134 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4340/2015

Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.

Άρθρο 3 - Τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 (Α΄ 87)
01 Νοεμβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 134
1 Νοεμβρίου 2015

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4340
Για το πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομικών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3Τροποποιήσεις του ν. 4335/2015 (Α΄ 87)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παράγραφο 2 του εσωτερικού άρθρου 44 του άρθρου 2 προστίθεται περίπτωση θ΄, ως εξής: «τις υποχρεώσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις ζ΄, η΄ και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 145Α του ν. 4261/2014».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο εσωτερικό άρθρο 57 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Η δημόσια κεφαλαιακή στήριξη κατά το παρόν άρθρο μπορεί να παρασχεθεί στο πιστωτικό ίδρυμα από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονομικών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 56».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 59 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι εξουσίες απομείωσης ή μετατροπής των σχετικών κεφαλαιακών μέσων, στα οποία συμπεριλαμβάνονται για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου και όσα αναγνωρίζονται ως κεφαλαιακά μέσα βάσει των άρθρων 483−491 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013, ασκούνται από την αρχή εξυγίανσης ως εξής:».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 63 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν συντρέχει περίπτωση, στη δημοσιότητα του άρθρου 7α του ν. 2190/1920 υποβάλλεται η οικεία απόφαση της αρχής εξυγίανσης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στο τέλος της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 68 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αφερεγγυότητα ή αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων έναντι τρίτων ενός μέλους του ομίλου, όταν προκαλείται από την εφαρμογή μέτρου πρόληψης ή διαχείρισης κρίσεων κατά τον παρόντα νόμο σε απαιτήσεις κατά άλλου μέλους του ίδιου ομίλου, θεωρείται γεγονός άμεσο συνδεόμενο με την εφαρμογή αυτού του μέτρου, με την έννοια της παρούσας διάταξης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στο τέλος του εσωτερικού άρθρου 82 του άρθρου 2 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: «5. Η αρχή εξυγίανσης διαπιστώνει με απόφαση της τη λήξη της εξυγίανσης του πιστωτικού ιδρύματος. Στην απόφαση αυτή εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 και 3».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του εσωτερικού άρθρου 96 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Η χρήση του Ταμείου Εξυγίανσης αποφασίζεται από την αρχή εξυγίανσης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 96». β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του εσωτερικού άρθρου 96 του άρθρου 2 προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Σε περίπτωση προσωρινής αποτίμησης, τα δύο τρίτα της προσωρινώς υπολογισθείσας διαφοράς αξίας καταβάλλονται αμέσως, ενώ το υπόλοιπο καταβάλλεται με την οριστικοποίηση της αποτίμησης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στο εσωτερικό άρθρο 130 του άρθρου 2 προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής: «4. Σε εκκρεμείς διαδικασίες σχετικές με μέτρα εξυγίανσης που ελήφθησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εφαρμόζονται οι ισχύουσες κατά τον χρόνο λήψης των μέτρων διατάξεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4335/2015 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι παράγραφοι 9 και 11 του άρθρου 44, καθώς και η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 56, του άρθρου 2 του παρόντος νόμου τίθενται σε ισχύ την 1 η Ιανουαρίου 2016. Η περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 44 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου παύει να ισχύει την 31η Δεκεμβρίου 2015».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Η παράγραφος 1 του εσωτερικού άρθρου 119 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 καταργείται.

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ