152 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4346/2015

Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ - ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 9
20 Νοεμβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 152
20 Νοεμβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4346
Επείγουσες ρυθμίσεις για την εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 9

Σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης και μέχρι τη χορήγηση δανείου του άρθρου 16 του Ν. 3864/2010, από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ δύναται να προκαταβάλει προσωρινά προς το Ταμείο Εξυγίανσης, με μορφή δανείου, τα αναγκαία κεφάλαια με σκοπό την κάλυψη από το Ταμείο Εξυγίανσης δαπανών για τη χρηματοδότηση της εξυγίανσης τραπεζών. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτήματος του ΤΕΚΕ και γνώμη της Τράπεζας της Ελλάδος, καθορίζεται το ποσό, ο χρόνος και ο τρόπος εκταμίευσης και τίθεται το ανώτατο όριο επιτοκίου για την αποπληρωμή του δανείου, κατά το μέρος του δανείου, το οποίο υπερβαίνει το υπολειπόμενο ποσό προς πλήρη ανάλωση της χορηγηθείσας πίστωσης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9249/9.10.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2246) και ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου. Το συνολικό ποσό του δανείου αποπληρώνεται αμέσως μετά την ενεργοποίηση της διαδικασίας της παρ. 1 του άρθρου 16 του Ν. 3864/2010, με δάνειο που συνάπτει το ΤΧΣ με το ΤΕΚΕ. Η χορήγηση του δανείου πραγματοποιείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΚΕ.