164 Α' 2015

ΝΟΜΟΣ 4351/2015

Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 34
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6
04 Δεκεμβρίου 2015

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 164
4 Δεκεμβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4351
Bοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται με εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Νοσοκομείων, ύστερα από γνώμη των Επιστημονικών Συμβουλίων τους, μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων i έως iv της περίπτωσης Α΄ με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των νοσοκομείων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της Δ.Υ.Πε., μπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφημερίες πέραν των ορίων των εδαφίων i έως iv της περίπτωσης Α΄ στους ιατρούς του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών αυτού, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 9 του παρόντος, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι πρόσθετες εφημερίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) της συνολικής μηνιαίας αποζημίωσης των τακτικών εφημεριών του συνόλου των Νοσοκομείων και των Π.Ε.Δ.Υ. κάθε Δ.Υ.Πε.. Το ύψος του ποσοστού αυτού δύναται να μεταβάλλεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών. Η αποζημίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφημερίες καταβάλλεται από τα λειτουργικά έσοδα των Νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., με έγκριση του Υπουργού Υγείας. Η διάταξη αυτή ισχύει από 24.12.2014. Οι πρόσθετες εφημερίες της που πραγματοποιήθηκαν από την 1η Απριλίου έως και την 31η Δεκεμβρίου 2014 και εγκρίθηκαν μεταγενέστερα από τις οικείες Δ.Υ.Πε., κατά παρέκκλιση των περί δεσμεύσεων διατάξεων, είναι νόμιμες και εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από ποσά που προέρχονται από λειτουργικά έσοδα των νοσοκομείων και των οικείων Υγειονομικών Περιφερειών.»

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ κ.α.α.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ−ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ κ.α.α.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ.α.α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2015
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ.α.α.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ