126 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 3 - Χερσαία Λιμενική Ζώνη
08 Ιουλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 126
8 Ιουλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροπο- ποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώ- ρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργα- νισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 3Χερσαία Λιμενική ΖώνηΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το δικαίωμα που χορηγείται στην «Οργανισμός Λι- μένος Πειραιώς Α.Ε.» κατά παραχώρηση και σύμφωνα με την κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης, δεν απονέμει ούτε εκχωρεί σε αυτήν ή σε οποιονδήποτε από τους υφι- σταμένους ή μελλοντικούς διαδόχους της οποιαδήπο- τε εμπράγματα δικαιώματα επί της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά, ούτε επιδρά στη φύση της τελευταίας ως περιουσιακού στοιχείου κυριότητας του Δημοσίου ευρισκόμενου σε κοινή χρήση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ και να συναινεί στην ανανέωση των συμβάσεων υποπαραχώρησης αναφορικά με τις περιο- χές που απαριθμούνται στο Παράρτημα 3.6. (Καθορισμέ- νες Υποπαραχωρήσεις) της Σύμβασης Παραχώρησης, με όρους και προϋποθέσεις ουσιωδώς ταυτόσημους με τους ισχύοντες. Οποιοδήποτε κόστος συντήρησης προκύπτει για τις περιοχές και τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στις εν λόγω υποπαραχωρήσεις θα βαρύνουν τον κατά περίπτωση υποπαραχωρησιούχο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όλες ανεξαιρέτως οι συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις ή ρυθμίσεις οποιουδήποτε είδους ή φύσεως μεταξύ της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και οποιουδήποτε προσώπου ή προσώπων, είτε υφισταμένων είτε μελλο- ντικών, οι οποίες παρέχουν ή προβλέπουν δικαιώματα κατοχής, χρήσης και/ή εκμετάλλευσης οποιουδήποτε τμήματος των περιοχών ή περιουσιακών στοιχείων που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης ή/και απορρέουν ως έννομη συνέπεια από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή έστω σχετίζονται με τέτοια δικαιώματα (οι εν λόγω συμβάσεις, συμφωνίες, πράξεις ή ρυθμίσεις συλλογικά αναφερόμενες εφεξής ως «Παράγωγες Ρυθ- μίσεις») διέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης και τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεών της. Με την εξαίρεση της περίπτωσης που περιγράφεται στην παρά- γραφο 4 του παρόντος άρθρου 3: (α) κάθε Παράγωγη Ρύθμιση λύεται σε περίπτωση λή- ξης ή πρόωρης καταγγελίας αντίστοιχα της Σύμβασης Παραχώρησης και (β) κανένα πρόσωπο το οποίο ωφελείται έμμεσα ή άμε- σα από οποιαδήποτε Παράγωγη Ρύθμιση δεν δύναται να αποκτήσει ή να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα ή να εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και την εν λόγω Παράγωγη Ρύθμιση.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Με την καταγγελία ή τη λήξη της Σύμβασης Παρα- χώρησης, το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να υποκα- τασταθεί στο σύνολο ή σε μέρος των υφισταμένων και μελλοντικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων της «Ορ- γανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», όπως αυτές απορρέ- ουν από Παράγωγη Ρύθμιση ή σχετίζονται με αυτήν, με όρους και προϋποθέσεις που μπορούν να συμφωνούνται και να περιλαμβάνονται σε γραπτή συμφωνία μεταξύ, αφενός, του Ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών και, αφετέρου, από τον αντίστοιχο αντισυμβαλλόμενο ή αντισυμβαλλόμενους της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Οι διατάξεις του άρθρου 479 του Αστικού Κώδικα δεν εφαρμόζονται: α) στην περίπτωση υποκατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου στα δικαιώματα της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρό- ντος άρθρου και/ή σύμφωνα με το άρθρο 12 (Χορήγηση Δικαιωμάτων και Ανάθεση Υποχρεώσεων από τον ΟΛΠ) της Σύμβασης Παραχώρησης, ή/και β) στην περίπτωση απόδοσης από την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» στο Ελληνικό Δημόσιο οποιου- δήποτε τμήματος των παραχωρούμενων χώρων ή πε- ριουσιακών στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 26 (Λήξη Διάρκειας - Απόδοση) της Σύμβασης Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της απόδοσης έπειτα από τη λύση της Σύμβασης Παρα- χώρησης σύμφωνα με τους όρους της, ή/και γ) κατά την άσκηση, από το Ελληνικό Δημόσιο, οποιου- δήποτε εκ των δικαιωμάτων του πρόσβασης, επέμβα- σης ή παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 20 (Δικαίωμα Πρόσβασης και Δικαίωμα Παρέμβασης) ή το άρθρο 21 (Δικαίωμα Υποκατάστασης - Υπεισέλευσης) της Σύμβα- σης Παραχώρησης.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ανασυγκρότησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.