51 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4375/2016

Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ - ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
03 Απριλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 51
3 Απριλίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4375
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 72Λοιπές διατάξεις για τη διαχείριση των αναγκών λόγω των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Προστίθεται τελευταίο εδάφιο στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 ως ακολούθως: «Εξαιρούνται οι υπάλληλοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε υπηρεσίες ευθύνης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα μεταναστευτικής πολιτικής».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατ’ εξαίρεση της ρύθμισης του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ της υποπαραγράφου Δ΄ «Δαπάνες μετακινούμενων εντός και εκτός επικρατείας» του ν. 4336/2015 οι αποφάσεις μετακίνησης οι οποίες αφορούν το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αρμόδιου για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής και πραγματοποιούνται από 1η Μαρτίου 2016 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2016 δύναται να εκδίδονται, με μόνη προϋπόθεση τη βεβαίωση από το Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου ή τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης για την ύπαρξη σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικείου φορέα, προκειμένου να καλυφθούν έκτακτες και επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες, οι οποίες θα αιτιολογούνται πλήρως και επαρκώς στις ως άνω αποφάσεις. Η δέσμευση πίστωσης κατά τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού θα βεβαιώνεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης μετακίνησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την αντιμετώπιση έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, στις υπηρεσίες της Υπηρεσίας Ασύλου, της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, επιτρέπεται η απόσπαση προσωπικού του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα για διάστημα έως δύο (2) ετών, ή η πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης της κείμενης νομοθεσίας. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να ανανεώνονται, εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται η επιτακτική ανάγκη, όπως αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, η συνολική, πάντως, διάρκεια της απασχόλησης δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δεκαέξι (16) μήνες. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Για την πρόσληψη του προσωπικού της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται από την οικεία Διεύθυνση των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου ανακοίνωση, αναρτητέα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός των θέσεων κατά τόπο, κατηγορία, εκπαίδευση και ειδικότητα, τα απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά, καθώς και η υπηρεσία, στην οποία υποβάλλονται οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους, μετά των απαιτούμενων δικαιολογητικών, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της ανακοίνωσης στο διαδίκτυο και προσλαμβάνονται κατόπιν εισήγησης της οικείας Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Για την κάλυψη των έκτακτων και κατεπειγουσών αναγκών της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, επιτρέπεται η διάθεση ή η πρόσληψη με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, πολιτών κρατών − μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και πολιτών, που εργάζονται σε διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Στα καθήκοντα, που ανατίθενται στο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου, δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνεται η άσκηση δημόσιας εξουσίας, όπως είναι η έκδοση διοικητικών πράξεων. Σε κάθε περίπτωση, το προσωπικό της παραγράφου αυτής υποχρεούται να εκτελεί τις οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρμοδίων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθμίζονται τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 5 του παρόντος άρθρου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 7

Οι ανωτέρω διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2016. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 1245

Άρθρο 73Θέματα ΦΠΑΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ως δώρα που επίσης εξαιρούνται θεωρούνται και τα αγαθά που παραδίδονται στις Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ (όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014), στα εκκλησιαστικά ΝΠ, καθώς και στα ΝΠΙΔ ή στις οντότητες που εποπτεύονται από τους παραπάνω φορείς, προκειμένου να διατεθούν για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων, ανεξαρτήτως της αξίας και των προδιαγραφών κατασκευής αυτών».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 4 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/ 2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κατά περίπτωση η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 9 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 9 Πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών 1. Θεωρείται ως παροχή υπηρεσιών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 2, η από υποκείμενο στο φόρο: α) χρησιμοποίηση αγαθών της επιχείρησής του, για την ικανοποίηση αναγκών του ή του προσωπικού της επιχείρησης ή για σκοπούς ξένους προς αυτή, εφόσον κατά την απόκτηση των αγαθών αυτών δημιουργήθηκε δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, β) παροχή υπηρεσιών για τις ανάγκες του ή για τις ανάγκες του προσωπικού του ή για σκοπούς ξένους προς την επιχείρησή του, γ) χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για δραστηριότητα του ίδιου του υποκειμένου που απαλλάσσεται από το φόρο, καθώς επίσης και η χρησιμοποίηση δικών του υπηρεσιών για τις ανάγκες της επιχείρησής του, εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες που προβλέπουν οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 30, για τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου σε περίπτωση λήψης όμοιων υπηρεσιών από άλλον υποκείμενο στο φόρο. 2. Δεν εξομοιώνεται με παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας η χωρίς αντάλλαγμα παροχή υπηρεσιών από υποκείμενο στο φόρο για λόγους ανθρωπιστικούς. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται κατά περίπτωση οι όροι και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) προστίθενται περιπτώσεις ιβ΄ και ιγ΄ ως εξής: «ιβ) Η παράδοση αγαθών και η παροχή υπηρεσιών σε υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει σκοπό να τα διαθέσει περαιτέρω άνευ ανταλλάγματος στους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ιδίου νόμου, για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων. ιγ) Η παράδοση αγαθών σε πλοία και πλωτά μέσα του ελληνικού Δημοσίου και σε πολεμικά πλοία των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που περισυλλέγουν».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.12.2015.

Άρθρο 74Μεταφορές προσφύγων και μεταναστώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δαπάνες που εκτελέστηκαν προς μεταφορά προσφύγων και μεταναστών, που διενεργήθηκαν εντός των ορίων της Ελληνικής Επικρατείας από την 1η Δεκεμβρίου 2015 έως και τη δημοσίευση του παρόντος από Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. των Περιφερειών της Xώρας ή Τουριστικά Γραφεία, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους θεωρούνται νόμιμες και εξοφλούνται κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής η ειδικής διάταξης νόμου. α. Από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για το χρονικό διάστημα από 1η Δεκεμβρίου 2015 έως και 9 Μαρτίου 2016, β. από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για το χρονικό διάστημα από 10 Μαρτίου 2016 έως και τη δημοσίευση του παρόντος, καθ’ υπέρβαση των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό τους πιστώσεων και καλύπτονται από πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Για χρονικό διάστημα εξαμήνου από την έναρξη εφαρμογής της παρούσης και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη και κανονιστική πράξη που διέπει αφενός το έργο των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), αφετέρου το έργο του ν. 711/1977 (Α΄ 284) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων, όπως ισχύουν, επιτρέπεται η μεταφορά προσφύγων και μεταναστών με λεωφορεία δημόσιας χρήσης των Κ.Τ.Ε.Λ. και Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., με ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης, μεταξύ λιμένων, συνοριακών σταθμών, ανοικτών δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας προσφύγων και λοιπών σημείων συγκέντρωσής τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία διατάξεις που διέπουν την ασφαλή μεταφορά επιβατών με λεωφορεία. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να παραταθεί η διάρκεια ισχύος της παρούσης.

Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ν. Δ. ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
1252 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)