51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Άρθρο 1Ίδρυση − Αποστολή − ΣυγκρότησηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης λειτουργεί αυτοτελής υπηρεσία, με τίτλο «Υπηρεσία Ασύλου», όπως η υπηρεσία αυτή έχει συσταθεί από το άρθρο 1 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και έχει τοπική αρμοδιότητα που εκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Η Υπηρεσία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως αποστολή την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας των αλλοδαπών και ανιθαγενών, καθώς και τη συμβολή στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής ασύλου. Η Υπηρεσία Ασύλου επίσης είναι αρμόδια για την εφαρμογή της Σύμβασης της Νέας Υόρκης της 28ης Σεπτεμβρίου 1954 περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Ασύλου, στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια ιδίως για: α. την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της υλοποίησης αυτής, β. την παραλαβή και εξέταση αιτημάτων διεθνούς προστασίας και την απόφανση επί αυτών σε πρώτο βαθμό, γ. την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής, δ. τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική κατάσταση που επικρατεί στις χώρες καταγωγής των αλλοδαπών και τη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό αυτόν άλλες ελληνικές αρχές ή αρχές της αλλοδαπής, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συμφωνιών, ε. τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, στ. τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, ζ. τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό,τι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, η. την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της, θ. τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της αποστολής της, ι. την κατάρτιση και υλοποίηση προγραμμάτων επανεγκατάστασης προσφύγων από τρίτες χώρες, και ια. την υλοποίηση προγραμμάτων μετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Ασύλου συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου περιλαμβάνουν τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου και υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου. Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 1198 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Συνιστώνται Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Θράκη, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Δυτική Ελλάδα, την Κρήτη, τη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και τη Ρόδο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ιδρυθούν πλείονα του ενός Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στις ως άνω περιοχές, για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου είναι δυνατή η ίδρυση Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου, των οποίων η έδρα, η τοπική και η καθ’ ύλην αρμοδιότητα, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα ορίζεται στην ως άνω απόφαση, προκειμένου να καλυφθούν αυξημένες ανάγκες, που συνδέονται με την αποστολή της Υπηρεσίας. Επιπλέον και προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατεπείγουσες ανάγκες με προσωρινό χαρακτήρα είναι δυνατή με όμοια απόφαση, η σύσταση Κινητών Κλιμακίων Ασύλου, των οποίων η διάρθρωση, η αποστολή, η στελέχωση και κάθε άλλη λεπτομέρεια θα ορίζονται με την ως άνω απόφαση. Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου, καθώς και η έδρα τους καθορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας: Παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. β) Νομικό Τμήμα: Προετοιμάζει και καταρτίζει τα απαραίτητα σχέδια νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων και παρέχει νομική υποστήριξη στην Υπηρεσία για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της. γ) Τμήμα Συντονισμού: Συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τα Κινητά Κλιμάκια Ασύλου. Μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με τις Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων, διερμηνέων, καθώς και των δικηγόρων που παρέχουν νομική συνδρομή στους αιτούντες διεθνή προστασία. δ) Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου: Μεριμνά για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 604/ 2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 και κάθε άλλης συναφούς νομοθεσίας και συνεργάζεται με τις συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες. ε) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού: Χειρίζεται θέματα διορισμού, αποσπάσεων, μεταθέσεων, μετατάξεων, διαθεσιμοτήτων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, πειθαρχικών υποθέσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. στ) Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης: Μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού της υπηρεσίας, για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, καθώς και για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποφάσεων διεθνούς προστασίας του Α΄ βαθμού. Αναζητά, συλλέγει, αξιολογεί και τηρεί πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες προέλευσης των αιτούντων διεθνή προστασία και προς τούτο συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες ελληνικές αρχές, αρχές της αλλοδαπής, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών συμφωνιών, συναρμόδιες αρχές κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Μεριμνά για την ποιότητα των αποφάσεων διεθνούς προστασίας οι οποίες εκδίδονται καθ’ όλη τη διάρκεια της διοικητικής διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων διεθνούς προστασίας και τηρεί στατιστικά και άλλα στοιχεία των αποφάσεων διεθνούς προστασίας. ζ) Τμήμα Οικονομικό: Συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριμνά για την κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. η) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων: Υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο Διαχείρισης, Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Υποστήριξης και ββ) Γραφείο Εφαρμογής Προγραμμάτων. θ) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης: Είναι αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εύρεσης και κατάλληλης διαμόρφωσής τους, την επίβλεψη όλων των εργασιών συντήρησης, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για την τήρηση του αρχείου. Υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου. Μεριμνά για την ασφαλή προσέλευση και διαχείριση των προσερχόμενων στην Υπηρεσία, εποπτεύει το αρμόδιο προσωπικό και μεριμνά για την ασφάλεια των κτιρίων και εγκαταστάσεων της Υπηρεσίας. ι) Τμήμα Πληροφορικής: Υποστηρίζει το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας Ασύλου, μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών − μελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών και είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου και την Αρχή Προσφυγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Υπηρεσία Ασύλου ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού για το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέματα ασφαλείας ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1199 και εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.) που αφορούν την Υπηρεσία Ασύλου. Στην Υπηρεσία λειτουργεί Υπαρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου.

Άρθρο 2ΣτελέχωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται θέση Διευθυντή. Ο Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για τρία ακόμη έτη. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα καθώς και εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς δικαίου. Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Ασύλου και ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ενώ μπορεί να παύεται πριν τη λήξη της θητείας του, είτε κατόπιν παραίτησής του, είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών. Σε περίπτωση που διοριστεί δικηγόρος στη θέση του Διευθυντή αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως Διευθυντή. Ο Διευθυντής υποστηρίζεται από Γραμματεία, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο τμήματος, στο πλαίσιο της οποίας λειτουργεί Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης, το οποίο αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τα ζητήματα επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων σχέσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α. Η Υπηρεσία Ασύλου στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση τα Τμήματα Συντονισμού και Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να στελεχώνονται και από προσωπικό που αποσπάται από την Ελληνική Αστυνομία. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Ασύλου. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Υπηρεσία Ασύλου διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Στη δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, προσδιορίζονται, τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Υπάλληλοι, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Υπηρεσία Ασύλου, την Αρχή Προσφυγών και την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορούν, με αίτησή τους, να μεταταγούν στις Υπηρεσίες αυτές με την ίδια σχέση εργασίας και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή οργανική θέση, ύστερα από πρόταση των οικείων Διευθυντών. Η απόσπαση μπορεί να διενεργείται και με αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δημόσια πρόσκληση. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία Ασύλου. β. Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να στελεχώνεται με προσωπικό αντίστοιχου κλάδου και ειδικότητας που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, οι οποίοι πίνακες δημοσιεύθηκαν από 1.1.2009 έως 31.12.2012 και εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Στην αίτησή του ο υποψήφιος θα αναγράφει κατά σειρά προτίμησης τις θέσεις τις οποίες επιθυμεί να καταλάβει και η αίτησή του θα συνοδεύεται με φωτοαντίγραφο του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο έχει δημοσιευθεί ο πίνακας διοριστέων στον οποίο περιλαμβάνεται και με υπεύθυνη δήλωσή του ότι δεν έχει διοριστεί ή προσληφθεί με βάση τον πίνακα αυτόν. Η πλήρωση θα διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ για την υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής 1200 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) Ανασυγκρότησης. Η επιλογή θα πραγματοποιείται από το ΑΣΕΠ από τους περιλαμβανόμενους στους παλαιότερους πίνακες οριστικών αποτελεσμάτων και με βάση τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων σε αυτούς. Η διαδικασία θα ολοκληρώνεται κατόπιν έκδοσης της προβλεπόμενης στις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 3833/ 2010 (Α΄ 40), όπως ισχύει, απόφασης κατανομής του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Για την εφαρμογή της παραπάνω παραγράφου, οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού μπορεί να καλύπτονται, σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωπικό της κατηγορίας αυτής, με προσωπικό προσόντων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών, σύμφωνα με την οικεία πρόσκληση, του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ ή φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010) που περιλαμβάνεται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διορισθεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ. Σε περίπτωση που συμπέσει η παλαιότητα πινάκων γραπτού διαγωνισμού με άλλους οριστικούς πίνακες διοριστέων, προηγούνται οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται σε πίνακες γραπτού διαγωνισμού. Ο πίνακας των επιλεγομένων από το ΑΣΕΠ αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ταυτόχρονα κοινοποιείται άμεσα στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, για διορισμό ή πρόσληψη. Οι επιτυχόντες που αποδέχτηκαν το διορισμό τους και ανέλαβαν υπηρεσία στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/ 2012 (Α΄ 63) διαγράφονται από τον οριστικό πίνακα διοριστέων τον οποίο επικαλέστηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν στις διαδικασίες πλήρωσης των συγκεκριμένων θέσεων και ο διορισμός που απορρέει από αυτόν παύει να υφίσταται ως εκκρεμότητα. Όσοι από αυτούς που διορίστηκαν στην Υπηρεσία Ασύλου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους, μπορούν να επιλέξουν είτε την παραμονή τους στον αρχικό φορέα διορισμού είτε την επαναπρόσληψή τους στην Υπηρεσία Ασύλου ή την πρόσληψή τους στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τις περιπτώσεις όσων διορίστηκαν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, οι οποίοι παραιτήθηκαν και στη συνέχεια διορίστηκαν στον αρχικό φορέα διορισμού τους και εν συνεχεία ο διορισμός τους αυτός ανακλήθηκε διοικητικώς, προκειμένου να επαναπροσληφθούν στις Υπηρεσίες Ασύλου και Πρώτης Υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, κατά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες: α. 235 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού με πτυχίο νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, ανθρωπιστικών και τεχνολογικών επιστημών. β. 74 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού γ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ δ. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής ε. 20 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού στ. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής ζ. 182 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου τοποθετείται το προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες Ασύλου, λαμβανομένης υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τις υφιστάμενες ανάγκες της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που δημιουργούνται από μαζικές αφίξεις πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται, για την αντιμετώπιση εκτάκτων και επειγουσών αναγκών και μετά από απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, να λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών, αργιών και εξαιρεσίμων ημερών, καθώς και με το σύστημα εναλλαγής βαρδιών, πλην των περιπτώσεων που με την αλλαγή του ωραρίου απασχόλησης προκαλείται επιπλέον δαπάνη οπότε απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Με την προαναφερόμενη απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθμιση υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και τα ειδικότερα ζητήματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για τις ανάγκες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου κατά τις κείμενες διατάξεις με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία και τηρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εργασίας ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Η αμοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Αν Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου αντιμετωπίζει προβλήματα ομαλής λειτουργίας λόγω έλλειψης επαρκούς ή κατάλληλου προσωπικού ή λόγω υποβολής εξαιρετικά μεγάλου αριθμού αιτήσεων διεθνούς προστασίας, η διεκπεραίωση επί μέρους αρμοδιοτήτων του Γραφείου, με εξαίρεση αυτές που συνιστούν άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, η εξέταση αιτήσεων ασύλου, η διεξαγωγή συνεντεύξεων και ο εφοδιασμός με ταξιδιωτικά και νομιμοποιητικά έγγραφα, μπορεί να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών, που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών γίνεΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1201 ται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, ύστερα από ειδική και αιτιολογημένη πρόταση του προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών προσδιορίζονται οι προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και οι επί μέρους αρμοδιότητες των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου που μπορεί να τους ανατίθενται. Στο Τμήμα Συντονισμού της Υπηρεσίας Ασύλου τηρείται Μητρώο πιστοποιημένων φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. Σε περίπτωση που προκύψει σχετική ανάγκη κατά την έννοια του πρώτου εδαφίου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο δύναται να παρέχουν κάθε σχετική συνδρομή, όπως η διεκπεραίωση συγκεκριμένων διαδικασιών, ανάλογα με την εντολή και τις αρμοδιότητές του κάθε οργανισμού. Λεπτομέρειες της συνεργασίας αυτής ρυθμίζονται με μνημόνια που συνάπτονται μεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και των ως άνω οργανισμών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου καταβάλλεται το επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), με την επιφύλαξη της επικείμενης ευθυγράμμισης του σχετικού καθεστώτος με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017. Το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία κατάλληλη για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, οι κατηγορίες του προσωπικού που θα φέρει τη σχετική ενδυμασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 3Προϋπολογισμός − Οικονομική διαχείριση Προμήθειες − Στέγαση ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Ασύλου έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν σε δαπάνες για: α. αποδοχές του προσωπικού της, β. ασφάλιση, περίθαλψη και κοινωνική προστασία του προσωπικού της και γ. λειτουργικές και λοιπές δαπάνες της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των Υπηρεσιών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων προβλέπονται οι πιστώσεις για την ανέγερση κτιρίων και τον εξοπλισμό των Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, στο πλαίσιο των εγκρινόμενων ετήσιων πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι δαπάνες, με την επιφύλαξη του άρθρου 74 του παρόντος, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται, εντέλλονται και εξοφλούνται ανάλογα με τη φύση τους από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) ή τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ΄ Δ.Ο.Υ.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών, ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Υπηρεσία Ασύλου και οι Περιφερειακές της Υπηρεσίες στεγάζονται σε κτίρια του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες του Δημοσίου. Κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των περιφερειακών υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου, εφαρμόζεται αναλογικά η διάταξη του άρθρου 16 παρ. 3 του παρόντος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση δωρεάν από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Ασύλου. Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, γίνονται με μέριμνα του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης κατόπιν ειδικής μελέτης όπου αυτό χρειάζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4Αρχή Προσφυγών − Ίδρυση − ΑποστολήΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία, με τίτλο «Αρχή Προσφυγών», η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Αρχή Προσφυγών συγκροτείται από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία και από τις Επιτροπές Προσφυγών. Οι Επιτροπές Προσφυγών είναι αρμόδιες για την εξέταση, τη λήψη και την έκδοση αποφάσεων επί των ενδικοφανών προσφυγών κατά των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του παρόντος και υποστηρίζονται, για την εκπλήρωση του έργου τους, από την Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η έδρα της Αρχής Προσφυγών καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Αρχής Προσφυγών περιλαμβάνει όλη την Επικράτεια. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, μπορεί να ιδρύονται Παραρτήματα της Αρχής Προσφυγών σε άλλα σημεία της επικράτειας και να καθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητά τους. Τα Παραρτήματα περιλαμβάνουν τουλάχιστον μία Επιτροπή Προσφυγών και την απαραίτητη διοικητική υποστήριξη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Αρχή Προσφυγών συντάσσει κάθε τρεις μήνες έκθεση πεπραγμένων για το έργο της κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς, την οποία υποβάλλει στο Συνήγορο του Πολίτη. Στην έκθεση περιλαμβάνονται τα αριθμητικά και στατιστικά δεδομένα που αφορούν τη λειτουργία της, τον αριθμό των προσφυγών που υποβλήθηκαν, τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, το ποσοστό υποθέσεων που εξετάστηκαν με την προφορική 1202 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ή την έγγραφη διαδικασία, το χρόνο ολοκλήρωσης της εξέτασης της κάθε προσφυγής, το ποσοστό χορήγησης καθεστώτος πρόσφυγα και επικουρικής προστασίας, τις αποφάσεις κατά των οποίων ασκήθηκε αίτηση ακυρώσεως στο αρμόδιο δικαστήριο και τον αριθμό υποθέσεων στις οποίες ο προσφεύγων παρέστη με νομικό παραστάτη, καθώς και τον αριθμό των προσφευγόντων οι οποίοι αιτήθηκαν και επωφελήθηκαν από δωρεάν νομική συνδρομή. Οι εκθέσεις της Αρχής Προσφυγών υποβάλλονται στο Συνήγορο του Πολίτη κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο των μηνών Ιανουαρίου, Απριλίου, Ιουλίου και Οκτωβρίου κάθε έτους. Ο Συνήγορος του Πολίτη ελέγχει κατά την κρίση του τις διαδικασίες που ακολουθούνται ασκώντας τις αρμοδιότητές του κατά το ν. 3094/2003 (Α΄ 10), όπως ισχύει, καθώς και κατά κάθε άλλη ειδική διάταξη. Οι εκθέσεις πεπραγμένων δημοσιεύονται στο διαδικτυακό τόπο της Αρχής Προσφυγών, αμέσως μετά την υποβολή τους στο Συνήγορο του Πολίτη.

Άρθρο 5Αρχή Προσφυγών − Συγκρότηση − Στελέχωση ΛειτουργίαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται θέση Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Επιλογής της παραγράφου 10 και σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου. Ο Διοικητικός Διευθυντής διορίζεται με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεώνεται μία φορά για τρία ακόμη έτη, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα, και εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή του διοικητικού δικαίου. Ο Διοικητικός Διευθυντής: α) προΐσταται της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, και των διοικητικών υπηρεσιών των Παραρτημάτων, β) είναι αρμόδιος για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία και υποστήριξη των Επιτροπών, τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού και την τήρηση και δημοσίευση των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής, γ) αναφέρεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων των μελών των Επιτροπών. Ο Διοικητικός Διευθυντής ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να τον παύσει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διοικητικός Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του ως Διοικητικού Διευθυντή. Σε περίπτωση που ο διοριζόμενος ως Διοικητικός Διευθυντής έχει την ιδιότητα του δικηγόρου, τελεί υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του. Οι αποδοχές του Διοικητικού Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συστήνονται στην Αρχή Προσφυγών τριμελείς Επιτροπές Προσφυγών και καθορίζεται ο αριθμός τους. Τα μέλη των Επιτροπών κατέχουν τίτλο σπουδών Α.Ε.Ι., νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών και εξειδίκευση και εμπειρία στους τομείς της διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς ή διοικητικού δικαίου και επιλέγονται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Επιτροπή Επιλογής της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος, επιλέγει τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 12 του παρόντος, τα οποία στη συνέχεια διορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η θητεία των μελών των Επιτροπών είναι για πέντε έτη και μπορεί να ανανεώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου. Τα μέλη των Επιτροπών, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, απολαμβάνουν προσωπικής ανεξαρτησίας. Τα μέλη των Επιτροπών συμβάλλονται με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προβλέπεται το ύψος ειδικής πρόσθετης αμοιβής που καταβάλλεται στα μέλη των Επιτροπών. Οι όροι εργασίας των μελών των Επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, διέπονται από τις ανωτέρω συμβάσεις εργασίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Τα μέλη των Επιτροπών Προσφυγών υπάγονται στις πειθαρχικές διατάξεις του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπάλληλων και Υπάλληλων Ν.Π.Δ.Δ, όπως ισχύει.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα μέλη των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, μπορεί να παύονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης πριν τη λήξη της θητείας τους, μετά από καταγγελία της σύμβασής τους για τους λόγους που προβλέπονται σε αυτή και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών των Επιτροπών αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή και η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά τους. Σε περίπτωση που οι διοριζόμενοι ως μέλη των Επιτροπών έχουν την ιδιότητα του δικηγόρου, τελούν υποχρεωτικά σε αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος. Τα μέλη των Επιτροπών είναι Έλληνες πολίτες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών ορίζει τον τρόπο διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρόΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1203 τηση των διαφορετικών τριμελών Επιτροπών Προσφυγών, καθώς και για τον ορισμό του προέδρου κάθε Επιτροπής. Ως πρόεδροι της κάθε Επιτροπής ορίζονται, ανά έτος και διαδοχικά, όλα τα μέλη της, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Εφόσον είναι εφικτό, συμμετέχει σε κάθε Επιτροπή τουλάχιστον ένα (1) μέλος με πτυχίο Νομικής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στην Αρχή Προσφυγών λειτουργεί τριμελής άμισθη επιτροπή, με θητεία ενός έτους η οποία αποτελείται από μέλη των Επιτροπών και εκλέγεται από το σύνολο των μελών τους. Αρμοδιότητα της τριμελούς αυτής επιτροπής είναι η εκπροσώπηση της Αρχής Προσφυγών, για ζητήματα που αφορούν αποκλειστικά την αποφασιστική της αρμοδιότητα, ενώπιον άλλων αρχών ή θεσμών, η συμμετοχή, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, στη διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών και των αποφάσεων των Επιτροπών και η ενεργή συμβολή στην προεργασία των εκθέσεων και των στατιστικών στοιχείων που δημοσιεύει η Αρχή. Η τριμελής επιτροπή δύναται να υποβάλλει προτάσεις για την προετοιμασία και την κατάρτιση των απαραιτήτων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών της Αρχής Προσφυγών. Ο Εσωτερικός Κανονισμός της Αρχής προβλέπει τις ειδικότερες λεπτομέρειες της συγκρότησης της ως άνω επιτροπής και της άσκησης των ανωτέρω αρμοδιοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών διαρθρώνεται στα εξής τμήματα: α) Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, με αρμοδιότητα: αα) την παροχή νομικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών για ζητήματα που άπτονται του αντικειμένου της, όπως η σύνταξη απόψεων σχετικά με ένδικα μέσα ή βοηθήματα που ασκούνται κατά αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, τη συμβολή στην προετοιμασία και κατάρτιση των απαραιτήτων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών, ββ) την οργάνωση της παροχής εκπαίδευσης και συνεχούς επιμόρφωσης στο προσωπικό της Αρχής Προσφυγών και στα μέλη των Επιτροπών, γγ) την αναζήτηση, συλλογή, αξιολόγηση και τήρηση πληροφοριών σχετικά με την πολιτική, κοινωνική και οικονομική κατάσταση στις χώρες καταγωγής ή προηγούμενης συνήθους διαμονής των προσφευγόντων, σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου και άλλες αρχές της χώρας ή άλλων χωρών, δδ) τη συμμετοχή στην επεξεργασία και ανάλυση των στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με το Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. β) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα: αα) τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας, ββ) τη γραμματειακή υποστήριξη των Επιτροπών Προσφυγών, γγ) το συντονισμό και τη μέριμνα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών Προσφυγών, δδ) τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων, σε συνεργασία με το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, εε) την οργάνωση και παρακολούθηση του συστήματος μηχανοργάνωσης της Αρχής Προσφυγών, στστ) την τήρηση του πρωτοκόλλου και του Αρχείου της Αρχής Προσφυγών, τη μέριμνα για την επικοινωνία και συνεργασία της Αρχής Προσφυγών, ιδίως με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου και με ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, ζζ) τη διεκπεραίωση των ζητημάτων επικοινωνίας, ενημέρωσης του κοινού και δημοσίων φορέων, ηη) τη διαχείριση των θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας. γ) Οικονομικό Τμήμα, με αρμοδιότητα: αα) τη σύνταξη και εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής Προσφυγών, ββ) τη μέριμνα για την κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για τον χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα, γγ) την υλοποίηση δράσεων με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους, τη διερεύνηση, σύνταξη προτάσεων και την υποβολή σε αρμόδιες διαχειριστικές αρχές προγραμμάτων χρηματοδότησης στον τομέα αρμοδιότητας της Αρχής Προσφυγών και τη διαχείριση των προμηθειών υλικού, την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, τη συντήρηση και την επισκευή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία της Αρχής Προσφυγών στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Αρχής Προσφυγών. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Αρχή Προσφυγών διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητικός Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση 1204 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η απόσπαση μπορεί να διενεργείται και με αίτηση του υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται δημόσια πρόσκληση. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την Αρχή Προσφυγών. Η Αρχή Προσφυγών μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το Π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). Για τη στελέχωση της Κεντρικής Διοικητικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών συνιστώνται: α) 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού ή ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, με πτυχίο Νομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, και 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, οι οποίοι στελεχώνουν το Τμήμα Νομικής Υποστήριξης, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης, β) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, 5 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής και 2 θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής, γ) 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού, 3 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού−Λογιστικού, 1 θέση κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού και 1 θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής. Τα προσόντα του ειδικού επιστημονικού προσωπικού είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Με απόφαση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών τοποθετείται το προσωπικό στην Υπηρεσία, λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, των κείμενων διατάξεων, καθώς και των υφιστάμενων αναγκών της Αρχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του συναρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διοικητικού Διευθυντή της Αρχής Προσφυγών, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων. Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών. Για τις ανάγκες της Αρχής Προσφυγών μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με διερμηνείς, κατά τις κείμενες διατάξεις, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Διοικητική Υπηρεσία, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής. Οι διερμηνείς αμείβονται, σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Η αμοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Επιλογής, στην οποία ανατίθεται η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή του Διοικητικού Διευθυντή της Κεντρικής Υπηρεσίας της Αρχής Προσφυγών, καθώς και η εξέταση των υποψηφιοτήτων και η επιλογή των μελών των Επιτροπών Προσφυγών. Η Επιτροπή Επιλογής αποτελείται: α) από έναν Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, και τον αναπληρωτή του ως Πρόεδρο, που ορίζονται με απόφαση του Συνηγόρου του Πολίτη, β) από έναν Σύμβουλο του ΑΣΕΠ και τον αναπληρωτή του ως μέλος, γ) από ένα μέλος του Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού ΑΕΙ νομικών, πολιτικών, ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών της χώρας ως μέλος και τον αναπληρωτή του με όμοια προσόντα, που υποδεικνύονται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος, καθορίζονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα κωλύματα των υποψηφίων για τη θέση του Διοικητικού Διευθυντή, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η παραλαβή, ο έλεγχος των αιτήσεων υποψηφιοτήτων ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων (προεπιλογή), και ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα της διεξαγωγής της δημόσιας συνέντευξης των υποψηφίων από την Επιτροπή Επιλογής, κατά την οποία αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και η προσωπικότητα των υποψηφίων. Με την ίδια απόφαση ανατίθεται στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) η οργάνωση και διεξαγωγή της ως άνω διαδικασίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 10 του παρόντος ρυθμίζονται τα διαδικαστικά θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής της διαδικασίας εξέτασης των υποψηφιοτήτων και επιλογής των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, καθορίζονται τα τυπικά και τα ουσιαστικά προσόντα και τα κωλύματα των υποψηφίων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις για την τήρηση της μυστικότητας, του αδιάβλητου και της διαφάνειας της γραπτής διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και η κλίμακα βαθμολόγησης, οι λεπτομέρειες και τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας που περιλαμβάνουν: α) την παραλαβή και τον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιοτήτων ως προς την πλήρωση των τυπικών προσόντων (προεπιλογή), β) γραπτό διαγωνισμό για τις ενότητες «Διεθνής Προστασία» και «Εφαρμογές Διοικητικού Δικαίου», ο οποίος θα διενεργείται υπό την ευθύνη της Επιτροπής Επιλογής σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), γ) δημόσια συνέντευξη από την Επιτροπή Επιλογής, κατά την οποία αξιολογούνται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι δεξιότητες και η προσωπικότητα των υποψηφίων. Η δημόσια συνέντευξη αποτελεί το τρίτο στάδιο της διαδικασίας επιλογής και δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υποψήφιοι κατά σειρά επίδοσης, σε τριπλάσιο αριθμό του προκαθορισμένου αριθμού των ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1205 θέσεων των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, εφόσον έχουν συγκεντρώσει τη βάση της βαθμολογίας, προστιθέμενων και των ισοβαθμησάντων με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Η Επιτροπή Επιλογής συντάσσει τα θέματα και τις απαντήσεις του γραπτού διαγωνισμού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού, η διεξαγωγή του και η βαθμολόγηση των γραπτών ανατίθενται με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Η δαπάνη διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή και των μελών των Επιτροπών Προσφυγών, συμπεριλαμβανομένων και των διαγωνιστικών διαδικασιών, βαρύνει τον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών.

Άρθρο 6Προϋπολογισμός − Οικονομική Διαχείριση Προμήθειες − Στέγαση ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Αρχή Προσφυγών έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι πιστώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών και του προσωπικού της. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν δαπάνες για: α) αποδοχές του προσωπικού που δεν μισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβές και αποζημιώσεις μελών των Επιτροπών Προσφυγών, αμοιβές υπηρεσιών διερμηνείας, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλους πόρους, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις, β) αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κτηριακών εγκαταστάσεων και κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού, γ) λειτουργικά έξοδα, έξοδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού και των μελών των Επιτροπών Προσφυγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στον προϋπολογισμό της Αρχής Προσφυγών εγγράφονται πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη, πέρα από όσες περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην Αρχή Προσφυγών συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η οικονομική διαχείριση της Αρχής Προσφυγών ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, εφόσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Αρχή Προσφυγών δύναται να στεγάζεται σε κτίρια του Δημοσίου, φορέων του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων φορέων που παραχωρούνται χωρίς αντάλλαγμα ή σε ιδιωτικά κτίρια που μισθώνονται με δαπάνες του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η Αρχή Προσφυγών ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού για το προσωπικό και τα μέλη των Επιτροπών και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέματα ασφαλείας και εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (ΕΚΑ) που αφορούν την Αρχή. Στην Αρχή λειτουργεί Υπαρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο Διοικητικός Διευθυντής της Αρχής Προσφυγών.

Άρθρο 7Γενικές και εξουσιοδοτικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο προσωπικό της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών παρέχεται η αναγκαία εκπαίδευση από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και άλλους αρμόδιους φορείς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών μπορεί και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, να ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση, τη λειτουργία, την έδρα και τις επί μέρους αρμοδιότητες της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου, να συγχωνεύονται ή να καταργούνται υφιστάμενες υπηρεσίες και να συνιστώνται νέες, να αυξάνονται ή να μειώνονται οι οργανικές θέσεις του προσωπικού ή να συνιστώνται νέες θέσεις και να ρυθμίζονται τα καθήκοντα του προσωπικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ρυθμίζονται οι διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτημάτων διεθνούς προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος και το περιεχόμενο των καθεστώτων αυτών. Με όμοιο διάταγμα ρυθμίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεμούν κατά την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στους οποίους το καθεστώς αυτό έχει χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195), της παρ. 1 του άρθρου 8 του Π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) ή της παρ. 4 του άρθρου 25 του ν. 1975/ 1991 (Α΄ 184).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εκδίδεται Κανονισμός Λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου, μετά από πρόταση του Διευθυντή της, όπου ρυθμίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου. Με όμοια απόφαση εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Προσφυγών όπου ρυθμίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουρ1206 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) γίας της Αρχής. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται μετά από πρόταση επιτροπής αποτελούμενης από τον Διοικητικό Διευθυντή, τα μέλη της τριμελούς άμισθης επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 5 και τον προϊστάμενο του Τμήματος Νομικής Υποστήριξης της Αρχής Προσφυγών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Κατά των αποφάσεων που απορρίπτουν αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας ή ανακαλούν το καθεστώς αυτό μπορεί να ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 61 και 62.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών, είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια που είναι αρμόδια για τους πολιτικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά μέλη στα Συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου και της Αρχής Προσφυγών. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν, που αναφέρονται στους δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Με Προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Εξωτερικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται οι διαδικασίες καθορισμού του καθεστώτος του ανιθαγενούς, το περιεχόμενο του καθεστώτος αυτού, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθεστώς προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νομικής συνδρομής σε αιτούντες διεθνή προστασία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία, καθώς και θέματα που αφορούν την εφαρμογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές των αδειών διαμονής, οι οποίες θα χορηγούνται στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 25 παρ. 2 της από 28.4.1951 Σύμβασης της Γενεύης, η οποία κυρώθηκε με το ν.δ. 3989/1959 (Α΄ 201) και τροποποιήθηκε από το συναφές Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης της 31ης Ιανουαρίου 1967, του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση ε΄ του παρόντος, του Κανονισμού ΕΚ 1030/2002 της 13ης Ιουνίου 2002 «Για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (EEL 157 της 15.6.2002) και το Παράρτημά του, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 380/2008 του Συμβουλίου της 29.4.2008 115/1 της 29.4.2008).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ο τύπος, το περιεχόμενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία, το οποίο αποτελεί προσωρινό τίτλο και με το οποίο εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 1 στοιχείο δ΄.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, καθορίζονται οι χώρες καταγωγής που χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 57.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εξωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την επανεγκατάσταση προσφύγων από τρίτες χώρες, στο πλαίσιο υλοποίησης συστάσεων και αποφάσεων και κάθε άλλης σχετικής πράξης των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και διεθνών οργανισμών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Άρθρο 8Ίδρυση – Αποστολή – ΔιάρθρωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συνιστάται αυτοτελής Υπηρεσία με τίτλο «Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης» (Υ.Π.Υ.Τ), η οποία υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Υποδοχής, όπως αυτή συνιστάται με το άρθρο 26 του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Για το σκοπό αυτόν η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρμόδια: α) για την πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό ευάλωτων προσώπων, την παροχή ενημέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης μορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και για την προσωρινή διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις και την περαιτέρω παραπομπή τους σε κατάλληλες δομές υποδοχής ή προσωρινής φιλοξενίας, β) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία Κέντρων και Δομών για την πραγματοποίηση των ως άνω διαδικασιών, γ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, δ) για την ίδρυση, λειτουργία και εποπτεία ανοικτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι είτε βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 (Α΄ 7) ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 είτε τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1207 είτε υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005 (Α΄ 212).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές της Υπηρεσίες. Η Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνεται στα εξής Τμήματα: α) Τμήμα Ενημέρωσης και Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζει τον Διευθυντή και διαρθρώνεται σε: αα) Γραφείο Ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για τα ζητήματα επικοινωνίας και ενημέρωσης του κοινού, ββ) Γραφείο Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας, το οποίο παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις στον τομέα του ασύλου και των λοιπών μορφών διεθνούς προστασίας, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις και μεριμνά για την εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο αναφορικά με τα ζητήματα αρμοδιότητας της Υπηρεσίας. Στο Τμήμα λειτουργεί γραμματεία για την υποστήριξη του Διευθυντή. β) Τμήμα Συντονισμού, το οποίο συντονίζει τις ενέργειες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και οργανώνει, συντονίζει και εποπτεύει τις Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υποβάλλει προτάσεις για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και βελτιώσεις μεριμνά για την επικοινωνία και συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου και με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου, με ανεξάρτητες αρχές, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών και νομικά πρόσωπα, τηρεί καταλόγους πιστοποιημένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και διερμηνέων. γ) Οικονομικό Τμήμα, το οποίο συντάσσει και εκτελεί τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεριμνά για την κατάρτιση και έγκριση των προμηθειών της Υπηρεσίας, καθώς και για το χειρισμό θεμάτων που αφορούν τις αποδοχές, αποζημιώσεις και κάθε είδους αμοιβές του προσωπικού, τον ορισμό δημοσίων υπολόγων, την κατανομή, ανακατανομή και έλεγχο της κίνησης της παγίας προκαταβολής, καθώς και για κάθε άλλο σχετικό θέμα. δ) Τμήμα Σχεδιασμού, Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων, το οποίο προετοιμάζει, υποβάλλει και υλοποιεί δράσεις με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκούς, θεσμικούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, διαχείρισης, αξιολόγησης και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών. ε) Τμήμα Πληροφορικής, το οποίο υποστηρίζει το σύστημα μηχανοργάνωσης της Υπηρεσίας, μεριμνά για την κατάλληλη διασύνδεσή του με αρχεία τηρούμενα από άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου ή άλλες αντίστοιχες αρχές κρατών − μελών της Ε.Ε. στο πλαίσιο σχετικών συμφωνιών και είναι αρμόδιο για τη συλλογή, επεξεργασία και τήρηση στατιστικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, και Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο το οποίο διαρθρώνεται σε: αα)Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού το οποίο χειρίζεται θέματα διορισμών, μετατάξεων, προσόντων, αξιολόγησης, προαγωγών, αδειών, ασθενειών, αμοιβών, πειθαρχικών υποθέσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και κάθε άλλο θέμα που αφορά το προσωπικό της Υπηρεσίας και μεριμνά για την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων. Επίσης, μεριμνά για την οργάνωση της εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του ως άνω προσωπικού, καθώς και για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ββ) Διοικητικής Υποστήριξης, το οποίο υποστηρίζει γραμματειακά και διακινεί την αλληλογραφία της Κεντρικής Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, τη διαχείριση του υλικού, καθώς και για την τήρηση του αρχείου. ζ) Νομικό Τμήμα, το οποίο είναι αρμόδιο για την προετοιμασία και την κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νομοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειμένων και εγκυκλίων και για την παροχή νομικής υποστήριξης ως προς τα θέματα λειτουργίας και άσκησης αρμοδιοτήτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Είναι επίσης αρμόδιο για την σύνταξη γνωμοδοτήσεων επί ερωτημάτων που άπτονται του αντικειμένου της Υπηρεσίας, για τη σύνταξη υπηρεσιακών εγγράφων επί ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου καθώς και για την ορθή εφαρμογή της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. η) Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης, με αρμοδιότητα τη μέριμνα, τη μελέτη και την εποπτεία για τη συντήρηση, την επισκευή, τη διαρρύθμιση, την επέκταση των κτηριακών εγκαταστάσεων Υπηρεσιών Υποδοχής και Tαυτοποίησης ώστε να εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία τους, την μέριμνα για τη σύνδεση των απαραίτητων για τη λειτουργία των περιφερειακών υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης παροχών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και οργανισμούς και τον έλεγχο των σχετικών λογαριασμών κατανάλωσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι: α) τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), β) οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Μ.Υ.Τ.), γ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών, οι οποίοι έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία, δ) οι ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών: που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011, ή των οποίων η απομάκρυνση έχει αναβληθεί σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η Κεντρική Υπηρεσία προγραμματίζει, κατευθύνει, παρακολουθεί και ελέγχει τη δράση των Περιφερειακών Υπηρεσιών και εξασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτόν, η Κεντρική Υπηρεσία μπορεί να αναπτύσσει διεθνή συνεργασία, ιδίως με αρμόδιες αλλοδαπές αρχές, διεθνείς οργανισμούς, φορείς και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κρατών−μελών της και να συμμετέχει αυτοτελώς ή από κοινού με άλλες δημόσιες υπηρεσίες ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών σε προγράμματα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς. 1208 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 9Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υποβάλλονται όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα. Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης περιλαμβάνουν: α) την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους, β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη διαδικασία υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραμμα εθελούσιας επιστροφής, ε) τη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε να υπαχθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα και προστασία, στ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, ζ) την παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για αυτούς των οποίων η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Κ.Υ.Τ..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης υπάγονται και οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι διαμένουν χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους με έγγραφο δημόσιας αρχής.

Άρθρο 10ΔομέςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε συνοριακές περιοχές της Ελλάδας στις οποίες αυτό κρίνεται αναγκαίο, λαμβανομένου υπόψη του αριθμού των εισερχομένων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να λειτουργεί Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου ή Αυτοτελές Κλιμάκιο ή Κινητό Κλιμάκιο της Υπηρεσίας Ασύλου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και σε περιοχές της ενδοχώρας, για τις ανάγκες των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας μπορεί να συνιστώνται Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε σημεία της Επικράτειας, όπου κρίνεται αναγκαία η παροχή υπηρεσιών υποδοχής και ταυτοποίησης, ιδίως σε περίπτωση εισόδου μεγάλου αριθμού προσώπων χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, των οποίων η παραπομπή σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν είναι άμεσα εφικτή ή σκόπιμη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ιδρύονται ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών οι οποίοι εισέρχονται ή διαμένουν στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, οι οποίοι: α) βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 3907/2011 ή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου αυτού σε συνδυασμό με το άρθρο 30 του ν. 3907/2011 ή β) τελούν υπό καθεστώς αναβολής απομάκρυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3907/2011 ή γ) υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 76 παρ. 5 ή 78 ή 78Α του ν. 3386/2005.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και στις ανοικτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας ιδρύονται διακριτοί χώροι με τις κατάλληλες προδιαγραφές για την παραμονή πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 14.

Άρθρο 11ΣτελέχωσηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διευθυντή. Ο Διευθυντής διορίζεται, ύστερα από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θητεία τριών ετών που μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Ο Διευθυντής είναι προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με διοικητική ικανότητα, και εξειδίκευση ή/και εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή του διεθνούς δικαίου. Ο Διευθυντής προΐσταται της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ήτοι της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών, και ελέγχεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ο οποίος δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησής του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Ο Διευθυντής είναι Έλληνας πολίτης. Κατά τη διάρκεια της θητείας του αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε άλλου δημοσίου λειτουργήματος και δεν επιτρέπεται η άσκηση καμίας επαγγελματικής δραστηριότητας ή η ανάληψη άλλων αμειβόμενων καθηκόντων, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή η ανάληψη άλλων μη αμειβόμενων καθηκόντων, σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντά του. Οι αποδοχές του Διευθυντή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε κάθε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Διορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Υποδοχής, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας, για θητεία ενός (1) έτους που μπορεί να παραταθεί για δύο (2) ακόμη έτη και να παραταθεί εκ νέου ή να ανανεωθεί ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ο Διοικητής προΐσταται του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Ο Γενικός Γραμματέας ΥποΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1209 δοχής δύναται να τον παύει πριν τη λήξη της θητείας του είτε κατόπιν παραίτησης του είτε λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των καθηκόντων του ή για άλλο σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του Διοικητή καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που ο Διοικητής είναι δημόσιος υπάλληλος, καταβάλλεται επίδομα ευθύνης Προϊσταμένου Διεύθυνσης, ο δε χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Προϊστάμενος των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας που προβλέπονται στα στοιχεία (β) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 13, ορίζεται αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ.), τουλάχιστον με βαθμό Αστυνόμου Α΄ , ο οποίος αναφέρεται στον Διοικητή για την εκπλήρωση των καθηκόντων αρμοδιότητας των ως άνω κλιμακίων και έχει την ευθύνη της συνεργασίας με τους υπαλλήλους του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν διατεθεί για την υποστήριξη των λειτουργιών του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Σε κάθε Κινητή Μονάδα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, ορίζεται επικεφαλής. Στον επικεφαλής καταβάλλεται επίδομα προϊσταμένου τμήματος, για όσο χρόνο ασκεί τα καθήκοντα αυτά και ο χρόνος της θητείας του θεωρείται ως χρόνος άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου τμήματος. Σε κάθε κινητή μονάδα υποδοχής και ταυτοποίησης συμμετέχει, με καθήκοντα ανάλογα με αυτά των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας των Κ.Υ.Τ., αστυνομικό προσωπικό που διατίθεται από τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας με επικεφαλής αξιωματικό με βαθμό τουλάχιστον Υπαστυνόμου Α΄ .

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία και οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας, λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος. Στις δομές αυτές προΐσταται υπάλληλος του Δημοσίου ή ιδιώτης, πανεπιστημιακής εκπαίδευσης με ικανότητα και εμπειρία στη διοίκηση ή/και εξειδίκευση στο πεδίο των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ή συμβάλλεται με το Δημόσιο με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας ενός έτους κατόπιν ανοικτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Διευθυντή. Στην περίπτωση των Δομών Προσωρινής Υποδοχής Αιτούντων Διεθνή Προστασία η απόφαση διορισμού του προϊσταμένου λαμβάνεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης στελεχώνεται από δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται, μεταφέρονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112) ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή από υπαλλήλους που προσλαμβάνονται ως μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η πλήρωση των θέσεων διενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητικό Διευθυντή της Υπηρεσίας. Οι μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις πραγματοποιούνται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, προκειμένου να καλυφθεί η ανάγκη στελέχωσης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Μετατάξεις προσωπικού που υπηρετεί σε καταργούμενες ή συγχωνευόμενες υπηρεσίες του δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα (άρθρο 2 του ν. 3861/2010, Α΄ 112), Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. προς την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης διενεργούνται κατά προτεραιότητα. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση και αν δεν υπάρχει κενή, με μεταφορά της θέσης του υπαλλήλου που μετατάσσεται, με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, ύστερα από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας, στην οποία προσδιορίζονται τα γενικά και ειδικά προσόντα, τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων, χωρίς να απαιτείται εφαρμογή της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Η Υπηρεσία ενημερώνει, επί ποινή ακυρότητας της πράξης, την Επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄ 280) όπως ισχύει, καθώς και τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον αριθμό και τις ειδικότητες των θέσεων που καλύπτονται με μετάταξη. Η μετάταξη γίνεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει ο μετατασσόμενος και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς που τηρούσε πριν τη μετάταξη. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ο οποίος αξιολογεί τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα των υποψηφίων και με την ίδια διαδικασία πραγματοποιείται παράταση των αποσπάσεων αυτών. Η μετάταξη γίνεται με κοινή απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης. Οι εν λόγω αποδοχές βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στον οποίο ανήκει ο αποσπώμενος υπάλληλος. Σε περίπτωση που ο αποσπώμενος υπάλληλος δικαιούται επίδομα θέσης ευθύνης λόγω ανάληψης καθηκόντων προϊσταμένου στη θέση που αποσπάσθηκε, το συγκεκριμένο επίδομα θα καταβάλλεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να απασχολεί προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία που προβλέπεται στο ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το ν. 2527/1997 (Α΄ 206) και το Π.δ. 164/2004 (Α΄ 134).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι οργανικές θέσεις προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατά κατηγορία και κλάδο είναι οι ακόλουθες: α. 70 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού−Οικονομικού β. 4 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. δ. 70 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού ε. 10 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής στ. 160 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού ζ. 60 θέσεις ΠΕ Ιατρών η. 85 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτών 1210 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) θ. 20 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνιολόγων ι. 60 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών ια. 85 θέσεις ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ιβ. 60 θέσεις ΠΕ Ψυχολογίας ιγ. 5 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Νομικής ιδ. 2 θέσεις ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών ιε. 15 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού. ιστ. 3 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών ιζ. 3 θέσεις ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ιη. 3 θέσεις ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών ιθ. 3 θέσεις ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών κ. 2 θέσεις ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών κα. 2 θέσεις ΤΕ Δομικών Έργων κβ. 2 θέσεις ΤΕ Ηλεκτρολόγων κγ. 2 θέσεις ΤΕ Μηχανολόγων κδ. 25 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης τοποθετείται το προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης, καθώς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες, λαμβανομένων υπόψη της προκήρυξης ή πρόσκλησης, των κείμενων διατάξεων, καθώς και των υφιστάμενων αναγκών της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να συνάπτονται συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, με διερμηνείς, οι οποίοι διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και επιλέγονται από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει η Κεντρική Υπηρεσία και τηρείται σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Οι διερμηνείς αμείβονται σύμφωνα με τους όρους σχετικής σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή εργασίας ορισμένου χρόνου, κατά τις κείμενες διατάξεις. Η αμοιβή τους, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής για την εκτέλεση των ανωτέρω συμβάσεων ορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας εξαιρουμένων αυτών που συνιστούν άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών πράξεων, η διεκπεραίωση επιμέρους αρμοδιοτήτων της υπηρεσίας αυτής μπορεί να ανατίθεται για ορισμένο χρόνο, σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίνονται σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας ή σε δημόσιους φορείς, όπως εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται με σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ενδιαφερόμενων φορέων. Η διαδικασία, τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι, το περιεχόμενο και κάθε σχετική λεπτομέρεια για την επιλογή φορέα υλοποίησης θα προσδιορίζονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα εκδίδει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η επιλογή του φορέα υλοποίησης θα γίνεται από Επιτροπή οριζόμενη από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στη σύμβαση ορίζονται τουλάχιστον: α) το αντικείμενο της σύμβασης, το πρόγραμμα εκτέλεσης της μελέτης ή υπηρεσίας και η προεκτιμώμενη συνολική δαπάνη, β) τα καθήκοντα της εντολοδόχου, γ) ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύμβασης δαπανών της εντολοδόχου και οι λεπτομέρειες της καταβολής τους, δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας πλημμελούς εκπλήρωσης της εντολής, ε) οι όροι διαπίστωσης της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και της λήξης της εντολής, στ) ο τρόπος και οι όροι χρηματοδότησης των συμβάσεων που θα αναθέσει η εντολοδόχος αναθέτουσα Αρχή, ζ) οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονομικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής και η) οι πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του κυρίου του έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτού του άρθρου. Η δαπάνη της ανάθεσης μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς, συγχρηματοδοτούμενους πόρους ή ιδίους πόρους των φορέων αυτών ή άλλους πόρους, κατ’ εφαρμογή και της διάταξης του άρθρου 28 παρ. 8 του ν. 4033/2011, όπως ισχύει. Στη Διεύθυνση Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής καταρτίζεται και τηρείται Μητρώο διαπιστευμένων προς τούτο φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιμορφώνονται για το αντικείμενο της αποστολής τους, με μέριμνα της Κεντρικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία ή/και με διεθνείς φορείς και οργανισμούς. Οι ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στις Δομές της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, εκπαιδεύονται για την πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων, με μέριμνα της Υπηρεσίας, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και υπηρεσίες, όπως η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των Βασανιστηρίων, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Αρμόδια για τα θέματα του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι τα υπηρεσιακά συμβούλια του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ως αιρετά μέλη στα συμβούλια αυτά, όταν εξετάζονται θέματα των υπαλλήλων των ανωτέρω υπηρεσιών, λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Για θέματα που αφορούν στη διαδικασία και όλους γενικά τους όρους εκλογής των εκπροσώπων, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 159 έως 162 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως αυτά τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 12

Για τους δικηγόρους που διορίζονται στη θέση Διοικητών των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των προϊσταμένων των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας, αναστέλλεται η άσκηση του δικηγορικού λειτουργήματος καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους στις ως άνω θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 13

Οι οργανικές θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης μπορεί να καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Σε περίπτωση αδυναμίας πλήρωσής τους με προσωΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1211 πικό προσόντων ειδικού επιστημονικού προσωπικού, οι ως άνω οργανικές θέσεις μπορούν να καλύπτονται με μετατάξεις, μεταφορές ή αποσπάσεις προσωπικού προσόντων ΠΕ με γνωστικό αντικείμενο, νομικών, πολιτικών, κοινωνικών, τεχνολογικών ή ανθρωπιστικών επιστημών από υπηρεσίες του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. Η κατά τα ανωτέρω, μετάταξη μόνιμου προσωπικού σε θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης γίνεται σε συνιστώμενες με τις πράξεις μετάταξης προσωποπαγείς θέσεις μονίμων υπαλλήλων, με δέσμευση αντίστοιχου αριθμού κενών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες δεν καλύπτονται όσο οι ως άνω υπάλληλοι παραμένουν στις ανωτέρω προσωποπαγείς θέσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 14

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργούν όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ημέρες της εβδομάδας συμπεριλαμβανομένων των Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών, και οι υπάλληλοι εργάζονται με σύστημα εναλλαγής βαρδιών, όπως ειδικότερα ορίζεται στο Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Με το Προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του άρθρου 17 καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, το εργασιακό καθεστώς, οι όροι και το ωράριο απασχόλησης, η ρύθμιση υπερωριακής απασχόλησης και ειδικότερα ζητήματα για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 15

Για τις μετακινήσεις και την παροχή εργασίας των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης εντός ή εκτός έδρας εφαρμόζονται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Επιτρέπεται δε η υπέρβαση του αριθμού ημερών εκτός έδρας απασχόλησης, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 έως συνολικά 180 ημέρες ετησίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 16

Σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης, με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας, μπορεί συγκεκριμένη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης να ενισχύεται προσωρινά με υπαλλήλους που υπηρετούν στην Κεντρική Υπηρεσία ή σε άλλη Περιφερειακή Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 17

Στους υπαλλήλους των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης καταβάλλεται το επίδομα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/ 2011, όπως αυτό εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4354/2015. Το ποσό του ανωτέρω επιδόματος ορίζεται σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ μηνιαίως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 18

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης ορίζεται ως αρμόδια αρχή για την έκδοση διαταγής εξουσιοδοτήσεως εθνικού διαβαθμισμένου υλικού, για το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και ως υπεύθυνη διεύθυνση για θέματα ασφαλείας, εφαρμογής του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας (Ε.Κ.Α.) που αφορούν την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στην Υπηρεσία λειτουργεί Υπαρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Κ.Α. στο οποίο προΐσταται ο προϊστάμενος του Τμήματος Συντονισμού της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 19

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να φέρει ειδική ενδυμασία κατάλληλη για την προστασία από τις καιρικές συνθήκες. Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, οι κατηγορίες του προσωπικού που θα φέρει τη σχετική ενδυμασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 12Προϋπολογισμός – Οικονομική ΔιαχείρισηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει ίδιο προϋπολογισμό ως ειδικός φορέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπου εγγράφονται οι αναγκαίες για την λειτουργία του φορέα πιστώσεις, καθώς και κάθε άλλη δαπάνη που συνάδει με την εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, εγγράφονται πιστώσεις που αφορούν ενδεικτικά: α) αποδοχές του προσωπικού που δεν μισθοδοτείται από τις υπηρεσίες από τις οποίες έχει αποσπαστεί, αμοιβές υπερωριακής απασχόλησης, αμοιβές υπηρεσιών διερμηνείας, οδοιπορικά έξοδα και άλλες συναφείς αποζημιώσεις, β) καταβολή μισθωμάτων για τα οικήματα ή τους χώρους που στεγάζονται οι υπηρεσίες της και δεν ανήκουν στο Δημόσιο, γ) αγορά, μίσθωση, επισκευή και συντήρηση κάθε είδους υλικοτεχνικού εξοπλισμού, δ) την ανάθεση σε φορείς της κοινωνίας των πολιτών έργων των Περιφερειακών Υπηρεσιών, ε) λειτουργικά έξοδα, όπως σίτιση διαμενόντων και έξοδα καθαρισμού των χώρων, έξοδα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού καθώς και τη διενέργεια μελετών ή ερευνών επί θεμάτων αρμοδιότητας της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης πιστώσεις για κάθε άλλη έκτακτη δαπάνη, πέρα από όσες διαλαμβάνονται στην παράγραφο 1, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εγγράφονται οι πιστώσεις για την πληρωμή έργων που υλοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από κοινοτικούς είτε από εθνικούς πόρους και αφορούν ενδεικτικά: α) διοικητικές δαπάνες, β) αγορά ή απαλλοτρίωση εδάφους ή κτισμάτων, γ) προμήθεια και μίσθωση μεταφορικών μέσων, δ) κατασκευές έργων, ε) συντήρηση έργων, στ) μηχανικός και λοιπός κεφαλαιουχικός εξοπλισμός, ζ) μελέτες και έρευνες, η) επιδοτήσεις− οικονομικές ενισχύσεις και θ) λοιπές δαπάνες.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνιστάται πάγια προκαταβολή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 108 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η οικονομική διαχείριση της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης ασκείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της και οι δαπάνες πραγματοποιούνται, ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και εντέλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίου λογιστικού και μπορούν να χρηματοδοτούνται από χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της κοινωνίας των πολιτών ή από κάθε είδους άλλους πόρους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων υπηρεσιών ή έργου, η δαπάνη των οποίων μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή κάθε 1212 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) είδους άλλους πόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημόσιου λογιστικού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να γίνεται και από τον εγκεκριμένο τακτικό προϋπολογισμό του φορέα 07−450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», πέραν του προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε.. Ως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης νοείται και κάθε δαπάνη που αφορά τη φιλοξενία των πολιτών τρίτων χωρών που διαμένουν στις εγκαταστάσεις της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Προμήθειες εγκεκριμένων προϋπολογισμών προγραμμάτων που αφορούν τη διαχείριση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών και εντάσσονται σε κατεπείγουσες δράσεις (Επείγοντα Μέτρα Ευρωπαϊκών Ταμείων) ή χαρακτηρίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως επείγοντα, δύνανται, κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να προκηρύσσονται με βάση τα όρια των ποσών των συγκεκριμένων δράσεων και του ύψους των προϋπολογισμών τους, χωρίς να απαιτείται η ενοποίηση τους με ομοειδείς προμήθειες του τακτικού προϋπολογισμού ή άλλων χρηματοδοτούμενων δράσεων.

Άρθρο 13Διοίκηση και διάρθρωση των Περιφερειακών ΥπηρεσιώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και οι Κινητές Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Κέντρου ή της Μονάδας, τη στέγαση και σίτιση των παραμενόντων εντός των χώρων τους και τον καθαρισμό των χώρων αυτών, β) κλιμάκιο ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας, το οποίο είναι αρμόδιο για την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων των πολιτών τρίτων χωρών και τη λήψη και καταχώριση των δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους και την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους, γ) κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δ) κλιμάκιο ενημέρωσης, το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ε) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας. Ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης προβλέπει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το προσωπικό του κλιμακίου εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας δύναται να εισέλθει εντός του κέντρου για λόγους τήρησης της τάξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης προΐσταται των κλιμακίων διοικητικής μέριμνας, ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και ενημέρωσης, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο του προσωπικού που απασχολείται σε αυτά και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς. Στο πλαίσιο των καθηκόντων του, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται με τον προϊστάμενο των κλιμακίων ταυτοποίησης και εξακρίβωσης ιθαγένειας και εξωτερικής φύλαξης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις λειτουργίες των αστυνομικών υπηρεσιών. Κατευθύνει το προσωπικό που διατίθεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), το οποίο δραστηριοποιείται εντός του Κέντρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για τη λειτουργία των κλιμακίων ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τα Κέντρα και οι Μονάδες Υποδοχής και Ταυτοποίησης δύναται να διαθέτουν ασθενοφόρα, για τα οποία χορηγείται άδεια κυκλοφορίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και οι ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας διαρθρώνονται σε λειτουργικά διακριτά κλιμάκια, ως εξής: α) κλιμάκιο διοικητικής μέριμνας, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη, τη στέγαση και σίτιση των παραμενόντων και τον καθαρισμό των χώρων, β) κλιμάκιο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, γ) κλιμάκιο ενημέρωσης το οποίο είναι αρμόδιο για την ενημέρωση των φιλοξενούμενων σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, δ) κλιμάκιο εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας. Ο Γενικός Κανονισμός λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και ο Γενικός Κανονισμός λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας προβλέπουν τις περιπτώσεις κατά τις οποίες προσωπικό του κλιμακίου εξωτερικής φύλαξης και ασφάλειας δύναται να εισέλθει εντός του κέντρου για λόγους τήρησης της τάξης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι αρμοδιότητες των κλιμακίων των Περιφερειακών Υπηρεσιών περιγράφονται λεπτομερώς και ρυθμίζονται στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος.

Άρθρο 14Καθεστώς παραμονής και διαδικασίες στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης και στις Κινητές ΜονάδεςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα οδηγούνται άμεσα με ευθύνη των αστυνομικών ή λιμενικών αρχών που επιλαμβάνονται αρμοδίως, σε Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Η μεταφορά μπορεί να πραγματοποιηθεί και με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, σε περίπτωση αδυναμίας των αρμόδιων αστυνομικών ή λιμενικών αρχών ή προκειμένου για την ταχεία και προσήκουσα μεταφορά προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 8.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που εισέρχονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, υπάγονται στις διαδικασίες που ορίζονται στο άρθρο 9, τελώντας σε καθεστώς περιορισμού της ελευθερίας τους εντός του Κέντρου, με απόφαση του Διοικητή του, η οποία εκδίδεται εντός τριών (3) ημερών από την είσοδό τους. Εφόσον με την παρέλευση του τριημέρου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ως άνω διαδικασίες, ο Διοικητής του Κέντρου μπορεί, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 46, που εφαρμόζεται αναλογικά, να αποφασίζει την παράταση του περιορισμού της ελευθερίας των ανωτέρω προσώπων έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών για επιπλέον διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τις είκοσι πέντε (25) ημέρες από την είσοδο στο Κέντρο. Εναλλακτικά, ο Διοικητής του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα σύνορα της χώρας, λόγω επειγουσών αναγκών εξαιτίας αύξησης ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1213 αφίξεων ή για την προσήκουσα ολοκλήρωση των διαδικασιών αυτών, και ιδίως σε περίπτωση προσώπων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μπορεί με απόφασή του να παραπέμπει τον πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενή σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στην ενδοχώρα ή να ορίζει την παραμονή σε άλλες κατάλληλες δομές, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποδοχής και ταυτοποίησης. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται και οι λεπτομέρειες της μεταφοράς των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών μεταξύ των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Στο πλαίσιο των ως άνω διαδικασιών λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και ειδικότερα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Ο περιορισμός της ελευθερίας συνεπάγεται την απαγόρευση εξόδου από το Κέντρο και την παραμονή στους χώρους του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου, για το περιεχόμενο του οποίου οι παραμένοντες ενημερώνονται σε γλώσσα που κατανοούν. Κατ’ εξαίρεση και για σοβαρούς λόγους, όπως για λόγους υγείας του παραμένοντος στο Κέντρο ή συγγενή του, ο Διοικητής δύναται να χορηγήσει άδεια προσωρινής εξόδου από τις παραπάνω εγκαταστάσεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η απόφαση παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας για τις ανάγκες της ολοκλήρωσης των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης περιέχει πραγματική και νομική αιτιολόγηση και είναι έγγραφη. Ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής που τελεί υπό περιορισμό της ελευθερίας του, παράλληλα με τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, μπορεί να προβάλει και αντιρρήσεις κατά της απόφασης παράτασης του περιορισμού της ελευθερίας του ενώπιον του Προέδρου ή του υπ’ αυτού οριζόμενου Πρωτοδίκη του Διοικητικού Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί το Κέντρο. Κατά τα λοιπά, για τη διαδικασία των αντιρρήσεων εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 76 του ν. 3386/2005 (Α΄ 212), όπως ισχύει. Η απόφαση επί των αντιρρήσεων μπορεί να ανακληθεί, ύστερα από αίτηση του προβάλλοντος τις αντιρρήσεις, αν η αίτηση ανάκλησης στηρίζεται σε νέα στοιχεία, κατ’ εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 205 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Για τα δικαιώματά του, σύμφωνα με την παράγραφο αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ενημερώνεται σε γλώσσα που κατανοεί. Εάν διαπιστωθεί ότι ο περιορισμός της ελευθερίας δεν είναι νόμιμος, με την ίδια απόφαση διατάσσονται από το δικαστή τα κατάλληλα εναλλακτικά του περιορισμού της ελευθερίας μέτρα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Σε κάθε περίπτωση, καθ’ όλη τη διάρκεια των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης ο Διοικητής, και το προσωπικό του Κέντρου μεριμνούν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ανά περίπτωση, ώστε οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς: α) να τελούν υπό αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, β) να διατηρούν την οικογενειακή τους ενότητα, γ) να έχουν πρόσβαση σε επείγουσα υγειονομική περίθαλψη και κάθε απαραίτητη θεραπευτική αγωγή ή ψυχοκοινωνική στήριξη, δ) να τυγχάνουν, εφόσον ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, της κατάλληλης κατά περίπτωση μεταχείρισης, ε) να ενημερώνονται επαρκώς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, στ) να έχουν πρόσβαση σε καθοδήγηση και νομική συμβουλή και συνδρομή σχετικά με την κατάστασή τους, ζ) να διατηρούν επαφή με φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μετανάστευσης και των δικαιωμάτων του ανθρώπου και παρέχουν νομική ή κοινωνική συνδρομή, η) να έχουν δικαίωμα επικοινωνίας με τους συγγενείς και τα οικεία τους πρόσωπα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύνανται να παρέχουν συνδρομή στις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Λειτουργίας. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης δύνανται να παρακολουθούν τις ως άνω διαδικασίες, να παρέχουν πληροφορίες στους υπαγόμενους σε διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης και να παρέχουν κάθε συνδρομή, ανάλογα με την εντολή και τις αρμοδιότητες του κάθε οργανισμού. Λεπτομέρειες της συνεργασίας των προηγούμενων εδαφίων ρυθμίζονται με μνημόνια που συνάπτονται μεταξύ της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των ως άνω φορέων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το κλιμάκιο ενημέρωσης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης ενημερώνει τους πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς και για τις διαδικασίες υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τις διαδικασίες εθελούσιου επαναπατρισμού. Οι αιτούντες διεθνή προστασία παραπέμπονται στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου, Κλιμάκιο του οποίου μπορεί να λειτουργεί στο Κέντρο. Σε κάθε στάδιο των διαδικασιών, η υποβολή αίτησης διεθνούς προστασίας υποχρεώνει στο διαχωρισμό του αιτούντος από τους υπόλοιπους που διαμένουν στο Κέντρο, εφόσον αυτό είναι εφικτό, και την ως άνω παραπομπή του σε κατάλληλες διαδικασίες ή/και δομές φιλοξενίας. Η παραλαβή των αιτήσεων και οι συνεντεύξεις των αιτούντων μπορούν να πραγματοποιούνται εντός των εγκαταστάσεων του Κέντρου, σε χώρο που να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα. Οι αιτούντες διεθνή προστασία δύνανται να παραμένουν στις εγκαταστάσεις για όσο χρόνο διαρκεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης τους και για διάστημα μέχρι και εικοσιπέντε ημερών από την είσοδό τους στο Κέντρο. Αν μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος δεν έχει περατωθεί η εξέταση της αίτησης, το αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου χορηγεί στον ενδιαφερόμενο, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Τρίτου Μέρους του παρόντος, δελτίο αιτούντος διεθνή προστασία και αίρεται ο περιορισμός της ελευθερίας υπό την επιφύλαξη εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 46. Στη συνέχεια ο αιτών παραπέμπεται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας. Εφόσον η αίτηση και η τυχόν υποβληθείσα προσφυγή απορριφθούν, ενόσω ο αιτών παραμένει στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης, παραπέμπεται στην αρμόδια αρχή για την υπαγωγή του σε διαδικασίες επιστροφής, επανεισδοχής ή απέλασης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα από εισήγηση του προϊσταμένου του κλιμακίου ιατρικού 1214 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παραπέμπει τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας. Αντίγραφο του φακέλου ιατρικού ελέγχου και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης αποστέλλεται στον προϊστάμενο της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Φιλοξενίας ή στον κατά περίπτωση φορέα κοινωνικής στήριξης ή προστασίας στον οποίο παραπέμπονται. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. Ως ευάλωτες ομάδες νοούνται για τις ανάγκες του παρόντος: α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, β) τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, γ) οι υπερήλικες, δ) οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, ε) οι μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, στ) τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, πρόσωπα με σύνδρομο μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων και ζ) τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες μπορεί να παραμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε ιδιαίτερους χώρους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του άρθρου 9, με την επιφύλαξη των προθεσμιών της παραγράφου 2 του παρόντος. Οι υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών και την παραπομπή οικογενειών με παιδιά κάτω των 14 ετών και ιδίως νηπιακής και βρεφικής ηλικίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, ο Διοικητής του Κέντρου, με σχετική απόφασή του, τον παραπέμπει σε διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι την έκδοση πορίσματος περί της ηλικίας του, το πρόσωπο θεωρείται ανήλικος και τυγχάνει αντίστοιχης μεταχείρισης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών υποδοχής και ταυτοποίησης, οι πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις περί χορήγησης διεθνούς προστασίας ή άλλης μορφής προστασίας, και οι οποίοι δεν έχουν τίτλο νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα, με απόφαση του Διοικητή του Κέντρου παραπέμπονται στην αρμόδια αστυνομική αρχή για την υπαγωγή τους σε διαδικασίες απέλασης, επιστροφής ή επανεισδοχής, κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση Κινητών Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

Άρθρο 15Διοίκηση και καθεστώς παραμονής στις ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής ΦιλοξενίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ο Προϊστάμενος της ανοιχτής Δομής Προσωρινής Υποδοχής ή Προσωρινής Φιλοξενίας, συντονίζει, κατευθύνει και ελέγχει το έργο των υπαλλήλων που απασχολούνται σε αυτή και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της σε συνεργασία με τις λοιπές αρμόδιες αρχές και φορείς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παραμένοντες στις Δομές αυτές μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται ελεύθερα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές προκύπτουν από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους, υπό την επιφύλαξη της επιβολής τυχόν περιοριστικών όρων σύμφωνα με της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 3907/2011.

Άρθρο 16Φύλαξη − ΕγκαταστάσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Την ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης έχει η Ελληνική Αστυνομία. Η φύλαξη των ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Προσωρινής Φιλοξενίας, μπορεί να ανατίθεται και σε προσωπικό ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται το είδος, το περιεχόμενο και η διάρκεια της εκπαίδευσης που λαμβάνει το προσωπικό των ως άνω εταιρειών, καθώς και οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας που την παρέχουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Εάν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διεξαγωγή των κατά περίπτωση προβλεπόμενων διαδικασιών ή οι υφιστάμενες δεν επαρκούν, επιτρέπεται η κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων χρήση άλλων δημόσιων εγκαταστάσεων, μετά από κατάλληλη διαρρύθμιση, καθώς και η μίσθωση ακινήτων με κατάλληλη υποδομή ή, σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η μίσθωση τουριστικών εγκαταστάσεων. Η χρήση των εγκαταστάσεων αυτών γίνεται με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Κατ’ εξαίρεση για τις ανάγκες εγκατάστασης των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, των ανοιχτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής, καθώς και των ανοιχτών Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας, επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης υφιστάμενων κτηρίων σε εκτός σχεδίου περιοχές, κατά παρέκκλιση των υφιστάμενων χρήσεων γης. Σε περιπτώσεις ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων, η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση. Για τις ίδιες ως άνω ανάγκες εγκατάστασης επιτρέπεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης και εθνικού συμφέροντος, είτε σε εκτός σχεδίου γήπεδα του Δημοσίου είτε στα γήπεδα των προαναφερόμενων ιδιωτικών μισθούμενων ακινήτων εφόσον διαθέτουν επαρκή έκταση, η τοποθέτηση ή ανέγερση προκατασκευασμένων εγκαταστάσεων, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων της εκτός σχεδίου πόλης και εκτός ορίων οικισμών δόμησης. Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων το ελάχιστο εμβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά μέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν μπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο συντελεστής δόμησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δομούμενη επιφάνεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά μέτρα. Και στην περίπτωση αυτή η παρέκκλιση θα ισχύει όσο διαρκεί η ως άνω νέα χρήση, οι δε εγκαταστάσεις θα έχουν προσωρινό χαρακτήρα και θα απομακρύνονται, δεν μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν για άλλο σκοπό. Για την αλλαγή χρήσης και τις κατασκευές αυτές δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας αλλά έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1215 Ενέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζονται, για κάθε συγκεκριμένη περίπτωση ανέγερσης νέων εγκαταστάσεων, οι όροι και περιορισμοί δόμησης και τυχόν ειδικότεροι όροι για τις εγκαταστάσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου αυτής. Η απόφαση αυτή επέχει θέση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Επίσης, επέχει θέση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις εξυπηρετούνται από υφιστάμενα δίκτυα υποδομών. Με την ίδια απόφαση εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι όταν οι εγκαταστάσεις δεν εξυπηρετούνται από υφιστάμενα δίκτυα υποδομών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για τις ανάγκες εγκατάστασης των υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στρατόπεδα που παραχωρούνται κατά χρήση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τους εποπτευόμενους φορείς του στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με αντάλλαγμα (μίσθωμα), στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ή άνευ ανταλλάγματος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε επιπέδου. Για τυχόν επισκευές, βελτιώσεις και αναγκαίες πρόσθετες εγκαταστάσεις σε αυτά, εφαρμόζονται αναλογικά από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης οι διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση στρατιωτικών έργων και εγκαταστάσεων εντός στρατοπέδων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις και λεπτομέρειες εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί επίσης να παραχωρούνται, κατά χρήση δωρεάν, από την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των δομών των προηγούμενων παραγράφων επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης κτιρίων εντός ή εκτός σχεδίου πόλεως και η εκτέλεση των αναγκαίων εσωτερικών μετασκευών με την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Για τις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 254), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η επισκευή, συντήρηση, επέκταση ή διαρρύθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Δημοσίου όπου στεγάζονται υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, γίνονται με μέριμνα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης κατόπιν ειδικής μελέτης όπου αυτό χρειάζεται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 17Εξουσιοδοτικές ΔιατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Υγείας, μπορεί, και κατά τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, να ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την οργάνωση, τη λειτουργία, τα καθήκοντα του προσωπικού, τις επί μέρους αρμοδιότητες και να συνιστώνται ή να καταργούνται οργανικές θέσεις προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Υγείας, θεσπίζεται ο Γενικός Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, όπου καθορίζονται επί μέρους θέματα εσωτερικής διάρθρωσης και λειτουργίας των Κέντρων και των Μονάδων αυτών και ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες των κατά περίπτωση ακολουθούμενων διαδικασιών και κάθε συναφές θέμα. Με όμοια απόφαση θεσπίζονται οι Γενικοί Κανονισμοί Λειτουργίας των Δομών Προσωρινής Υποδοχής και των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης διέπονται από Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ειδικότερα, ο Εσωτερικός Κανονισμός των Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης και των Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας εκδίδεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, κατόπιν γνώμης των Διοικητών των Κέντρων ή των Προϊσταμένων των Δομών. Ο Εσωτερικός Κανονισμός των Δομών Προσωρινής Υποδοχής εκδίδεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Διεύθυνσης Υποδοχής της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να κατανέμονται μεταξύ Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης οι θέσεις προσωπικού που συνιστώνται γι’ αυτές.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζονται ειδικά θέματα διαχείρισης υλικού, χρημάτων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, πιστώσεις για κάθε άλλη δαπάνη πέρα από όσες διαλαμβάνονται στο άρθρο 12, που είναι αναγκαία για τη λειτουργία των υπηρεσιών της.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Το πρόγραμμα ιατρικού ελέγχου, ψυχοκοινωνικής διάγνωσης διαπίστωσης της ανηλικότητας και παραπομπής των δικαιούχων σε δομές υποστήριξης και φιλοξενίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 8

Για αποσπάσεις προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας που διατάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.δ. 100/2003 (Α΄ 94) στα σύνορα της χώρας ή για τη φύλαξη κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης, Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Δομών Προσωρινής Φιλοξενίας ή εγκαταστάσεων όπου κρατούνται πολίτες τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς δικαιολογούνται οδοιπορικά έξοδα για όλες τις ημέρες της απόσπασής τους και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι μηνών συνολικά ανά ημερολογιακό έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9

Σε περίπτωση που οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων πολεοδομικών διατάξεων, δύναται να χρησιμοποιηθεί κάθε κατάλληλη προς το σκοπό αυτό εγκατάσταση, ή να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται επίσης κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά ιδίως το διάστημα χρησιμοποίησης των ως άνω εγκαταστάσεων, το σκοπό λειτουργίας τους, τον εσωτερικό κανονισμό 1216 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) λειτουργίας της ως άνω εγκατάστασης, καθώς και τη δυνατότητα ανάθεσης ή συμμετοχής άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, οπότε συμπράττει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός στη δημιουργία, υποστήριξη, στελέχωση ή διαχείριση των ως άνω εγκαταστάσεων, καθώς και την εποπτεία και παρακολούθησή τους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 10

Με απόφαση του Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας, όταν οι υφιστάμενες Περιφερειακές Υπηρεσίες δεν επαρκούν, αιτούντες διεθνή προστασία ή πρόσωπα που βρίσκονται σε διαδικασία επιστροφής, απέλασης ή επανεισδοχής, και ιδίως πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, μπορούν να παραπέμπονται σε δομές οι οποίες λειτουργούν από λοιπούς δημόσιους φορείς ή φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 11

Με Προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθμίζεται η διαδικασία ορισμού επιτρόπου ή εκπροσώπου ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως η έννοια αυτή ορίζεται κατά τις κείμενες διατάξεις, τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, η ευθύνη και η εποπτεία των εκπροσώπων, οι όροι και η διαδικασία πιστοποίησης τους καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με απόφαση των ως άνω Υπουργών ρυθμίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες της εφαρμογής του προεδρικού διατάγματος του προηγούμενου εδαφίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 18Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το έκτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/ 2011 (Α΄ 215) τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Ποσοστό 75% των εσόδων που εγγράφονται στον ΚΑΕ της περίπτωσης γ΄ της παρούσας παραγράφου, εγγράφεται στον προϋπολογισμό της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού που διαχειρίζονται θέματα μεταναστευτικής πολιτικής, υποδοχής και κοινωνικής ένταξης μεταναστών και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το προτελευταίο και τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215), στην οποία είχε προστεθεί η παρ. 9 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015, τροποποιείται ως εξής: «Με όμοιες αποφάσεις είναι δυνατή η κατανομή ποσών από το ίδιο ποσοστό σε Υπουργεία, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ. και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, που απορρέουν από την είσοδο και υποδοχή πολιτών τρίτων χωρών. Οι εν λόγω πιστώσεις μπορούν να διατίθενται για την αντιμετώπιση κάθε σχετικής δαπάνης για την αντιμετώπιση των αναγκών αυτών».

Άρθρο 19Τροποποίηση του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) και λοιπές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών ή διαθέτουν χώρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, καθώς και οι φορείς των Ο.Τ.Α. αυτών, δύνανται για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων κινητών και ακινήτων σε ό,τι αφορά την υποδοχή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, τη λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων, τη μεταφορά από τα σημεία άφιξης ή προσωρινής διαμονής προς ή από τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, οι οποίες βρίσκονται εντός και εκτός των γεωγραφικών τους ορίων, τη σίτιση, την άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα έξοδα ταφής, την διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας και κάθε προσφοράς σε χρήμα ή είδος, την διαχείριση, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή αυτής, καθώς και κάθε άλλη απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών δαπάνη. Για την αποθήκευση και διανομή των ανωτέρω ειδών πρώτης ανάγκης οι Περιφέρειες, δύνανται να συστήνουν Κέντρα αποθήκευσης και διανομής, σε συνεργασία και με άλλους δημόσιους φορείς, με απόφαση του Περιφερειάρχη ή με κοινή απόφαση με το αρμόδιο για τη διοίκηση του έτερου φορέα οργάνου, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι λειτουργίας τους. Τα Κέντρα αυτά μπορούν να στελεχώνονται με υπαλλήλους των ανωτέρω φορέων. Η διαδικασία σύναψης των συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και των αντίστοιχων συμβάσεων των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων δύναται, για λόγους κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης, λαμβανομένων υπ’ όψιν και λόγων δημόσιας τάξης, οι οποίοι ειδικώς αιτιολογούνται, να διενεργείται κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της εθνικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη εφαρμογής της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις δημόσιες συμβάσεις. Μέχρι 31.12.2016, οι συμβάσεις αυτές θεωρείται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση του ν. 4013/2011 άρθρο 2 παράγραφος 2 περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση δδ΄. Οι ανωτέρω δαπάνες, καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των ανωτέρω κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του οικείου οργάνου. Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, είναι δυνατή η κατανομή ποσών στους ανωτέρω φορείς, από πιστώσεις είτε του Τακτικού Προϋπολογισμού είτε του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1217 είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, προκειμένου να καλυφθούν αποκλειστικά και μόνο οι δαπάνες για τις δράσεις που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της παραγράφου αυτής. Κατά την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 26 και 30 του ν. 4251/ 2014».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη είναι δυνατή η εξαίρεση από τη διαδικασία του άρθρου 35 του ν. 4129/ 2013, όπως ισχύει αναφορικά με τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ε.Ε. ή το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δύναται να ασκεί τα καθήκοντα αρμόδιας Οικονομικής Υπηρεσίας της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014, όπως ισχύει για την πληρωμή έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ή από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους και εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με απόφαση του Διευθυντή ορίζονται οι δράσεις (έργα) και οι διαχειριστές λογαριασμών που διενεργούν τις πληρωμές.

Άρθρο 20Τροποποίηση του Π.δ. 104/2012ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το στοιχείο ε΄ του άρθρου 3 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 4 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 4 Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου Η Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου αποτελεί ενιαία Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα: α) Γραμματεία Διευθυντή – Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Ενημέρωσης β) Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας γ) Τμήμα Νομικό Τμήμα δ) Τμήμα Συντονισμού ε) Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου στ) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού ζ) Τμήμα Εκπαίδευσης, Διασφάλισης Ποιότητας και Τεκμηρίωσης η) Τμήμα Οικονομικό Τμήμα θ) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων ι) Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης ια) Τμήμα Πληροφορικής.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Τα άρθρα 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 και 22 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει, καταργούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Τα άρθρα 13, 14, 17, 19, 20, 21, 23 και 24 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει, αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 αντιστοίχως.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Το άρθρο 5 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται, ως εξής: «Άρθρο 5 Αποστολή Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου υπάγονται στην Κεντρική Υπηρεσία Ασύλου και έχουν ως αποστολή μέσα στα όρια της τοπικής τους αρμοδιότητας την εφαρμογή της νομοθεσίας περί διεθνούς προστασίας και ειδικότερα: α) τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων διεθνούς προστασίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού 2725/2000 του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση του «EURODAC» και χορήγησης νομιμοποιητικών και ταξιδιωτικών εγγράφων, β) την παραλαβή και εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας, γ) την παραλαβή των ενδικοφανών προσφυγών του άρθρου 5 παρ. 5 του ν. 3907/2011 και τη διαβίβασή τους στην Αρχή Προσφυγών, δ) την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία αναφορικά με τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεών τους, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ε) τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγγραφα, στ) τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ό, τι αφορά τις συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλλους συναρμόδιους φορείς, ζ) την άσκηση κάθε άλλης αρμοδιότητας που ανατίθεται σε αυτά από τις ισχύουσες διατάξεις».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και η τοπική αρμοδιότητά τους έχουν ως εξής: α) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και των Περιφερειακών Ενοτήτων Νάξου (Δήμοι Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και Αμοργού), Πάρου (Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου), Μήλου (Δήμοι Μήλου, Κιμώλου, Σερίφου και Σίφνου), Σύρου (δήμος Σύρου − Ερμούπολης), Κέας − Κύθνου (Δήμοι Κέας και Κύθνου), Τήνου (δήμος Τήνου), Μυκόνου (Δήμος Μυκόνου), Άνδρου (Δήμος Άνδρου) και Θήρας (Δήμοι Θήρας, Ιητών, Σίκινου, Φολέγανδρου και Ανάφης) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. β) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλονίκης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. γ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θράκης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. δ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ηπείρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Ηπείρου και της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. ε) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Θεσσαλίας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας. στ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Δυτικής Ελλάδας με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων πλην της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. ζ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Κρήτης με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφέρειας Κρήτης. 1218 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) η) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέσβου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική Περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Λέσβου (Δήμος Λέσβου) και Λήμνου (Δήμοι Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. θ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια της Περιφερειακής Ενότητας Χίου (Δήμοι Χίου, Ψαρών και Οινουσσών) της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ι) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Σάμου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου (Δήμος Σάμου) και Ικαρίας (Δήμοι Ικαρίας και Φούρνων) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. ια) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Λέρου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Κω (Δήμοι Κω και Νισύρου) και Καλύμνου (Δήμοι Καλυμνίων Αστυπάλαιας, Λειψών, Λέρου, Πάτμου και Αγαθονησίου) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και ιβ) Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Ρόδου με τοπική αρμοδιότητα την εδαφική περιφέρεια των Περιφερειακών Ενοτήτων Ρόδου (Δήμοι Ρόδου, Σύμης, Χάλκης, Μεγίστης και Τήλου) και Καρπάθου (Δήμοι Καρπάθου και Κάσου) της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 8. Η παρ. 4 του άρθρου 6 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος καταργείται. 9. Η παρ. 2 του άρθρου 7 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, αντικαθίσταται ως ακολούθως: «2. Τα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και τα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου λειτουργούν σε επίπεδο τμήματος και είναι ισότιμα μεταξύ τους». 10. Στο άρθρο 8 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος, προστίθενται στοιχεία ι΄, ια΄, ιβ΄ και ιγ΄, ως εξής: «ι. εκτελεί και διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας Ασύλου, ια. υπογράφει κάθε απόφαση, ανακοίνωση και σύμβαση, η οποία αφορά την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, πλην αυτές που αφορούν την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια τις οποίες υπογράφει ο Προϊστάμενος του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ιβ. υπογράφει για λογαριασμό της Υπηρεσίας Ασύλου συμβάσεις χρησιδανείου που αφορούν ακίνητα για τη στέγαση των υπηρεσιών της ή αφορούν κινητό εξοπλισμό που διατίθεται για την κάλυψη των αναγκών της Υπηρεσίας Ασύλου και ιγ. εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανο να υπογράφει, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.» 11. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής: «α) Στο Τμήμα Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. 12. Το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/ 2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής: «ε) Στο Τμήμα Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και, ελλείψει αυτών, υπάλληλος κλάδων ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες». 13. Στην παρ.1 του άρθρου 9 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος προστίθενται στοιχεία ζ΄, η΄, θ΄, ι΄ και ια΄ ως εξής: «ζ) Στο Τμήμα Διαχείρισης και Προγραμμάτων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. η) Στο Νομικό Τμήμα προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού, πτυχιούχος νομικής, με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού, πτυχιούχος νομικής, με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. θ) Στο Τμήμα Εθνικής Μονάδας Δουβλίνου προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. ι) Στο Τμήμα Πληροφορικής προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Πληροφορικής, με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών και, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών. ια) Στη Γραμματεία Διευθυντή και το Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων προΐσταται υπάλληλος κλάδου ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ με αντίστοιχη προϋπηρεσία και άριστη γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτών υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών και ελλείψει αυτών ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες και πολύ καλή γνώση αγγλικών.» 14. Το άρθρο 10 του Π.δ. 104/2012, όπως ισχύει και όπως αυτό αναριθμείται με την παράγραφο 5 του παρόντος αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 10 Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Ασύλου 1. Στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου και στα Αυτοτελή Κλιμάκια Ασύλου προΐσταται υπάλληλος κλάδων ΕΕΠ ή ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ή ΠΕ Διοικητικού με αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών, ελλείψει αυτού υπάλληλος κλάδων ΠΕ ΔιοικητιΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1219 κού − Οικονομικού, ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού με διοικητικές ικανότητες, ελλείψει αυτού ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες και ελλείψει αυτού ΔΕ Διοικητικού − Λογιστικού με διοικητικές ικανότητες. Πρόσθετα προσόντα δύναται να προσδιορίζονται με την προκήρυξη. Καθήκοντα προϊσταμένου μπορούν να ανατεθούν και σε προερχόμενους από απόσπαση υπαλλήλους. 2. Οι Προϊστάμενοι των Περιφερειακών Γραφείων Ασύλου και των Αυτοτελών Κλιμακίων Ασύλου προΐστανται αυτών και ευθύνονται για την αποτελεσματική εκπλήρωση της αποστολής τους. Ειδικότερα: α. είναι αρμόδιοι για την εποπτεία, τον έλεγχο και την αξιολόγηση του προσωπικού τους, καθώς και την κατανομή των σχετικών εργασιών τους, β. διαρθρώνουν και οργανώνουν σε γραφεία τα περιφερειακά γραφεία ασύλου ή τα αυτοτελή κλιμάκια ασύλου αντίστοιχα, γ. εξουσιοδοτούν ιεραρχικά υφιστάμενά τους όργανα να υπογράφουν, με εντολή τους, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και δ. ασκούν κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτούς από το Διευθυντή ή προβλέπεται στον Κανονισμό της Υπηρεσίας Ασύλου».

Άρθρο 21Τροποποίηση του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.δ. 141/ 2013 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής: «β) έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα πριν την είσοδο στη χώρα. Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2−5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 23 του Π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 (Άρθρο 23 Οδηγίας) Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας 1. Οι αρμό διες αρχές μεριμνού ν ώ στε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέ τρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση της οικογενειακής ενό τητας. 2. Στα μέ λη της οικογένειας του δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασί ας, εφόσον δεν πληρού ν ατομικά τις προϋποθέ σεις για την αναγνώριση καθεστώ τος διεθνούς προστασίας, μετά από αίτησή τους και με τις ί διες διαδικασί ες, χορηγούνται τα δικαιώματα που αναφέ ρονται στα άρθρα 24 έως και 36, εφόσον αυτ ό εί ναι συμβατό με ά λλο καθεστώ ς που τα μέλη αυτά τυχόν απολαμβάνουν. Τα δικαιώ ματα αυτά πρέ πει να εξασφαλί ζουν ικανοποιητικό βιοτικό επί πεδο στο δικαιού χο και εφό σον χορηγηθούν, διατηρούνται αυτοτελώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου ή τη λύση της συζυγική ς σχέ σης συνέπεια διαζυγί ου, διά στασης ή θανά του του δικαιού χου διεθνού ς προστασί ας. 3. Τα ως ά νω δικαιώ ματα δεν χορηγού νται ή ανακαλού νται ό ταν το μέ λος της οικογέ νειας αποκλεί εται ή θα αποκλειό ταν από το καθεστώ ς διεθνού ς προστασί ας, κατ’ εφαρμογή των Κεφαλαί ων Γ΄ και Ε΄. 4. Ο προϊστάμενος του περιφερειακού γραφεί ου ασύ λου με από φασή του αρνεί ται, περιορί ζει, ή ανακαλεί τα προαναφερό μενα ευεργετή ματα για λό γους εθνική ς ασφά λειας ή δημό σιας τά ξης. 5. Το παρό ν άρθρο έχει εφαρμογή και στους γονείς του δικαιού χου διεθνού ς προστασί ας, οι οποίοι συγκατοικού σαν με την οικογέ νεια ως τμή μα της κατά το χρό νο αναχώ ρησης από τη χώ ρα καταγωγή ς, ή ταν δε τό τε εξαρτημέ νοι από αυτό ν, εν ό λω ή κατά κύ ριο λό γο, εφό σον βρί σκονται στη χώ ρα και δεν πληρού ν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώ ριση καθεστώ τος διεθνού ς προστασί ας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 24 του Π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 24 (Άρθρο 24 Οδηγίας) Άδειες διαμονής 1. Σε αλλοδαπό ή ανιθαγενή ο οποί ος αναγνωρίζεται ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας χορηγεί ται από την αρμό δια αρχή παραλαβή ς, με την επιφύ λαξη της παραγρά φου 3 του ά ρθρου 21, άδεια διαμονή ς τριετού ς διάρκειας. Η ά δεια ανανεώ νεται με από φαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου μετά από αί τηση του ενδιαφερόμενου, η οποί α υποβά λλεται στην αρμό δια αρχή παραλαβή ς, το αργότερο τριά ντα ημερολογιακέ ς ημέ ρες πριν τη λή ξη της. Η εκπρό θεσμη χωρί ς αιτιολογί α υποβολή της αί τησης ανανέ ωσης δεν μπορεί από μό νη της να οδηγήσει σε από ρριψή της. 2. Οι αναφερό μενες στην παράγραφο 1 άδειες διαμονή ς δεν χορηγού νται ή δεν ανανεώ νονται με από φαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας. 3. Στην περίπτωση του ά ρθρου 23 παρά γραφος 2, στα μέλη της οικογένειας των δικαιού χων διεθνούς προστασίας χορηγούνται ά δειες διαμονή ς για ό σο χρό νο ισχύ ει η ά δεια διαμονή ς του δικαιού χου. Στην περί πτωση που δικαιού χος διεθνού ς προστασί ας αποκτή σει τέ κνο στο πλαί σιο οικογέ νειας που υπή ρχε πριν την εί σοδο στη χώ ρα, στο τέ κνο αυτό χορηγεί ται ά δεια διαμονή ς, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετά από αί τηση του δικαιού χου, η οποί α υποχρεωτικά συνοδεύ εται από τη ληξιαρχική πρά ξη γέ ννησης του τέ κνου. 4. Σε μέ λη οικογέ νειας δικαιού χου διεθνού ς προστασίας, η οποί α δημιουργεί ται μετά την εί σοδό του στη χώ ρα και εντό ς αυτή ς, χορηγεί ται ά δεια διαμονή ς σύμφωνα με την παράγραφο 3, μετά από αί τηση του δικαιού χου και την προσκόμιση, για τους συζύγους, της σχετικής ληξιαρχικής πρά ξης γάμου με κάτοχο άδειας διαμονή ς σε ισχύ , και για τους γονείς και τα τέκνα, ληξιαρχικής πρά ξης γέ ννησης ή πρά ξης αναγνώ ρισης τέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν αυτό δεν είναι συμβατό με άλλο καθεστώ ς που τα μέλη της οικογένειας ή δη απολαμβά νουν. 5. Η ως άνω ά δεια διαμονή ς, η οποί α αποδεικνύ ει την ταυτοπροσωπί α των δικαιού χων διεθνού ς προστασί ας, εκτυπώ νεται από τη Διεύ θυνση Διαβατηρί ων του Αρχηγεί ου Ελληνική ς Αστυνομί ας». 1220 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Άρθρο 22Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνή προστασία.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Π.δ. 114/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης χορηγεί καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αιτούντες διεθνούς προστασίας, που είναι κάτοχοι δελτίου αιτήσαντος σε ισχύ, των οποίων η αίτηση είχε υποβληθεί έως και πέντε (5) έτη πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος και η εξέτασή της εκκρεμεί σε β’ βαθμό, εκτός εάν συντρέχει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ή για την κοινωνία της χώρας, ιδίως λόγω τελεσίδικης καταδίκης του αιτούντος για τη διάπραξη σοβαρού εγκλήματος. β. Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, καθώς και τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2−5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η άδεια παραμονής της παραγράφου 1 του παρόντος, χορηγείται για δύο έτη και μπορεί να ανανεωθεί με αίτηση που υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 19Α παρ. 1 περίπτωση στ΄ του ν. 4251/2014 χωρίς την προηγούμενη παραπομπή από τις Επιτροπές Προσφυγών Ασύλου του Π.δ. 114/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ή για έναν από τους λόγους του ν. 4251/2014.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος, οι εκκρεμείς προσφυγές δεν εξετάζονται κατά τα προβλεπόμενα στο Π.δ. 114/2010 και η διοικητική διαδικασία καταργείται, εκτός εάν ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στις αρμόδιες αρχές παραλαβής, του άρθρου 2 παρ. ιδ΄ του Π.δ. 114/2010, αίτηση ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, περί εξέτασης της προσφυγής του ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εντός δύο μηνών από την επίδοση της απόφασης περί χορήγησης καθεστώτος παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, για εξέταση της προσφυγής, ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας ενώπιον των Επιτροπών Προσφυγών, χορηγείται στον αιτούντα δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού και η διαδικασία συνεχίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.δ. 114/2010.

Άρθρο 23Τροποποίηση του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 4 του άρθρου 25 του Π.δ. 114/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Π.δ. 167/2014 (Α΄ 252), αντικαθίσταται ως εξής: «Προσφυγές που υποβάλλονται μετά την πάροδο των προθεσμιών της παραγράφου 1 εξετάζονται κατά προτεραιότητα από την Επιτροπή Προσφυγών που αποφασίζει επί του παραδεκτού. Όταν η Επιτροπή κρίνει την προσφυγή παραδεκτή, εκδίδει σχετική απόφαση η οποία επιδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 και χορηγείται εκ νέου το δελτίο αιτούντος. Η εξέταση επί της ουσίας πραγματοποιείται σε επόμενο στάδιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 26. Σε αντίθετη περίπτωση η προσφυγή απορρίπτεται. Σε περίπτωση άσκησης προσφυγής κατά απόφασης ανάκλησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας, επιστρέφεται στον προσφεύγοντα η άδεια διαμονής του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 5 του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010 (Α΄ 195) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής: «Σε κάθε περίπτωση πραγματοποιείται ακρόαση του προσφεύγοντα όταν αυτός υποβάλει σχετικό αίτημα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την εξέταση της προσφυγής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 114/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Π.δ. 167/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «α. έναν υπάλληλο Υπουργείου ή νομικού προσώπου που εποπτεύεται από Υπουργείο, περιλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ πτυχιούχο ανθρωπιστικών, νομικών και κοινωνικών επιστημών, ως Πρόεδρο ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον οικείο Υπουργό».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στις Επιτροπές Προσφυγών των άρθρων 26 και 32 του Π.δ. 114/2010 μπορεί να ορίζονται με απόφαση του αρμόδιου Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ως πρόεδροι, πρόσωπα με εξειδίκευση ή εμπειρία στους τομείς διεθνούς προστασίας ή των δικαιωμάτων του ανθρώπου ή στο διεθνές δίκαιο, από σχετικό κατάλογο που καταρτίζει προς το σκοπό αυτό η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Άρθρο 24Τροποποίηση του Π.δ. 167/2014 (Α΄ 252)

Η παράγραφος 1.α. του άρθρου 7 του Π.δ. 167/2014, αντικαθίσταται ως εξής: «1.α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 14 του Π.δ. 114/2010, η αποφαινόμενη αρχή του άρθρου 2 σημείο ιθ΄ του Π.δ. 114/2010 διακόπτει, λόγω σιωπηρής ανάκλησης, τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας τα οποία, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, έχουν απορριφθεί σε α΄ βαθμό και εκκρεμεί η εξέτασή τους σε β΄ βαθμό, εφόσον ο αιτών δεν είχε εμφανισθεί για να ανανεώσει το ειδικό δελτίο αιτήσαντος άσυλο αλλοδαπού μέχρι την 31η Αυγούστου 2015. Για τη διακοπή αυτή η αποφαινόμενη αρχή εκδίδει σχετική πράξη, η οποία επιδίδεται στον αιτούντα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 47 και επόμενα του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97)».

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)