εντός της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών, να ζη- τήσει από τον αιτούντα την υποβολή, εντός τακτής προ- θεσμίας που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ημέρες, δι- ευκρινίσεων ή στοιχείων συμπληρωματικών των ήδη υ- ποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Στην πε- ρίπτωση αυτή, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών για την απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, άρχεται από την υποβολή των ως άνω πρόσθε- των στοιχείων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την άπρακτη παρέλευση της εικοσαήμερης προ- θεσμίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Ά- δεια θα θεωρείται σιωπηρώς τροποποιηθείσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 8Τελικές και μεταβατικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Εντός τριών (3) μηνών από τη θέση σε ισχύ του πα- ρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρί- στριας του Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ι- διότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντί- στοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ, η οποία, κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης και αφού προ- βεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται να εκδώσει το τελικό κείμενο εντός τριών (3) μηνών από το χρόνο υποβολής, (α) για την έκδοση του Κανονισμού Τιμολόγησης των εν λόγω Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, (β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ- θρου 80 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον πα- ρόντα νόμο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εντός ενός (1) μηνός από τη θέση σε ισχύ του Κα- νονισμού Τιμολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται με τον παρόντα νόμο, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δι- κτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφι- κών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τι- μολόγια με βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγμα για κάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρή- στες, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του ν. 4001/ 2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος. Από το χρόνο θέσης του παρόντος σε ισχύ έως και τον χρόνο θέσης σε ισχύ των ανωτέρω τιμολογίων, η τιμή για την παροχή Βασικών Δραστηριοτήτων προς τους Χρήστες α- πό τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσ- σαλονίκης ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά MWh.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με την έκδοση των Αδειών Διανομής που προβλέ- πονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται οι ρυθμίσεις των Αδειών Διανομής που έχουν χορηγηθεί δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α’ 256).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισμού που λαμβά- νει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α και της ει- σφοράς του κλάδου Διανομής στις ΕΔΑ, χορηγείται στις ΕΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν. 4001/2011, άδεια προμήθειας εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Άδειας Διανομής στις ΕΔΑ που συστήνο- νται σύμφωνα δια του παρόντος. Μέχρι την έκδοση άδει- ας προμήθειας του προηγούμενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οι υφιστάμενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις του ν. 2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότητα προμήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και 83 του ν. 4001/2011, δύναται να επιβάλει στις ΕΠΑ μέ- τρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειμέ- νου να διασφαλίζεται η προστασία των Πελατών και η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, μέχρι την έκδοση των αδειών προμήθειας. Τα μέτρα αυτά δεν δύνανται να πε- ριορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων προμήθειας των ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επι- λέγοντες δυνάμει του άρθρου 82 και βρίσκονται εκτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν χορηγη- θεί στις ΕΠΑ δυνάμει των διατάξεων του ν. 2364/ 1995.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου και η τυχόν μετα- βολή που επιφέρουν στο νομικό πλαίσιο που διέπει τις συμβάσεις Προμήθειας Φυσικού Αερίου μεταξύ της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν α- πό την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δεν συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συμβάσεων αυτών. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου τροποποιούνται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, προσαρμοζόμενες στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Εντός έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρό- ντος τροποποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 90 του ν. 4001/2011, ο Κανονισμός Αδειών Φυσικού Αερίου, προ- κειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ- γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζονται Τεχνικοί Κανονισμοί Εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τη συμπίεση, αποσυμπίεση και αποθήκευση υγροποιημέ- νου και συμπιεσμένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς με- ταφοράς και διανομής φυσικού αερίου εκτός δικτύων α- γωγών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης δύνα- νται να ισχύουν Τεχνικοί Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Έ- νωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών (C.E.N.).

Άρθρο 9Καταργούμενες διατάξεις

1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρ- θρου 81 του ν. 4001/2011 καταργούνται. 2. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταργεί- ται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με το περιεχόμενο των διατάξεων του νόμου αυτού ή α- ναφέρεται σε θέμα που ρυθμίζεται από αυτόν.

Άρθρο 10Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε- ται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕ- ΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Από 1.1.2020, καμία επιχείρηση η οποία δραστηριο- ποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδε- δεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν επιτρέπεται να παράγει ή εισάγει σ’ αυτό, άμεσα ή έμμεσα, ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα τοις ε- κατό (50%) του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας από εγχώριες μονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μέχρι την 1.1.2019, η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ε- κτιμήσει τη δυνατότητα εκπλήρωσης του ανωτέρω στό- χου και στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναμία επί- τευξης, θα προτείνει τα κατάλληλα μέτρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση που επιχείρηση η οποία δραστηριο- ποιείται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδε- δεμένο σύστημα και δίκτυο της χώρας, δεν συμμορφώ- νεται με μέτρο ή μέτρα που της έχουν επιβληθεί σύμφω- να με τα ανωτέρω, της επιβάλλεται από την Επιτροπή Α- νταγωνισμού, με αιτιολογημένη απόφασή της, πρόστιμο κατ’ ελάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) και μέγιστο δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της επιχείρησης, κατά το προηγούμενο έτος. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2318/ 1995 (Α΄126) 1. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2318/1995 (Α΄126) τροποποιείται ως εξής : «3. Ο δικαστικός επιμελητής ασκεί τα καθήκοντά του μόνο στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι διορισμέ- νος με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 43 του πα- ρόντος. Οι δικαστικοί επιμελητές όμως των περιφερειών των Εφετείων Αθηνών-Πειραιά μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες των δύο Εφετείων α- ντίστοιχα. Η γεωγραφική κατανομή των οργανικών θέ- σεων των Δικαστικών Επιμελητών θα διασφαλίζει την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του δικαστικού επιμελητή και της ίσης πρόσβασης σε αυ- τές. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει- ας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία θα εκδοθεί το αργότερο μέχρι 31.12.2015 θα καθορισθούν οι λεπτομέ- ρειες εφαρμογής και ο τρόπος κάλυψης των θέσεων που θα λαμβάνουν υπόψη, μεταξύ άλλων, τις γεωγραφικές ι- διαιτερότητες της χώρας όπως απομακρυσμένες ορει- νές περιοχές και εκτεταμένα νησιωτικά συμπλέγματα.» 2. Το άρθρο 43 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και α- ντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 43 Αν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις σε περιφέρεια Εφε- τείου, στην οποία ο αριθμός των οργανικών θέσεων δεν υπερβαίνει τις είκοσι έξι ή έκτακτα κωλύματα των υπηρε- τούντων σε αυτό, ώστε οι απομένοντες δικαστικοί επιμε- λητές να μην επαρκούν για τις ανάγκες της περιφέρειας αυτής, μπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μετά από γνώμη των προέ- δρων εφετών και των προέδρων των οικείων συλλόγων δικαστικών επιμελητών, με απόφασή του, να αποσπάσει προσωρινά δικαστικό επιμελητή, που το ζητά, από περι- φέρεια άλλου εφετείου. Αν δεν υπάρχει τέτοια αίτηση ο Υπουργός μπορεί, έχοντας τη γνώμη των παραπάνω προέδρων να επιτρέπει προσωρινά στους δικαστικούς ε- πιμελητές της περιφέρειας ενός ή περισσότερων γειτο- νικών εφετείων να ασκούν τα καθήκοντά τους και στην περιφέρεια του εφετείου αυτού. Ο Υπουργός Δικαιοσύ- νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων υποχρε- ούται μέσα σε τριάντα ημέρες από την πλήρωση των κε- νών οργανικών θέσεων ή την άρση των παραπάνω κωλυ- μάτων να εκδώσει απόφαση, με την οποία παύουν να ι- σχύουν οι ρυθμίσεις αυτές. Η απόφαση κοινοποιείται στους ενδιαφερομένους. Στην περίπτωση αυτή οι εκκρε- μείς εκτελέσεις συνεχίζονται από άλλο δικαστικό επιμε- λητή, που ορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περιπτώ- σεως β` του άρθρου 26 του παρόντος. Αν η κατά τα πρώ- το εδάφιο απόσπαση διαρκέσει περισσότερο από δύο χρόνια, δικαιούται ο αποσπασμένος με αίτησή του στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι- καιωμάτων να ζητήσει την οριστική του μετάθεση στην περιφέρεια του εφετείου που έχει αποσπασθεί. Στην πε- ρίπτωση αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μεταθέτει υποχρεωτικά το δι- καστικό επιμελητή, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέ- ση, χωρίς άλλη διατύπωση.» 3. Το άρθρο 50 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και α- ντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 50 Οι αμοιβές των δικαστικών επιμελητών καθορίζονται κάθε φορά, και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία, με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιο- σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οι- κονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυ- βερνήσεως . Η απόφαση λαμβάνει υπόψη τις διενεργού- μενες πράξεις σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της άσκη- σης του επαγγέλματος και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότη- τες της χώρας, καθώς και το βαθμό δυσκολίας πρόσβα- σης στις πράξεις αυτές. Επίσης, περιλαμβάνονται στην απόφαση η περιγραφή και το κόστος των πράξεων λαμ- βάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της απλό- τητας. Το κόστος των πράξεων θα αναγράφεται υποχρε- ωτικά σε κάθε διενεργούμενη πράξη. Μέχρι τις 31. 10.2015 θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα λάβει υπόψη τις ανωτέρω αρχές μετά από γνώμη της Ο- μοσπονδίας των Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδας και της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Όπου στο ν. 2318/1995 αναφέρεται ο όρος «Πρωτο- δικείο» ή «περιφέρεια Πρωτοδικείου», «γραμματεία Πρωτοδικείου» ή «Γραμματέας Πρωτοδικείου» αντικαθί- σταται η λέξη «Πρωτοδικείο» με τη λέξη «Εφετείο» ή «Εφετείου». ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜ- ΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ Μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφα- ση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω- πίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, που θα τροποποιεί το άρθρο 1 της υπ' αριθμ.111376 απόφασης (Β΄13/2012) για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των συμβολαιο- γραφικών πράξεων για ποσό αντικειμένου συναλλαγής από 00 έως 120.000 ευρώ, από 1% σε 0,80%. Τα υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν αμετάβλη- τα, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα κοινή υ- πουργική απόφαση. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3588 /2007 (Α΄153) 1. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Συμβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ι- σχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νό- μο. Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές συμβάσεις οι ο- ποίες μπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να τροποποιη- θούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα ο- ριζόμενα σε αυτές.» 2. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) καταργείται. 3. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η προθεσμία της αναγγελίας των απαιτήσεων των πιστωτών είναι ένας (1) μήνας από τη δημοσίευση της Α- πόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστι- κών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.» 4. Η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει τρεις (3) ημέρες μετά από την πάροδο της προθεσμίας για τις α- ναγγελίες. Η προθεσμία των επαληθεύσεων ορίζεται α- πό τον εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα, μπορεί δε αυτή να παραταθεί από τον εισηγητή για δύο (2) επιπλέον μήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω του ύψους και της φύσης των απαιτήσεων και του αριθμού των πιστωτών. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ημέρα και ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστο- ποιείται στους πιστωτές από τον σύνδικο με την πρό- σκληση του άρθρου 89.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό τους, εντός δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των επαληθεύσεων, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου που δικάζει κατά τη Διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο- σίας, με έκθεση του εισηγητή, εντός είκοσι (20) ημερών από την εισαγωγή των αντιρρήσεων. Στη συζήτηση κλη- τεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αμφι- σβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβα- λαν τις αντιρρήσεις, με επιμέλεια του συνδίκου. Στη Δια- δικασία μπορεί να παρέμβει όποιος έχει έννομο συμφέ- ρον και η επιτροπή πιστωτών. Κατά της Απόφασης του δικαστηρίου επιτρέπεται μόνο έφεση. Αναίρεση δεν επι- τρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νομικών προσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με πτωχευτική ικα- νότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο έχει το κέντρο των κυρίων συμφερόντων του στην Ελλά- δα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων χρηματικών υποχρεώ- σεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κε- φάλαιο με απόφαση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Το πρό- σωπο του προηγούμενου εδαφίου δύναται να υπαχθεί στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν συντρέχει παρούσα ή επαπειλούμενη αδυναμία εκπλή- ρωσης, αν κατά την κρίση του Δικαστηρίου υφίσταται α- πλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία αυτή. Νεότερη διαδικασία εξυ- γίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, αν δεν έχει παρέλθει τριετία από την επικύρωση προηγού- μενης συμφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται για συμφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ- τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η επίτευξη της συμφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βά- σιμες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόμενης εξυγίαν- σης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 99 παρά- γραφος 2, αποφασίζει το άνοιγμα της διαδικασίας εξυ- γίανσης για περίοδο όχι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) μηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συ- ντρέχει περίπτωση, ορίζει μεσολαβητή, σύμφωνα με το άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου δύναται με πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη, του μεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο αυτή εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις διαπραγμα- τεύσεις. Η συνολική διάρκεια της περιόδου της διαδικα- σίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄153) μετά την παράγραφο 1, προστίθεται πα- ράγραφος 1α ως ακολούθως: «1α. Η παραπάνω αναστολή χορηγείται σε κάθε περί- πτωση, όταν: (α) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν πο- σοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου του 20% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημεί- ωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών, δηλώνουν εί- τε με προφορική δήλωσή τους ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου ή του προέδρου του που δικάζει την αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων είτε με έγγραφη επιστολή τους που προσκομίζει ο αιτών, την πρόθεσή τους να συμ- μετάσχουν ή ότι συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και (β) το δικα- στήριο πιθανολογεί την επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και την αποτροπή περιέλευσης του οφειλέτη σε κατά- σταση παύσης πληρωμών.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Η παρ. 7 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007 «Πτω- χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολού- θως: «7. Προληπτικά μέτρα που διατάχθηκαν σύμφωνα με το παρόν άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδό- θηκε παύουν να ισχύουν μετά την παρέλευση της περιό- δου που καθορίζεται από το Δικαστήριο σύμφωνα με το άρθρο 101 παράγραφος 1.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Η παρ. 2 του άρθρου 106β του ν. 3588/2007 «Πτω- χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολού- θως: «2. Στην περίπτωση αυτή, από την κατάθεση της συμ- φωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και μέχρι τη λήψη απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύ- ρωση ή μη της συμφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται αυτόματα τα μέτρα, εκκρεμή ή μη, ατομικής και συλλογι- κής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω ανα- στολή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μή- νες. Για τη χορήγηση άλλων προληπτικών μέτρων, εφαρ- μόζεται το άρθρο 103. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλ- λεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού μέτρου κατά του οφειλέτη, εκτός εάν με αυτό επιδιώκεται η αποτρο- πή της απομάκρυνσης ή αφαίρεσης ή μετακίνησης κινη- τών πραγμάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γέ- νει εξοπλισμού της που δεν έχει συμφωνηθεί και ενέχει τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές προθεσμίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώ- ματα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλε- τών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσμίες και η ά- σκηση διαδικαστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος ισχύει και σε περίπτωση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας κατά το άρθρο 106στ και για τις υφιστάμενες κατά την η- μέρα ανοίγματος της διαδικασίας απαιτήσεις. Η ως άνω αυτόματη αναστολή διώξεων μπορεί να εφαρμοστεί μό- νον μία φορά. Στο Μητρώο Πτωχεύσεων του άρθρου 8 παράγραφος 3 σημειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτό- ματης αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αί- τησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης κατά το άρ- θρο 106β ή 106στ.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η παρ. 2 του άρθρου 106στ του ν. 3588/2007 «Πτω- χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολού- θως: «2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραμμένη συμφωνία εξυγίανσης και από έκθεση εμπειρογνώμονα που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρ- θρο 100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται εμπειρογνώμο- νας να είναι ο εμπειρογνώμονας του άρθρου 100 παρά- γραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή των προϋπο- θέσεων επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης σύμφω- να με το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περί- πτωση εφαρμογής της παραγράφου 2α του άρθρου 106ζ, δεν απαιτείται να εκτίθεται η γνώμη του εμπειρο- γνώμονα σε σχέση με τη συνδρομή της προϋπόθεσης του στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πι- στωτών κατατίθεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 105 πα- ράγραφος 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά τη συνέλευση επήλθαν τροποποιήσεις της συμφωνίας εξυ- γίανσης συνοδεύεται από συμπλήρωμα, στο οποίο εκτί- θεται η γνώμη του εμπειρογνώμονα για τις τροποποιή- σεις αυτές.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Η παρ. 2 του άρθρου 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτω- χευτικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολού- θως: «2. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφωνία εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πληρούνται σωρευτι- κά και τα ακόλουθα: α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα καταστεί βιώσιμη. β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρ- θρου 99 παράγραφος 2. γ. Η συμφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσμα δό- λου ή άλλης αθέμιτης πράξης ή κακόπιστης συμπεριφο- ράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του α- νταγωνισμού. δ. Η συμφωνία εξυγίανσης αντιμετωπίζει με βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης τους πιστωτές, που βρί- σκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την Αρχή της ί- σης μεταχείρισης μεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται για σπουδαίο επιχειρηματικό ή κοινωνικό λόγο που εκτί- θεται ειδικά στην Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρί- ου ή αν ο θιγόμενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση. Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής μεταχείρισης απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η μη ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήμη της ή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικο- γένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Στο άρθρο 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄ 153), μετά την παρ. 2 προστίθεται παρά- γραφος 2α , ως ακολούθως: «2α. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συμφω- νία εξυγίανσης χωρίς να ελέγχει τη συνδρομή της προϋ- πόθεσης υπό στοιχείο α΄ της προηγούμενης παραγρά- φου εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέ- σεις: α. Η συμφωνία περιλαμβάνει ρητή δήλωση των συμ- βαλλόμενων πιστωτών ότι συμφωνούν με το περιεχόμε- νο του επιχειρηματικού σχεδίου του άρθρου 106ε παρά- γραφος 7. β. Η συμφωνία περιλαμβάνει: (αα) λεπτομερή κατα- γραφή της ταυτότητας των συμβαλλομένων και μη πι- στωτών και των απαιτήσεών τους και (ββ) σαφή αναφο- ρά των πιστωτών, συμβαλλομένων και μη, οι απαιτήσεις των οποίων αναμένεται να επηρεαστούν από την υλο- ποίηση της συμφωνίας και ο τρόπος επηρεασμού τους. γ. Η συμφωνία μαζί με το επιχειρηματικό σχέδιο έχουν κοινοποιηθεί σε όλους τους μη συμβαλλόμενους πιστω- τές, οι απαιτήσεις των οποίων επηρεάζονται από τη συμ- φωνία, και ειδικότερα: (αα) σε εκείνους που το ύψος της απαίτησής τους ανέρχεται σε ποσοστό 10% και άνω του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, με νόμιμη επίδοση δικαστικού επιμελητή, (ββ) σε εκεί- νους που το ύψος της απαίτησής τους είναι μικρότερο του 10% του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ηλεκτρονική ή συστημένη ταχυδρομική επιστολή, τηλεομοιοτυπικό μή- νυμα ή καταχώρηση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστι- κών Δημοσιεύσεων του άρθρου 101 παράγραφος 2.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Οι παράγραφοι 1,2,5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 106ια του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) τρο- ποποιούνται ως ακολούθως: «1. Νομικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του άρ- θρου 3 μπορούν να υπάγονται με απόφαση του κατ` άρ- θρο 4 δικαστηρίου στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρι- σης σε λειτουργία. 2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή πιστωτές του οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον 20% των συνο- λικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η συζήτηση της αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου ορίζεται εντός είκοσι (20) ημερών από την υποβολή της και η απόφαση του δι- καστηρίου εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από τη συζή- τηση. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η ταυτό- χρονη κατάθεση δήλωσης του προτεινομένου ως εκκα- θαριστή (φυσικού ή νομικού προσώπου) περί αποδοχής του σχετικού έργου και έκθεσής του για το σχεδιασμό και την πορεία της εκκαθάρισης και της λειτουργίας της επιχείρησης σε εκκαθάριση. Ως εκκαθαριστής ορίζεται νόμιμος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονται στο ν. 3693/2008 (Α΄174) ή δικηγόρος με οικονομοτεχνι- κές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος α- νωτάτης σχολής που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμε- λητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄τάξεως του ν. 2515/1997 (Α΄154). Eκκαθαριστής μπορεί να ορισθεί και σύμπραξη προσώ- πων εφόσον συμμετέχει σε αυτή νόμιμος ελεγκτής ή ε- λεγκτικό γραφείο ή δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώ- σεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει δικηγό- ρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος ανωτά- της σχολής, που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελη- τηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή Φοροτεχνικού Α΄τάξεως του ν. 2515/1997. Για τον εκκα- θαριστή ισχύουν οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου 106ι. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια. Με την κατάθεση της αίτησης μπορεί να λαμβά- νονται από το Δικαστήριο Προληπτικά μέτρα κατά το άρ- θρο 103. 5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίλη- ψη αυτής δημοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η ημέρα της επίδο- σης και της δικασίμου. Κύριες παρεμβάσεις μπορούν να ασκηθούν μόνον από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσο- στό τουλάχιστον 60% του συνόλου των απαιτήσεων κα- τά του οφειλέτη, συμπεριλαμβανομένου του 40% των τυχόν εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με προσημεί- ωση υποθήκης εξασφαλισμένων πιστωτών. Οι κύριες πα- ρεμβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και με ποινή απα- ραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη δικάσιμο, με τον ίδιο παραπάνω υπολογισμό των ημερών, και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οι τυχόν πρόσθετες παρεμβάσεις, με την αίτηση. Σε περί- πτωση που οι κυρίως παρεμβαίνοντες αιτούνται την υπα- γωγή του οφειλέτη στην Ειδική εκκαθάριση, ισχύουν, για το παραδεκτό του αιτήματός τους τα οριζόμενα στην πα- ράγραφο 2. Το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή την αίτηση, αν προβλέπει, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την έκ- θεση του εκκαθαριστή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκα- θάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επι- χείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς να παρα- βλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση που οι κυρίως παρεμβαίνοντες του δεύτερου εδαφίου της πα- ρούσας παραγράφου αιτούνται την υπαγωγή του οφει- λέτη στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης. Το πτω- χευτικό δικαστήριο αποδεχόμενο την αίτηση διορίζει με την Απόφαση του τον προτεινόμενο στην αίτηση εκκα- θαριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της μίας αίτηση ή κύ- ρια παρέμβαση με το αυτό αίτημα (θέση σε Ειδική εκκα- θάριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον εκκαθαρι- στή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότε- ρο. 6. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπό- κειται σε ένδικα μέσα, εκτός εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανακοπή κατά της Απόφασης που δέχεται την αίτη- ση δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόμιμα σε αυτήν ε- ντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών α- πό τη δημοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση επιτρέπεται έφεση. Η έφεση ασκείται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης, για τη δε συ- ζήτηση της έφεσης ορίζεται δικάσιμος εντός διμήνου α- πό την υποβολή της. Με τη δημοσίευση της Απόφασης για θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση η εξουσία των καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της ε- πιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόμε- νο εκκαθαριστή. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών διώξεων κατά του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκ- καθάρισης, συμπεριλαμβανομένων και των μέτρων διοι- κητικής εκτέλεσης από το Δημόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς και των μέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατά- ξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Η θέση της επιχεί- ρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία δεν συνιστά από μόνη της σπουδαίο λόγο για την καταγ- γελία εκκρεμών συμβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο ανά- κλησης διοικητικών αδειών. 7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται με τη βοήθεια της Δη- μόσιας Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει αμελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης, σύμφωνα με την έκθεση της παραγράφου 2 και κατά το σχετικό χρονοδιάγραμμα και εν συνεχεία καταρτίζει με βάση την απογραφή Υπόμνημα Προσφοράς, στο οποίο, πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, πε- ριλαμβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιμη για την εικόνα του ενεργητικού της. Ο ειδικός εκκαθαριστής, προκειμέ- νου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να καλύψει δαπάνες και έξοδα της ειδικής εκκαθάρισης, δύ- ναται να λάβει κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης χρηματοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι ο- ποίες φέρουν το ειδικό προνόμιο του άρθρου 154 περί- πτωση α΄. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο εκκαθαριστής δη- μοσιεύει με ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο καθημερινής πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ενιαίου Τα- μείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Τομέας Νομικών) και αναρτά επίσης, στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρη- σης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την αγορά του συνόλου του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή / και αν αυτό προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα στην κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί μέρους λειτουργικών συνόλων αυτής, ορίζοντας ημερομηνία για την ενώπιόν του στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την κρίση του στο κατάστημα του πτωχευτικού δικαστηρίου υποβολή δεσμευτικών με εγγυητική επιστολή προσφορών, απέ- χουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες και όχι πέραν των σαράντα (40) εργάσιμων ημερών από τη δη- μοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας και τους λοι- πούς όρους του σχετικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, μεταξύ των οποίων δέσμευση ότι με την υπογραφή της Σύμβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις μετρητοίς το σύνολο του τιμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές παραλαμβάνουν από τον εκκαθαριστή το Υπόμνημα Προ- σφοράς και διεξάγουν έλεγχο για τα πωλούμενα στοι- χεία της επιχείρησης, αφού υπογράψουν Συμφωνία Εχε- μύθειας. 8. Μετά τη σύμφωνα με την Πρόσκληση λήξη της Δια- δικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών ακολουθεί η συγκριτική εκτίμησή τους από τον εκκαθαρι- στή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία προτείνει τη σειρά των προσφορών, την αποδοχή της συμφερότερης προσφοράς και την κατακύρωση του δια- γωνισμού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόμιμα κατέθεσαν Προσφορές και υποβάλλεται στο πτωχευτικό δικαστήριο με σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη συ- ζήτηση της αίτησης αυτής, τις τυχόν παρεμβάσεις και λοιπά ισχύουν τα οριζόμενα για την αίτηση υπαγωγής σε εκκαθάριση, αναλόγως εφαρμοζόμενα. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη σχετική Διαδικα- σία, αποδέχεται ή μη την υποβληθείσα αίτηση θέτοντας τυχόν επιπλέον όρους και ανακηρύσσει τον Αγοραστή ή τους Αγοραστές, κατά περίπτωση με Απόφασή του, που δεν υπάγεται σε ένδικα μέσα. Η Απόφασή του πτωχευτι- κού δικαστηρίου δημοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανα- κοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρό- σωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλη- τευθεί νόμιμα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούμενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγη- τή δικαστή για τις ανάγκες της διανομής του πλειστηριά- σματος κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού. Με τη δημοσίευση της τυχόν θετικής Απόφασης ο εκκαθαρι- στής συντάσσει αμελλητί σχέδιο Σύμβασης Μεταβίβα- σης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινο- ποιεί εγγράφως με σχετική πρόσκλησή του για υπογρα- φή, μετά από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, προς τον Αγο- ραστή ή τους Αγοραστές. Οι καλούμενοι υπογράφουν τη σχετική Σύμβαση, αποδεχόμενοι και τους τυχόν επιπλέ- ον όρους της δικαστικής Απόφασης ή απαντούν αρνητι- κά μέσα στην προθεσμία των πέντε (5) εργάσιμων ημε- ρών, οπότε η ίδια Διαδικασία ακολουθείται για τον τυχόν Δεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφόμενη Σύμβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του 1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Αν η δικαστι- κή Απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Α- γοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη Σύμβαση Μετα- βίβασης σύμφωνα με τους όρους του Υπομνήματος Προ- σφοράς και της προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την κα- ταβολή του τιμήματος, ο εκκαθαριστής συντάσσει αμελ- λητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στη Σύμβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης κατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δι- κονομίας, εφαρμόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως όσα ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση με- ταβίβασης ακινήτων, ως άμεση έννομη συνέπεια, μετά τη μεταγραφή της και το σχετικό αίτημα προς τον υπο- θηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρί- των βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της ε- πιχειρήσεως στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Στη μεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρη- σης, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει ε- φαρμογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς την παραπάνω Σύμβαση Μεταβίβασης, τις εκκρεμείς συμβά- σεις της επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 106θ του παρόντος. Η όλη Διαδικασία μεταβίβασης του ενεργητι- κού κατά τα προεκτεθεντα διαρκεί κατ` ανώτατο χρονικό όριο δώδεκα (12) μήνες, από την έναρξη των ενεργειών του εκκαθαριστή με τη σύνταξη της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής με δυνατό- τητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) ε- πιπλέον μηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρο- νικών ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε πε- ρίπτωση που εκκρεμεί Αίτηση πτώχευσης προχωρά η ε- ξέτασή της. Ως προς τη Διαδικασία μεταβιβάσεώς τους, σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης αυτής, ισχύουν τα ανωτέρω, αναλόγως εφαρμοζόμενα. 9. Ο εκκαθαριστής μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες από τη μεταβίβαση του ενεργητικού της επιχεί- ρησης κατά τα προαναφερόμενα υποχρεούται να δημο- σιοποιήσει, με τον τρόπο που αναφέρεται στην παρά- γραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση Αναγγελίας Απαιτή- σεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαι- τήσεις τους μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκα- θαριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρι- σης τα έξοδα εκκαθάρισης, μέσα στα οποία περιλαμβά- νονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την εκκαθάριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά συμμέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσσει, για το α- πομένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξεις των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρμο- ζομένων αναλόγως. Αρμόδιο για την εκδίκαση τυχόν α- νακοπών κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαστή- ριο, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατά- ξεις.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το άρθρο 110 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄ 153) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Το άρθρο 154 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 154 Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα οποία περιλαμβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντι- μισθία του συνδίκου και των τυχόν ομαδικών πιστωμά- των, οι πιστωτές κατατάσσονται με την ακόλουθη σειρά: (α) Οι απαιτήσεις από χρηματοδοτήσεις του οφειλέτη οποιασδήποτε φύσεως, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωμών του με βάση τη συμφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο ανα- διοργάνωσης της επιχείρησης. Το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις προσώπων που, με βάση τη συμφωνία ε- ξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το σκοπό συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη και των πληρωμών, για την αξία των αγα- θών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο προνόμιο έχουν και απαιτήσεις από χρηματοδότηση κά- θε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφει- λέτη κατά το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αίτηση ανοίγματος Διαδικασίας εξυγίανσης μέχρι την έκδοση απόφασης επί της αίτησης για την επικύρωση της συμφωνίας ή τη λήξη της διαδικασίας σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 1, στο μέτρο που η παροχή του προνομίου αυτού προβλέπεται από τη Διαδικασία ε- ξυγίανσης. Το προνόμιο των προηγούμενων εδαφίων δεν αφορά σε μετόχους ή εταίρους για τις εισφορές τους σε μετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κε- φαλαίου του οφειλέτη. β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία του ο- φειλέτη, της συζύγου και των τέκνων του, εφόσον προέ- κυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις αποζημίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, με εξαίρε- ση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης. γ) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίμων αναγκαίων για τη συντήρηση του οφειλέτη, του συζύγου και των τέ- κνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) μήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. δ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτημένης εργα- σίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αμοιβές, έξοδα και α- ποζημιώσεις των δικηγόρων, που αμείβονται με πάγια περιοδική αμοιβή, εφόσον προέκυψαν μέσα στην τελευ- ταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Απαιτήσεις από αποζημίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως εργα- σίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζη- μίωση λόγω λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής κα- τατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρο προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους και επιρρι- πτόμενους φόρους με τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές. Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων κοινωνικής ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής Γραμ- ματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζη- μίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς δια- τροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω ανα- πηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης. ε) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά τον τελευταίο χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης. στ) Οι απαιτήσεις του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, με τις προσαυξή- σεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις α- παιτήσεις αυτές. ζ) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέ- τη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ι- διότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρε- σιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός δύο (2) ετών πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Το άρθρο 156 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 156 Επί διανομής προϊόντος εκποίησης πράγματος ή χρη- ματικής ποσότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 977 του Κ.Πολ.Δ..»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 20

Το άρθρο 162 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ- δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: «Άρθρο 162 Αν η Πτωχευτική περιουσία έχει εκτιμηθεί κατά την α- πογραφή του άρθρου 68 σε ποσό μικρότερο από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ακολουθείται η Διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδι- κα.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 21

Μετά το άρθρο 170 προστίθεται άρθρο 170α στο ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) ως ακολού- θως: «Άρθρο 170α Περίοδος απαλλαγής Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο ο οποίος επιπλέον έχει κηρυχθεί συγγνωστός σύμφωνα με το άρθρο 167 θα α- παλλάσσεται πλήρως από τις απαιτήσεις κατά της πτω- χευτικής περιουσίας μετά από την παρέλευση τριών ε- τών από την κήρυξη της πτώχευσης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 22

Από 1.1.2016, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ως αρμοδιότη- τες του συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού εντολο- δόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο, ύστερα από κατα- χώρηση σε επαγγελματικό μητρώο, θα έχει το δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμα του διαχειριστή αφερεγγυότη- τας. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν- θρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, καθορίζονται οι τυ- πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγ- γέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που απαιτούνται για την πρόσβαση στο επάγγελμα, ο τρόπος οργάνωσης του επαγγέλματος, ο διορισμός και η παύση του διαχει- ριστή, η εποπτεία του, οι επιμέρους αρμοδιότητές του σε σχέση με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Πτωχευτι- κού Κώδικα μαζί με την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη μη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση μεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεμείς διαδικα- σίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η παρούσα υποπαράγραφος εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την εξαίρεση της παραγράφου 21 η οποία θα ισχύσει από 1.1.2016. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 356/1974 (Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013 (Α΄167), 4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237), 4321/2015 (Α΄32) 1. Στην περίπτωση α΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ Α΄90) μετά τις λέξεις «οι έρευ- νες» προστίθενται οι λέξεις «με βάση τα εκάστοτε πρό- σφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής δι- οίκησης». 2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «τρίτων» διαγράφεται το κόμμα και αντικαθίστανται οι λέξεις «ο έ- λεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιου- σίας» με τις λέξεις «ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης». 3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «πτωχό» τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις «ή ολοκλήρω- ση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης». 4. Στην περίπτωση β΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «δίωξης» και πριν από τη λέξη «κατά» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ». 5. Στην περίπτωση γ΄ της τρίτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «λογαριασμοί» προστίθε- νται οι λέξεις «και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τρά- πεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα». 6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέ- ξεις «του άρθρου 14 του ν. 2523/1997» με τις λέξεις «των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/ 2013 όπως ισχύει». 7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παρά- γραφος 5 ως εξής: «5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συ- νολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιά- δες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύματα υποχρεούνται να προ- βαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθε- νται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύ- ψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσμευση και ε- ντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δε- σμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία ο- φείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε ερ- γάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενη- μερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προ- βαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέ- σμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζε- ται η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη ανα- γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.» 8. α. Η περίπτωση ε΄της πρώτης παραγράφου του άρ- θρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως ε- ξής: «ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε εί- δους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιο- δικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο α- πό χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαί- νει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ι- σχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαι- τήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έ- ναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ καταργούνται. 8β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: «Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοι- νό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κά- θε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.» 9. α) Στον τίτλο του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, ό- πως ισχύει, μετά τη λέξη «πτωχών» και πριν από τη λέξη «οφειλετών» προστίθενται οι λέξεις «και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή». β) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «καταβολή τους» και πριν από την τελεία προστίθενται κόμμα και λέξεις ως εξής: «, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κά- θε μήνα καθυστέρησης». γ) Η παρ. 6 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ι- σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης α- ναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε αυτή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή λήγει με την πάροδο της προθεσμίας καταβολής της τελευταί- ας δόσης της ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στην απόφα- ση της παραγράφου 1 του παρόντος ή με την έκδοση α- πορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή με την έγγρα- φη άρνηση αποδοχής της ρύθμισης ή με την άπρακτη πά- ροδο της προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περί- πτωση, η δε παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από το χρονικό σημείο λήξης της αναστολής.» δ) Η παρ. 9 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 αναριθ- μείται σε 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: «9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ε- φαρμόζονται αναλόγως για τη ρύθμιση χρεών οφειλε- τών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυ- γίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατά- ξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδι- κα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.» 10. α. Η ισχύς της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώ- του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης α- σφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονι- σμού αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφα- λίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρα- σχεθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακο- λουθούν να ισχύουν. β. Οι λέξεις «οκτώ εκατοστιαίων μονάδων» της περί- πτωσης 3 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρ- θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, α- ντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) εκατοστιαίων μο- νάδων». γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων. 11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καταργείται. β. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ , ε΄ και στ΄ μό- νο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.» γ. H παρ. 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής: «36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκα- ταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νο- μικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρο- νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις ε- κατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορο- λογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυ- τό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).» δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμε- νος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπο- νται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φό- ρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορο- λογικού έτους.» ε. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα- ράγραφος 38 που έχει ως εξής: «38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισο- δήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προ- κύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ια- νουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έ- τους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχί- ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμ- βρίου του ίδιου έτους.». στ.i. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 39 ως εξής: «39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβο- λή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη κα- ταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δε- κεμβρίου 2015.» ii. Η ισχύς της περίπτωσης i αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά. ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) κα- ταργείται από τότε που ίσχυσε. η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδά- φιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄ 51), καταρ- γούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολο- γικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. θ. Η παρ. 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4328/ 2015, καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014. 12. α. Στο άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170) προστί- θεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο- φειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί- ζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιού- νται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδα- φίου.» β. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 προστίθε- ται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο- φειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί- ζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιού- νται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδα- φίου.» 13. α. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορη- γηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω υ- ποπερίπτωσης γγ΄ εξακολουθούν να ισχύουν. β. Στην παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ι- σχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο τόκος του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρη- ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέ- ον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογι- σμένο.» γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων. 14.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α΄237) οι λέξεις «Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες:» αντικαθίστανται ως εξής: «Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, καθώς και η μη τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο από τον οφειλέτη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ατομικών καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομη- νία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν, κατά περίπτωση, έχει ως συνέ- πειες:». β. Στην παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ) Να μειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθ- μισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.» 15.α. H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015, όπως ι- σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθ- μισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕ- ΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθε- σμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επι- βαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκα- τοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Βασικές συ- νολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβο- λής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ- ποθέσεις: αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α- ντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και γγ. η υπαγό- μενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.» β. Στο άρθρο 12 του ν. 4321/2015 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξι- πρόθεσμες οφειλές του, ατομικές, καθώς και αυτών για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ο- ρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ό- πως ισχύουν κατά περίπτωση.» γ. Η περίπτωση α΄ ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευ- ση του παρόντος. δ. Στο άρθρο 8 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, προστί- θεται εδάφιο ως εξής: «δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξι- πρόθεσμες οφειλές του, ατομικές καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθε- σμίας καταβολής τους.» 16. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εί- σπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι δυνατόν, με από- φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οι- κονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπε- ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμό- ζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ει- δικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσε- ων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργα- σίας, με απευθείας ανάθεση. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ 1.α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ex 1603).» β. H περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώ- δικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και πα- ροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανι- σμούς δημόσιου δικαίου. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανι- σμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστι- κά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη- ρεσιών, ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσω- πα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέ- σματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτή- των, iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επι- χειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ, iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέ- βλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προ- σχολική εκπαίδευση. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημε- ρών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περί- πτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ι- ουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμ- βρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την ο- ποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο». 2. Το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) , όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80), τροποποι- είται ως ακολούθως: • Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0302 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0602 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, μετά τη φρά- ση «βελόνες τεχνητού νεφρού» προστίθεται η φράση «συσκευές έκχυσης ινσουλίνης». • Στην παράγραφο 18 διαγράφεται το εδάφιο «Συσκευ- ές έκχυσης ινσουλίνης». • Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 2711 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α΄, στις Δ.Κ. 6112 και 6211 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α΄, η Δ.Κ. ΕΧ 8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401. 3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής: «δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελε- στών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως: Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι- οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νη- σιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.». 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διε- νεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνο- νται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέ- χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα α- πό το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.» 5. Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη λειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τομέα της πάταξης της απά- της στο ΦΠΑ, είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικα- σία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθεί- ας ανάθεση ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης στοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύμβαση αυτή μπορεί να ανατεθεί μονο σε ορισμένο οικονομικό φορέα. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗ- ΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι- σμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μη- νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δό- ση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέ- ρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.» β. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτι- κής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)». γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 καταργούνται. δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 μετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστί- θεται η φράση «και για το έτος 2015». ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975 (Α΄77), ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Α΄ 75) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013 (Α΄18) 1. Στο ν. 27/1975 (Α΄ 77) προστίθεται νέο άρθρο 26α, ως εξής: «Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητι- κότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/ 2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οι- κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρ- τήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπη- ρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λι- μένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητι- κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- ρόντος νόμου. 3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολι- κής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικό- τητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητι- κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- ρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυ- χόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτι- λιακών συμβάσεων. 4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια α- παλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους με- τόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυ- σικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων. 5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ- θρου. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμί- ζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών. 7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε- σόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμο- γή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί- ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσ- σιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.» 2.α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975, προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά πο- σοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ- σαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν δια- μορφωθεί κατά το έτος 2015 κατ’ εφαρμογή των διατά- ξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υ- πολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975 . β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 (Α΄75) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κα- τά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ- σαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2015, κατ’ εφαρμογή των δια- τάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. 3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) α- ντικαθίσταται ως εξής: «1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επι- χειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμε- να αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονι- σμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτο- πλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτε- λούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώ- πευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπά- νω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου ποσού του συ- νολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συ- ναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με τις πα- ρακάτω κλίμακες: α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και με- τατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012-2015: Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μίας επιχείρη- σης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο ό- ριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια Η.Π.Α., μετατρεπόμενου σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α.. Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυ- νάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξέ- νη σημαία, καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προ- βλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/ 2001 (Α΄265) 1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως : «Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη- τήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρ- θρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γε- ωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρ- μόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συ- ντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των διακοσίων (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.» 2. Η παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τρο- ποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (Α΄9), αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄222), καταργείται. 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.10.2015, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2, από 1.10.2016. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/ 2001 (Α΄281) Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τρο- ποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1. Στο τέλος της παρ. Γ3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγματοποιεία απαγο- ρεύεται να συστεγάζονται και συλλειτουργούν με Οινο- πνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, επιτρεπομένης ω- στόσο της συλλειτουργίας τους με ποτοποιεία.» 2. Η παρ. Δ6 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως α- ντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 , αντικαθίσταται ως εξής: «Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτο- ποιείου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από α- ποσταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β΄κατηγο- ρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δευτέρας πε- ριόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙ- ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκο- ντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέ- σεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προ- στίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από προσω- πικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, 350 έμπει- ροι ή πιστοποιημένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοί- πους υπαλλήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ. Με αποφάσεις του Υ- πουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι τις 20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνη- σης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λε- πτομέρεια. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μετα- φορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υ- ποπαράγραφο. ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομι- κών, που θα εκδοθούν μέχρι τις 20.9.2015, μεταφέρονται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτη- τες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μετα- βιβαζόμενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων, της περίπτω- σης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των αναγραφο- μένων στην παρούσα υποπαράγραφο. γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για τη μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο «υπόθεση» νοείται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υ- ποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καθορισθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30.10.2015. δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ει- δική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπι- κό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπι- κό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που α- σκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότη- τες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Δια- σφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ). ε. Από την 30ή Οκτωβρίου 2015 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (Α΄32). Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματεί- ας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολο- γική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληρο- φοριών). στ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι υπηρεσίες αυτής νο- ούνται, από της ισχύος του παρόντος, οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που ασκούν τις μεταφερόμενες με τις διατά- ξεις της παρούσας υποπαραγράφου ως άνω αρμοδιότη- τες. 2.α. Αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 2, 15, 16, 17 και 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) είναι ο Γενι- κός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι- κονομικών. β. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη πα- ράγραφο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρό- ντος, τροποποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Γραμ- ματέα Δημοσίων Εσόδων. γ. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του ν. 4321/2015 προβλέπεται η άσκηση αρμοδιότητας από Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δη- μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή θα ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται με απόφασή του να τη μεταβιβάζει σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυ- τούς να υπογράφουν με εντολή του. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3446/2006 (Α΄49) Μετά το άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (Α΄49) προστίθε- ται νέο άρθρο 18Α ως εξής: «Άρθρο 18Α Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών 1. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 4 του άρ- θρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄55) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», πα- ρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμ- μένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει πα- ρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών α- πό την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργει- ας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά, εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τε- χνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπό- μενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. 2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμε- νη παράγραφο τα οχήματα προσκομίζονται για περιοδι- κό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως: α. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30.06.2014 προσκομίζονται έως και τις 30.9.2015. β. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ε- ντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2014 έως 31.12.2014 προσκομίζονται έως και τις 31.10.2015. γ. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 1.1.2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δη- μοσίευση της παρούσας διάταξης προσκομίζονται έως και τις 30.11.2015. 3. Στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώ- νεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτι- κή ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τε- χνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονο- μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύ- ψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις δια- τάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 (Α΄90). Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφί- ου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκο- μίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τε- χνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επι- βάλλεται το πρόστιμο της παρούσας παραγράφου, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 2969/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο- φορίας». 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ορίζε- ται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέ- λους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3 και ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1Ορισμοί Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, οι πιο κάτω ό- ροι έχουν την ακόλουθη έννοια:ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δαπάνες μετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο φορέας για: α. τα έξοδα κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέ- ρευσης, γ. την ημερήσια αποζημίωση, δ. τα έξοδα εγκα- τάστασης και μεταφοράς οικοσκευής και ε. το επίδομα αλλοδαπής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Έξοδα κίνησης: το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέ- σων μαζικής μεταφοράς (ή συγκοινωνιακών μέσων) ή της κάρτας απεριόριστων διαδρομών, η δαπάνη χιλιομε- τρικής αποζημίωσης λόγω χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή μισθωμένου μεταφορικού μέσου αν επι- τρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχή- ματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, η μίσθωση οχήματος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς και το ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόμενο ποσό για κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας ή ενοικιαζόμενου καταλύματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ημερήσια αποζημίωση: το χρηματικό ποσό, το οποίο καταβάλλεται στον μετακινούμενο για την κάλυψη κυ- ρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη μετακίνηση και πα- ραμονή του εκτός έδρας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που ανα- γνωρίζεται για τη μεταφορά του οικιακού εξοπλισμού, της επίπλωσης, του ρουχισμού και των ατομικών ειδών, πλην του αυτοκινήτου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που κατα- βάλλεται μηνιαίως στον μετακινούμενο στο εξωτερικό, εφόσον η παραμονή του εκεί υπερβαίνει το διάστημα των τριάντα (30) ημερών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Έδρα: το κατάστημα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί ο μετακινούμενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται πλησιέστερα στον τόπο προορισμού ή αν ο μετακινούμε- νος είναι ιδιώτης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Εντός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση μέχρι πενή- ντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινουμένου ή μέχρι είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολο- γίζεται σε χιλιόμετρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Εκτός έδρας μετακίνηση: η μετακίνηση πέραν των πενήντα (50) χιλιομέτρων από την έδρα του μετακινου- μένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για μετα- κινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για μετακίνηση από νησί σε νησί. Αν η μετακίνηση πραγματοποιείται και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική α- πόσταση από την έδρα του μετακινουμένου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Εκτός έδρας ημέρα: κάθε ημέρα μετακίνησης ε- κτός έδρας του μετακινουμένου, ανεξάρτητα εάν διανυ- κτερεύει ή επιστρέφει αυθημερόν. Στις ημέρες εκτός έ- δρας περιλαμβάνεται και η ημέρα επιστροφής, εφόσον αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Διαδοχική μετακίνηση: η μετάβαση διαδοχικά σε περισσότερες από μία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας σε καθεμιά από αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Διανυκτέρευση: η διαμονή του μετακινουμένου, κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας μετακίνησή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Ημιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύμα (μεσημεριανό ή βραδινό)

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Κατοικία : ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια και μόνιμη εγκατάστασή του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαμα τέκνα του μέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους συμπληρωμένου ή μέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου), εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ι- δρύματα ή σε Ι.Ε.Κ. δημόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση σωματικής ή πνευματικής αναπηρίας για άσκηση βιοπο- ριστικού επαγγέλματος με αναπηρία σε ποσοστό τουλά- χιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 2Πεδίο εφαρμογήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στις διατάξεις του παρόντος νόμου υπάγονται οι με- τακινούμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ΄ του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συμπεριλαμβανο- μένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) με νομική προσωπικότητα, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο- διοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού, των νομικών προ- σώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) και των φορέων της πε- ρίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του άρ- θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική αποστολή, για συμμετοχή σε ημερίδες, διημερίδες, συ- νέδρια, σεμινάρια, εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, κα- θώς και οι μετατιθέμενοι, αποσπώμενοι ή τοποθετούμε- νοι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπί- πτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμ- μάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και των Ερευνητικών Κέ- ντρων των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται απο- κλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς ορ- γανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπά- νη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι αρμό- διες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν με τον προσφορότερο και οικονομικότερο τρόπο την κάλυψη των πραγματικών αναγκών μετακίνησης.

Άρθρο 3Ημέρες μετακίνησης εκτός έδραςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο αριθμός των επι- τρεπόμενων κατ’ έτος ημερών εκτός έδρας των μετακι- νούμενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της παρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα με τον κλάδο, την κατη- γορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ει- δικότητας ή σε περίπτωση μετακίνησης εκτός έδρας υπό άλλη ιδιότητα. Με απόφαση του αρμόδιου Συντονιστή Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέματα του α΄ εδαφίου για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώ- του και δεύτερου βαθμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών επιτρέπεται η υπέρβαση του α- νωτάτου ορίου των ημερών εκτός έδρας: α) για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων έκτακτων και απρόβλεπτων γεγονότων όπως είναι οι θεομηνίες, οι πυρκαγιές, οι επιδημίες ή η κήρυξη συγκεκριμένης πε- ριοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως, β) για μετακινήσεις των μηχανικών για τις ανάγκες ε- λέγχου και επίβλεψης μελετών και έργων, των υπαλλή- λων του Υπουργείου Οικονομικών για τις ανάγκες των εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις ανάγκες εφαρμογής σχετικών προγραμμάτων και ελέγ- χων, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τά- ξης και Προστασίας του Πολίτη) και του Σώματος Επιθε- ωρητών Εργασίας, μέχρι τριάντα (30) ημέρες ετησίως και γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, μέχρι εί- κοσι (20) ημέρες ετησίως. Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες και τα συγκεκριμένα υπηρεσιακά καθήκοντα που αφορά η υπέρβαση, καθώς και ο αριθμός ημερών αυτής μέχρι του ανωτέρω αριθμού ημερών. Οι αποφάσεις της παρα- γράφου αυτής εκδίδονται μετά την εξάντληση του ανώ- τατου ορίου και με δυνατότητα αναδρομικής ισχύος δύο (2) μηνών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουρ- γού και του Υπουργού Οικονομικών, μπορεί να καθορίζο- νται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων των παραγράφων 1 και 2 και μέχρι διακόσιες (200) ημέρες συνολικά για τις μετακινή- σεις εκτός έδρας: α) των πληρωμάτων του Ε.Κ.Α.Β., β) των τεχνικών και δημοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) του προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδι- κού Λογαριασμού Γεωργικών Αποζημιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.), και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτό- πιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προκειμένου για τους υπαλλήλους της Επιτροπής Ε- ποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διενέργεια ελέγ- χου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, μέχρι διακό- σιες σαράντα (240) ημέρες συνολικά.

Άρθρο 4Αποφάσεις μετακίνησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους υπαλλήλους και λειτουργούς των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων εκδίδονται από τον αρμόδιο Υπουργό ή τον Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης (πρώην Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης) αντίστοιχα ή το κατά νόμο εξουσιοδοτημένο όργανο. Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις με- τακίνησης εκδίδονται από τους Προέδρους αυτών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτούς όργανο, ενώ για το προ- σωπικό των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δι- καίου και των δημοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις εκ- δίδονται από το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξου- σιοδοτημένο από αυτό όργανο. Οι αποφάσεις μετακίνη- σης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθμού εκδί- δονται από τον Περιφερειάρχη ή από το κατά το νόμο ε- ξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο. Οι αποφάσεις μετα- κίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού εκ- δίδονται από τον Δήμαρχο ή από το κατά το νόμο εξου- σιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αποφάσεις μετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδο- νται από το αρμόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο του φορέα για λογαριασμό του οποίου πραγματοποιείται η μετακίνηση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται με την απα- ραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα και η βεβαίωση δέσμευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογι- στικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι αποφάσεις μετακίνησης εκδίδονται πριν από την ημερομηνία αναχώρησης του μετακινουμένου, περιλαμ- βάνουν απαραίτητα το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητά του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ημερομηνία αναχώ- ρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής, τον αριθμό των ημερών και των διανυκτερεύσεων, την πλήρη και σαφή αιτιολογία της μετακίνησης, τον τόπο και το μέσο αυτής, το ποσό της εκτιμώμενης δαπάνης και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης πίστωσης για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας μετα- κίνησης με προφορική εντολή, παρέχεται και γραπτή έ- γκριση με έκδοση σχετικής απόφασης μετακίνησης, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία επιστροφής του μετακινουμένου στην έδρα του.

Άρθρο 5Θέσεις μετακινουμένωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι μετακινούμενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα με την ιδιότητά τους και το βαθμό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι Με πλοίο και τρένο στην Α΄ θέση με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Α΄θέσης και με αεροπλάνο στην οικονομική θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω : α. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, Συντονιστές Απο- κεντρωμένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραμματείς Α- ποκεντρωμένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήμαρ- χοι δήμων με πληθυσμό άνω των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί Α΄ και Β΄ και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι, Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, Πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Αρχη- γός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελ- ληνικής Αστυνομίας, Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώ- ματος, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τ.Ε.Ι., Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υ- πουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οι- κονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε.), ο Γενικός Διευθυ- ντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.). Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς ε- πίσημα. β. Κατ’ απονομή Πρέσβεις, Σύμβουλοι Πρεσβείας Α΄ ή Β΄ και αντίστοιχοι, Σύμβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπα- γίτες, Σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντί- στοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικα- στηρίων, Αντιπρόεδρος και Νομικοί Σύμβουλοι του Νομι- κού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Νομικοί Σύμβου- λοι της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ε- ξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και Εισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων, Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Ει- σαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., Επικεφα- λής Νομικών Προσώπων του Δημόσιου Τομέα και ΔΕΚΟ- Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμ- βουλοι – Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Γενικοί Γραμματείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγη- τές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισμένων Ερευνητικών Κέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων των βαθμίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επι- θεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι και αντίστοιχοι, Συνταγματάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί Γραμματείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκη- σης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύμβουλοι Δημό- σιων Οργανισμών και Επιχειρήσεων, Προϊστάμενοι των Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυ- πουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπε- ριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύμβουλοι του Α.Σ.Ε.Π., βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέλη ό- λων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυ- τών, μέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Ε- θνικός Συντονιστής για την αντιμετώπιση των Ναρκωτι- κών, Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, Εισαγγελέ- ας κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι, Προϊστάμενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντί- στοιχης μονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύμβουλοι και Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό του άρθρου 33 του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικά γραφεία, Σχολικοί Σύμβουλοι, Σύμβουλοι Α΄ και Β΄ του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων Δήμαρχοι δήμων με πληθυσμό κάτω των τριακοσίων χι- λιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήμαρχοι και Αναπληρω- τές Νομικοί Σύμβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ Με πλοίο και τρένο στη Β΄ θέση και στην οικονομική θέση με αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, με δικαίωμα χρήσης κλινάμαξας Β΄ θέσης μόνο για το εξω- τερικό, οι παρακάτω: Γραμματείς Πρεσβείας Α΄, Β΄, Γ΄ και αντίστοιχοι, Ει- σηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντει- σαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έμμισθοι Πάρε- δροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσω- ποι του Ν.Σ.Κ., Νομικοί Σύμβουλοι ή Δικηγόροι Νομικών Υπηρεσιών Δημοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συμβουλίων και Επιτροπών, Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέ- ρειας, Περιφερειακός Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων, Αντισυ- νταγματάρχες, Ταγματάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί - Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τμηματάρχες και αντίστοι- χοι, επιστημονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάμενοι Υ- πηρεσιών επιπέδου Τμήματος ή ενδιάμεσου επιπέδου μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, Μέλη Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δημό- σιου τομέα, νομικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2, μέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π. Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί μετακινούμενοι.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα μέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις δια- τάξεις του παρόντος, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ί- δια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προ- σώπων της επόμενης παραγράφου δικαιούνται την ίδια θέση με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι μετακινούμενοι για τους λόγους της παραγρά- φου 1 του άρθρου 2, που έχουν βαριά κινητική αναπηρία (παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασμό και αναπηρίες που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετρα- πληγίας) μετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για την ανεμπόδιστη και ασφαλή μετακίνησή τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άρθρο 6Έξοδα κίνησης εντός έδραςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α. Για τους επιμελητές και κλητήρες, β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, παράλληλα με τα κύρια καθήκοντά τους χρέη επιμελητή όταν δεν υπάρχουν επιμελητές, και γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υπο- χρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περι- λαμβάνουν μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των μέσων μαζικής μεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ δύνα- ται, αντί του αντιτίμου των εισιτηρίων, να χορηγείται κάρτα απεριορίστων διαδρομών. Για την αναγνώρισή τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους μηχανι- κούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δημόσιων έρ- γων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύ- ουσα νομοθεσία, β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υπο- χρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών κτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για το σκοπό της μετακίνησης η μεταφορά εξοπλισμού ή υλικών που λόγω βάρους ή όγκου δεν μεταφέρονται με συγκοινω- νιακά μέσα, γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισμού των Περιφερειών της χώρας, όπως χειριστές μηχανημάτων, οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις μετα- κινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους μονά- δας στον τόπο παροχής εργασίας τους με αυθημερόν ε- πιστροφή, και δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεω- ρήσεις, αυτοψίες ή δειγματοληψίες ή συντήρηση σχο- λείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονομικής ή ιατρικής μέριμνας, και μέχρι διακόσια πενήντα (250) χι- λιόμετρα μηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ε- πιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης μετα- φορικού μέσου, ύστερα από έγκριση του αρμόδιου οργά- νου της παρ. 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά και εφόσον βεβαιώνεται αρ- μοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσιακό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές κα- ταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του ο- χήματος σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέσο μαζικής μεταφοράς. Για τα επιπλέον χιλιόμετρα αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Απαραίτητη προϋπόθεση για τις μετακινήσεις, κατά την παρ. 2 είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου προϊσταμένου, για χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης με- ταφορικού μέσου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορι- κό μέσο καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισι- τηρίου του συγκοινωνιακού μέσου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν εί- ναι αναγκαία η μεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βά- ρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επι- τρέπεται, για τα πρόσωπα της παρ. 2, η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί) ή η μί- σθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντί- στοιχο της χρήσης ταξί, που αιτιολογείται στην απόφα- ση μετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζε- ται το ποσό του κόστους μίσθωσης και η χιλιομετρική α- ποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Για τη μετάβαση των μετακινουμένων, που υπάγο- νται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, από την κατοι- κία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν ανα- γνωρίζονται έξοδα μετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοι- κία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της υ- πηρεσίας του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρ- μογή για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύ- νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κλάδου επιμελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται απο- κλειστικά με την επίδοση δικογράφων και στους υπαλλή- λους των Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών, κλάδου επιμελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά με την επίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητι- κής εκτέλεσης. Στους υπαλλήλους αυτούς χορηγούνται πάγια έξοδα κίνησης σε μηνιαία βάση, ποσού πενήντα (50) ευρώ ανά υπάλληλο.

Άρθρο 7Έξοδα κίνησης εκτός έδραςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα αναγνωριζόμενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας πε- ριλαμβάνουν το αντίτιμο των εισιτηρίων όλων των απαι- τούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιούν οι μετακινούμενοι, για τις προβλεπόμενες από τις διατά- ξεις του άρθρου 2 μετακινήσεις, εκτός της έδρας τους ό- σο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι μετακινούμενοι εκτός έδρας, κατά τις προβλεπό- μενες από το άρθρο 2 μετακινήσεις τους, επιτρέπεται να χρησιμοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, ύ- στερα από έγκριση του αρμόδιου οργάνου της παραγρά- φου 1 του άρθρου 4, με προσωπική τους ευθύνη για τυ- χόν ατύχημα ή ζημία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαι- ώνεται αρμοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιμο υπηρεσια- κό όχημα για τις μετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίω- σης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος αυτοκινήτου σε περίπτωση μετακίνησης με θαλάσσιο μέ- σο μαζικής μεταφοράς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η χρησιμοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επι- τρέπεται στις εξής περιπτώσεις: α. Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα. β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για μετακι- νήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Περιφέρειας, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοι- νωνιακά μέσα. γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωμένων Διοική- σεων, για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. δ. Για λοιπές μετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην ε- ντολή διαδοχική μετακίνηση. ε. Για μετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση ε- ντός του νησιού στο οποίο γίνεται η μετακίνηση. Αν δεν χρησιμοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, καταβάλλεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτη- ρίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περι- πτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 3, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοι- νωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν εί- ναι αναγκαία η μεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βά- ρους δεν μεταφέρονται με συγκοινωνιακά μέσα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επι- τρέπεται η χρησιμοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δημό- σιας χρήσης (ταξί) ή η μίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της μίσθωσης αυτής είναι μικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, γεγονός που αιτιολογείται στην εντολή μετακίνησης. Στην τελευ- ταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους μί- σθωσης και η χιλιομετρική αποζημίωση.

Άρθρο 8Χιλιομετρική αποζημίωση

Ανώτατο όριο κατά μήνα χιλιομέτρων Το ύψος της χιλιομετρικής αποζημίωσης για τις μετα- κινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησι- μοποίηση ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθορί- ζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των κατά μήνα χιλιομέτρων, που επιτρέπεται να πραγματο- ποιούν οι μετακινούμενοι με ιδιωτικής χρήσης μεταφορι- κά μέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω ορίου καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο των εισιτηρίων των φθηνότερων μέσων μαζικής μεταφοράς.

Άρθρο 9Μετακινήσεις προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και ΘρησκευμάτωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για μετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προ- σωπικού του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρη- σκευμάτων (Υ.Πο.Παι.Θ.), που μετέχει στην προετοιμα- σία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων, κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η μετακίνηση ε- ντός ή εκτός έδρας, με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέ- σο, με προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά, με έγκριση του αρμόδιου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στους εκπαιδευτικούς που μετακινούνται για τη συ- μπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζε- ται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτι- κής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτη- ρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφο- ράς.

Άρθρο 10Έξοδα ΔιανυκτέρευσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται: α. Όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμέ- νου είναι μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμε- τρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρε- σιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώ- ρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση με- γαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Αν η μετακίνηση λαμβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του μετακι- νούμενου μέχρι τον τόπο προορισμού υπολογίζεται σε χιλιόμετρα. β. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυ- νομική, λιμενική ή αερολιμενική Αρχή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζε- ται ανάλογα με την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του πα- ρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται ως εξής: α. Κατηγορία Ι, μέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις ε- κατό (20%) για διαμονή εντός των ορίων των δήμων Α- θηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζόμενου, ανά κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη ανα- γνωρίζεται μέχρι του οριζόμενου αυτού ποσού. Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της πα- ρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται, παύουν να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή μετακί- νησης, καλύπτει αυτά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 11Ημερήσια αποζημίωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται στο ποσό των σα- ράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου. Ποσά ημερήσιας αποζημίωσης υψηλότερα από αυτό της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπο- νται, παύουν να ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ημερήσια αποζημίωση της προηγούμενης παρα- γράφου καταβάλλεται: Α. Ολόκληρη: α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10. β. Όταν η διανυκτέρευση πραγματοποιείται σε φιλικό σπίτι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10. γ. Όταν οι μετακινούμενοι, κατά την επιστροφή τους, είναι υποχρεωμένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθη- κών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο. δ. Όταν οι μετακινούμενοι διανυκτερεύουν στην ύπαι- θρο. ε. Για την ημέρα επιστροφής, όταν συμπίπτει με την η- μέρα λήξης εργασιών. Β. Κατά το ήμισυ: α. Αν παρέχεται ημιδιατροφή και β. Όταν ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν και η απόσταση του προορισμού από την έδρα του είναι: αα) μεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόμετρα, εφό- σον κινείται με ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνη- το, ή ββ) μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμε- τρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο, ή γγ) μεγαλύ- τερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή α- πό νησί σε νησί. Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις. Δ. Δεν καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση όταν πα- ρέχεται πλήρης διατροφή.

Άρθρο 12Ειδικές περιπτώσεις μετακινήσεων

Δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται α- πό τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να μετακινηθούν εκτός έδρας, ως μάρτυρες ή τεχνικοί σύμβουλοι για υπό- θεση που σχετίζεται με την υπηρεσία τους, θεωρείται ό- τι μετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι’ αυτούς αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλα αντίστοιχη αποζημίωση που χορηγείται από τα Δικαστή- ρια. Οι ημέρες εκτός έδρας του παρόντος άρθρου δεν προ- σμετρούνται στο όριο των ημερών του άρθρου 3.

Άρθρο 13Έξοδα απόσπασηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης: α. Για τους αποσπώμενους με αίτησή τους. β. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι παραμένουν στη θέ- ση που αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής από- σπασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώ- νται σε άλλη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική τους θέση, αναγνωρίζονται: α. Σε περίπτωση αυθημερόν επιστροφής, το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής ή χιλιομετρική αποζημίωση και δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμο- ποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, καθώς και ο ναύλος οχήματος σε μετακινήσεις με θαλάσσιο μέ- σο μεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η μηνιαία δαπάνη της παρούσας παραγράφου δεν μπορεί να υπερβαίνει το πο- σό που προβλέπεται στην επόμενη περίπτωση. β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της από- σπασης για αποστάσεις άνω των εβδομήντα (70) χιλιο- μέτρων ή είκοσι (20) ναυτικών μιλίων για απόσπαση από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή α- πό νησί σε νησί, για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έ- τος, αναγνωρίζονται, πέραν του αντιτίμου του φθηνότε- ρου εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του ή της χιλιομετρικής απο- ζημίωσης και της δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησι- μοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου, κατά την έναρξη και λήξη της απόσπασης και δαπάνη ξενοδο- χείου ή μίσθωσης επιπλωμένης ή μη κατοικίας, μέχρι το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως και μέχρι διά- στημα ενός (1) έτους. Στις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και στελέχω- σης περιφερειακών αερολιμένων κατά τους μήνες Μάιο- Οκτώβριο αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή μίσθω- σης επιπλωμένης ή μη κατοικίας και μέχρι του ποσού των οκτακοσίων (800) ευρώ μηνιαίως. Τα ανωτέρω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. γ. Αν η απόσπαση έχει διάρκεια μεγαλύτερη του ενός (1) έτους, αναγνωρίζεται, πέραν από τα προβλεπόμενα στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, το αντί- τιμο της δαπάνης μεταφοράς οικοσκευής του μετακινου- μένου, που καταβάλλεται με την προσκόμιση φορτωτι- κής ή άλλων επίσημων παραστατικών στοιχείων και μέ- χρι το εκάστοτε βασικό ποσό της παραγράφου 4 του άρ- θρου 14.

Άρθρο 14Έξοδα μετάθεσηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δεν αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης: α. Για τον νεοδιοριζόμενο υπάλληλο ή λειτουργό, για τη μετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο διορισμού του. β. Για τον μετατιθέμενο με αίτησή του. γ. Για τον μετατιθέμενο σε συνέχεια απόσπασής του στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα από- σπασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρ- θρου 13.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για τον μετατιθέμενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τό- πο από αυτόν της μετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα μετάθεσης για τον τόπο της μετάθεσής του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Σε περίπτωση μετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιμο του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων του ιδίου και των μελών της οικογένειάς του, εφόσον τον ακολουθούν, ή η χιλιομετρική αποζημίωση, η δαπάνη διοδίων και ο ναύλος οχήματος σε περίπτωση μετάβα- σης με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο. Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συ- νταξιδεύουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στον μετακινούμενο λόγω μετάθεσης, καταβάλλε- ται, με την προσκόμιση της φορτωτικής ή άλλων επίση- μων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα μεταφοράς οι- κοσκευής, βασικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ για με- τακίνηση μέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα από τον τόπο μετάθεσης. Για απόσταση μεγαλύτερη από ε- κατόν πενήντα (150) χιλιόμετρα προστίθενται εξήντα λε- πτά του ευρώ (0,60 €) ανά χιλιόμετρο. Σε κάθε περίπτω- ση το συνολικό ποσό των εξόδων μεταφοράς οικοσκευ- ής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην περίπτωση μετάθεσης των δύο συζύγων στον ίδιο τόπο, τα έξοδα μετακίνησης των μελών της οικογέ- νειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 4 του παρό- ντος άρθρου, αναγνωρίζονται για τον ένα από τους δύο συζύγους.

Άρθρο 15Δαπάνες μετακίνησης στελεχών των

Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονο- μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Ναυτι- λίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσμίας εν- νέα (9) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κα- θορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβο- λής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και η αποζη- μίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμε- ων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου, ε- ξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τον τρόπο αποζημίωσης των μετακινήσε- ων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση μη έκδοσης του ως άνω προεδρικού διατάγματος, εντός της ανωτέ- ρω προθεσμίας, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του παρό- ντος νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Άρθρο 16Δαπάνες μετακίνησης Επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους μετακινουμένους που υπάγονται στις δια- τάξεις του παρόντος νόμου και μεταβαίνουν με εντολή των αρμόδιων οργάνων του φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 4 , για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική απο- στολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό μέχρι τριάντα (30) ημέρες, αναγνωρίζονται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, για τους ανωτέρω, καθώς επίσης και γι’ αυτούς που το- ποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται, αναγνωρίζο- νται το αντίτιμο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέ- σων και επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής σε ποσοστό επί του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέ- σβη της χώρας όπου υπηρετούν, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση: α. των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονομικών για τους πολιτικούς υπαλλήλους, β. των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Δι- οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, Εξωτερικών και Οικονομικών για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμά- των Ασφαλείας, με εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του άρθρου 18.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής του ανωτέρω επιδόματος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει τοποθετηθεί, μετατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό ή έ- χει μεταβεί για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών και με- τακινείται με ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαίδευση από την έδρα του στην ίδια ή άλλη χώ- ρα του εξωτερικού, αναγνωρίζονται, πέραν του επιδόμα- τος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2, το αντίτι- μο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών μέσων καθώς και δαπάνες διανυκτέρευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 3. Οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται εφόσον δεν καλύπτονται από άλλο φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι μετακινούμενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό και αντίστροφα, καθώς και οι μετακινούμενοι εντός της ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, μπορούν να χρησι- μοποιούν ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, με έγκριση του αρμόδιου οργάνου και με προσωπική τους ευθύνη για τυχόν ατύχημα ή ζημιά. Στην περίπτωση αυτή κατα- βάλλεται η χιλιομετρική αποζημίωση του άρθρου 8. Η α- ποζημίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά το αντίτιμο του αεροπορικού εισιτηρίου και, αν η διαδρο- μή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού μέσου. Όταν η μετακίνηση γίνεται με άλλο μέσο, εκτός αεροπορικού ή ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του μεταφορικού μέσου, του οποίου έγινε χρήση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το ποσό του επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται μει- ωμένο, κατά περίπτωση, ως εξής: α. κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν παρέχεται δω- ρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον που ανήκει ο μετακινούμενος, β. κατά πενήντα τοις εκατό (50%), αν παρέχεται δωρε- άν διανυκτέρευση και ημιδιατροφή από άλλο φορέα, γ. κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%), αν παρέχεται δω- ρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από άλλο φο- ρέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το ανωτέρω επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής περικό- πτεται κατά το ποσό της αποζημίωσης ή αμοιβής που κα- ταβάλλεται από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή πηγή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Δεν καταβάλλεται επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής αν προβλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία με ειδική διάταξη νόμου που διατηρείται σύμφωνα με το άρθρο 26.

Άρθρο 17Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται σε ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσ- σονται οι μετακινούμενοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 και την κατάταξη των χωρών σύμφωνα με το Παράρτημα 1 που επισυνάπτεται στον παρόντα νόμο και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του, ως εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ Α Β Γ α. Κατηγορία Ι : 100 € 80 € 60 € β. Κατηγορία ΙΙ : 80 € 60 € 50 €

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η καθοριζόμενη με τις διατάξεις του παρόντος άρ- θρου ημερήσια αποζημίωση μπορεί να αναπροσαρμόζε- ται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με όμοια α- πόφαση μπορεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη των χωρών του Παραρτήματος 1.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καταβάλλεται ως εξής: Α. Ολόκληρη: α. Για την ημέρα μετάβασης, καθώς και την ημέρα επι- στροφής μόνο όταν αυτή συμπίπτει με την ημέρα λήξης εργασιών. β. Για κάθε ημέρα παραμονής και διανυκτέρευσης στη χώρα μετάβασης. Β. Μειωμένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%): α. Όταν πραγματοποιείται μετακίνηση των υπηρετού- ντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή με ειδική αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξω- τερικού με αυθημερόν επάνοδο στην έδρα τους. β. Σε περίπτωση αυθημερόν μετάβασης και επιστρο- φής από την Ελλάδα στο εξωτερικό. γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ημιδιατροφή. Γ. Μειωμένη κατά εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%), σε περίπτωση μετακίνησης με πληρωμένα ή καλυμμένα όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης. Δ. Σε περίπτωση καταβολής μέρους της αποζημίωσης αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό μέχρι τη συ- μπλήρωση του ποσού της αποζημίωσης της παραγράφου 1. Ε. Δεν παρέχεται ημερήσια αποζημίωση για την ημέρα επιστροφής.

Άρθρο 18Ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για το προσωπικό αρμοδιότητας του Υπουργείου Ε- θνικής Άμυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζημίωση και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η ημερήσια αποζημίωση του άρθρου 17 καταβάλλε- ται στο στρατιωτικό προσωπικό που μεταβαίνει για στρα- τιωτικές αποστολές, ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες, αυξημένη κατά ποσοστό μέχρι πενήντα τοις εκατό (50%). Το πρόσθετο αυτό ποσοστό καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομι- κών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολε- μικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προ- σωπικό που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ημέρες πα- ραμονής του πλοίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, ανεξάρ- τητα εάν του παρέχεται κατάλυμα στην ξηρά, καταβάλ- λεται ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού καθοριζόμενη κατ’ αποκοπή σε ευρώ, ανάλογα με το βαθμό, ως εξής: ΒΑΘΜΟΣ α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι Υποναύαρχος και αντίστοιχοι Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι Πλοίαρχος και αντίστοιχοι ογδόντα (80) ευρώ β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες Σύμβουλοι εβδομήντα (70) ευρώ γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι - Τμηματάρχης εξήντα (60) ευρώ δ. Υποπλοίαρχος και αντίστοιχοι πενήντα (50) ευρώ ε. Ανθυποπλοίαρχος και αντίστοιχοι- Λοιπό προσωπικό, Σημαιοφόρος σαράντα (40) ευρώ στ. Σ.Ε.Α. Ανθυπασπιστής Ναύτης Δόκιμος τριάντα πέντε (35) ευρώ ζ. Υπαξιωματικοί Μαθητές είκοσι πέντε (25) ευρώ η. Οπλίτες (Ν/δίοποι) είκοσι (20) ευρώ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεμικού Ναυτικού, κατά τις ημέρες παραμονής του υποβρυχίου σε λιμάνια της αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που δια- νυκτερεύουν εκτός των πολεμικών πλοίων για υπηρεσια- κούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυμα, η αποζη- μίωση της προηγούμενης παραγράφου καταβάλλεται στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται έξοδα διανυκτέρευσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολε- μικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, που συμμετέχουν με οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχει- ρήσεις, οι οποίες καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουρ- γού Εθνικής Άμυνας καταβάλλεται η αποζημίωση της παραγράφου 3 στο διπλάσιο για τις ημέρες παραμονής τους εκτός των ελληνικών θαλασσών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Τα παραπάνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονο- μικών.

Άρθρο 19Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικούΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνω- ρίζεται, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εντάσσε- ται ο μετακινούμενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως ε- ξής: α. Κατηγορία Ι, μέχρι διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά διανυκτέρευση. β. Κατηγορία ΙΙ, μέχρι εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά διανυκτέρευση. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανω- τέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυμα κόστους υψηλότερου του οριζομένου, ανά κατηγορία, στην πα- ρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται μέχρι του οριζομένου αυτού ποσού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαμένουν στο ίδιο ξενοδοχείο με το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 20Έξοδα μετάθεσης-τοποθέτησης- απόσπασης στο εξωτερικόΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους μετακινούμενους πολιτικούς και στρατιω- τικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω μετάθεσης ή τοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξω- τερικό ή από μια πόλη Χώρας του εξωτερικού σε άλλη πόλη της ίδιας ή άλλης Χώρας, καθώς και για όσους α- ποστέλλονται για υπηρεσία ή με ειδική αποστολή ή εκ- παίδευση, αναγνωρίζονται, πέραν από τις δαπάνες μετα- κίνησης και το επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής του άρ- θρου 16: α. Τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, εφόσον η παραμονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. β. Έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα ο- ριζόμενα στο άρθρο 21, εφόσον η παραμονή του μετακι- νούμενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους. γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παρα- μονή του μετακινουμένου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών. Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που το- ποθετούνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και στους απευθείας διοριζόμενους πρέσβεις, τα εν λόγω έ- ξοδα αντιστοιχούν σε ένα μηνιαίο επίδομα υπηρεσίας αλλοδαπής με πλήρεις τις προβλεπόμενες προσαυξή- σεις, καθώς και στο σύνολο των μηνιαίων αποδοχών ε- σωτερικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι προβλεπόμενες δαπάνες μετακίνησης και τα έξο- δα μεταφοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και στην περίπτω- ση επιστροφής από το εξωτερικό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρε- σία ή με ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής τους, κατόπιν αιτήσεως ή με υπαιτιότητά τους, προ της συμπληρώσεως τριμήνου, τα έξοδα κίνησης των μελών της οικογένειάς τους, καθώς και τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Αν τα μέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συ- νταξιδέψουν με αυτόν, το αντίτιμο των εισιτηρίων τους βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά μετακινούνται πριν την ημερομηνία μετακίνησης του υπαλλήλου ή πριν από τη συμπλήρωση εξαμήνου από την ημερομηνία που μετακινήθηκε ο υπάλληλος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, καθώς και έξοδα κί- νησης επιστροφής των μελών της οικογένειας υπαλλή- λου ή λειτουργού που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνω- ρίζονται σε βάρος του οικείου φορέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στους μετακινουμένους με ιδιωτικής χρήσης μετα- φορικό μέσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ή τμή- μα αυτής, καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτη- ρίου της αντίστοιχης διαδρομής της θέσης που δικαιού- νται να ταξιδεύουν. Επιπλέον καταβάλλεται το μισό της αξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από έ- να μέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε η αξία όταν συνοδεύονται από περισσότερα του ενός μέλη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Προκειμένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υ- πάλληλοι και τοποθετούνται, μετατίθενται ή αποσπώνται στην ίδια πόλη, τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονται σε εκείνον που έχει μεγαλύτερο ύψος αποδοχών.

Άρθρο 21Έξοδα μεταφοράς οικοσκευήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής, της παραγράφου 1β του άρθρου 20, υπολογίζονται επί των εξόδων εγκα- τάστασης του ίδιου άρθρου, ως εξής: α. για άγαμους λειτουργούς ή υπαλλήλους σε ποσο- στό εξήντα τοις εκατό (60%), β. για έγγαμους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), γ. για έγγαμους με τέκνα που συνοικούν με αυτόν σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε- σία σε κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος, Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο), Μέσης Ανατολής και Αραβικής Χερσονήσου (Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβα- νος, Ισραήλ, Η.Α.Ε., Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ, Υεμένη) τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1, β. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε- σία στην Αμερικανική ήπειρο (Η.Π.Α., Καναδάς, χώρες κεντρικής και νότιας Αμερικής) και λοιπή Ασία, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1 προσαυξημένα κατά είκοσι τοις εκατό (20%), γ. για μεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε- σία προς Ωκεανία και υπόλοιπο Αφρικής, καθώς και για μεταθέσεις μεταξύ ηπείρων, πλην Ευρώπης, τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1 προσαυξη- μένα κατά τριάντα τοις εκατό (30%), δ. τα ανωτέρω κατ’ αποκοπή χρηματικά ποσά καλύ- πτουν τη δαπάνη μεταφοράς οικοσκευής των υπαλλή- λων στην περίπτωση που τους παρέχεται ή ενοικιάζουν μη επιπλωμένη κατοικία. Εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται μερικώς επιπλωμένη κατοικία, τα ανωτέρω ποσά μειώνο- νται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), ενώ εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται πλήρως επιπλωμένη κατοικία τα ανωτέρω ποσά μειώνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τα έξοδα μεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζο- νται, εάν η μεταφορά πραγματοποιηθεί, το αργότερο μέ- σα σε έξι (6) μήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση του μετακινουμένου και προκειμένου περί απολυο- μένων ή παραιτουμένων, από την παράδοση υπηρεσίας. Τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται και στην ανάγκη επι- στροφής στην Ελλάδα της οικοσκευής υπαλλήλων λόγω απρόβλεπτων πολιτικών ή πολεμικών εξελίξεων ή θεο- μηνιών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η ίδια προθεσμία ισχύει και για τα έξοδα μεταφοράς οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερι- κό.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε περίπτωση μετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ή λειτουργών στην ίδια πόλη, τα έξοδα μεταφοράς οικο- σκευής αναγνωρίζονται μόνο στον ένα σύζυγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
Άρθρο 22Μετακίνηση Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα έξοδα κίνησης και διαμονής που προκαλούνται λόγω των μετακινήσεων του Προέδρου της Δημοκρα- τίας, των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών για υπηρεσιακούς λόγους, αναγνωρίζονται απολογιστι- κά, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα παραστατικά. Η η- μερήσια αποζημίωση για μετακινήσεις στο εσωτερικό καθορίζεται για όλους τους ανωτέρω στο ποσό των σα- ράντα (40) ευρώ, ενώ για μετακινήσεις στο εξωτερικό καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τα θέματα μετακινήσεων του Προέδρου και Αντι- προέδρων της Βουλής, καθώς και των βουλευτών ρυθμί- ζονται από τον Κανονισμό της Βουλής.

Άρθρο 23Ειδικές ρυθμίσεις - Λογιστικές διατάξεις - ΔικαιολογητικάΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τους ιδιώτες, που, κατ’ εφαρμογή ειδικών διατά- ξεων, καλούνται από το εξωτερικό προκειμένου να πα- ράσχουν υπηρεσίες σε φορέα της παραγράφου 1 του άρθρου 2, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ημερήσια α- ποζημίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξω- τερικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και ει- δικότερα της κατηγορίας Ι της περίπτωσης α΄της παρα- γράφου 1 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει καθορισθεί άλ- λου είδους αποζημίωση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι αναγνωριζόμενες με τον παρόντα νόμο δαπάνες μετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισμό του φορέα που εντέλλεται τη μετακίνηση. Ειδικότερα, βαρύνουν το προϋπολογισμό του οικονομικού έτους κατά τη διάρκεια του οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηματικά εντάλματα, ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετακινήσεις. Δαπάνες μετακίνη- σης, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η πληρωμή τους, δύναται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του επόμε- νου οικονομικού έτους, με την προϋπόθεση ότι είχαν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισμό του έτους, κατά το οποίο πραγματοποιήθηκαν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζο- νται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων από τον παρό- ντα νόμο δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα χρηματικά εντάλματα, που εκδίδονται για την πληρωμή των δαπανών μετακινούμενων στο εξωτερικό του παρόντος, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δη- μοσίου, ασφαλιστικών ταμείων ή τρίτων με την επιφύλα- ξη της περίπτωσης α΄ του άρθρου 26 του παρόντος και του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2685/1999.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουρ- γικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, τα σχετικά θέματα εξακολουθούν να ρυθ- μίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντί- κεινται στις διατάξεις του.

Άρθρο 24Μη μισθολογικές παροχέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η δαπάνη των μη μισθολογικών παροχών των υπαλ- λήλων των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά στους συντασσόμενους προϋπολογισμούς των φορέων ανά είδος παροχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε συλλογική σύμβαση, που αφορά στη χορή- γηση μη μισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως πα- ράρτημα και αναπόσπαστο μέρος αυτής, μελέτη με τον αριθμό των εργαζομένων που αφορά η παροχή, την προ- καλούμενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψής , η ο- ποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψη το εγκεκριμένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσμο Πλαί- σιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείται ανάλογα με τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υ- παλλήλου ή λειτουργού, προκειμένου να καλυφθεί η υ- πηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φο- ρέα ή της υπηρεσίας με επιβάρυνση του υπαλλήλου ή λειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω πο- σού. Το ύψος του ποσού του προηγουμένου εδαφίου κα- θορίζεται με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξου- σιοδοτημένου από αυτόν οργάνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας, προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και μόνο σε είδος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συμβόλαια ή Προγράμματα Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης των ερ- γαζομένων, καθώς και σε μειωμένα εισιτήρια, δωρεάν Κάρτες Διαδρομών καταργούνται.

Άρθρο 25Χορήγηση δαπανών διαμονής

Η καταβολή που προβλέπεται στην 6701/27.12.1994 (Α΄ 234) απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, όπως ε- κάστοτε τροποποιείται και ισχύει, εφαρμόζεται και για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς που δεν έ- χουν τη βουλευτική ιδιότητα. Με απόφαση του Υπουρ- γού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου Υ- πουργείου. Η ως άνω διάταξη ισχύει από 1.2.2015.

Άρθρο 26Διατηρούμενες διατάξεις

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις: α. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23), β. του άρθρου 155 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), γ. του άρθρου 184 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), δ. του άρθρου 23 του ν. 4027/2011(Α΄ 233) και οι υ- πουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατόπιν εξου- σιοδότησης.

Άρθρο 27Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταρ- γούνται τα άρθρα 1 έως 24 και 32 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διά- ταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόμου αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που διέπονται από αυ- τόν, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις.

Άρθρο 28Έναρξη ισχύος Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από 1.1.2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ ΑΥΣΤΡΙΑ ΒΕΛΓΙΟ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΑΝΙΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΑΠΩΝΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ ΙΣΛΑΝΔΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΣΡΑΗΛ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΡ ΚΟΥΒΕΙΤ ΚΡΟΑΤΙΑ ΚΥΠΡΟΣ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ ΜΑΛΤΑ ΜΟΝΑΚΟ ΜΠΑΧΡΕΙΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ ΟΛΛΑΝΔΙΑ ΠΟΛΩΝΙΑ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ ΡΩΣΙΑ ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΣΛΟΒΕΝΙΑ ΣΟΥΗΔΙΑ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄ ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ ΑΙΓΥΠΤΟΣ ΑΪΤΗ ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ ΑΝΔΟΡΑ ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ ΑΡΜΕΝΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟ ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ ΓΚΑΜΠΟΝ ΓΚΑΝΑ ΓΚΟΥΑΜ ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ ΓΡΕΝΑΔΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ ΔΟΜΙΝΙΚΑ ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ ΕΣΘΟΝΙΑ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ ΙΟΡΔΑΝΙΑ ΙΡΑΚ ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΕΝΥΑ ΚΙΝΑ ΚΙΡΓΙΖΙΑ ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ ΚΟΥΒΑ ΛΕΤΟΝΙΑ ΛΙΒΑΝΟΣ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ ΜΑΛΙ ΜΑΡΟΚΟ ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ ΜΕΞΙΚΟ ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ ΜΟΓΓΟΛΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ ΜΠΑΧΑΜΕΣ ΜΠΡΟΥΝΕΪ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ ΟΜΑΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ ΠΕΡΟΥ ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ ΡΕΫΝΙΟΝ ΡΟΥΑΝΤΑ ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ ΣΕΝΕΓΑΛΗ ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ ΤΑΫΛΑΝΔΗ ΤΖΑΜΑΪΚΑ ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ ΤΟΓΚΟ ΤΟΥΡΚΙΑ ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ ΤΣΑΝΤ ΤΣΕΧΙΑ ΤΥΝΗΣΙΑ ΥΕΜΕΝΗ ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ ΧΙΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄ ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑ ΑΛΒΑΝΙΑ ΑΛΓΕΡΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ ΑΝΓΚΟΛΑ ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ ΑΡΟΥΜΠΑ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΒΙΕΤΝΑΜ ΒΟΛΙΒΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΜΠΙΑ ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ ΓΟΥΙΑΝΑ ΓΟΥΙΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ ΕΚΟΥΑΔΟΡ ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΕΡΥΘΡΑΙΑ ΖΑΜΠΙΑ ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ ΙΝΔΙΑ ΙΡΑΝ ΚΑΜΕΡΟΥΝ ΚΑΜΠΟΤΖΗ ΚΟΛΟΜΒΙΑ ΚΟΜΟΡΕΣ ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ ΛΑΟΣ ΛΕΣΟΤΟ ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ ΛΙΒΕΡΙΑ ΛΙΒΥΗ ΜΑΓΙΟΤ ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ ΜΑΚΑΟΥ ΜΑΛΑΙΣΙΑ ΜΑΛΑΟΥΙ ΜΑΛΔΙΒΕΣ ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ ΜΙΑΝΜΑΡ ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ ΜΟΛΔΑΒΙΑ ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ ΜΠΕΛΙΖ ΜΠΕΝΙΝ ΜΠΟΝΑΙΡ ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ ΜΠΟΥΤΑΝ ΝΑΜΙΜΠΙΑ ΝΑΟΥΡΟΥ ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ ΝΕΠΑΛ ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ ΝΙΓΗΡΑΣ ΝΙΓΗΡΙΑ ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ ΝΙΟΥΕ ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ ΟΥΓΚΑΝΤΑ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΟΝΔΟΥΡΑ ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ Π.Γ.Δ.Μ. ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΠΑΛΑΟΥ ΠΑΝΑΜΑΣ ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΣΑΜΟΑ ΣΕΡΒΙΑ ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ ΣΟΜΑΛΙΑ ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ ΣΟΥΔΑΝ ΣΟΥΡΙΝΑΜ ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ ΣΥΡΙΑ ΤΑΪΒΑΝ ΤΑΝΖΑΝΙΑ ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΪΚΟΣ ΤΟΚΕΛΑΟΥ ΤΟΝΓΚΑ ΤΟΥΒΑΛΟΥ ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ ΦΙΤΖΙ ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4270/2014 (Α΄143)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄16) κα- ταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) α- ντικαθίσταται ως εξής: «3. Ο Υπουργός Οικονομικών ενεργοποιεί το διορθωτι- κό μηχανισμό, με βάση τα κριτήρια για σημαντικές απο- κλίσεις από το δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, που ορίζονται στην παράγρα- φο 3 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/1997, λαμ- βάνοντας υπόψη τη σχετική γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ο διορθωτικός μηχανισμός δύναται να μην ενεργοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρά- γραφο 2. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονομικών δεν ακολουθήσει τη γνώμη του Δημοσιονομικού Συμβου- λίου για ενεργοποίηση του διορθωτικού μηχανισμού, ο Υπουργός γνωστοποιεί τους λόγους σε μια σχετική α- νοιχτή επιστολή προς τη Βουλή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4270/2014 αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός μηχανισμός του άρθρου 38, ο Υπουργός Οικονομικών, εντός δύο (2) μη- νών από την ενεργοποίηση αυτού, καταρτίζει σχέδιο διορθωτικών ενεργειών, το οποίο υποβάλλει στη Βουλή προς ψήφιση, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμ- βουλίου. Μια εβδομάδα πριν την υποβολή στη Βουλή, το σχέδιο διορθωτικών ενεργειών υποβάλλεται στο Δημο- σιονομικό Συμβούλιο και η γνώμη του επ' αυτού συνο- δεύει το σχέδιο που υποβάλλεται στη Βουλή. Το σχέδιο αυτό: α. Καθορίζει τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας πρέπει να διορθωθούν οι αποκλίσεις. β. Καθορίζει ετήσιους στόχους δημοσιονομικών δει- κτών που πρέπει να επιτευχθούν προκειμένου να διορ- θωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι μεγαλύ- τερες αποκλίσεις από το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από την πορεία προσαρμογής προς αυτόν, οδη- γούν σε μεγαλύτερες διορθώσεις. γ. Καθορίζει την έκταση και το περιεχόμενο των πα- ρεμβάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει να ληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς και τους υποτομείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφο- ρούν. Η ανάλυση των παρεμβάσεων γίνεται μετά από γνωμοδότηση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου και κάθε παρέμβαση πρέπει να κοστολογείται. Στις παρεμβάσεις δίνεται προτεραιότητα στις περικοπές δαπανών (με εξαί- ρεση τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους). Στη γνώμη του, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, το Δημοσιο- νομικό Συμβούλιο αξιολογεί κατά πόσο η αναλογία των περικοπών των δαπανών είναι η ενδεδειγμένη και κατά πόσο αυτές είναι ρεαλιστικές και επαρκείς. Το Δημοσιο- νομικό Συμβούλιο δύναται να προτείνει διαφορετικές παρεμβάσεις και στην περίπτωση αυτή το Συμβούλιο έ- χει την επιλογή να παρουσιάσει τις απόψεις του στη Βουλή.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 41 του ν. 4270/2014 α- ντικαθίσταται ως εξής: « Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραμμα μακροοικονο- μικής προσαρμογής, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κανο- νισμού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου γίνεται βάσει όσων ορίζει το ως ά- νω άρθρο 7 και με το ρυθμιστικό πλαίσιο που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συμφωνία με τους θεσμούς που εμπλέκονται στην παρακολούθηση του προγράμματος.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 αντικαθίστα- ται ως εξής: «2. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη σημαντικών, άμεσων, αναπόφευκτων και ε- πειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού ή των συμπληρωματικών προϋπολογι- σμών. Το αποθεματικό πρέπει να χρησιμοποιείται κατά προτεραιότητα στην περίπτωση που προτείνονται πα- ρεμβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 39.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑ- ΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: 1. Η υπ’ αριθ. 1849/31.1.1961 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Βιομηχανίας, Εμπορίου, Οικονομικών, Κοινωνι- κής Πρόνοιας «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυ- τών» (Β΄ 58). 2. Η υπ’ αριθ. 1554/18.9.1966 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Υγιεινής και Εμπορίου «Περί των όρων ούς δέ- ον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων εμφιαλώσεως αυτών» (Β΄ 645). 3. Η υπ’ αριθ. 9872/1242/17.3.1966 απόφαση του Υ- πουργού των Οικονομικών «Περί των όρων διατυπώσε- ων και περιορισμών καθ’ ους επιτρέπεται η παραγωγή και διάθεσις του συμπεπυκνωμένου γλεύκους χλωράς σταφίδος ελευθέρου εμπορίου ή χλωρών σταφυλών» (Β΄219). 4. Η υπ’ αριθ. 11787/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδει- ας λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρα- σκευή συμπυκνωμένου γλεύκους» ( Β΄1484). 5. Η υπ’ αριθ. 11788/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδει- ας λειτουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρω- ματισμένων οίνων» (Β΄1484).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η υπ’ αριθ. 54/2012/20.4.2012 Απόφαση του Αν. Υ- πουργού Οικονομικών «Ειδικοί όροι λειτουργίας εμφια- λωτηρίων οίνων και αρωματισμένων οίνων» (Β΄1339).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και διά- θεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οί- νου» (Β΄159).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η υπ’ αριθ. 27030/4292/16.6.1971 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί συ- μπληρώσεως της υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριού- χου) αφρώδους οίνου» (Β΄528).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η υπ’ αριθ. 16526/3951/23.8.1975 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου «Περί συ- μπληρώσεως της υπ. αριθμ. 26650/13.5.1957 αποφάσε- ως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπε- ται η παρασκευή και η διάθεσις φυσικού και τεχνητού (α- εριούχου) αφρώδους οίνου»» (Β΄1074).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η υπ. αριθ. 11789/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ- πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών «Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης ειδι- κής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τε- χνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (Β΄1484). ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - ΤΡΟΠΟ- ΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδά- φιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις παρα- γράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄ 51) καταργούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρί- ου 2015 και μετά. 2. Η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθη- καν στο φορολογικό έτος 2014. 3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται το άρθρο 18 του ν. 4321/2015 (Α΄32). Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 50 του ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ως εξής: «6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξε- ων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τμηματικής κα- ταβολής ληξιπρόθεσμων βεβαιωμένων οφειλών και κάθε άλλης ισχύουσας νομοθετικής ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών: α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συμβιβα- σμού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν μει- ώνεται ο προβλεπόμενος πρόσθετος φόρος, β) οι οφειλές που βεβαιώνονται με τις πράξεις του πα- ρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκό- λυνση ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών.» 4. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 30 του ν. 4507/1966. 5. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρ- θρου 3 του ν.δ. 4359/1964 όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 1 του ν.δ. 1085/1971 και τη διάταξη του άρθρου 1, του ν. 79/1974. 6. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 682/1977 (Α΄244) τροποποιείται ως εξής: «1. Για την ίδρυση, λειτουργία και μεταφορά Ιδιωτικών Σχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσε- ων κατά των πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων πειθαρχικών κυρώσεων, για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καθώς και για τις εξετάσεις των μαθητών στα Ιδιωτικά Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλους σπουδών από αυτά, καταβάλλονται παράβολα, εξέτα- στρα και εκπαιδευτικά Τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Τα εδάφια α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του ως άνω άρθρου, καθώς και οι κανονιστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατ’ εξου- σιοδότησή τους καταργούνται.» 7. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 645/1970 και του άρθρου 11 του ν. 2042/1992 (Α΄75). 8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του ν. 1731/1987, 38 του ν. 3220/2004 και 5 του ν. 3905/2010. 9. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 60 του ν. 2214/1994 (Α΄75). Καταβληθέντα ποσά δεν αναζητού- νται. 10. Καταργείται η διάταξη της ΠΥΣ 1108/21.12.1948 (Α΄ 322), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 1 του άρ- θρου 16 του ν. 1620/1951 (Α΄2), καθώς επίσης και η διά- ταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.δ. 572/1970 (Α΄125).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του ν. δ. 671/1948.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Καταργείται η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10, του ν. 2932/2001.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του β.δ. 24.9/20.10.1958 (Α΄171), καθώς επίσης και η διάταξη του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 (Α΄246).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Ο επιβαλλόμενος δυνάμει της διάταξης του άρ- θρου 39 του β.δ. 24/9/1958 φόρος 3% υπέρ Δήμων και κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουμένου στο εσωτερι- κό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του Δημοσίου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκε με τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1571/1985 και 19 του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υ- πέρ του καταργηθέντος με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 3637/2008 ειδικού λογαριασμού με την επωνυμία «Λο- γαριασμός Χρηματοδότησης Εταιριών Εμπορίας Πετρε- λαιοειδών για Μεταφορές Καυσίμων στις προβληματικές περιοχές της χώρας» διατίθενται για την κάλυψη δαπα- νών του Ελληνικού Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Εφεξής μέσω του λογαριασμού του ν.128/1975 και με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα επιδοτού- νται αποκλειστικά οι πληγέντες από φυσικές καταστρο- φές και από τρομοκρατικές πράξεις, όπως αυτοί ορίζο- νται από τις κείμενες διατάξεις. Δεν θίγονται από τις διατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε εφαρμογή των ήδη εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Το άρθρο 6 του ν. 328/1976 καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Το άρθρο 1 του ν. 1963/1991 (Α΄138) αντικαθίστα- ται ως εξής: «Άρθρο 1 Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Υγείας καθορίζονται οι προ- ϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικά με τη χορήγηση άδειας ιδρύσεως φαρμακείου.» ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ- ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4152/2013 (Α΄107), 4305/2014 (A΄237) ΚΑΙ 4321/2015 (Α΄32) 1.α. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρ- θρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, η παράγρα- φος 7 αναριθμείται σε 9 και προστίθενται παράγραφοι 7 και 8 ως ακολούθως: «7. Η εφαρμογή των εδαφίων ββ΄ και γγ΄ της περί- πτωσης 2, όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις βεβαί- ωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης ασφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονισμού αναστέλλεται για χρο- νικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρό- ντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθεί- σες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν. 8. Το ποσόν της κύριας οφειλής που υπάγεται στην πα- ρούσα ρύθμιση επιβαρύνεται από το μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση με επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο αναχρηματοδότη- σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, προσαυξημένο πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Για τις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζό- μενα στο προηγούμενο εδάφιο για τον υπολειπόμενο α- ριθμό των ανεξόφλητων δόσεων.» β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 6 της υποπαράγραφου ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013, καταργείται. 2. Τα χρηματικά όρια που καθορίζονται κάθε φορά για την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δημοσί- ου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ισχύουν και για την ανα- γκαστική είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών οφειλών, από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το ΚΕΑΟ. 3. Στο άρθρο 54 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προ- στίθενται νέοι παράγραφοι 20 και 21 ως ακολούθως: «20. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε- ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονά- δων, ετησίως υπολογισμένο. Η παράγραφος αυτή εφαρ- μόζεται στις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην πα- ρούσα ρύθμιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθ- μισης. 21. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα οπο- τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης, και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθμισης, ε- άν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμ- φωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χο- ρηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο- ποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.» 4. Στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, η πα- ράγραφος 17 αναριθμείται σε 19 και προστίθενται νέοι παράγραφοι 17 και 18 ως ακολούθως: «17. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην παρούσα ρύθμιση, μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται με επιτόκιο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε- ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων μονά- δων, ετησίως υπολογισμένο. Για ύψος κύριας οφειλής έ- ως 5.000 ευρώ η οφειλή απαλλάσσεται από την προσαύ- ξηση του επιτοκίου εφόσον ο οφειλέτης προσκομίσει ε- ντός διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος στοιχεία, με τα οποία τεκμηριώνεται σωρευτικά ότι: α) είναι φυσικό πρόσωπο, β) η υπαγόμενη στη ρύθμιση κύρια οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφει- λέτη και γ) η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α- ντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ. Η παράγραφος αυτή εφαρμόζεται στις οφειλές που έ- χουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθμιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης. 18. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια όργανα οπο- τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθμισης, και μετά τη συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν σε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθμισης, ε- άν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμ- φωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χο- ρηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι- νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο- ποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 4334 /2015 (Α΄80) 1. Η παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) α- ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «27.α Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από τους Οργανισμούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης, αρ- χίζει από την 1.7.2015 και εφεξής, λαμβάνουν μόνον το ποσό της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων κα- ταστατικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προβλεπόμενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανι- κό) ποσό αυτό. Μετά από τη συμπλήρωση του 67ου έ- τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλεπόμενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον (οργανικό) ποσό είναι μεγαλύτερο του κατώ- τατου ορίου καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.» β. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 3863/2010 (Α΄115) τροποποιείται ως ακολούθως: «1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλι- ση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 και η συνταξιοδότησή τους λόγω γηρτος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015 δικαιούντα.» 2. Η παρ. 28 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (A΄80) α- ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Από 1.9.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται α- πό τις διατάξεις της νομοθεσίας του και τη γενικότερη νομοθεσία, ως ισχύουν: α) οι Τομείς του Κλάδου Επικου- ρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., β) o Kλάδος Επι- κουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., γ) ο Τoμέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποι- ών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευ- θέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., δ) ο Τoμέας Επι- κουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε- λευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε., ε) ο Τομέας Επι- κουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημο- σίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., στ) ο Τομέας Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., ζ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγό- ρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α., η) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτη- τών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επι- κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., θ) ο Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., ι) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ., ια) το Ταμείο Επικουρι- κής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυ- τικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.). Η ένταξη στο ΕΤΕΑ πραγματοποιείται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έως και 48 του ν. 4052/2012 (Α΄41), ως ισχύουν, εξαιρουμέ- νων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόμου αυτού. Το ΕΤΕΑ εξακολουθεί να λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α- σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κά- θε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρού- σας. Ειδικά για το προσωπικό του Τομέα Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α- νασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του ΤΕΑΠΑΣΑ που εξυπηρετούν τον κλάδο επικουρικής Α- σφάλισης, διατίθενται με κοινή απόφαση των αρμόδιων Υπουργών στο ΕΤΕΑ. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. Οι παράγραφοι 30 και 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) αναριθμού- νται σε 29 και 30 αντίστοιχα. 3. Η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Μέχρι την 31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισμών κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπο- νται από τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρούνται στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.» 4. Η παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4331/2015 (Α΄69) κα- ταργείται. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ Η- ΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ- ΣΗΣ 1.α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισμέ- νων, των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπερι- λαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες ασφάλι- σης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 4.500 ημέρες ή 15 έ- τη ασφάλισης), με την επιφύλαξη των διατάξεων της πα- ραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α΄115). β) Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύ- νταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατά- ξεις των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπερι- λαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με 4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφά- λισης. 2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισμένων των Οργανι- σμών Κοινωνικής Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλή- ρους ή μειωμένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 στα προβλεπόμενα από τις ανωτέρω παρα- γράφους 1α και 1β, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 ( Α΄115), σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού. β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού νομοθεσία δεν προβλέπε- ται όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση, σύμφωνα με τους κατωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δη- μοσίευση του νόμου αυτού με όριο ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση δικαιώματος προβλέπεται με τη συ- μπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με όριο ηλικίας το 55ο έτος. 3. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με προϋποθέ- σεις μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται, πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόμενου από την ισχύ- ουσα νομοθεσία ποσοστού μείωσης της σύνταξης, επι- πλέον ποσοστό μείωσης 10% και τούτο μέχρι τη συ- μπλήρωση του διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύμφωνα με τους πίνακες του άρθρου αυτού. 4. Από τις ανωτέρω ρυθμίσεις εξαιρούνται οι υπαγόμε- νοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, καθώς και οι μητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοπορι- στική εργασία τέκνων. 5. Θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού στους Οργανισμούς κοινω- νικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να α- σκηθούν οποτεδήποτε. 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κά- θε ζήτημα για την εφαρμογή των πινάκων του άρθρου αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 1.α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3840/2010 (Α΄53) και εν συνεχεία με την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του ν. 3984/2011 (Α΄150), αντικαθίσταται ως εξής: «γ) i. Οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφο- ράς», μετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δε- δομένων» (data protection period) σύμφωνα με τις διατά- ξεις φαρμακευτικής νομοθεσίας, μειώνεται στο 50% της τιμής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων».» ii. Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους, μειώνονται στο 32,5% της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων σε κατάσταση «ε- ντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων». Οι ως άνω διατάξεις θα εξειδικευθούν με την έκδοση υπουργικής απόφασης. β. Όπου στις διατάξεις της νομοθεσίας τιμολόγησης φαρμάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωμα ευρεσιτε- χνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδομένων του προϊόντος αναφοράς» σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας. 2. Η παρ. ε΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 αντικαθί- σταται ως εξής: «ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από 1.1.2012 έως 31.12.2018. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής που αφορά στον ακριβή τρόπο υπολογισμού των ποσών που υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ΚΑΚ με βάση τα ανα- φερόμενα στην παράγραφο α΄ του παρόντος.» 3. Η παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013( Α΄ 67) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» τροποποιείται, ως ακολούθως: «7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγρά- φων 1 έως και 5 , από 1.1.2016 έως 31.12.2018, πλην της διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2, της οποίας η ισχύς άρχεται από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου. Η ισχύς της παραγράφου 6 άρχεται α- πό τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Τα όρια δαπα- νών υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 είναι 1.402.000.000,00 ευρώ κατ’ έτος.» 4. Το άρθρο 15 του ν. 4332/2015 (Α’ 76) καταργείται. 5. Από την έναρξη ισχύος το παρόντος, στην παράγρα- φο 4 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α’ 261/09.12/2013) οι 2 τελευταίες προτάσεις αντικαθίστανται ως εξής: Οι καθορισμένες τιμές όπως ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, εφαρμόζονται αναδρομικά σε όλα τα φαρμακευτι- κά προϊόντα, ανεξαρτήτως ημρομηνίας έγκρισής τους. Κάθε διάταξη σεε νόμους ή/και υπουργικές αποφάσεις που αντιβαίνει στο άρθρο 22 του νόμου 4213/2013 (Α’ 261/09.12/2013) παύει να ισχύει.» 6. ‘Οπου στις διατάξεις της νομοθεσίας τιμολόγησης φαρμάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωμα ευρεσιτε- χνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδομένων του προϊόντος αναφοράς» σύμφωνα με τις διατάξεις της φαρμακευτικής νομοθεσίας.» ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Στο άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ΄ του ν. 3213/2003 «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου- λευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτη- τών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων» (Α΄309), όπως αντικαταστάθηκε με το άρ- θρο 222 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ- ξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υ- πουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160), και τροποποιήθηκε με το άρθρο 51 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις» (Α΄69) προστίθεται η φράση «, καθώς και το πολιτικό προσωπικό του τέως Υπουργείου Εμπορι- κής Ναυτιλίας και Αιγαίου του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού».

Άρθρο 3ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιο- δότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δημοσίου, σύμβαση χρηματοοικονομικής διευκόλυνσης (F.A.F.A.) με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ESM), τη Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρ- θρωτικών Μεταρρυθμίσεων (MoU) και τα παραρτήματά τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται με τη διάταξη και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με τις συμβάσεις αυτές. β) Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο και στον Α- ναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρημα- τοπιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπρο- σωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη Σύμβαση που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, μαζί με τα Παραρτήματά της και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις διευκρινήσεις και συμπληρώσεις επί του Σχεδίου που εγκρίνεται με το προηγούμενο άρθρο, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο σχε- τικό με την ως άνω Σύμβαση. γ) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλά- δος, η εξουσιοδότηση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος, τη Σύμβαση και τη Συμφωνία (MoU) που αναφέρονται στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου με τα Παραρτήματά τους, τα σχέδια των ο- ποίων κυρώνονται με το παρόν άρθρο, καθώς και τις τυ- χόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινίσεις και συμπλη- ρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό με την ως άνω Σύμβαση και Συμφωνία. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β΄: ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ελλάδα Μνημόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραμμα του ΕΜΣΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προοπτική και στρατηγική Η Ελλάδα ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους εταί- ρους της προκειμένου να αποκαταστήσει τη βιώσιμη α- νάπτυξη, να δημιουργήσει θέσεις εργασίας και να αντι- μετωπίσει τους κινδύνους για τη χρηματοπιστωτική στα- θερότητα τη δική της και της ευρωζώνης. Το παρόν Μνη- μόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) έχει συνταχθεί κατόπιν αιτήμα- τος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 από την Ελλη- νική Δημοκρατία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβου- λίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας με τη μορφή δανείου τριετούς περιόδου διαθεσιμότητας. Σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 της συνθήκης του ΕΜΣ, στο παρόν Μνημόνιο εξειδικεύονται λεπτομερώς οι όροι που συνδέονται με τη διευκόλυνση χρηματοδοτικής συνδρο- μής η οποία καλύπτει την περίοδο 2015-2018. Οι όροι θα επικαιροποιούνται σε τριμηνιαία βάση, λαμβανομένης υ- πόψη της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τις με- ταρρυθμίσεις κατά το προηγούμενο τρίμηνο. Σε κάθε ε- πανεξέταση, θα εξειδικεύονται πλήρως, με λεπτομέρει- ες και χρονοδιαγράμματα, τα συγκεκριμένα μέτρα πολι- τικής και τα λοιπά μέσα για την επίτευξη αυτών των ευ- ρύτερων στόχων που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο. Για την επιτυχία απαιτείται ο ενστερνισμός του προ- γράμματος μεταρρυθμίσεων από τις ελληνικές αρχές. Ε- πομένως, η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει οποιαδήπο- τε μέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπό αυτόν, καθώς οι περιστάσεις μεταβάλλονται. Η κυβέρνη- ση δεσμεύεται να διαβουλεύεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για όλες τις ενέργει- ες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνημονί- ου Συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νο- μική έγκρισή τους. Στη στρατηγική ανάκαμψης λαμβάνεται υπόψη η ανά- γκη για κοινωνική δικαιοσύνη, μεταξύ και εντός των γε- νεών. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί έχουν επιβάλει δύ- σκολες επιλογές και συνεπώς είναι σημαντικό το βάρος της προσαρμογής να μοιραστεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, λαμβανομένης υπόψη της ικανότητας πληρω- μής. Σε προτεραιότητα τίθενται οι ενέργειες για την α- ντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και των στρατηγικών ασυνεπών οφειλετών, διότι αυτά επιβαρύ- νουν τους τίμιους πολίτες και τις τίμιες επιχειρήσεις, που πληρώνουν εγκαίρως τους φόρους και τα δάνειά τους. Οι μεταρρυθμίσεις στις αγορές προϊόντων έχουν στόχο την εξάλειψη των προσόδων που καρπώνονται ο- μάδες κεκτημένων συμφερόντων: μέσω υψηλότερων τι- μών, οι εν λόγω ομάδες διαβρώνουν το διαθέσιμο εισό- δημα των καταναλωτών και βλάπτουν την ανταγωνιστι- κότητα των επιχειρήσεων. Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθ- μίσεις έχουν επικεντρωθεί σε μέτρα για την κατάργηση των εξαιρέσεων και τον τερματισμό των πρόωρων συ- νταξιοδοτήσεων. Προκειμένου να βοηθηθούν τα άτομα να επιστρέψουν στην απασχόληση και να αποτραπεί η διαιώνιση της μακροπρόθεσμης ανεργίας, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους, θα ε- γκαινιάσουν μέτρα για την τόνωση της απασχόλησης κα- τά 50.000 άτομα, με στόχο τους μακροχρόνια ανέργους. Για μια πιο δίκαιη κοινωνία θα χρειαστεί η Ελλάδα να βελτιώσει τον σχεδιασμό του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινω- νικής ασφάλειας, το οποίο θα διοχετεύει στοχοθετημένα τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που τους έχουν πε- ρισσότερο ανάγκη. Οι αρχές σχεδιάζουν να επωφελη- θούν από τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια που παρέχεται α- πό διεθνείς οργανισμούς σχετικά με μέτρα για την παρο- χή πρόσβασης στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους (συμπεριλαμβανομένων των ανασφάλιστων), κα- θώς και να δημιουργήσουν ένα βασικό δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας με τη μορφή Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδή- ματος (ΕΕΕ). Η εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων θα α- ποτελέσει τη βάση για βιώσιμη ανάκαμψη. Οι σχετικές πολιτικές είναι δομημένες γύρω από τέσσερις πυλώνες: • Αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας (ε- νότητα 2): Η Ελλάδα θα θέσει ως στόχο την επίτευξη με- σοπρόθεσμου δημοσιονομικού πλεονάσματος ύψους 3,5% του ΑΕΠ, μέσω ενός συνδυασμού εμπροσθοβαρών παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων, συμπε- ριλαμβανομένων του συστήματος ΦΠΑ και του συνταξιο- δοτικού συστήματός της, υποστηριζόμενου από ένα φι- λόδοξο πρόγραμμα για την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και της διαχείρισης των δημόσιων οικονο- μικών, καθώς και για την καταπολέμηση της φοροδιαφυ- γής, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η επαρκής προ- στασία των ευπαθών ομάδων. • Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (ενότητα 3): Η Ελλάδα θα λάβει άμεσα μέτρα για την α- ντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015 και θα συνοδεύεται από παράλληλα μέτρα για την ενίσχυση της διακυβέρνησης του ελληνικού Ταμείου Χρηματοπι- στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των τραπεζών. • Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις (ενό- τητα 4): Η Ελλάδα θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων στις αγορές εργασίας και τις α- γορές προϊόντων (συμπεριλαμβανομένης της ενέργει- ας), με τις οποίες όχι μόνο θα διασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά επίσης θα στοχεύεται και η επίτευξη βέλτιστων ευρωπαϊκών πρα- κτικών. Θα καταρτιστεί φιλόδοξο πρόγραμμα ιδιωτικο- ποιήσεων, καθώς και πολιτικές για τη στήριξη των επεν- δύσεων. • Ένα σύγχρονο κράτος και μια σύγχρονη δημόσια δι- οίκηση (ενότητα 5) θα αποτελέσουν βασική προτεραιό- τητα του προγράμματος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του δημόσιου τομέα κατά την παροχή ουσιωδών δημόσιων αγαθών και υπη- ρεσιών. Θα ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της αποτε- λεσματικότητας του δικαστικού συστήματος και για την αναβάθμιση της καταπολέμησης της διαφθοράς. Οι με- ταρρυθμίσεις θα ενισχύουν τη θεσμική και λειτουργική α- νεξαρτησία βασικών θεσμών, όπως η φορολογική διοίκη- ση και η στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ). Για την επιτυχία θα απαιτηθεί η συνεχής εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών επί πολλά έτη. Για το σκοπό αυτόν, απαιτείται πολιτική δέσμευση, αλλά επίσης και η τεχνική ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να την υλοποιήσει. Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να εκμεταλλευ- τούν πλήρως τη διαθέσιμη τεχνική βοήθεια, η οποία, από ευρωπαϊκής πλευράς, συντονίζεται από τη νέα υπηρεσία στήριξης διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΥΣΔΜ) της Ευ- ρωπαϊκής Επιτροπής. Η τεχνική βοήθεια είναι ήδη διαθέ- σιμη για ορισμένες βασικές μεταρρυθμιστικές δεσμεύ- σεις, μεταξύ άλλων σχετικά με τη φορολογική πολιτική, τη μεταρρύθμιση της φορολογικής διοίκησης, την επανε- ξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, καθώς και τον εκσυγχρονισμό του δικαστικού συστήματος. Οι αρ- χές έχουν δεσμευτεί για την ταχεία ενίσχυση προϋπάρ- χοντων προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη μεταρρυθμίσεων όπως η αξιολόγηση όσον αφορά τον α- νταγωνισμό σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ, η αδειοδότηση επενδύσεων σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η αναθεώρηση του φό- ρου εισοδήματος, η διασταύρωση και είσπραξη οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και φόρους, καθώς και η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης. Υπάρχει α- κόμη πεδίο για την επεξεργασία προγραμμάτων τεχνι- κής βοήθειας, σε τομείς όπως η ενεργειακή πολιτική, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας, συμπεριλαμβανομέ- νης της αντιμετώπισης της αδήλωτης εργασίας, και η κωδικοποίηση της ελληνικής νομοθεσίας. Οι ελληνικές αρχές θα οριστικοποιήσουν, έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2015, ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο τεχνικής βοήθειας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ελλάδα πρέπει να βασιστεί στη συμφωνημένη στρα- τηγική ανάκαμψης και να επεξεργαστεί μια γνήσια στρα- τηγική ανάπτυξης, την οποία θα ενστερνιστεί και θα κα- θοδηγήσει η ίδια. Στη στρατηγική αυτή θα πρέπει να λη- φθούν υπόψη οι μεταρρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Μνημόνιο Συνεννόησης, συναφείς πρωτοβου- λίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συμφωνία εταιρικής σχέσης για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλες βέλτι- στες πρακτικές. Η Ελλάδα πρέπει να επωφεληθεί πλή- ρως από τους σημαντικούς πόρους που είναι διαθέσιμοι από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ για τη στήριξη των επενδύσεων και των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών. Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ή- ταν επιλέξιμη για να λάβει 38 δισεκατομμύρια ευρώ με τη μορφή επιχορηγήσεων από τις πολιτικές της ΕΕ και θα πρέπει να επωφεληθεί από τα ποσά που απομένουν ε- πί του παρόντος από τα κονδύλια αυτά. Για την περίοδο 2014-2020 είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα περισσότερα από 35 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια των τα- μείων της ΕΕ. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η απορρό- φησή τους, το πρόγραμμα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη θα αποτελέσει επιπλέον πη- γή επενδύσεων, καθώς και τεχνικής βοήθειας προς τους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να εντο- πίσουν, να προωθήσουν και να επεξεργαστούν υψηλής ποιότητας και εφικτά έργα προς χρηματοδότηση. Οι ελ- ληνικές αρχές μπορούν να ζητήσουν τεχνική βοήθεια για να επεξεργαστούν περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία θα μπορούσε να στοχεύει, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ελκυστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλο- ντος, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος, κα- θώς και της διαμόρφωσης ανθρώπινου κεφαλαίου, μέσω της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην ανάπτυξη της Ε&Α και της καινοτομίας. Η τεχνική βοή- θεια θα μπορούσε επίσης να συνδράμει στον σχεδιασμό τομεακών προτεραιοτήτων σε τομείς όπως ο τουρισμός, οι μεταφορές και η εφοδιαστική, καθώς και η γεωργία. Οι αρχές σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τη στρατηγική α- νάπτυξης έως τον Μάρτιο του 2016, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, την πανεπιστημιακή κοινό- τητα και διεθνείς οργανισμούς. Η στρατηγική θα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συντονισμό του φιλόδοξου προγράμματος μεταρρυθμίσεων, με την ενίσχυση της υφιστάμενης Γενικής Γραμματείας Συντο- νισμού και με τη συμμετοχή, κατά περίπτωση, οργανώ- σεων αντιπροσωπευτικών του ιδιωτικού τομέα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Επίτευξη βιώσιμων δημόσιων οικονομικών που στη- ρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση Για τη διόρθωση των ακραίων ανισορροπιών στα δημό- σια οικονομικά κατά τα τελευταία χρόνια απαιτήθηκε μια άνευ προηγουμένου προσαρμογή και θυσίες από την Ελ- λάδα και τους πολίτες της. Τα δημόσια ελλείμματα έ- χουν μειωθεί σημαντικά σε σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντι- μέτωπη με πρωτογενές έλλειμμα ανερχόμενο σε περί- που 1,5% του ΑΕΠ το 2015, χωρίς πρόσθετα μέτρα. Η ε- ξυγίανση βασίστηκε επίσης στη δραματική αποκλιμάκω- ση των δημόσιων επενδύσεων και υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να εξομαλυνθεί και να τεθεί σε μεγαλύτερη προ- τεραιότητα σταδιακά, προκειμένου να διατηρηθεί το α- ναπτυξιακό δυναμικό. 2.1 Δημοσιονομική πολιτική Οι ελληνικές αρχές δεσμεύονται να διασφαλίζουν τον βιώσιμο χαρακτήρα των δημόσιων οικονομικών και να ε- πιτυγχάνουν σημαντικά και βιώσιμα πρωτογενή πλεονά- σματα μεσοπρόθεσμα, τα οποία θα μειώνουν σταθερά το λόγο δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι αρχές θα συνε- χίσουν, αντίστοιχα, να ακολουθούν μια νέα δημοσιονομι- κή πορεία, βασισμένη στην επίτευξη στόχων πρωτογε- νούς πλεονάσματος ύψους -1/4�, 0,5, 1 3/4� και 3,5% του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 και μετέ- πειτα, αντιστοίχως. Η πορεία των δημοσιονομικών στό- χων είναι σύμφωνη με τους αναμενόμενους ρυθμούς α- νάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς αυτή ανακά- μπτει από τη βαθύτερη ύφεσή της στα χρονικά. Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα μία μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ και μία πρώτη φάση της μεταρρύθ- μισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, αύξησε τον φο- ρολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, επέκτεινε την εφαρμογή του φόρου πολυτελείας, έλαβε μέτρα για την αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων το 2015 και για την απαίτηση προκαταβο- λής του 100% του φόρου εισοδήματος για τις προσωπι- κές εταιρείες κ.λπ. και για τις ατομικές επιχειρήσεις, σταδιακά, έως το 2017, ενώ αύξησε και την εισφορά αλ- ληλεγγύης. Επιπλέον, ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση θα εγκρί- νει νομοθεσία για: • την αύξηση των εσόδων: α) σταδιακή κατάργηση της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέ- λαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016· β) αύξηση του φόρου επί της χωρητικότητας. Οι αρχές θα λάβουν μέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστι- κά σημειώματα τον Οκτώβριο του 2015, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Θα διορθώσουν επίσης τα ζητήματα που ανέκυψαν με τα προσφάτως εφαρμοσθέντα μέτρα για τα έσοδα. • τη στοχοθέτηση και τον περιορισμό των δαπανών: α) με άμεση ισχύ, i) αποκατάσταση της πλήρους συνταγο- γράφησης φαρμάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονομα- σία (ΔΚΟ)· ii) μείωση των τιμών όλων των φαρμάκων με- τά τη λήξη ισχύος του διπλώματος ευρεσιτεχνίας· β) εκ- κίνηση του συνολικού προγράμματος επανεξέτασης του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας (βλ. ενότητα 2.5.3.). • Η δέσμη μέτρων θα περιλαμβάνει περαιτέρω μέτρα με δημοσιονομική επίπτωση, όπως μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπι- ση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων, καθώς και άλλα παραμετρικά μέτρα, για τα οποία γίνεται λόγος σε άλλα σημεία του παρόντος εγγράφου. Προκειμένου να αποδείξει τη δέσμευσή της για την ε- φαρμογή αξιόπιστων δημοσιονομικών πολιτικών, η κυ- βέρνηση θα εγκρίνει (Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριο του 2015, συμπληρωματικό προϋπολογισμό για το 2015 εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογι- σμού του 2016 και μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρα- τηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζε- ται από μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παραμετρικών μέ- τρων και διαρθρωτικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσε- ων, συμπεριλαμβανομένων: α) δεύτερης φάσης μεταρ- ρυθμίσεων του συνταξιοδοτικού συστήματος, βλ. ενότη- τα 2.5.1· β) μεταρρύθμισης του κώδικα φορολογίας εισο- δήματος, βλ. ενότητα 2.2.2· γ) σταδιακής κατάργησης της προτιμησιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγρο- τών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήματος, με ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έ- τος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017. Στο μεταξύ χαράσσεται στρατηγική για τη γεωργία· δ) φό- ρου επί τηλεοπτικών διαφημίσεων· ε) αναγγελίας προκή- ρυξης δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής προ- σφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και την καταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοι- χων συχνοτήτων· στ) επέκτασης της φορολόγησης των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους 30%, στα παιχνίδια VLT που αναμένεται ότι θα εγκατα- σταθούν κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 2016· ζ) αύξησης του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσι- ου εισοδήματος από ενοίκια, για εισοδήματα κάτω των 12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%)· η) σταδιακής κα- τάργησης της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου· θ) επέκτασης της προσωρινής εθε- λοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το 2018· ι) μόνιμης μείωσης του ανωτάτου ορίου εξόδων για τις αμυντικές δαπάνες κατά 100 εκατομμύρια ευρώ το 2015 και θα ανέλθει σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ κατά τον υπολογισμό του ΝΑΤΟ το 2016, με σειρά στοχευμέ- νων δράσεων, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης στους αριθμούς των απασχολούμενων και στις συμβάσεις του δημοσίου· ια) καλύτερη στόχευση της επιλεξιμότητας ώ- στε να μειωθούν κατά το ήμισυ οι δαπάνες για τις επιδο- τήσεις πετρελαίου θέρμανσης στον προϋπολογισμό του 2016. Επιπλέον των ανωτέρω μέτρων, οι αρχές δεσμεύονται να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρ- θρωτικά μέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το �3/4% του ΑΕΠ με ισχύ από το 2017 και το 1/4�% του ΑΕΠ με ι- σχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του με- σοπρόθεσμου στόχου για πρωτογενές ισοζύγιο ύψους 3,5% του ΑΕΠ. Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν περαι- τέρω διαρθρωτικά μέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κρι- θούν αναγκαία για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017 και του 2018. Τα εν λόγω μέτρα θα περιλαμβάνουν τις α- μυντικές δαπάνες, την προγραμματισμένη μεταρρύθμιση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και το πά- γωμα των υποχρεωτικών δαπανών. Τα φορολογικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα θα ε- νισχυθούν από ευρύ φάσμα διοικητικών μέτρων για την αντιμετώπιση των ελλείψεων σε θέματα είσπραξης και επιβολής φόρων: τα μέτρα αυτά θα χρειαστεί να περάσει κάποιο χρονικό διάστημα για να αποδώσουν καρπούς, αλλά θα μπορούσαν να προσφέρουν σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων στην πορεία εφαρμογής των μέτρων. Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δημο- σιονομικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των δι- καστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθμιστικά μέ- τρα, στο βαθμό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωση των δημοσιονομικών στόχων. Οι αρχές προτίθενται να μεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσματος που θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από τις αναμενόμενες στον χωριστό λογαριασμό που προορίζε- ται για τη μείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30% του εν λόγω πλεονάσματος θα χρησιμοποιηθεί για την εκκαθάριση μη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώ- σεων του παρελθόντος. 2.2 Μεταρρυθμίσεις φορολογικής πολιτικής Η κυβέρνηση δεσμεύεται να θεσπίσει μεταρρυθμίσεις, τόσο στην άμεση όσο και στην έμμεση φορολογία, για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της εισπραξιμότητας και την τόνωση της προσφοράς εργασίας. Ήδη, τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση θέσπισε σημα- ντική μεταρρύθμιση στον τομέα του ΦΠΑ, με στόχο την απλοποίηση της δομής του συστήματος ΦΠΑ, τη διεύ- ρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και την εξάλειψη και τον εξορθολογισμό των εξαιρέσεων, δημιουργώντας ετήσια έσοδα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ. Η κυβέρνηση δεσμεύεται για περαιτέρω μεταρρυθμί- σεις, ως ακολούθως: i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταργήσουν τη διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε με τη νομοθεσία περί δόσεων (νόμος 4321/2015) και θα α- ντιστρέψουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΦΕ που θεσπίστηκαν με τους νόμους 4328/2015 και 4331/2015· β) θα διευκρινίσουν ότι οι μειωμένοι συντελεστές του ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος του 2016 και θα καθορίσουν τις μεταβατικές ρυθμίσεις. ii. Κώδικες φορολογίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015 θα εγκρίνουν εκκρεμούσες μεταρρυθμίσεις σχετικά με τους κώδικες φορολογικής διαδικασίας: α) θα θεσπίσουν νέες ποινικές νομικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή και την απάτη, προκειμένου να τροποποιηθεί ο ειδικός ποινικός νόμος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νομο- θεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 πα- ράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, με σκοπό, μεταξύ άλλων, τον εκσυγχρονισμό και τη διεύρυνση του ορισμού της φορο- λογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους φόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιμα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και εκεί- νων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997· β) θα εκ- δώσουν εγκύκλιο σχετικά με τα πρόστιμα προκειμένου να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρμογή του ΚΦΔ· γ) θα μεριμνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων· η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής πώλησης θα αντιμετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή πα- ράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδο- τέο). Έως τον Φεβρουάριο του 2016, οι αρχές θα πραγ- ματοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης φορολογικής νομοθεσίας που συγκρούεται με τον ΚΦΕ και τον ΚΦΔ, ενσωματώνοντας τις εν λόγω νομικές πρά- ξεις, κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα εκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νομοθεσίας για την εφαρμογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ. iii. Φόρος εισοδήματος. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραμμα σχε- τικά με την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήμα- τος· β) θα αναμορφώσει και θα ενσωματώσει στον ΚΦΕ την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος, από το 2016, ώστε να επιτυγχάνεται με αποτελεσματικότερο τρόπο η προοδευτικότητα του συστήματος φορολογίας εισοδήματος· γ) θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφο- ρούν τη φορολόγηση εισοδήματος των επιχειρήσεων και θα ενσωματώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση στον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτε- λεσματικές ή άδικες· δ) θα αναλάβει να επανεξετάσει και να μεταρρυθμίσει τον ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την α- ναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δημό- σιους πλειστηριασμούς· ε) θα εξασφαλίσει την επαρκή πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστά- σεις των φορολογουμένων για τη διεξαγωγή ελέγχων ε- γκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόμου· στ) θα ε- πανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου και θα επεξεργαστεί το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείς συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντες σε αυ- τούς, σύμφωνα με τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ· ζ) θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου ε- πί των τεχνικών υπηρεσιών· η) ενόψει τυχόν αναθεώρη- σης των ζωνών αντικειμενικών αξιών για τα ακίνητα, θα προσαρμόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περι- ουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των 2,65 δισεκατομμυρίων ευρώ, και θα προσαρμόσει την ε- ναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων· θ) θα επανεξετάσει τη λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συμπεριλαμ- βανομένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων)· ι) θα εκμηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας εισοδήματος· ια) θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορι- σμό των αγροτών. (βασικό παραδοτέο) iv. ΦΠΑ. Έως τον Μάρτιο του 2016, οι αρχές: α) θα κω- δικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νομοθεσία για τον ΦΠΑ, εναρμονίζοντάς την με τον κώδικα φορολογι- κής διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νομικά κενά που απο- μένουν και συντομεύοντας το χρονικό διάστημα για την καταβολή του ΦΠΑ· β) θα απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος και θα διασφαλίσουν τη συνο- χή της φορολογητέας βάσης του εισοδήματος για τη φο- ρολογία εισοδήματος και των εισφορών κοινωνικής α- σφάλισης μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω α- πό το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ· γ) θα εκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διατάξεις για τις επι- χειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασμούς αποθε- ματικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρμόσουν τις διατά- ξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλα- γές και τις ενδοομιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδο- τέο) v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέμβριο του 2016, οι αρχές θα εναρμονίσουν όλες τις αντικειμε- νικές αξίες ακινήτων με τις τιμές της αγοράς, με ισχύ α- πό τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ημερομη- νία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με τα στοιχεία για το σύνολο των ατομι- κών ιδιοκτησιών στο κτηματολόγιο. (βασικό παραδοτέο) 2.3. Μεταρρυθμίσεις της φορολογικής διοίκησης Μια μακρά ιστορία περίπλοκης νομοθεσίας, κακοδιοί- κησης, πολιτικών παρεμβάσεων και γενναιόδωρων φο- ρολογικών αμνηστιών, με χρόνια ελλιπή επιβολή του νό- μου, έχει παρεμποδίσει την ικανότητα είσπραξης φόρων. Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την πρακτική και να ενισχυ- θεί η κουλτούρα καταβολής του φόρου και των εισφο- ρών κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση δεσμεύεται α- ταλάντευτα να λάβει ισχυρά μέτρα για τη βελτίωση της είσπραξης και να μη θεσπίσει νέες ρυθμίσεις δόσεων ή διακανονισμού ή αμνηστίας ούτε να επεκτείνει τις ισχύ- ουσες ρυθμίσεις. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νομοθεσία για: α) όσον αφορά τις κατασχέσεις, την κατάργηση του ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των μισθών και συντάξε- ων και τη μείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους 1.500 ευρώ, με την ταυτόχρονη διασφάλιση, σε κάθε πε- ρίπτωση, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης· β) την τροποποίηση των ρυθμίσεων του 2014 και του 2015 για την σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφο- ρές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπι- ση απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκη- ση των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης για τη συντό- μευση της διάρκειας της ρύθμισης για όσους έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, και την καθιέρωση επιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, με παράλληλη παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (με ο- φειλές κάτω των 5.000 ευρώ)· γ) την τροποποίηση της βασικής ρύθμισης δόσεων / του ΚΦΔ ώστε να προσαρμο- στούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς, καθώς και την αναστολή, έως το τέλος του 2017, των απαιτήσε- ων επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζικών εγγυήσε- ων· δ) την επίσπευση της διαδικασίας δημόσιας σύμβα- σης για την απόκτηση λογισμικού για την ανάλυση του δικτύου ΦΠΑ και για περαιτέρω αυτοματοποίηση της εί- σπραξης οφειλών, μεταξύ άλλων με την καθιέρωση πλή- ρως αυτοματοποιημένων διαδικασιών κατάσχεσης· ε) την άμεση θέσπιση νομοθεσίας για τη μεταβίβαση, έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρμοδιο- τήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προ- σωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζε- ται με τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική δι- οίκηση· όλες οι μη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου που πραγματοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτομερή ενημερωτικά ση- μειώματα για τη φορολογική διοίκηση. • Οι αρχές δεσμεύονται να λάβουν άμεσα μέτρα επιβο- λής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους. Οι αρχές δεν θα θεσπίσουν νέες ρυθμίσεις δόσεων ή άλλες ρυθμίσεις αμνηστίας ή διακανονισμού, ούτε θα τροποποιήσουν τις ισχύουσες ρυθμίσεις, π.χ. παρατείνο- ντας προθεσμίες. Επιπλέον, οι αρχές, χρησιμοποιώντας τεχνική βοήθεια: i. θα ενισχύσουν τη συμμόρφωση. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση: α) θα εγκρίνει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης· β) θα επεξεργαστεί, με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον ιδιωτικό τομέα, κοστολογημένο σχέδιο για την προώθη- ση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρω- μών και τη μείωση της χρήσης μετρητών, με εφαρμογή που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016· γ) θα δημοσιο- ποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές από φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρε- μούν για περισσότερο από τρεις μήνες. ii. θα καταπολεμήσουν τη φοροδιαφυγή. Έως τον Νο- έμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέ- διο για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, με βάση την αποτελεσματική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) εντοπισμό των μη δηλωμένων κατα- θέσεων μέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε τραπεζικά ιδρύματα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό· β) θέσπιση προγράμματος εθελοντικής γνωστοποίησης με κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικα- σίες επαλήθευσης, σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρα- κτική και χωρίς καμία αμνηστευτική διάταξη· γ) αίτημα προς τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την παροχή δεδομένων περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιμοποί- ησης των δεδομένων αυτών· δ) ανανέωση του αιτήματος για τεχνική βοήθεια στον τομέα της φορολογικής διοίκη- σης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξη ικανοτήτων· ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελ- τίωση της παρακολούθησης· στ) θέσπιση νομοθετικών μέτρων για τον εντοπισμό δεξαμενών αποθήκευσης (σταθερών ή κινητών), για την καταπολέμηση του λαθρε- μπορίου καυσίμων· ζ) δημιουργία βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυ- γατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοομιλικές συναλλαγές· iii. θα θέσουν σε μεγαλύτερη προτεραιότητα τα μέτρα για εισπράξιμους φόρους. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση που θα προβλέπει την επέκταση του έμμεσου μητρώου τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό συναλλαγών σε βάθος 10 ετών. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα μειώσουν - λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική βοήθεια - τους περιορισμούς στη διεξαγωγή ε- λέγχων των φορολογικών δηλώσεων, με την επιφύλαξη του συστήματος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητι- κού. Έως τον Νοέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν μέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων με βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συμβαίνει σή- μερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής). iv. θα βελτιώσουν τα εργαλεία είσπραξης φορολογι- κών οφειλών. Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορο- λογικών οφειλών, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές (βασικό παραδοτέο): α) θα βελτιώσουν τους κανόνες πε- ρί διαγραφής μη εισπράξιμων φόρων· β) θα αφαιρέσουν την προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλ- λήλων για τη μη λήψη μέτρων είσπραξης παλαιών οφει- λών, και γ) θα προτείνουν, και θα εφαρμόσουν εντός του 2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συμπεριλαμβανομέ- νης της περαιτέρω αυτοματοποίησης της είσπραξης ο- φειλών, και, έως τον Νοέμβριο δ) θα λάβουν όλα τα κα- τάλληλα μέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίμων για ανασφάλιστα οχήματα ή για τη μη πραγματοποίηση υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, καθώς και των εισφο- ρών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια· ε) θα θεσπί- σουν νομοθεσία για να απομονώσουν τις μη εισπράξιμες οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· και στ) θα βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής μη εισπράξι- μων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και ζ) θα επιβάλλουν, εφόσον είναι νομίμως δυνατόν, την προκαταβολική είσπραξη σε περιπτώσεις φορολογικών διαφορών. v. για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από ει- σφορές κοινωνικής ασφάλισης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές: α) θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση στο έμμεσο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών και σε στοιχεία της φορολογικής διοίκησης· β) θα δημιουργή- σουν ενιαία βάση δεδομένων για τις οφειλές από εισφο- ρές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Έως τα τέλη του Δεκεμ- βρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό μη- τρώο ασφαλισμένων, σε συντονισμό με την ενοποίηση των συνταξιοδοτικών ταμείων, και θα ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφά- λισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017. vi. θα ενισχύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Οι αρχές θα ενισχύσουν την επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ, μεταξύ άλλων με τον εξορθολογισμό των διαδικασιών και με μέ- τρα για την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα θεσπίσουν νομοθεσία για: α) την επιτάχυν- ση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισμό της ε- πανεγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ για την προστασία των εσόδων από τον ΦΠΑ· β) τη θέσπιση της δευτερογενούς νομοθεσίας που απαιτείται για τη σημαντική ενίσχυση της αναδιοργάνωσης του τμήματος επιβολής του ΦΠΑ, προκειμένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να κα- ταπολεμηθεί η αλυσιδωτή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Οι αρχές θα υποβάλουν αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολό- γηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτα- του ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ. vii. θα ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εξασφαλίσουν την πλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ, θα ισχυροποιήσουν την ε- λεγκτική ικανότητα του ΙΚΑ και θα ενισχύσουν τη Μονά- δα Μεγάλων Οφειλετών, για να βελτιώσουν την ικανότη- τά του επί θεμάτων που αφορούν την εκκαθάριση και την είσπραξη φόρων, καθώς και - με ιδιαίτερα ικανούς νομι- κούς συμβούλους, υποστηριζόμενους από διεθνή ανε- ξάρτητη εταιρεία εμπειρογνωμόνων - για την εκτίμηση της βιωσιμότητας των οφειλετών. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, η ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εμπορικούς οφειλέτες με μεγάλη οφειλή προς το δημόσιο ανάλογα με τη βιωσιμότητά τους. viii. θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία της φορολογικής διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θε- σπίσουν νομοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων, με την οποία θα προσδιορίζο- νται: α) η νομική μορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα· β) οι εξου- σίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου· γ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους κυβερνητικούς φορείς· δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πό- ρους του φορέα και η σχέση του με τη δημόσια διοίκηση· ε) η αυτονομία του προϋπολογισμού του, με τη δική του Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και νέο τρόπο χρηματοδότησης για την εναρμόνιση των κι- νήτρων με την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφά- λιση της προβλεψιμότητας και της ευελιξίας του προϋ- πολογισμού· στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, (βασι- κό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συμ- βούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερο- γενή νομοθεσία δυνάμει του νόμου (βασικοί ανθρώπινοι πόροι, προϋπολογισμός) περί του αυτόνομου φορέα δια- χείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λει- τουργικός έως τον Ιούνιο του 2016. Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουρ- γίες, όπως μετρώνται με βασικούς δείκτες επιδόσεων. Μεσοπρόθεσμα, οι αρχές θα συνεχίσουν με μεταρρυθμί- σεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, οι ο- ποίες πρέπει να συμφωνηθούν με τους θεσμούς, λαμβα- νομένων υπόψη συστάσεων από τις εκθέσεις τεχνικής βοήθειας που εκπονούνται από την Επιτροπή / το ΔΝΤ. 2.4 Διαχείριση των Δημόσιων Οικονομικών και Δημό- σιες Συμβάσεις 2.4.1. Διαχείριση των δημοσίων οικονομικών Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχίσουν τις μεταρρυθμί- σεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του προϋπολογισμού και των ελέγχων των δαπανών, στην εκκαθάριση καθυστερημένων οφειλών και στην ενίσχυ- ση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισμό και της διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων. Οι αρχές θα εκδώσουν νομοθεσία έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) για την αναβάθμιση του οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό με σκοπό: α) να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τους ανεξάρτητους φορείς, β) να καταργηθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων έλεγ- χοι από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους υπολό- γους, γ) να δοθούν στις ΓΔΟΥ αποκλειστικές αρμοδιότη- τες οικονομικής υπηρεσίας και στο ΓΛΚ εξουσίες για την εποπτεία των οικονομικών του δημόσιου τομέα, και δ) να καταργηθούν σταδιακά οι υπηρεσίες δημοσιονομικού ε- λέγχου, έως τον Ιανουάριο του 2007. Οι αρχές θα εκδώ- σουν δευτερογενή νομοθεσία για τον προσδιορισμό των μεταβατικών διατάξεων της μεταρρύθμισης του οργανι- κού νόμου για τον προϋπολογισμό έως τα τέλη Δεκεμ- βρίου 2015, και την ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Η ελληνική κυβέρνηση δεσμεύεται να καταστήσει λει- τουργικό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο πριν την οριστι- κοποίηση του Μνημονίου. Προς τούτο, η κυβέρνηση εξέ- δωσε Υπουργική Απόφαση για την έναρξη ανοικτής δια- δικασίας επιλογής των μελών του. Μετά την ολοκλήρω- ση της διαδικασίας διορισμού των μελών του Δημοσιο- νομικού Συμβουλίου, η κυβέρνηση θα εκδώσει έως τον Σεπτέμβριο του 2015, την απαιτούμενη δευτερογενή νο- μοθεσία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συμβού- λιο (περιλαμβανομένου του προϋπολογισμού και του προσωπικού του) έως τον Νοέμβριο του 2015. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την επανεξέταση των εργασιών του Δημοσιονομικού Συμβουλίου με τεχνική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Δεκέμβριο του 2016 και θα εκδώσουν την απαιτούμενη νομοθεσία (Μάρτιος του 2017). Βάσει του Δημοσιονομικού Συμφώνου, η ελληνική κυ- βέρνηση υποβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά των μεσο- πρόθεσμων χρηματοδοτικών της σχεδίων στην Ευρω- παϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο ECOFIΝ την άνοιξη ε- κάστου έτους και επικαιροποιεί την μεσοπρόθεσμη δη- μοσιονομική στρατηγική της πριν από τα τέλη Μαΐου ε- κάστου έτους σύμφωνα με τους στόχους του προγράμ- ματος. Εκτός αυτού, ως μέρος του κοινού δημοσιονομι- κού χρονοδιαγράμματος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευ- ρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισμού για το ε- πόμενο έτος έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους μαζί με τις ανεξάρτητες μακροοικονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίστηκε. Η κυβέρνηση θα καταρτίσει νέα κρατι- κή διάρθρωση της ονοματολογίας του προϋπολογισμού, καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέμβριος 2016) ήτοι ε- γκαίρως για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2018. Οι αρχές θα παρουσιάσουν έως τον Σεπτέμβριο του 2015 σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούμενων οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιοδότησης, το οποίο θα θέσουν αμέσως σε εφαρ- μογή. Στη συνέχεια οι αρχές θα προβούν σε εκκαθάριση του υπολοίπου των καθυστερήσεων στις δαπάνες ύψους 7,5 δισεκατομμυρίων έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016 α- φού ολοκληρωθεί λεπτομερής έλεγχος έως τα τέλη Ια- νουαρίου 2016, και θα προβούν σε εκκαθάριση των καθυ- στερημένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιο- δότησης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει τη μεταφορά των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης προς τα ταμεία προνοίας και τα νοσοκομεία, ώστε να εκκαθαριστεί το σύνολο των σχετικών με την υγεία καθυστερούμενων οφειλών. Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έως τον Νοέμβριο του 2015 μεσοπρόθεσμο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πλη- ρωμών, περιλαμβανομένων συγκεκριμένων μέτρων και εξασφαλίσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η μεταβίβα- ση υποχρεώσεων του ΙΚΑ (μεταφορές μετρητών και δα- πάνες) στον ΕΟΠΠΥ εντός της αντίστοιχης περιόδου. Έ- ως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα ολοκληρώσουν εξωτερικό έλεγχο των λογαριασμών πληρωτέων του Ε- ΟΠΠΥ και θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία πληρωμών στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα συνε- χίσουν να βελτιώνουν την επιχειρησιακή λειτουργία χρη- σιμοποιώντας βασικούς δείκτες επιδόσεων. Για να βελτιωθεί το κατακερματισμένο σύστημα δια- χείρισης μετρητών, η κυβέρνηση θα συμπεριλάβει όλες τις οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λο- γαριασμό του δημόσιου ταμείου έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2015. Μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της δια- χείρισης μετρητών οι αρχές θα κλείσουν τους αντίστοι- χους λογαριασμούς της γενικής κυβέρνησης σε εμπορι- κές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογα- ριασμό του δημόσιου ταμείου. Ως προαπαιτούμενο το Υ- πουργείο Οικονομικών θα οριοθετήσει τον λογαριασμό για τη διαχείριση των μέσων που προέρχονται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και των εθνικών εισφορών της Ελλάδας. 2.4.2 Δημόσιες συμβάσεις Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω μέτρα στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων για την αύξηση της α- ποτελεσματικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη ανάρ- μοστων συμπεριφορών και την εξασφάλιση μεγαλύτε- ρης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με την Ευρωπαϊκή Επι- τροπή, η οποία θα συνδράμει στην εφαρμογή, ένα σχέ- διο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτομέρειες των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο). • Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει έ- να ενοποιημένο, ολοκληρωμένο και απλουστευμένο νο- μοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νομο- θεσία) για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις πα- ραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς των νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και τις συμβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25). • Έως τον Δεκέμβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η μεταρρύθμιση του συστήματος των μη ένδικων / διοικητι- κών μέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτομερή πρόταση για τη μεταρρύθμιση αυτή στην Επιτροπή μέχρι τον Ο- κτώβριο του 2015. • Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρί- νουν μέτρα για τη βελτίωση του συστήματος ένδικων μέ- σων. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας, οι αρχές θα διενερ- γήσουν, έως τον Σεπτέμβριο του 2016, σε συνεργασία με την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσμα- τικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήματος ένδι- κων μέσων, εντοπίζοντας τα προβλήματα (π.χ. έλλειψη αποτελεσματικών και ταχέων ένδικων μέσων, καθυστε- ρήσεις, δυσκολία λήψης αποζημίωσης, δικαστικά έξοδα). • Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν το σχέδιο δράσης για τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις (e- procurement), όπως συμφωνήθηκε με την Επιτροπή. • Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο κεντρικό σύστημα προμηθειών, που θα θεσπιστεί σε συ- νεργασία με την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τε- θεί σε εφαρμογή για τις ανάγκες του 2017. Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραμείνει ο κύριος φορέας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στην Ελλάδα· η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί με άλλους ελλη- νικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, μέχρι τον Μάρτιο του 2016, μια εθνική στρατηγική, να προσ- διορίσει συστημικές ελλείψεις του εθνικού συστήματος δημοσίων συμβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύ- σεις που θα εφαρμοστούν από τις αρχές μέσω ενός σχε- δίου δράσης. 2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας 2.5.1 Συντάξεις Οι συνταξιοδοτικές μεταρρυθμίσεις του 2010 και του 2012, εάν εφαρμοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σημα- ντικά τη μακροπρόθεσμη διατηρησιμότητα του συνολι- κού συνταξιοδοτικού συστήματος. Ωστόσο, το συνταξιο- δοτικό σύστημα παραμένει κατακερματισμένο και δαπα- νηρό και απαιτεί σημαντικές ετήσιες μεταβιβάσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ως εκ τούτου, απαιτούνται πολύ πιο φιλόδοξα μέτρα για την αντιμετώπιση των υφι- στάμενων διαρθρωτικών προκλήσεων, καθώς και των πρόσθετων πιέσεων στο σύστημα λόγω της οικονομικής κρίσης. Οι εισφορές έχουν μειωθεί λόγω των υψηλών ε- πιπέδων ανεργίας καθ’ ην στιγμήν οι πιέσεις στις δαπά- νες κορυφώθηκαν, καθώς πολλοί επέλεξαν να συνταξιο- δοτηθούν πρόωρα. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές δεσμεύονται να εφαρμόσουν πλήρως τις υφιστάμενες μεταρρυθμίσεις και επίσης θα προβούν με περαιτέρω με- ταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας με στόχο την επίτευξη εξοικονόμησης της τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% του ΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσμη αποσκοπεί στη δημιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη συ- νταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρη συνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτημέ- να δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλι- κία συνταξιοδότησης. Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και εφάρμοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις ε- πικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2015· θα υπα- γάγουν στην ETEA από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 όλα τα ταμεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλίσουν ότι όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα χρηματοδο- τούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ια- νουαρίου 2015· θα παγώσουν τα μηνιαία εγγυημένα α- νταποδοτικά όρια συντάξεων σε ονομαστικούς όρους μέχρι το 2021· και εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτού- νται μετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βα- σικές, εγγυημένες συντάξεις με βάση τις εισφορές και με εισοδηματικά κριτήρια μόνον όταν θα έχουν συμπλη- ρώσει την νόμιμη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που είναι σήμερα τα 67 έτη. i. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουν τους κανόνες επιλεξιμότητας για τις ελάχιστες εγγυη- μένες συντάξεις μετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλες τις εγκυκλίους για να εξασφαλίσουν την εφαρμογή του νόμου του 2010· γ) θα διορθώσουν τον ν. 4334/2015 με σκοπό, μεταξύ άλλων, να εφαρμόσουν ορθά το πάγωμα των μηνιαίων εγγυημένων παροχών (αντί των εισφορών με κρατική επιχορήγηση) και να το επεκτείνουν στον δη- μόσιο τομέα· δ) θα καταργήσουν βαθμιαία τα κεκτημένα δικαιώματα συνταξιοδότησης πριν από τη νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συντα- ξιοδότησης, προσαρμόζοντας σταδιακά το όριο της νόμι- μης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έ- ως το 2022, ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη ει- σφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτού- νται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις μητέρες που έχουν παιδιά με αναπηρία), με άμεση εφαρμογή. ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθετικά περαιτέρω μεταρρυθμί- σεις που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2016: α) το συγκεκριμένο σχεδιασμό και τις παραμετρι- κές βελτιώσεις για την καθιέρωση στενότερης σύνδεσης μεταξύ εισφορών και παροχών· β) τη διεύρυνση και τον εκσυγχρονισμό της βάσης εισφορών και συντάξεων για όλα τα αυτοαπασχολούμενα άτομα, μεταξύ άλλων με μετάβαση από το ονομαστικό στο πραγματικό εισόδημα, υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες απαιτούμενες εισφορές· γ) την αναθεώρηση και τον ε- ξορθολογισμό όλων των διαφορετικών συστημάτων των βασικών συνιστωσών των συντάξεων που είναι εγγυημέ- νες με βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων, λαμβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για εργασία και για κα- ταβολή εισφορών· δ) τα βασικά στοιχεία της καθολικής ενοποίησης των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων, μετα- ξύ άλλων μέσω της εναπομένουσας εναρμόνισης των διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των πα- ροχών σε όλο το φάσμα των ταμείων· την κατάργηση ε- ντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηματοδο- τούνται με κρατικούς πόρους και την εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις εισφορές σε όλα τα ταμεία συ- ντάξεων προς τη δομή των εισφορών στο κύριο ταμείο κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ)· στ) την κα- τάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των περιτ- τών επιβαρύνσεων κατά τη χρηματοδότηση των συντά- ξεων και την αντιστάθμισή τους με μείωση των παροχών ή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριμένων ταμεί- ων ζ) τη σταδιακή εναρμόνιση των κανόνων για τις συ- νταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συντα- ξιοδοτικό σύστημα κατ’ αναλογία («pro rata»)· η) οι πρό- ωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται με ποινή για όσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιο- δότησης, που ισοδυναμεί με 10% επιπλέον της τρέχου- σας ετήσιας ποινής του 6%· θ) τη βελτίωση της στόχευ- σης των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τις συντά- ξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους ι) τη σταδιακή κα- τάργηση του επιδόματος αλληλεγγύης (EKAΣ) για ό- λους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεμβρίου του 2019, αρχίζοντας με το ανώτερο 20% των δικαιούχων το Μάρτιο του 2016· ια) αποκατάσταση του παράγοντα δια- τηρησιμότητας της μεταρρύθμισης του 2012 ή εξεύρεση αμοιβαία αποδεκτών εναλλακτικών μέτρων στο συντα- ξιοδοτικό σύστημα· ιβ) η ελληνική κυβέρνηση θα προσ- διορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της δικαστικής απόφα- σης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012 και θα καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύ- στημα που εισήγαγαν οι νόμοι 4325/2015 και 4331/2015, σε συμφωνία με τους θεσμούς. iii. Έως το Δεκέμβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταμεία κοινωνικής α- σφάλισης σε μια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργη- ση όλων των υφιστάμενων ρυθμίσεων για τη διακυβέρ- νηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό συμβούλιο και ομάδα διαχείρισης χρησιμοποιώντας την υποδομή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρμόσει κεντρικό μητρώο συνεισφερόντων και θα δημιουργήσει κοινές υ- πηρεσίες. Θα εγκρίνει επίσης πρόγραμμα για τη δημι- ουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλή- ρη λειτουργία μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου 2016. Οι αρχές θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της δήλωσης, της πληρωμής και της είσπραξης των εισφο- ρών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση πριν από τα τέλη του 2017. Οι θεσμοί είναι έτοιμοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα διαρθρωτικά μέτρα παραμετρικού χαρακτήρα ισοδύνα- μου αποτελέσματος στο πλαίσιο του συστήματος συντα- ξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισμένων μέτρων από αυτά που αναφέρθηκαν προηγουμένως, έχοντας υπόψη τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋ- πόθεση ότι τα μέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θε- σμούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασμού και ότι θα είναι συγκεκριμένα και ποσοτικά μετρήσιμα σε ε- παρκή βαθμό και ότι, ελλείψει αυτών, η βασική επιλογή είναι εκείνη που προσδιορίζεται παραπάνω. 2.5.2 Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Οι αρχές έχουν δεσμευτεί να συνεχίσουν τη μεταρ- ρύθμιση του τομέα της υγείας, τον έλεγχο των δημο- σίων δαπανών, τη διαχείριση των τιμών των φαρμακευτι- κών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσο- κομείων, να αυξήσουν τις νοσοκομειακές προμήθειες που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη ζήτηση φαρμακευτικών προϊόντων και ιατροφαρμακευτι- κής περίθαλψης μέσω τεκμηριωμένων πρωτοκόλλων η- λεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε ανα- θέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρμακευτικής πε- ρίθαλψης με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρο- νίσουν τα συστήματα μηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν νέο σύστημα ηλεκτρονικού παραπεμπτικού για την πρω- τοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη που θα επιτρέ- πει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για τους ασθενείς. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές δεσμεύτηκαν να επανα- φέρουν προηγούμενα βασικά στοιχεία των μεταρρυθμί- σεων στο σύστημα υγείας. Ειδικότερα, α) θα τροποποιή- σουν το ν. 4332/2015 για την κατάργηση μέρους του ν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του το- μέα της υγείας στο πλαίσιο του ΜΣ) για τον διορισμό α- νώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκομεία· β) θα καταργήσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015, με σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κα- τόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρμοστη συ- μπεριφορά και σύγκρουση συμφερόντων κατά τη συντα- γογράφηση και για μη συμμόρφωση με τις οδηγίες του ΕΟΦ περί συνταγογράφησης (επαναφορά προηγούμε- νης δέσμευσης στο πλαίσιο του ΜΣ)· γ) θα επαναφέρουν την πλήρη συνταγογράφηση φαρμάκων κατά διεθνή κοι- νόχρηστη ονομασία (ΔΚΟ), μεταξύ άλλων με την κατάρ- γηση της εγκυκλίου 26225/08.04.2015, με τις εξαιρέσεις που παρατίθενται στα άρθρα 6.4 έως 6.6 της υπουργικής απόφασης ΦΕΚ 3057/2012· δ) θα μειώσουν κατά 50% τις τιμές όλων των φαρμάκων μετά τη λήξη ισχύος του δι- πλώματος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5% όλων των γε- νόσημων φαρμάκων, με την κατάργηση της ρήτρας κε- κτημένων δικαιωμάτων για τα φάρμακα που βρίσκονταν ήδη στην αγορά το 2012· ε) θα εφαρμόσουν την είσπρα- ξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές ε- ξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και θα αποσυνδέσουν τις εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013. Έως το Σεπτέμβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώ- τατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις δια- γνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρ- μακευτικά προϊόντα στα επόμενα τρία χρόνια και, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα εφαρμόσουν εκ- κρεμείς εισπράξεις επιστροφών μέχρι το H1-2015 για τα φαρμακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές· β) θα δημοσιεύουν ανά εξάμηνο ε- νημερωτικό δελτίο τιμών προκειμένου να μειωθούν οι τι- μές των φαρμακευτικών προϊόντων· και γ) θα επανεξε- τάσουν και θα περιορίσουν τις τιμές των διαγνωστικών εξετάσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν οι διαρθρωτικές δαπάνες με τους στόχους για τις εισπράξεις επιστρο- φών (βασικά παραδοτέα). Θα εκτελούν τις εισπράξεις ε- πιστροφών ανά εξάμηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις στα νοσοκομεία ή αν θα λάβουν ισοδύναμα δημοσιονομι- κά μέτρα και μέτρα διαχείρισης της ζήτησης. Έως το Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν πε- ραιτέρω μέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παρα- δοτέο), όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δα- πάνες για το 2016 είναι σύμφωνες με τα ανώτατα όρια εισπράξεων επιστροφών, μεταξύ άλλων μέσω της κα- τάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρμα- κευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες. Οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τις τιμές των γενόση- μων, μεταξύ άλλων, με τη μεγαλύτερη χρήση συμφωνιών συσχέτισης τιμής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετες οδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στα φαρμακευτικά προϊόντα με το μεγαλύτερο κόστος και στη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα αλλά εφικτά χρονοδιαγράμματα θα πρέπει να καθοριστούν από τις αρχές. Έως το Δεκέμβριο του 2015 (και έως τον Δεκέμβριο του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριμέ- να μέτρα για την αύξηση του ποσοστού των προμηθειών που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80 τοις εκατό), του μεριδίου των γενόσημων φαρμάκων για εξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο 40% (και στο 60%), των γενόσημων φαρμάκων για ενδονοσοκομειακούς α- σθενείς στο 50% (και στο 60%) και του μεριδίου των προμηθειών φαρμακευτικών προϊόντων ανά δραστική ουσία από τα νοσοκομεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνό- λου, σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες στόχους. Η δι- είσδυση των γενόσημων θα πρέπει να υποστηριχθεί με περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης των κινήτρων των φαρμακοποιών, μεταξύ άλλων όσον αφο- ρά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του 2016. Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρμακα στο θετικό κατά- λογο βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υ- πουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικές κανονιστικές ρυθμίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συ- νταγογράφησης, και με τιμές που καθορίζονται στο επί- πεδο των χαμηλότερων τριών στην ΕΕ ή χαμηλότερα ε- άν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγματευτούν έκπτωση. Έως τον Δεκέμβριο του 2017, οι αρχές θα συγκροτήσουν κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) που θα συμβάλλει στην ένταξη των φαρμάκων σε θετικό κα- τάλογο. Για τη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης των νοσοκομείων, μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 (βασικό πα- ραδοτέο) οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρ- μόσουν στα νοσοκομεία το σύστημα κλειστών ενοποιη- μένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποι- ημένης μεθοδολογίας κοστολόγησης με βάση τις δρα- στηριότητες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια έως τον Δε- κέμβριο του 2017, θα εφαρμόσουν το νέο ΚΕΝ ή το ε- ναλλακτικό σύστημα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτή- των· έως τον Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο για τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονομολογιστικού ελέγχου των λογαριασμών των νοσοκομείων. Το σχέδιο θα αρχίσει να εφαρμόζεται το 2017, με κάλυψη όλων των νοσοκομείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας. Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ια- τροφαρμακευτικής περίθαλψης, τόσο των δημόσιων όσο και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει και να δημοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε μηνιαία/τριμη- νιαία βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπο- νήσουν εκτίμηση της ικανότητας του δημόσιου τομέα α- νά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιμοποι- ήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια· θα αναπτύξουν επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό μητρώο για τους ασθενείς. Έως τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν νέο σύστη- μα ηλεκτρονικών παραπεμπτικών στη δευτεροβάθμια πε- ρίθαλψη με βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το ηλεκτρονικό μητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατό- τητα παρακολούθησης του χρόνου αναμονής. Έως τον Ι- ούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προ-έ- γκρισης των παραπομπών σε ιδιώτες παρόχους με βάση το ηλεκτρονικό μητρώο ασθενών, το σύστημα των ηλε- κτρονικών παραπεμπτικών και την χαρτογράφηση των ι- κανοτήτων του δημόσιου τομέα. Κατά τα επόμενα τρία χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολ- λα για τις οδούς εξωνοσοκομειακής περίθαλψης (πρωτο- βάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη) για τις οδούς πε- ρίθαλψης που έχουν τις μεγαλύτερες συνέπειες ως προς τη θεραπεία και το κόστος. Τα εν λόγω πρωτόκολ- λα θα πρέπει να εφαρμοστούν μέσω του συστήματος η- λεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα ε- φαρμόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του συστήμα- τος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό, θα ενημερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, και θα προχωρήσουν με τη σταδιακή εφαρμογή του νέου συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και την έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον ν. 4238/2014 μέχρι τον Δεκέμβριο τον 2015. Για το σκο- πό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιμης τεχνικής βοήθειας. 2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας Η οικονομική κρίση είχε άνευ προηγουμένου επιπτώ- σεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραι- ότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άμεσης στήρι- ξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συμβάλει στην άμ- βλυνση των επιπτώσεων της ανανεωμένης ύφεσης. Ή- δη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσμη μέτρων σχετικά με τα τρόφιμα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ια- τροφαρμακευτική περίθαλψη. Για να επιστρέψουν οι άν- θρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία με τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν μέτρα για την αύξη- ση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρό- θεσμης απασχόλησης σε 50.000 άτομα, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους. Έως το Μάρτιο του 2016, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα σειρά καθεστώτων εγγυημένης στήριξης της απασχόλη- σης που θα καλύπτουν 150 000 άτομα, όπως των μακρο- χρόνια ανέργων (29+), των νέων (16-29) και μειονεκτου- σών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δικαιούχων ΚΕΝ) με εξατομικευμένα ενεργητικά μέ- τρα στον τομέα της αγοράς εργασίας για τους συμμετέ- χοντες, με χρήση τοπικών συμπράξεων, με συμμετοχή του ιδιωτικού και κοινωνικού τομέα της οικονομίας και με διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων. Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει μια πιο δίκαιη κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασμό του συστήματος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το ο- ποίο θα διοχετεύει με στοχοθετημένο τρόπο τους πενι- χρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη α- νάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέ- σιμης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισμούς για την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την ε- φαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. i. Ως προαπαιτούμενο, η κυβέρνηση αναλαμβάνει τη δέσμευση να συμφωνήσει σχετικά με τους όρους ανα- φοράς και να δρομολογήσει συνολική επανεξέταση του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας, συμπεριλαμβανομέ- νων των παροχών τόσο σε μετρητά όσο και σε είδος, των φορολογικών πλεονεκτημάτων, των παροχών κοι- νωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε ολόκληρο τον τομέα της γενικής κυβέρνησης, με την υ- ποστήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας, με τα πρώτα επι- χειρησιακά αποτελέσματα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το Δεκέμβριο του 2015, με στόχο να προκύπτει εξοικο- νόμηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, η οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδια- σμό ενός στοχοθετημένου συστήματος πρόνοιας, συ- μπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικά ουδέτερης εθνι- κής εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήμα- τος. Ο συνολικός σχεδιασμός του ελάχιστου εγγυημέ- νου εισοδήματος θα πρέπει να συμφωνηθεί με τα θεσμι- κά όργανα. ii. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα προσδιο- ρίσουν τις λεπτομερείς προετοιμασίες τους για τη βαθμι- αία εθνική εφαρμογή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδή- ματος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016, μεταξύ άλλων και για τη σύσταση ενός μητρώου παροχών και την κατάρτι- ση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευά- λωτων ομάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δημι- ουργηθούν στενοί δεσμοί με τους δήμους και τις υπηρε- σίες απασχόλησης. iii. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα υποβά- λουν προτάσεις και θα νομοθετήσουν μεταρρυθμίσεις στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν απο- φάσεις σχετικά με τους συντελεστές παροχών της αρχι- κής εφαρμογής του ΕΕΕ σε συμφωνία με τους θεσμούς. Ο σχεδιασμός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις παραμέτρους των πιλοτικών σχεδίων μετά την αξιο- λόγηση της Παγκόσμιας Τράπεζας, με ενδεχόμενη πρό- σθετη στόχευση των αναγκών προτεραιότητας σε βρα- χυπρόθεσμο ορίζοντα, προκειμένου να τηρηθούν οι δη- μοσιονομικοί περιορισμοί. iv. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτί- σουν ένα θεσμικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων παροχών. Θα πραγματοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσε- ων του συστήματος ΕΕΕ, με στόχο την πλήρη εθνική ε- φαρμογή του (βασικό παραδοτέο) μέχρι τα τέλη του 2016.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότη- τας και την ενίσχυση της βιωσιμότητας του τραπεζικού συστήματος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές μονομερή φορολογικά ή άλλα μέτρα πολιτικής, τα οποία θα υπονόμευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή τη μελλοντική βιωσιμότητα των τραπεζών. Κάθε, νομοθετι- κό ή άλλο, μέτρο που λαμβάνεται κατά τη διάρκεια της περιόδου του προγράμματος, το οποίο ενδέχεται να έχει αντίκτυπο στις τραπεζικές συναλλαγές, τη φερεγγυότη- τα, τη ρευστότητα, την ποιότητα των περιουσιακών στοι- χείων κ.λπ., θα πρέπει να λαμβάνεται σε στενή διαβού- λευση με την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ και, κατά περίπτω- ση, τον ΕΜΣ. Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2015, οι αρχές θα ολοκληρώσουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για το χρηματοπιστωτικό σύστημα το οποίο έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τα τέλη του 2014. Η κύρια εστίαση της στρατηγικής θα είναι στην αποκατάσταση της χρηματο- πιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της βιωσιμό- τητας των τραπεζών με τα ακόλουθα μέτρα: i) εξομάλυν- ση της ρευστότητας και των όρων πληρωμής και ενίσχυ- ση των τραπεζικών κεφαλαίων· ii) ενίσχυση της διακυ- βέρνησης· και iii) αντιμετώπιση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η στρατηγική αυτή, η οποία θα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής του 2013, λαμβά- νοντας παράλληλα υπόψη το διαφορετικό πλαίσιο και τις συνθήκες του χρηματοπιστωτικού συστήματος, θα περι- λαμβάνει σχέδια σχετικά με τις ξένες θυγατρικές των ελληνικών τραπεζών σύμφωνα με τα προγράμματα ανα- διάρθρωσής τους που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊ- κή Επιτροπή, και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διε- θνών στρατηγικών επενδύσεων στις τράπεζες και την ε- πιστροφή τους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς μεσο- πρόθεσμα. Η αποκατάσταση της ρευστότητας και των κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα Οι αρχές έχουν δεσμευτεί υπέρ, αφενός, της διατήρη- σης επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα σύμ- φωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος και, αφετέ- ρου, της επίτευξης διατηρήσιμου μοντέλου τραπεζικής χρηματοδότησης μεσοπρόθεσμα. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες θα κληθούν να υποβάλλουν τριμηνιαία σχέδια χρηματοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ώ- στε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και α- ξιολόγηση των αναγκών ρευστότητας. Οι αρχές θα πα- ρακολουθούν και θα διαχειρίζονται τη διαδικασία για τη χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαμβά- νοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα, έχοντας συγχρόνως στόχο την ελαχιστοποίη- ση των μακροοικονομικών επιπτώσεων των ελέγχων. Αποθεματικό ασφαλείας ύψους έως 25 δισεκατομμυ- ρίων ευρώ προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναγκών για την α- νακεφαλαιοποίηση των βιώσιμων τραπεζών και το κό- στος εξυγίανσης των μη βιώσιμων τραπεζών, σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνι- σμό και τις κρατικές ενισχύσεις. Μετά από μια αξιολόγη- ση των προβλεπόμενων κεφαλαιακών αναγκών των τεσ- σάρων βασικών τραπεζών από την ΕΚΤ και την υποβολή των σχεδίων κεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες, τυχόν εναπομένουσες ελλείψεις κεφαλαίων που εντοπίζονται θα αντιμετωπιστούν πλήρως μέχρι τα τέλη του 2015 το αργότερο. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τις κεφαλαιακές ανάγκες των λοιπών τραπεζών στις περι- πτώσεις που δεν το έπραξε πρόσφατα. Το πλαίσιο ανα- κεφαλαιοποίησης θα αναπτυχθεί με σκοπό τη διατήρηση της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών που ανακεφα- λαιοποιήθηκαν και τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγι- κών επενδύσεων. Ο νόμος σχετικά με τις κρατικές εγ- γυήσεις στις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις θα τροποποιηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρηματοδό- τηση από το πρόγραμμα και να περιοριστεί η σύνδεση μεταξύ τραπεζών και κράτους. Τακτοποίηση μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) Βραχυπρόθεσμα μέτρα για την αντιμετώπιση του προ- βλήματος των υψηλών και αυξανόμενων ποσοστών των ΜΕΔ θα προσδιοριστούν παρακάτω στο παρόν έγγραφο, ωστόσο ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα μέτρα και δράσεις στο μέλλον για την τακτοποίηση των ΜΕΔ του τραπεζικού τομέα. Έως τα τέλη Αυγούστου 2015, η Τρά- πεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατά- ξεις για την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατό- πιν βελτιώσεων σε συμφωνία με τους θεσμούς. Ως προαπαιτούμενο, οι αρχές: α) θα καταρτίσουν αξιό- πιστη στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήμα- τος των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αφενός θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίη- σης και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων, και αφενός θα αντλεί από την εμπειρογνωσία εξωτερικού συμβούλου (ή συμβούλων) τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά την ε- φαρμογή της στρατηγικής· β) θα εγκρίνουν τις ακόλου- θες βραχυπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις: i) τροποποιήσεις στο δίκαιο περί αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ώ- στε να καλύπτονται όλοι οι εμπορικοί οφειλέτες, να ευ- θυγραμμιστεί η νομοθεσία με τις διεθνείς βέλτιστες πρα- κτικές, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών για την προώθη- ση της αποτελεσματικής αποκατάστασης των βιώσιμων οφειλετών και μιας πιο αποτελεσματικής διαδικασίας εκ- καθάρισης για τους μη βιώσιμους οφειλέτες και μείωσης της περιόδου χορήγησης απαλλαγής σε τρία (3) έτη για τους επιχειρηματίες σύμφωνα με τη σύσταση που απηύ- θυνε η Επιτροπή το 2014· ii) τροποποιήσεις του νόμου περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, ώστε να θεσπι- στεί ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αναστολής της ε- κτέλεσης σύμφωνα με τη διεθνή πείρα· θέσπιση αυστη- ρότερης διαδικασίας ελέγχου ώστε να αποτρέπονται οι οφειλέτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρα- τηγικούς λόγους από την κήρυξη πτώχευσης, συμπερί- ληψη των απαιτήσεων των δημόσιων πιστωτών στο πε- δίο εφαρμογής του νόμου που παρέχει στους οφειλέτες δυνατότητα για νέο ξεκίνημα, αυστηροποίηση των κριτη- ρίων επιλεξιμότητας για προστασία της κύριας κατοι- κίας, και θέσπιση μέτρων για την αντιμετώπιση των εκ- κρεμών υποθέσεων (π.χ. αύξηση του αριθμού των δικα- στών και των δικαστικών υπαλλήλων, προτεραιότητα στις υποθέσεις που αφορούν σημαντικά ποσά, καθώς και συνοπτικές διαδικασίες για οφειλέτες που δεν διαθέ- τουν περιουσιακά στοιχεία και εισόδημα), iii) νομοθετική θέσπιση του κατοχυρωμένου επαγγέλματος των συνδί- κων πτώχευσης, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συ- γκεκριμένο επάγγελμα και θα λαμβάνει υπόψη τη διεθνή πείρα· iv) θέσπιση διατάξεων για την επανενεργοποίηση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Ιδιωτικού Χρέους και τη σύσταση γραμματείας που θα το επικουρεί. Έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, (βασικό παραδο- τέο), με βάση την εμπειρογνωμοσύνη εξωτερικού συμ- βούλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση για την κατηγοριοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων στους ισολογισμούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγη- ση της ικανότητας των τραπεζών να αντιμετωπίζουν κά- θε κατηγορία μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σε συ- νεργασία με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), θα παρά- σχει ανάλυση με σκοπό τον προσδιορισμό των μη κανο- νιστικών περιορισμών και εμποδίων (π.χ. διοικητικά, οι- κονομικά, νομικά κ.λπ.), για την ανάπτυξη μιας δυναμι- κής αγοράς μη εξυπηρετούμενων δανείων. Έως την ίδια ημερομηνία, μια ομάδα εργασίας, με βάση την ανεξάρτη- τη πραγματογνωμοσύνη και τη διεθνή πείρα, θα εξετάσει και θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τα- κτοποίηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μεταξύ άλλων με την εξάλειψη περιττών νομικών ή άλλων εμπο- δίων για την εξυπηρέτηση και τη διάθεση των μη εξυπη- ρετούμενων δανείων, με παράλληλη προστασία για τα ευάλωτα νοικοκυριά, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντο- λογίας που έχει καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι αρχές θα θεσπίσουν με νόμο Δίκτυο Ενημέρωσης Οφει- λετών και Κέντρο Ενημέρωσης Οφειλετών, που θα παρέ- χουν νομικές και οικονομικές συμβουλές σχετικά με ο- φειλές. Μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου του 2015 (βασικό παραδο- τέο), η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσμικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των μη εξυπηρετού- μενων δανείων, μεταξύ άλλων με i) τη βελτίωση του νο- μικού πλαισίου για θέματα αφερεγγυότητας εταιρειών και νοικοκυριών με την υιοθέτηση κατάλληλων νομικών μέσων για τη συγκρότηση εξειδικευμένων τμημάτων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοι- κοκυριών και τον διορισμό και την κατάρτιση επαρκούς αριθμού πρόσθετων δικαστών (βάσει στοχευμένου φόρ- του εργασίας) και δικαστικών υπαλλήλων για υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών· ii) τη δημιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανε- ξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες πληρωμής των δανειοδοτών για τη διευκόλυνση των τραπεζικών ιδρυμάτων· iii) τροποποίηση του Νόμου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ώστε να ενθαρρυνθούν οι οφειλέτες να συμμετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρό- νως ίση μεταχείριση μεταξύ των ιδιωτικών και των δημό- σιων πιστωτών· iv) πλήρης ενεργοποίηση των εξειδικευ- μένων τμημάτων για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής πτώχευσης. Η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα μόνιμο δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβάνοντας μέ- τρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών και κάνοντας διάκριση μεταξύ των οφειλετών που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους, αφε- νός, και των καλή τη πίστει οφειλετών, αφετέρου. Το ελ- ληνικό ΤΧΣ, σε συνεννόηση με την ΤτΕ, θα προσδιορίσει μηχανισμούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τα- κτοποίησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ΤΧΣ θα διορίσει ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου και μια εσωτερική ομάδα που θα επιφορτιστούν με τον νέο στόχο της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των μη εξυ- πηρετούμενων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αναθέσει σε έναν μόνο ειδικό εκκαθαριστή να μεριμνήσει για την αποτελεσματική επίτευξη των επι- χειρησιακών στόχων από τους μεμονωμένους εκκαθαρι- στές. Θα θεσπιστεί καθεστώς αμοιβών βάσει επιδόσεων για όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές, σε διαβούλευση με το ΤΧΣ ώστε να μεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις. Έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι αρχές i) θα διαμορφώσουν συντονιστικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση οφειλετών με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά χρέη, πρώτον, με την κατηγοριοποίηση των ε- μπορικών οφειλετών που φέρουν μεγάλα δημόσια χρέη ανάλογα με την βιωσιμότητά τους και, δεύτερον, με την θέσπιση νομοθεσίας για τη διευκόλυνση της ταχείας εκ- καθάρισης μη βιώσιμων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου 2016, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίη- σης έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2016· ii) θα υιοθετήσουν τα αναγκαία νομικά μέσα για τον καθορισμό του εφαρμο- στέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελμα του συνδίκου πτώχευσης (μεταξύ άλλων, τρόπος επαγγελ- ματικής οργάνωσης, απαιτήσεις προσόντων, διαδικασίες που επιτρέπουν την ουσιαστική διαπίστευση, εξουσίες και αρμοδιότητες, τρόπος διορισμού και απόλυσης, επο- πτεία και έλεγχος, διατάξεις για τις κυρώσεις και την ευ- θύνη, καθώς και διάρθρωση των τελών). Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο) και μετά την λήψη των προτάσεων των τραπεζών, η Τρά- πεζα της Ελλάδος θα καταλήξει σε συμφωνία με τις τρά- πεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τα- κτοποίησης ΜΕΔ, περιλαμβανομένης π.χ. της αναδιάρ- θρωσης χρεών και της σύστασης κοινών επιχειρήσεων. Οι τράπεζες θα υποβάλουν αναφορά ανά τρίμηνο από τον Ιούνιο του 2016 στην ΤτΕ αντιπαραβάλλοντας τις ε- πιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών. Το ελληνικό ΤΧΣ θα εφαρμόζει κριτήρια επιδόσεων για την τακτοποίηση ΜΕΔ και στις διοικήσεις των τραπεζών έναντι επιχειρη- σιακών στόχων που συμφωνούνται μεταξύ των τραπε- ζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ελληνικό ΤΧΣ θα παρουσιάσει και θα εφαρμόσει σχέδιο δράσης για την τακτοποίηση των ΜΕΔ με σκοπό την βελτίωση του συ- ντονισμού μεταξύ τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρ- θρωση μεγάλων εταιρειών και, σε περίπτωση που απαι- τείται, την από κοινού αντιμετώπιση ολόκληρων τομέων της οικονομίας. Έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, η Τράπεζα της Ελλά- δος θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας με κα- τευθυντήριες γραμμές αναδιάρθρωσης χρεών για ομά- δες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ) με βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποίησης λιανικών χαρτοφυλακίων, και την ει- σαγωγή σε συντονισμό με το ΤΧΣ μηχανισμών ταχείας διεκπεραίωσης περιλαμβανομένων τυποποιημένων εγ- γράφων αξιολόγησης, συμβάσεων αναδιάρθρωσης και λύσεων τακτοποίησης Έως τα τέλη Ιουνίου 2016, οι αρχές δεσμεύονται να α- ξιολογήσουν την αποτελεσματικότητα του νομικού και θεσμικού πλαισίου για την αφερεγγυότητας και να προ- βούν στις απαιτούμενες τροποποιήσεις. Διακυβέρνηση του ελληνικού ΤΧΣ Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή ενώ θα ενισχυθεί η δομή της διακυβέρνησής του, με σκοπό την πρόληψη πολιτικών παρεμβάσεων στη διαχείριση ή τις δραστηριότητές του. Έως τα μέσα Οκτωβρίου 2015 (βασικό παραδοτέο), ο νόμος περί ΤΧΣ θα τροποποιηθεί ούτως ώστε: (i) να ευ- θυγραμμιστεί με την μεταφορά της οδηγίας BRRD και με το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης που θα δημιουργη- θεί (ii) να ενισχυθούν οι ρυθμίσεις για τη διακυβέρνηση του ΤΧΣ σύμφωνα με την δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, ιδίως με την αλλαγή της διαδικα- σίας επιλογής και διορισμού, και ιδίως: α) θα σχεδιαστεί νέα διαδικασία επιλογής και διορισμού μελών της εκτε- λεστικής επιτροπής και του γενικού συμβουλίου έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2015 πράγμα το οποίο συνεπάγεται μεγαλύτερο ρόλο για τους θεσμούς σε σχέση με το πα- ρελθόν, β) θα συσταθεί επιτροπή επιλογής, αποτελούμε- νη από έξι ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εκ των ο- ποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ —συμπεριλαμβανομένου του προέδρου η ψήφος του οποίου θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας— και τρεις θα διοριστούν από τις αρχές (δύο από το Υπουρ- γείο Οικονομικών και ένας από την Τράπεζα της Ελλά- δος). Το Υπουργείο Οικονομικών, η Τράπεζα της Ελλά- δος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ΕΜΣ θα διαθέ- τουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής. Η επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύμβου- λο σε θέματα προσλήψεων τον οποίο θα επιλέξει η επι- τροπή αυτή, γ) ο Υπουργός Οικονομικών θα προβεί σε διορισμούς από τους υποψηφίους που θα επιλέγει η επι- τροπή επιλογής, δ) η επιτροπή επιλογής θα καθορίσει ε- πίσης τις αμοιβές και άλλους όρους απασχόλησης, περι- λαμβανομένης της διαδικασίας αξιολόγησης και απόλυ- σης. Ο νόμος θα διασφαλίσει επίσης ότι: (i) η αμοιβή και οι λοιποί όροι απασχόλησης είναι ανταγωνιστικοί ούτως ώστε να προσελκύουν υψηλής ποιότητας διεθνείς υπο- ψηφίους για τις διευθυντικές θέσεις του ελληνικού ΤΧΣ, (ii) θα καλύπτονται οι εξουσίες, τα κριτήρια και οι διαδι- κασίες με βάση τις οποίες το ΤΧΣ θα εξετάζει και θα αλ- λάζει - εφόσον κρίνεται σκόπιμο - τα διοικητικά συμβού- λια και τις επιτροπές των τραπεζών που τελούν υπό τον έλεγχό του, (iii) θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ μέσω της ετήσιας δημοσίευσης των στρατηγικών τους και την εξαμηνιαία αναφορά επιδόσε- ων έναντι καθορισθέντων στόχων, και (iv) μεταξύ των στόχων του ελληνικού ΤΧΣ θα περιλαμβάνεται η διευκό- λυνση της διαχείρισης των ΜΕΔ των τραπεζών. Έως τα τέλη Μαρτίου 2016, για να αυξηθεί η διαφά- νεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ, το ΤΧΣ θα δη- μοσιεύσει επιχειρησιακή στρατηγική σε ετήσια βάση και, αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016, έκθεση επί των επι- δόσεων έναντι της στρατηγικής αυτής, σε εξαμηνιαία βάση. Διακυβέρνηση των τραπεζών Η κυβέρνηση δεν θα παρεμβαίνει στη διαχείριση, τη λήψη αποφάσεων και τις εμπορικές πράξεις των τραπε- ζών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει των αρχών της αγοράς. Τα μέλη των διοικητικών συμ- βουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπε- ζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέμβαση. Οι διορι- σμοί αυτοί θα γίνονται με βάση τη νομοθεσία της ΕΕ και τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς κανόνες που περιλαμβάνονται στον νόμο για το ελληνικό ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώματα των ι- διωτών μετόχων που συμμετείχαν στην αύξηση του με- τοχικού κεφαλαίου των τραπεζών βάσει του υφιστάμε- νου πλαισίου. Το ελληνικό ΤΧΣ εξασφαλίζει μέσω των τροποποιημένων συμφωνιών πλαισίου σχέσεων ότι από το οικονομικό έτος 2016 οι συμβάσεις των εξωτερικών ελεγκτών με τις τράπεζες θα καλύπτουν το πολύ πέντε συναπτά έτη. Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο), το ελληνικό ΤΧΣ, με τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς συμβούλου θα καθιερώσει πρόγραμμα επισκόπησης των διοικητικών συμβουλίων των τραπεζών για τις οποίες ι- σχύουν οι συμφωνίες πλαισίου σχέσεων. Η επισκόπηση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές προληπτικής εποπτείας εφαρμόζοντας κριτήρια που βαί- νουν πέραν των εποπτικών απαιτήσεων περί ικανότητας και ήθους. Έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, μετά την επι- σκόπηση των μελών των διοικητικών συμβουλίων από το ελληνικό ΤΧΣ με βάση την ανωτέρω διαδικασία, τα μέλη μπορεί να αντικαθίστανται με τρόπο με τον οποίο εξα- σφαλίζεται ότι τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών περιλαμβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διε- θνείς εμπειρογνώμονες με κατάλληλες γνώσεις και μα- κρόχρονη πείρα στη σχετική τραπεζική, χωρίς προηγού- μενη σχέση την τελευταία δεκαετία με ελληνικά χρημα- τοπιστωτικά ιδρύματα. Οι εμπειρογνώμονες αυτοί θα προεδρεύουν επίσης σε όλες τις επιτροπές των συμβου- λίων. Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα εξεταστεί η αναγκαιό- τητα νέων μέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέ- ρω, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση των τραπεζών θα ενισχυθεί επαρκώς ώστε να είναι πλή- ρως ανεξάρτητη και σύμφωνη με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της αντα- γωνιστικότητας και της ανάπτυξης 4.1 Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί μείζονες αλλα- γές στους ελληνικούς θεσμούς της αγοράς εργασίας και στα συστήματα διαπραγμάτευσης των μισθών, ώστε να καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ στους θεσμούς της αγοράς εργασίας και να ενισχύσουν τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχι μόνο να εξισορροπήσει την ευελιξία με τη δικαιοσύνη για εργαζόμενους και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπό- ψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη επι- δίωξης βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης, κα- θώς και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει δε- σμευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούμενο, τη νομοθε- σία της μεταβατικής περιόδου των συμφωνιών η οποία θεσπίστηκε με το άρθρο 72 του νόμου 4331/2015 της 2ας Ιουλίου 2015. Επανεξέταση των θεσμών της αγοράς εργασίας. Έως τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δρομολογήσει διαδικασία διαβούλευσης με επικεφαλής μια ομάδα ανε- ξάρτητων εμπειρογνωμόνων με σκοπό την επανεξέταση ορισμένων υφιστάμενων πλαισίων της αγοράς εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών απολύσεων, της συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγματεύ- σεων, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συμβολή στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέ- ρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισμούς, συμπερι- λαμβανομένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής και τα χρονοδιαγράμματα θα συμφωνηθούν με τα θεσμι- κά όργανα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επα- νεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραμμίσουν τα πλαίσια για τις ομαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλ- λογικές διαπραγματεύσεις με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Δεν θα πραγματοποιηθεί καμία αλλαγή στο τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγματεύσεων πριν α- πό την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συ- νεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολι- τικής, ασύμβατα με τους στόχους της προώθησης μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αδήλωτη εργασία. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρ- χές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δρά- σης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέμηση της αδή- λωτης και της ατελώς δηλωμένης εργασίας, προκειμέ- νου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόμιμων ε- ταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόμενοι και να αυξη- θούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική α- σφάλιση. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίωση της διακυ- βέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συ- γκεκριμένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήμα, οι αρχές θα προβούν στη διασύνδεση του συστήματος πληροφο- ριών ΕΡΓΑΝΗ με την Εφορία και το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων με σκοπό τον εντοπισμό της αδήλωτης ερ- γασίας. Επαγγελματική κατάρτιση. Επιπλέον, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2016 και προκειμένου να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της επαγγελματι- κής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και με βάση τη μεταρρύθμιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η κυβέρνηση, έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παρα- δοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας για την ΕΕΚ/μαθητεία, ii) θα δημιουργήσει ένα σύστημα για τον προσδιορισμό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτή- των και μια διαδικασία αναβάθμισης των προγραμμάτων και της πιστοποίησης, iii) θα δρομολογήσει πιλοτικές συ- μπράξεις με περιφερειακές αρχές και εργοδότες το 2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωμένο σχέδιο ε- φαρμογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και του ΟΑΕΔ, με σκοπό την παροχή του απαι- τούμενου αριθμού θέσεων μαθητείας για όλους τους σπουδαστές της επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συ- νόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα δια- σφαλίσει μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών και με- γαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηματοδότησης. Το ακα- δημαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερεια- κές συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσμα, θα ενισχυθεί η ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χά- ραξη, εφαρμογή και παρακολούθηση των πολιτικών, προκειμένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί με- ταρρυθμίσεις στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και ε- νεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και να επιτυγχάνει την εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία. Αυτό θα περιλαμβάνει τη βελτίω- ση των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης με την ολο- κλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η ισχύουσα εργατική νομοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογι- στεί μέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργα- τικής Νομοθεσίας έως τα τέλη του 2016 (βασικό παραδο- τέο). Τεχνική βοήθεια. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανο- μένων της μεταρρύθμισης της αγοράς εργασίας, της Ε- ΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Ερ- γασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθει- ας, επωφελούμενες μεταξύ άλλων από την εμπειρογνω- μοσύνη διεθνών οργανισμών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ. Εκπαίδευση. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέ- ρω εκσυγχρονισμό του τομέα της εκπαίδευσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδο- τήσει την προγραμματισμένη ευρύτερη στρατηγική ανά- πτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και ανε- ξάρτητους εμπειρογνώμονες, θα επικαιροποιήσουν, έως τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκ- παιδευτικού συστήματος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011. Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκ- παίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμών μεταξύ έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσε- ων με σκοπό την ενίσχυση της καινοτομίας και της επι- χειρηματικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλ- λων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο πε- ραιτέρω εξορθολογισμού (των τάξεων, σχολείων και πα- νεπιστημίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυ- μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα και αυτονομία των δημόσιων εκπαιδευτικών μονάδων και την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επα- νεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύμφωνα με τις βέλτι- στες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα εκπονήσουν επικαιροποιημένο εκπαιδευτικό σχέδιο δρά- σης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότε- ρο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα μέτρα θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδημαϊκό έ- τος 2016-2017. Ειδικότερα, οι αρχές δεσμεύονται να ευ- θυγραμμίσουν τον αριθμό διδακτικών ωρών ανά μέλος του προσωπικού, καθώς και την αναλογία μαθητών ανά τάξη και ανά εκπαιδευτικό, με τις βέλτιστες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολι- κών μονάδων θα συνάδει με το γενικό σύστημα αξιολό- γησης της δημόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλί- σουν τη δίκαιη μεταχείριση όλων των φορέων παροχής εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτικών ι- δρυμάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα. 4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηματικό περιβάλλον Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους ση- μασίας για να δημιουργηθούν οικονομικές ευκαιρίες και να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη με περιορισμό της προσοδοθηρίας και της μονοπωλιακής συμπεριφοράς, η οποία μεταφράζεται σε υψηλότερες τιμές και χαμηλότε- ρο βιοτικό επίπεδο. Σύμφωνα με την αναπτυξιακή τους στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και μεταρ- ρυθμιστικές προτάσεις, καθώς και για να εμπλουτίσουν το πρόγραμμα με περαιτέρω φιλόδοξες μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη βιώσιμη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθε- σία με σκοπό: i. να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεμείς συστάσεις της εργαλειοθήκης ανταγωνισμού Ι του ΟΟΣΑ, με εξαίρεση τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή, τα υλικά οικοδομών και μία διάταξη για τα τρόφιμα· και σημαντικό αριθμό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου· ii. να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλματα των συμβολαι- ογράφων, αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώ- σουν την αγορά τουριστικών καταλυμάτων· iii. να εξαλείψουν τα μη ανταποδοτικά τέλη και να ευ- θυγραμμίσουν τα ανταποδοτικά τέλη με τις παρεχόμε- νες υπηρεσίες· iv. να μειώσουν τη γραφειοκρατία, μεταξύ άλλων για τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και για τις δραστηριότητες χαμηλού κινδύνου σύμφωνα με τη σύσταση της Παγκόσμιας Τράπεζας, να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων με βάση τις συστά- σεις του ΟΟΣΑ και να συστήσουν επιτροπή για την εκπό- νηση νομοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναπομένουσες συ- στάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα τρόφιμα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά με τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και θα δρομολογή- σουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες αντα- γωνισμού στους τομείς του χονδρικού εμπορίου, των κα- τασκευών, του ηλεκτρονικού εμπορίου και των μέσων ε- νημέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της μεταποίησης. Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομο- θεσία για την επίλυση όλων των προβλημάτων που θα ε- ντοπιστούν στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασι- κό παραδοτέο). Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθεσία για να εφαρμόσουν τη σύσταση του ΟΟΣΑ που περιλαμβάνεται στην εργαλειοθήκη για τον ανταγωνισμό Ι όσον αφορά τα φαρμακευτικά προϊό- ντα, με ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδο- τέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν πλήρως την εκκρεμή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά με τα υλικά οικοδομών. Οι αρχές θα ελευ- θερώσουν τη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων την Κυριακή μετά την επικείμενη απόφαση του Συμβου- λίου της Επικρατείας. Οι αρχές δεσμεύονται να συνεχί- σουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγω- νισμού σε πρόσθετους τομείς την επόμενη τριετία. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νομοθε- σία με σκοπό να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση των τουριστικών καταλυμάτων. Το Τμήμα Προώθησης Πολιτικών Ανταγωνισμού της ελληνικής Επιτροπής Α- νταγωνισμού θα ενισχυθεί με δώδεκα πρόσθετες θέσεις και θα πραγματοποιηθεί επανεξέταση με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εμπειρογνωμόνων για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισμού συ- νάδει με τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτη πορείας για τη μεταρρύθμιση της αδειοδότησης των ε- πενδύσεων, συμπεριλαμβανομένης της ιεράρχησης προ- τεραιοτήτων. Οι αρχές θα θεσπίσουν δευτερογενή νομο- θεσία σύμφωνα με την εν λόγω ιεράρχηση προτεραιοτή- των έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και θα προχωρήσουν σε άλλες μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τον χάρτη πορείας. Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Νοέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νομοθεσία για να ε- φαρμόσει τις εκκρεμείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με το περιβάλλον και τις άδειες εμπορίας καυσίμων. Επι- πλέον, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα μειώσουν περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών μίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα ε- φαρμόσει πλήρως τον νόμο για τη βελτίωση της νομοθε- σίας. Όσον αφορά τον ανταγωνισμό, την αδειοδότηση ε- πενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα δρομολογήσει εκ των υστέ- ρων εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με επιλεγμένες με- ταρρυθμίσεις και την εφαρμογή τους και, έως τον Ιούνιο του 2016, θα προσδιορίσει τα εναπομένοντα μέτρα που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή τους (βασικό πα- ραδοτέο). Όσον αφορά τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλ- ματα, προκειμένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και δυσανάλογοι περιορισμοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έ- ως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγμα σχε- τικά με τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών μηχανικών και των συναφών επαγγελμάτων (βασικό πα- ραδοτέο) και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συμ- βούλου έως τον Δεκέμβριο του 2015 (βασικό παραδο- τέο) και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, με βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο του 2016. Όσον αφορά τη διευκόλυνση του εμπορίου, η κυβέρ- νηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες έως τον Δεκέμβριο του 2015. Επιπλέον, με τη συμμετο- χή δημόσιων και ιδιωτικών ενδιαφερομένων, οι αρχές θα επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση του εμπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα ε- γκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγω- γών έως τον Δεκέμβριο του 2015 και στη συνέχεια θα προχωρήσουν στην εφαρμογή τους. Η κυβέρνηση θα προβεί σε θεσμικές αλλαγές για τους ελέγχους μετά τη διασάφηση και θα αναδιαρθρώσει το τμήμα ανάλυσης κινδύνου σύμφωνα με τις συστάσεις του ΠΟΤ έως τον Μάρτιο του 2016, και θα ολοκληρώσει την αναδιοργάνω- ση των τελωνείων έως τον Σεπτέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά την καταπολέμηση του λαθρε- μπορίου, οι αρχές θα δημιουργήσουν τρεις κινητές ομά- δες επιβολής του νόμου έως τον Σεπτέμβριο του 2015, θα εγκρίνουν μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την α- ντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων και τσιγάρων βάσει αποτελεσματικής διυπηρεσιακής συνεργασίας έ- ως τον Δεκέμβριο του 2015, θα εφαρμόσει πλήρως σύ- στημα εισροών-εκροών στις δεξαμενές των φορολογι- κών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταμί- ευσης έως τον Ιούνιο του 2016 και θα εξοπλίσει πλήρως με σαρωτές τους τρεις κύριους διεθνείς λιμένες έως τον Δεκέμβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο), διασφαλίζο- ντας ότι καθένας από τους εν λόγω λιμένες θα διαθέτει τουλάχιστον έναν σαρωτή έως τον Μάρτιο του 2016. Όσον αφορά τη χρήση γης, έως τον Σεπτέμβριο του 2015, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργι- κή επιτροπή χωροταξικού σχεδιασμού, με τη συμμετοχή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων. Με βάση τις συμβουλές της και σε συμφωνία με τους θεσμούς, η κυβέρνηση θα προτείνει, τον Οκτώβριο του 2015, χρονικά προσδιορι- σμένο χάρτη πορείας για επιλεγμένες βελτιώσεις της νομοθεσίας χωροταξικού σχεδιασμού, συμπεριλαμβανο- μένων των τμημάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρή- σεων γης, και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νο- μοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλι- στεί ότι η νομοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσματικά τις επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντομεύσει τις διαδικασίες σχεδιασμού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαί- ες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συμφωνία για τις ανα- γκαίες αλλαγές, θα εφαρμοστεί πλήρως ο νόμος περί χωροταξικού σχεδιασμού του 2014 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγμα για τους ορισμούς στον τομέα της δασοκομίας έως τον Δεκέμ- βριο του 2015 και θα εφαρμόσει πλήρως το νόμο περί δασοκομίας έως τον Ιούλιο του 2016. Επιπλέον, έως τον Φεβρουάριο του 2016 οι αρχές θα εγκρίνουν το νομικό πλαίσιο για κτηματολογικά γραφεία σε εθνική κλίμακα με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο, την εμπειρία των δύο πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια και συμβουλές και θα διασφαλίσει την επαρκή οικονομι- κή ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της υπηρεσίας κτηματολογίου (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την έ- ρευνα και ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσμευ- τεί να δρομολογήσουν ολοκληρωμένη διαδικασία δια- βούλευσης μετά την επανεξέταση των δεσμών μεταξύ εκπαίδευσης και Ε&Α (βλ. ενότητα 4.1 «Εκπαίδευση») με σκοπό την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών. Η οργά- νωση και το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης θα κα- θοριστούν έως τον Οκτώβριο του 2015. Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρα- τηγική για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέμβριο του 2015. Αυτή θα περιλαμβάνει: α) βελτιώσεις στην α- πορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, β) μέτρα που απο- σκοπούν στη βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊό- ντων, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης μεταρρύθμισης των αδειών εμπορίας με στόχο τη βελτίωση της πρόσβα- σης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην κα- θιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών προϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγι- κών δικτύων διανομής και γ) διαρθρωτικές μεταρρυθμί- σεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών μεταρ- ρυθμίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους α- γρότες, μεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκμε- τάλλευσης και πρόγραμμα για τη βελτίωση της αποδοτι- κότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη δια- χείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρη- ματοδοτούμενες με κονδύλια της ΕΕ. Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταμεία, έως τον Οκτώ- βριο του 2015 οι αρχές θα εφαρμόσουν πλήρως τον ν. 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυ- τικά Ταμεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων πόρων και θα εφαρμόσουν όλες τις προ- ϋποθέσεις. Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές προτίθε- νται να υποβάλουν αμέσως αίτημα για παροχή στήριξης σε τρεις κρίσιμους τομείς: αξιολόγηση των συνθηκών α- νταγωνισμού στο χονδρικό εμπόριο, τις κατασκευές, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα μέσα ενημέρωσης και το υπό- λοιπο της μεταποίησης με τη στήριξη του ΟΟΣΑ· μεταρ- ρύθμιση της αδειοδότησης επενδύσεων με τη στήριξη της Παγκόσμιας Τράπεζας· και νέος γύρος μείωσης του διοικητικού φόρτου. Ως επόμενο βήμα, με τη λήψη τεχνι- κής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στους τομείς του αντα- γωνισμού, του διοικητικού φόρτου και της αδειοδότησης επενδύσεων. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, οι αρ- χές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλ- λους τομείς, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων μέσω των υπηρεσιών της Επιτροπής, εμπειρογνωμόνων των κρα- τών μελών, διεθνών οργανισμών και ανεξάρτητων συμ- βούλων. Εν προκειμένω περιλαμβάνονται τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η διευκόλυνση του εμπο- ρίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαί- δευση και η Ε&A, οι τουριστικές υποδομές, η γεωργία και τα διαρθρωτικά ταμεία. 4.3. Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό) Ενέργεια Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας κλίμακας μεταρρυθμίσεις προκειμένου να ευθυγραμμι- στούν με τη νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να κατα- στούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να μειωθούν οι μονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προω- θηθεί η καινοτομία, να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθή- κες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιμων πη- γών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλι- στεί η μετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών που θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές. Ως προαπαιτούμενα, οι αρχές θα εγκρίνουν τη μεταρ- ρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού ει- δικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσμα, με- ταξύ άλλων, την πλήρη δυνατότητα αλλαγής προμηθευ- τή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018, και θα κοι- νοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεταρρυθμι- σμένο σύστημα πληρωμών δυναμικότητας (συμπεριλαμ- βανομένου ενός προσωρινού και ενός μόνιμου μηχανι- σμού) και τα προϊόντα ΝΟΜΕ. Έως τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα εφαρμό- σουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και μόνιμο σύστη- μα πληρωμών δυναμικότητας· θα τροποποιήσουν τους κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να απο- φευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθμών κάτω από το μεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύμ- φωνα με την τελική απόφαση του Συμβουλίου της Επι- κρατείας σχετικά με τον συμψηφισμό των οφειλών μετα- ξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· θα αρχίσουν την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερί- ου με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα, με παράλ- ληλη ιεράρχηση των τιμολογίων διανομής· θα εφαρμό- σουν διακοπτόμενες συμβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θα αναθεωρήσουν τα τι- μολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, μεταξύ άλλων α- ντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υ- ψηλής τάσης με τιμολόγια βάσει του οριακού κόστους παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χα- ρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος (βασικό παραδοτέο). Τον Σεπτέμβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασμό του συστήμα- τος δημοπρασιών ΝΟΜΕ, με στόχο να μειωθούν κατά 25% τα μερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι ο- ριακές τιμές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συμφωνίας για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα συμφωνήσουν με τους θεσμούς διαρθρωτικά μέτρα τα ο- ποία θα εγκριθούν αμέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια α- ποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα μερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράμματα (βασικό παρα- δοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καμία επιχείρη- ση δεν θα μπορεί να παράγει ή να εισάγει, άμεσα ή έμ- μεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέρ- γειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (νομο- θεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούμενο). Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα (συμπεριλαμβανομένης της ανα- κοίνωσης της ημερομηνίας για την υποβολή δεσμευτι- κών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρη- σης μεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός ε- άν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, με ισοδύναμα αποτε- λέσματα όσον αφορά τον ανταγωνισμό και τις προοπτι- κές επενδύσεων, σύμφωνα με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές και σε συμφωνία με τους θεσμούς για την επί- τευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ (βασικό παραδοτέο). Για τον σκοπό αυτόν, οι αρχές απέ- στειλαν την πρώτη πρόταση στους θεσμούς τον Αύγου- στο του 2015, β) θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της ενέργειας, γ) θα ενισχύσουν την οικονομική και επιχει- ρησιακή ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής ενέργειας· δ) θα μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη νομοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέμβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ε- νέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονομική βιω- σιμότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο- σης, αξιοποιώντας με βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της ΕΕ, την επίσημη διεθνή χρηματοδότηση και ιδιωτική χρη- ματοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την αναβάθμιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκει- μένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλει- τουργικότητα και να μειωθεί το κόστος για τους κατανα- λωτές. Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρμογή του χάρτη πορείας ακολουθώντας το υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολο- κληρωθεί έως τον Δεκέμβριο του 2017 (βασικό παραδο- τέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολο- κληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας για τον σχεδιασμό του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Άλλοι ση- μαντικοί τομείς όπου θα γίνει χρήση της βοήθειας, τόσο για τη νομοθεσία όσο και για τη ρύθμιση, είναι η εφαρμο- γή της μεταρρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου και η μετάβαση στο υπόδειγμα-στόχο της ΕΕ για την ηλεκτρι- κή ενέργεια. Εταιρείες ύδρευσης Ένα σταθερό κανονιστικό καθεστώς είναι βασικής ση- μασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύ- σεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιμολόγησης. Η κυβέρνηση, με την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα δρομολο- γήσει, έως τον Δεκέμβριο του 2015, τις αναγκαίες δρά- σεις για την πλήρη εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου για τις εταιρείες ύδρευσης με βάση τη μεθοδολογία που εκπόνησε η Ειδική Γραμματεία Υδάτων το 2014, λαμβά- νοντας υπόψη το ισχύον νομικό πλαίσιο· επίσης θα έχει ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ρυθ- μιστικής αρχής υδάτων, προκειμένου αυτή να μπορέσει να λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθμιστικές αποφά- σεις (Ιούνιος 2016, βασικό παραδοτέο). Μεταφορές και εφοδιαστική Όσον αφορά τις μεταφορές και την εφοδιαστική, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικό σχέδιο για τις μεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελ- λάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους μεταφοράς (οδικούς, σιδηροδρομικούς, θαλάσσιους, εναέριους και συνδυαστικούς), καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τη στρατηγική εφοδιαστικής, και θα εφαρμόσουν τον νόμο περί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, η κυβέρνηση θα ευθυγραμμίσει τις απαιτήσεις επάνδρω- σης για τις εγχώριες υπηρεσίες με εκείνες για τις διε- θνείς γραμμές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφα- λούς επάνδρωσης σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές, και θα θεσπίσει νομοθετικές αλλαγές. Η ρυθμιστική αρχή λιμένων θα καταστεί πλήρως επι- χειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016. Η κυβέρνηση θα ε- γκρίνει το προεδρικό διάταγμα για τον καθορισμό των ε- πιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής έως τον Ο- κτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο). Η κυβέρνηση θα ζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντα της ρυθμιστικής αρχής λιμένων και τον ρόλο των λιμενι- κών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικό κανονισμό της και τους απαιτούμενους νόμους που πρέ- πει να εγκριθούν έως τον Μάρτιο του 2016 για να δια- σφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της. Προς στήριξη αυτού του προγράμματος μεταρρυθμί- σεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται να χρησιμοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθμιστικών αρχών και για την εφοδιαστική. 4.4 Ιδιωτικοποίηση Η ιδιωτικοποίηση μπορεί να συμβάλει στο να καταστεί αποδοτικότερη η οικονομία και να μειωθεί το δημόσιο χρέος. Ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχει σταματή- σει από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση είναι πλέον α- ποφασισμένη να προχωρήσει με ένα φιλόδοξο πρόγραμ- μα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει όλες τις δυνα- τότητες μείωσης της συνολικής χρηματοδότησης μέσω μιας εναλλακτικής δημοσιονομικής πορείας ή μέσω με- γαλύτερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις. Για να διαφυλαχθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικο- ποίησης και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυ- τών σε βασικούς διαγωνισμούς υποβολής προσφορών, η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να προχωρήσει με το υπό εξέλιξη πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. Το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το Σχέδιο αξιο- ποίησης των περιουσιακών στοιχείων (Asset Development Plan - ADP) που προβλέπει την ιδιωτικοποί- ηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στο ΤΑΙΠΕΔ από τις 31.12.2014. Η εφαρμογή του προγράμματος αυτού αποβλέπει σε ετήσια έσοδα (εξαιρουμένων των τραπεζικών μετοχών) ύψους 1,4 δισ. ευρώ, 3,7 δισ. ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ α- ντιστοίχως τα έτη 2015, 2016 και 2017. Ως προαπαιτούμενο και για να κινηθεί εκ νέου το πρό- γραμμα ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση θα λάβει τα εξής μέτρα: i. Οι αρχές θα εγκρίνουν το Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων (ADP) που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ στις 30.7.2015. Το ADP επισυνάπτεται στο παρόν Μνη- μόνιο ως παράρτημα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Το ADP θα επικαιροποιείται σε εξαμηνι- αία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ· και το Υ- πουργικό Συμβούλιο ή το ΚΥΣΟΙΠ θα εγκρίνει το εν λόγω σχέδιο. ii. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξαγγείλουν δε- σμευτικές ημερομηνίες υποβολής προσφοράς για τους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015 και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO, χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στους όρους του διαγωνι- σμού. iii. Οι αρχές θα λάβουν μη αναστρέψιμα μέτρα για την πώληση των περιφερειακών αερολιμένων υπό τους ι- σχύοντες όρους προς τους ήδη επιλεγέντες προσφέρο- ντες. iv. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν περίπου 20 επιλεγείσες δράσεις του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Η κυβέρνηση δεσμεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμε- νες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ο- λοκλήρωση των διαγωνισμών υποβολής προσφορών. Ως προς αυτό, θα ολοκληρώσει όλες τις δράσεις που απαι- τούνται βάσει των συμφωνηθέντων σε τριμηνιαία βάση μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των θεσμών και της κυβέρνησης. Ο κατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεμότητα έχει ε- γκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και επι- συνάπτεται στο παρόν Μνημόνιο ως παράρτημα και απο- τελεί αναπόσπαστο μέρος της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώ- νης του Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένα νέο ανεξάρτητο ταμείο (το «Ταμείο») το οποίο θα κατέ- χει σημαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλά- δας. Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου είναι να διαχειρί- ζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σημαντικής αξίας και να προστατεύει, να δημιουργεί και εν τέλει να μεγι- στοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί με ιδιω- τικοποιήσεις και άλλα μέσα. Το ταμείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών και την επο- πτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσμών. Τα Ταμείο ανα- μένεται να επιτύχει τον στόχο του ακολουθώντας διε- θνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διακυβέρνησης, ε- ποπτείας και διαφάνειας των προτύπων αναφοράς, και συμμόρφωσης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν α- νεξάρτητη Ομάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλα- κτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον α- φορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τη δια- κυβέρνηση του Ταμείου που πρόκειται να συσταθεί. Η Ο- μάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέμβριο του 2015 και η κυβέρνηση, σε συμφωνία με τους θε- σμούς, θα λάβει μέτρα για την εφαρμογή των συστάσε- ων έως τον Μάρτιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Η ε- ντολή και η σύνθεση της Ομάδας Δράσης θα καταρτι- σθούν από τις αρχές σε συμφωνία με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και σε διαβούλευση με την Ευρωομάδα. Οι αρ- χές δύνανται να ζητήσουν τεχνική βοήθεια επί του θέμα- τος. Η εντολή της Ομάδας Δράσης θα περιλαμβάνει: 1. Τον εντοπισμό των περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταμείο και των καλύ- τερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόμιση αξίας από α- κίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δημοκρα- τίας, περιλαμβανομένων εκείνων στην κατοχή της Ε- ΤΑΔ. 2. Τον εντοπισμό των κατάλληλων ρυθμίσεων διακυ- βέρνησης του νέου Ταμείου, περιλαμβανομένου του εάν θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες επί μέρους οντό- τητες για τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων ε- ντός του Ταμείου, με βάση, κατά περίπτωση, την πείρα φορέων όπως το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου- σίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ· κατά πόσον τέ- τοιες υφιστάμενες οντότητες θα μπορούσαν να μεταρ- ρυθμιστούν και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταμείο, να παύσουν να λειτουργούν μετά τη λήξη της εντολής τους ή να απορροφηθούν από το νέο Ταμείο. 3. Την υποβολή πρότασης για τη μετάβαση στο νέο Τα- μείο με σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια με τις προη- γούμενες ρυθμίσεις, περιλαμβανομένης της ενδεχόμε- νης μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων εντός του Προ- γράμματος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων. 4. Σύμφωνα με τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώνης του Ευρώ, η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων θα αποτελέσει μία από τις πηγές για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης εξόφλησης του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόμενο συνολικό ποσό 50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιμο- ποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το 50% κάθε εναπομένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25 δισ. ευρώ) θα χρησιμοποιηθεί για τη μείωση της αναλο- γίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιμοποιη- θεί για ε