134 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4340/2015

Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 1 - Τροποποιήσεις του ν. 3864/2010 (Α΄ 119)
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
01 Νοεμβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134
1 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4340
Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Μετά το άρθρο 4 προστίθεται νέο άρθρο 4Α, ως εξής: «Άρθρο 4Α Επιτροπή Επιλογής 1. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται από έξι (6) ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εγνωσμένου κύρους και ακεραιότητας, εκ των οποίων τρεις (3), συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, υποδεικνύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας αντίστοιχα, δύο (2) από τον Υπουργό Οικονομικών και ένας (1) από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι ανωτέρω πέντε (5) θεσμοί και αρχές διαθέτουν από έναν παρατηρητή στην Επιτροπή. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται για δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης. 2. Ως μέλη της Επιτροπής δεν δύνανται να επιλεγούν πρόσωπα τα οποία: α. έχουν καταδικαστεί για αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης με ή χωρίς τη δυνατότητα μετατροπής της ποινής αυτής σε χρηματική, β. έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση, γ. λόγω οποιουδήποτε παραπτώματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την άσκηση επαγγέλματος ή έχουν αποκλειστεί ή τεθεί σε διαθεσιμότητα από την αρμόδια αρχή ως προς την άσκηση επαγγέλματος ή τους έχει απαγορευθεί να ασκούν καθήκοντα διευθυντή ή υπαλλήλου σε οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή σε ιδιωτική επιχείρηση, δ. έχουν υποπέσει σε βαρύ παράπτωμα ή ε. είναι Βουλευτές, μέλη της Κυβερνήσεως, στελέχη, υπάλληλοι ή σύμβουλοι των θεσμών και αρχών της παραγράφου 1 ή άλλου Υπουργείου ή άλλης δημόσιας αρχής, στελέχη, υπάλληλοι ή σύμβουλοι χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο λειτουργεί στην Ελλάδα, ή πρόσωπο που κατέχει μετοχές τέτοιου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω ή διαθέτει χρηματοοικονομική συμμετοχή που συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με το Μετοχικό Κεφάλαιο του ως άνω ιδρύματος για ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή άνω, κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτησή τους. 3. Τα έξοδα και οι δαπάνες που σχετίζονται με τη λειτουργία της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών και της ημερήσιας αποζημίωσης, καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου. Οι δαπάνες για τη μετακίνηση, τη διαμονή και άλλα παρόμοια έξοδα θα καλύπτονται σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική του Ταμείου. Οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής καθορίζονται στην απόφαση διορισμού τους. 4. Για τη νόμιμη συνεδρίαση της Επιτροπής θεωρείται ότι υπάρχει απαρτία όταν παρόντα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη της, με την προϋπόθεση ότι παρίσταται ο Πρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου καθορίζει το αποτέλεσμα. Η Επιτροπή συγκαλείται και προεδρεύεται από τον Πρόεδρό της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, το χρόνο και τον τόπο της συνάντησης. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να ορίζουν περαιτέρω κανόνες για την εσωτερική λειτουργία και τις διαδικασίες της. 5. Η Επιτροπή: α) Προεπιλεγεί τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής και προτείνει την αμοιβή τους, καθώς και τους λοιπούς όρους εργασίας τους σύμφωνα με την παράγραφο 6. β) Αξιολογεί ετησίως τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 7, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης βάσει των κριτηρίων επιλεξιμότητας των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 4. Για το σκοπό αυτόν, έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Ταμείο την παροχή οποιασδήποτε έκθεσης και πληροφορίας που διαθέτει και μπορεί να σχετίζεται με τα ανωτέρω κριτήρια. Ειδικότερα, το προσωπικό του Ταμείου που είναι υπεύθυνο για τη συμμόρφωση και τον εσωτερικό έλεγχο παρέχει τις σχετικές πληροφορίες όταν ζητηθούν από την Επιτροπή και υποχρεούται να της αναφέρει οποιαδήποτε παραβίαση ή πιθανή παραβίαση των κριτηρίων αυτών μόλις υποπέσει στην αντίληψή του. Η Επιτροπή μπορεί να ζητάει από κάθε μέλος του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής οποιαδήποτε πληροφορία κρίνει απαραίτητη για τους σκοπούς της αξιολόγησης, υπό την προϋπόθεση ότι η απαίτηση είναι εύλογη και δεν επιβαρύνει δυσανάλογα το μέλος. γ) Απομακρύνει οποιοδήποτε μέλος του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 8. 6. Η Επιτροπή επιλέγει υποψήφιους για το Γενικό Συμβούλιο και την Εκτελεστική Επιτροπή και υποστηρίζεται από ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σύμβουλο προσλήψεων που επιλέγεται από την Επιτροπή και προσλαμβάνεται από το Ταμείο. Τα απαραίτητα προσόντα και τα κριτήρια επιλογής των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής καθορίζονται από την Επιτροπή Επιλογής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, η Επιτροπή προτείνει στον Υπουργό Οικονομικών μία λίστα επικρατέστερων υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση, καθώς και ένα εύρος αμοιβών των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η αμοιβή προσδιορίζεται από την Επιτροπή, σύμφωνα με τις διεθνώς βέλτιστες πρακτικές και τα πλαίσια αμοιβών παρόμοιων φορέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αποσκοπεί να προσελκύσει και να διατηρήσει κατάλληλους και διεθνώς ανταγωνιστικούς υποψηφίους. Η Επιτροπή καθορίζει την αμοιβή κάθε υποψήφιου, εντός του εύρους που ορίζει σύμφωνα με τα ανωτέρω εδάφια. 7. Η Επιτροπή αξιολογεί τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζει η ίδια. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή των σκοπών του Ταμείου, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες κάθε Οργάνου. 8. Η Επιτροπή, μετά από αξιολόγηση της απόδοσης των μελών, μπορεί να προτείνει στον Υπουργό την απομάκρυνση ενός μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής. Η σχετική πρόταση περιέχει πλήρη και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Ο Υπουργός Οικονομικών αποφασίζει την απόλυση του μέλους, εφόσον διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις των δύο προηγούμενων εδαφίων. Το μέλος που απομακρύνεται σύμφωνα με αυτή την παράγραφο δεν δικαιούται αποζημίωση. 9. Οι διαδικασίες των παραγράφων 6 έως και 8 εφαρμόζονται αναλόγως και στα υφιστάμενα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, μετά τη συγκρότηση της Επιτροπής Επιλογής. 10. Σύνοψη της ετήσιας αξιολόγησης των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην ετήσια αναφορά του Ταμείου. 11. Η Επιτροπή αναφέρεται για τις δραστηριότητές της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας, το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος όταν απαιτείται. Αντίγραφο της αναφοράς κατατίθεται στο Euro Working Group. 12. Τα μέλη της Επιτροπής δεν έχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας. 13. Η Επιτροπή Επιλογής θα συγκροτηθεί μέχρι τις 31.12.2015».

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ