51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Άρθρο 21 - Τροποποίηση του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226)
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 21Τροποποίηση του Π.δ. 141/2013 (Α΄ 226)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το στοιχείο β΄ της παρ. 1 του άρθρου 17 του Π.δ. 141/ 2013 (Α΄ 226) αντικαθίσταται ως εξής: «β) έχει διαπράξει σοβαρό έγκλημα πριν την είσοδο στη χώρα. Ως σοβαρό έγκλημα μπορεί να χαρακτηριστεί κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών, καθώς και τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2−5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 23 του Π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 23 (Άρθρο 23 Οδηγίας) Διατήρηση της οικογενειακής ενότητας 1. Οι αρμό διες αρχές μεριμνού ν ώ στε να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέ τρα που διασφαλίζουν τη διατήρηση της οικογενειακής ενό τητας. 2. Στα μέ λη της οικογένειας του δικαιούχου καθεστώτος διεθνούς προστασί ας, εφόσον δεν πληρού ν ατομικά τις προϋποθέ σεις για την αναγνώριση καθεστώ τος διεθνούς προστασίας, μετά από αίτησή τους και με τις ί διες διαδικασί ες, χορηγούνται τα δικαιώματα που αναφέ ρονται στα άρθρα 24 έως και 36, εφόσον αυτ ό εί ναι συμβατό με ά λλο καθεστώ ς που τα μέλη αυτά τυχόν απολαμβάνουν. Τα δικαιώ ματα αυτά πρέ πει να εξασφαλί ζουν ικανοποιητικό βιοτικό επί πεδο στο δικαιού χο και εφό σον χορηγηθούν, διατηρούνται αυτοτελώς και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου ή τη λύση της συζυγική ς σχέ σης συνέπεια διαζυγί ου, διά στασης ή θανά του του δικαιού χου διεθνού ς προστασί ας. 3. Τα ως ά νω δικαιώ ματα δεν χορηγού νται ή ανακαλού νται ό ταν το μέ λος της οικογέ νειας αποκλεί εται ή θα αποκλειό ταν από το καθεστώ ς διεθνού ς προστασί ας, κατ’ εφαρμογή των Κεφαλαί ων Γ΄ και Ε΄. 4. Ο προϊστάμενος του περιφερειακού γραφεί ου ασύ λου με από φασή του αρνεί ται, περιορί ζει, ή ανακαλεί τα προαναφερό μενα ευεργετή ματα για λό γους εθνική ς ασφά λειας ή δημό σιας τά ξης. 5. Το παρό ν άρθρο έχει εφαρμογή και στους γονείς του δικαιού χου διεθνού ς προστασί ας, οι οποίοι συγκατοικού σαν με την οικογέ νεια ως τμή μα της κατά το χρό νο αναχώ ρησης από τη χώ ρα καταγωγή ς, ή ταν δε τό τε εξαρτημέ νοι από αυτό ν, εν ό λω ή κατά κύ ριο λό γο, εφό σον βρί σκονται στη χώ ρα και δεν πληρού ν ατομικά τις προϋποθέσεις για την αναγνώ ριση καθεστώ τος διεθνού ς προστασί ας».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 24 του Π.δ. 141/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 24 (Άρθρο 24 Οδηγίας) Άδειες διαμονής 1. Σε αλλοδαπό ή ανιθαγενή ο οποί ος αναγνωρίζεται ως δικαιούχος διεθνούς προστασίας χορηγεί ται από την αρμό δια αρχή παραλαβή ς, με την επιφύ λαξη της παραγρά φου 3 του ά ρθρου 21, άδεια διαμονή ς τριετού ς διάρκειας. Η ά δεια ανανεώ νεται με από φαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου μετά από αί τηση του ενδιαφερόμενου, η οποί α υποβά λλεται στην αρμό δια αρχή παραλαβή ς, το αργότερο τριά ντα ημερολογιακέ ς ημέ ρες πριν τη λή ξη της. Η εκπρό θεσμη χωρί ς αιτιολογί α υποβολή της αί τησης ανανέ ωσης δεν μπορεί από μό νη της να οδηγήσει σε από ρριψή της. 2. Οι αναφερό μενες στην παράγραφο 1 άδειες διαμονή ς δεν χορηγού νται ή δεν ανανεώ νονται με από φαση του Προϊσταμένου του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, όταν εξετάζεται ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, εφόσον συντρέχουν λόγοι δημόσιας τάξης ή εθνικής ασφάλειας. 3. Στην περίπτωση του ά ρθρου 23 παρά γραφος 2, στα μέλη της οικογένειας των δικαιού χων διεθνούς προστασίας χορηγούνται ά δειες διαμονή ς για ό σο χρό νο ισχύ ει η ά δεια διαμονή ς του δικαιού χου. Στην περί πτωση που δικαιού χος διεθνού ς προστασί ας αποκτή σει τέ κνο στο πλαί σιο οικογέ νειας που υπή ρχε πριν την εί σοδο στη χώ ρα, στο τέ κνο αυτό χορηγεί ται ά δεια διαμονή ς, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, μετά από αί τηση του δικαιού χου, η οποί α υποχρεωτικά συνοδεύ εται από τη ληξιαρχική πρά ξη γέ ννησης του τέ κνου. 4. Σε μέ λη οικογέ νειας δικαιού χου διεθνού ς προστασίας, η οποί α δημιουργεί ται μετά την εί σοδό του στη χώ ρα και εντό ς αυτή ς, χορηγεί ται ά δεια διαμονή ς σύμφωνα με την παράγραφο 3, μετά από αί τηση του δικαιού χου και την προσκόμιση, για τους συζύγους, της σχετικής ληξιαρχικής πρά ξης γάμου με κάτοχο άδειας διαμονή ς σε ισχύ , και για τους γονείς και τα τέκνα, ληξιαρχικής πρά ξης γέ ννησης ή πρά ξης αναγνώ ρισης τέκνου. Η άδεια δεν χορηγείται αν αυτό δεν είναι συμβατό με άλλο καθεστώ ς που τα μέλη της οικογένειας ή δη απολαμβά νουν. 5. Η ως άνω ά δεια διαμονή ς, η οποί α αποδεικνύ ει την ταυτοπροσωπί α των δικαιού χων διεθνού ς προστασί ας, εκτυπώ νεται από τη Διεύ θυνση Διαβατηρί ων του Αρχηγεί ου Ελληνική ς Αστυνομί ας». 1220 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)