94 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4336/2015

Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 10 - Έναρξη ισχύος Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε- ται διαφορετικά σε επί μέρους διατάξεις. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕ- ΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23
14 Αυγούστου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 94
14 Αυγούστου 2015

ΝOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4336
Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 23

Η παρούσα υποπαράγραφος εφαρμόζεται επί των διαδικασιών που αρχίζουν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την εξαίρεση της παραγράφου 21 η οποία θα ισχύσει από 1.1.2016. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ- ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 356/1974 (Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013 (Α΄167), 4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237), 4321/2015 (Α΄32) 1. Στην περίπτωση α΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ Α΄90) μετά τις λέξεις «οι έρευ- νες» προστίθενται οι λέξεις «με βάση τα εκάστοτε πρό- σφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής δι- οίκησης». 2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «τρίτων» διαγράφεται το κόμμα και αντικαθίστανται οι λέξεις «ο έ- λεγχος της πτωχευτικής και μεταπτωχευτικής περιου- σίας» με τις λέξεις «ή με διαδικασία εκκαθάρισης και η παύση των εργασιών της πτώχευσης». 3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση μετά τη λέξη «πτωχό» τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις «ή ολοκλήρω- ση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης». 4. Στην περίπτωση β΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «δίωξης» και πριν από τη λέξη «κατά» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ». 5. Στην περίπτωση γ΄ της τρίτης παρ. του άρθρου 82 του ν.δ. 356/1974 μετά τη λέξη «λογαριασμοί» προστίθε- νται οι λέξεις «και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τρά- πεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα». 6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέ- ξεις «του άρθρου 14 του ν. 2523/1997» με τις λέξεις «των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/ 2013 όπως ισχύει». 7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παρά- γραφος 5 ως εξής: «5. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων δύναται να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δημοσίου, με συ- νολική ληξιπρόθεσμη οφειλή πάνω από εβδομήντα χιλιά- δες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύματα υποχρεούνται να προ- βαίνουν αυθημερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για τη δέσμευση των χρημάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθε- νται στους λογαριασμούς των οφειλετών, μέχρι του ύ- ψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσμευση και ε- ντός δύο ημερών, ενημερώνεται για το ύψος του δε- σμευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία ο- φείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε ερ- γάσιμες ημέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενη- μερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυμα προ- βαίνει οίκοθεν στην άμεση άρση της επιβληθείσης δέ- σμευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα καθορίζε- ται η αρμόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη ανα- γκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσης παραγράφου. Με όμοια απόφαση μπορεί να μεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.» 8. α. Η περίπτωση ε΄της πρώτης παραγράφου του άρ- θρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως ε- ξής: «ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε εί- δους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιο- δικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο α- πό χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαί- νει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ». Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται στις κατασχέσεις που επιβάλλονται μετά την έναρξη ι- σχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαι- τήσεων του Δημοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έ- ναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος του. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ καταργούνται. 8β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31 ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: «Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοι- νό λογαριασμό είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κά- θε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο πιστωτικό ίδρυμα.» 9. α) Στον τίτλο του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, ό- πως ισχύει, μετά τη λέξη «πτωχών» και πριν από τη λέξη «οφειλετών» προστίθενται οι λέξεις «και υπό εξυγίανση ή συνδιαλλαγή». β) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «καταβολή τους» και πριν από την τελεία προστίθενται κόμμα και λέξεις ως εξής: «, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούμενου ποσού προσαύξηση ίση με ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κά- θε μήνα καθυστέρησης». γ) Η παρ. 6 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ι- σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «6. Από την ημέρα υποβολής της αίτησης ρύθμισης α- ναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε αυτή. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο αναστολή λήγει με την πάροδο της προθεσμίας καταβολής της τελευταί- ας δόσης της ρύθμισης κατά τα οριζόμενα στην απόφα- ση της παραγράφου 1 του παρόντος ή με την έκδοση α- πορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή με την έγγρα- φη άρνηση αποδοχής της ρύθμισης ή με την άπρακτη πά- ροδο της προθεσμίας για την αποδοχή αυτής, κατά περί- πτωση, η δε παραγραφή δεν συμπληρώνεται πριν από την πάροδο ενός έτους από το χρονικό σημείο λήξης της αναστολής.» δ) Η παρ. 9 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 αναριθ- μείται σε 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: «9. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων ε- φαρμόζονται αναλόγως για τη ρύθμιση χρεών οφειλε- τών που έχουν συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής ή εξυ- γίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατά- ξεις των άρθρων 99 και επόμενα του Πτωχευτικού Κώδι- κα, με την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθμίζονται από τη συμφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν από τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο για την εξέταση του αιτήματος ρύθμισης είναι η επιτροπή της παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτως ύψους οφειλής.» 10. α. Η ισχύς της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώ- του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιμητή, παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εμπράγματης α- σφάλειας, καθώς και της βιωσιμότητας του διακανονι- σμού αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις, διασφα- λίσεις ή εμπράγματες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρα- σχεθεί κατ’ εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων εξακο- λουθούν να ισχύουν. β. Οι λέξεις «οκτώ εκατοστιαίων μονάδων» της περί- πτωσης 3 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρ- θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, α- ντικαθίστανται με τις λέξεις «πέντε (5) εκατοστιαίων μο- νάδων». γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων. 11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καταργείται. β. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ , ε΄ και στ΄ μό- νο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.» γ. H παρ. 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής: «36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκα- ταβολής του φόρου εισοδήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 71 εφαρμόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νο- μικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που αναφέρο- νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις ε- κατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορο- λογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυ- τό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).» δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούμε- νος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπο- νται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται ποσό ίσο με το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που προκύπτει από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φό- ρο που αναλογεί στο εισόδημα του διανυόμενου φορο- λογικού έτους.» ε. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα- ράγραφος 38 που έχει ως εξής: «38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισο- δήματος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προ- κύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ια- νουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έ- τους και σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχί- ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεμ- βρίου του ίδιου έτους.». στ.i. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα παράγραφος 39 ως εξής: «39. Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους η καταβο- λή του φόρου σύμφωνα με το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη κα- ταβάλλεται μέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δε- κεμβρίου 2015.» ii. Η ισχύς της περίπτωσης i αρχίζει από την επομένη ημέρα της δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ- νήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από την ημερομηνία αυτή και μετά. ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) κα- ταργείται από τότε που ίσχυσε. η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδά- φιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/ 2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄ 51), καταρ- γούνται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολο- γικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά. θ. Η παρ. 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως προστέθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4328/ 2015, καταργείται για εισοδήματα που αποκτήθηκαν στο φορολογικό έτος 2014. 12. α. Στο άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170) προστί- θεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο- φειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί- ζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιού- νται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδα- φίου.» β. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 προστίθε- ται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο- φειλής υποθέσεις με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή εξαιρετικά και με βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί- ζονται από τον Γενικό Γραμματέα και δεν δημοσιοποιού- νται. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σχετικά με τα κριτήρια του προηγούμενου εδα- φίου.» 13. α. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ- θρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαμβάνει και τις ήδη χορη- γηθείσες ρυθμίσεις. Εγγυήσεις ή εμπράγματα βάρη που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρμογή της ανωτέρω υ- ποπερίπτωσης γγ΄ εξακολουθούν να ισχύουν. β. Στην παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ι- σχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο τόκος του προηγούμενου εδαφίου υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρη- ματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέ- ον πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογι- σμένο.» γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθμίσεις και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων. 14.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 (Α΄237) οι λέξεις «Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες:» αντικαθίστανται ως εξής: «Η μη εμπρόθεσμη καταβολή δόσης, καθώς και η μη τακτοποίηση κατά νόμιμο τρόπο από τον οφειλέτη των ληξιπρόθεσμων οφειλών του, ατομικών καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομη- νία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύουν, κατά περίπτωση, έχει ως συνέ- πειες:». β. Στην παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ) Να μειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθ- μισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα να πληρώνει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες, οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.» 15.α. H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015, όπως ι- σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθ- μισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕ- ΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθε- σμης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθμιση επι- βαρύνονται με τόκο που υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκα- τοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογισμένο. Βασικές συ- νολικές οφειλές μέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται πλέον με προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβο- λής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ- ποθέσεις: αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα, ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α- ντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ και γγ. η υπαγό- μενη στη ρύθμιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη.» β. Στο άρθρο 12 του ν. 4321/2015 προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: «δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξι- πρόθεσμες οφειλές του, ατομικές, καθώς και αυτών για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και εντός της προθεσμίας που ο- ρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) και του άρθρου 7 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.), ό- πως ισχύουν κατά περίπτωση.» γ. Η περίπτωση α΄ ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθμισης μετά την παρέλευση διμήνου από τη δημοσίευ- ση του παρόντος. δ. Στο άρθρο 8 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, προστί- θεται εδάφιο ως εξής: «δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις ληξι- πρόθεσμες οφειλές του, ατομικές καθώς και αυτές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά και το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από την παρέλευση της νόμιμης προθε- σμίας καταβολής τους.» 16. Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας στην εί- σπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι δυνατόν, με από- φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οι- κονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπε- ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμό- ζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ει- δικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσε- ων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργα- σίας, με απευθείας ανάθεση. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ 1.α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα, (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601, 1602, ex 1603).» β. H περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώ- δικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής: «ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και πα- ροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανι- σμούς δημόσιου δικαίου. Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανι- σμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστι- κά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη- ρεσιών, ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσω- πα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέ- σματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτή- των, iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επι- χειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ, iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέ- βλωσης των όρων του ανταγωνισμού. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προ- σχολική εκπαίδευση. Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παρα- γράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20 Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημε- ρών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περί- πτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ι- ουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία για την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμ- βρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την ο- ποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο». 2. Το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) , όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80), τροποποι- είται ως ακολούθως: • Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0302 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0602 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, μετά τη φρά- ση «βελόνες τεχνητού νεφρού» προστίθεται η φράση «συσκευές έκχυσης ινσουλίνης». • Στην παράγραφο 18 διαγράφεται το εδάφιο «Συσκευ- ές έκχυσης ινσουλίνης». • Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 2711 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α΄, στις Δ.Κ. 6112 και 6211 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ. • Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α΄, η Δ.Κ. ΕΧ 8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401. 3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής: «δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελε- στών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως: Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από 1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017 στα υπόλοιπα νησιά. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι- οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νη- σιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.». 4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διε- νεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνο- νται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέ- χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα α- πό το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.» 5. Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη λειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τομέα της πάταξης της απά- της στο ΦΠΑ, είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικα- σία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθεί- ας ανάθεση ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης στοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύμβαση αυτή μπορεί να ανατεθεί μονο σε ορισμένο οικονομικό φορέα. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗ- ΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι- σμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μη- νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δό- ση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέ- ρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.» β. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου άρθρο 3 του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτι- κής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)». γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 καταργούνται. δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 μετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστί- θεται η φράση «και για το έτος 2015». ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975 (Α΄77), ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Α΄ 75) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013 (Α΄18) 1. Στο ν. 27/1975 (Α΄ 77) προστίθεται νέο άρθρο 26α, ως εξής: «Άρθρο 26α Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητι- κότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/ 2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οι- κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρ- τήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπη- ρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λι- μένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητι- κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- ρόντος νόμου. 3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολι- κής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικό- τητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητι- κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα- ρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυ- χόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτι- λιακών συμβάσεων. 4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια α- παλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους με- τόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυ- σικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων. 5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ- θρου. 6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμί- ζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των πλοίων αυτών. 7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε- σόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμο- γή των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί- ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσ- σιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία αυτή και μετά.» 2.α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975, προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά πο- σοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ- σαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν δια- μορφωθεί κατά το έτος 2015 κατ’ εφαρμογή των διατά- ξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υ- πολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975 . β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 (Α΄75) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κα- τά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ- σαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2015, κατ’ εφαρμογή των δια- τάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία. 3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) α- ντικαθίσταται ως εξής: «1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επι- χειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμε- να αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονι- σμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτο- πλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτε- λούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώ- πευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπά- νω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια εισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου ποσού του συ- νολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συ- ναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με τις πα- ρακάτω κλίμακες: α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και με- τατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας 2012-2015: Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόμενο και μετατρεπόμενο σε ευρώ συνάλλαγμα μίας επιχείρη- σης είναι μικρότερο από το προβλεπόμενο ελάχιστο ό- ριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η εισφορά θα υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες (50.000) δολάρια Η.Π.Α., μετατρεπόμενου σε ευρώ του ποσού των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α.. Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστημα δυ- νάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξέ- νη σημαία, καθώς και με τις λοιπές εργασίες που προ- βλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής τους.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/ 2001 (Α΄265) 1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως : «Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη- τήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρ- θρου 73, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γε- ωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο. Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρ- μόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται με βάση τη διαφορά του συ- ντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 73 και του ως άνω οριζόμενου συντελεστή των διακοσίων (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.» 2. Η παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τρο- ποποιήθηκε με τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (Α΄9), αλλά και με την περίπτωση 1β της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 (Α΄222), καταργείται. 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από 1.10.2015, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2, από 1.10.2016. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/ 2001 (Α΄281) Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τρο- ποποιήσεις και συμπληρώσεις: 1. Στο τέλος της παρ. Γ3 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής : «Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγματοποιεία απαγο- ρεύεται να συστεγάζονται και συλλειτουργούν με Οινο- πνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, επιτρεπομένης ω- στόσο της συλλειτουργίας τους με ποτοποιεία.» 2. Η παρ. Δ6 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως α- ντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 , αντικαθίσταται ως εξής: «Δ6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτο- ποιείου σε ενιαίο χώρο με άλλη επιχείρηση εκτός από α- ποσταγματοποιείο και οινοπνευματοποιείο Β΄κατηγο- ρίας, με την επιφύλαξη των διατάξεων της δευτέρας πε- ριόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙ- ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρμοδιότητες και καθήκο- ντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέ- σεων, μεταφέρονται, από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών. β. i) Στις υφιστάμενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προ- στίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από προσω- πικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, 350 έμπει- ροι ή πιστοποιημένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοί- πους υπαλλήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ. Με αποφάσεις του Υ- πουργού Οικονομικών που εκδίδονται μέχρι τις 20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτομέρειες της μετακίνη- σης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λε- πτομέρεια. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μετα- φορά του προσωπικού που αναφέρεται στην παρούσα υ- ποπαράγραφο. ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονομι- κών, που θα εκδοθούν μέχρι τις 20.9.2015, μεταφέρονται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδομή, καθώς και τα φυσικά και μαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που εκκρεμούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα μεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν αρμοδιότητες φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων και οι απαραίτη- τες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των μετα- βιβαζόμενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρμοδιοτήτων, της περίπτω- σης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου. Μέχρι τις 30.10.2015 θα ολοκληρωθεί η μεταφορά των αναγραφο- μένων στην παρούσα υποπαράγραφο. γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών καθορί- ζονται οι λεπτομέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτημα για τη μεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο «υπόθεση» νοείται έλεγχος συγκεκριμένου Φυσικού ή Νομικού Προσώπου. Η αντιμετώπιση των υπολοίπων υ- ποθέσεων, που θα παραμείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε. θα καθορισθεί με νομοθετική ρύθμιση μέχρι τις 30.10.2015. δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ει- δική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπι- κό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπι- κό της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, που α- σκούν τις μεταφερόμενες από αυτήν ως άνω αρμοδιότη- τες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που ασκεί τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Δια- σφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ). ε. Από την 30ή Οκτωβρίου 2015 καταργείται η παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (Α΄32). Οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραμματεί- ας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν συνταχθεί, σύμφωνα με τις δια- τάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολο- γική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληρο- φοριών). στ. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι υπηρεσίες αυτής νο- ούνται, από της ισχύος του παρόντος, οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που ασκούν τις μεταφερόμενες με τις διατά- ξεις της παρούσας υποπαραγράφου ως άνω αρμοδιότη- τες. 2.α. Αρμόδιος για την έκδοση των αποφάσεων που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος 2, 15, 16, 17 και 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) είναι ο Γενι- κός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι- κονομικών. β. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη πα- ράγραφο μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρό- ντος, τροποποιούνται με αποφάσεις του Γενικού Γραμ- ματέα Δημοσίων Εσόδων. γ. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του ν. 4321/2015 προβλέπεται η άσκηση αρμοδιότητας από Προϊσταμένους Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δη- μοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, αυτή θα ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, ο οποίος δύναται με απόφασή του να τη μεταβιβάζει σε Προϊσταμένους Υπηρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυ- τούς να υπογράφουν με εντολή του. ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3446/2006 (Α΄49) Μετά το άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (Α΄49) προστίθε- ται νέο άρθρο 18Α ως εξής: «Άρθρο 18Α Εκπρόθεσμος Τεχνικός Έλεγχος πέραν των έξι (6) μηνών 1. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 4 του άρ- θρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄55) «Υποχρεωτικός τεχνικός έλεγχος των οδικών οχημάτων και άλλες διατάξεις», πα- ρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραμ- μένων στην Ελλάδα οχημάτων, για τα οποία ένα (1) μήνα μετά τη δημοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει πα- ρέλθει χρονικό διάστημα κατ’ ελάχιστο έξι (6) μηνών α- πό την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργει- ας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκομίσουν αυτά, εντός των προθεσμιών της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τε- χνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπό- μενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, μειωμένο το πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των τριάντα (30) ημερών και μέχρι των έξι (6) μηνών. 2. Για την εφαρμογή των οριζομένων στην προηγούμε- νη παράγραφο τα οχήματα προσκομίζονται για περιοδι- κό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως: α. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως τις 30.06.2014 προσκομίζονται έως και τις 30.9.2015. β. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ε- ντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2014 έως 31.12.2014 προσκομίζονται έως και τις 31.10.2015. γ. Τα οχήματα για τα οποία το χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα παρέλθει από 1.1.2015 έως και ένα (1) μήνα από τη δη- μοσίευση της παρούσας διάταξης προσκομίζονται έως και τις 30.11.2015. 3. Στους ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία συμπληρώ- νεται χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την καταληκτι- κή ημερομηνία εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού τε- χνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονο- μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ύ- ψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις δια- τάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974 (Α΄90). Το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφί- ου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχημάτων της πα- ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκο- μίσουν τα οχήματά τους για διενέργεια περιοδικού τε- χνικού ελέγχου μέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επι- βάλλεται το πρόστιμο της παρούσας παραγράφου, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο της παρ. 4 του άρθρου 86 του ν. 2969/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο- φορίας». 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ορίζε- ται ο τρόπος πληρωμής του μειωμένου πρόσθετου τέ- λους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής του προστίμου της παραγράφου 3 και ρυθμίζονται τα σχετικά με τις διασταυρώσεις αρχείων για τον εντοπισμό των εκπρόθεσμων σε τεχνικό έλεγχο οχημάτων και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.» ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ , ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΔΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 14 Αυγούστου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ