126 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4404/2016

Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ Α΄ - ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
Άρθρο 9 - Λιμενικά έργα
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4
08 Ιουλίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 126
8 Ιουλίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4404
Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροπο- ποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώ- ρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργα- νισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η περιοχή μη στεγασμένης ναυπηγοεπισκευής ορί- ζεται στην θέση «Καρνάγια» και εμφαίνεται στον Τομέα 26 (ιδιωτικές εκτάσεις) του «Αναλυτικού Τοπογραφικού Διαγράμματος» που συνάπτεται στη Σύμβαση Παρα- χώρησης ως Παράρτημα 3.2 αυτής και εκτείνεται πε- ραιτέρω με κατεύθυνση προς Νότο προς τα θαλάσσια σύνορα που εμφαίνονται στο προαναφερθέν διάγραμ- μα ως «γραμμή επέκτασης» (νέο θαλάσσιο σύνορο) («η Καθορισμένη Περιοχή»). Στην Καθορισμένη Περιοχή επιτρέπεται να αναγείρονται μόνο προσωρινές κατα- σκευές, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 74 του ν. 4067/ 2012 (Α΄ 79), σε κάθε δε περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 21 («Προ- σωρινές κατασκευές») του προαναφερθέντος νόμου. Στο μέτρο που οι εν λόγω προσωρινές κατασκευές συνίστα- νται σε στέγαστρα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 79 του ν. 4067/2012, αυτές συμμορφώνονται υπο- χρεωτικά με την προδιαγραφή ανώτατου ύψους. Κάθε αναγκαία για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου 4 άδεια για κτίσμα ή άλλη εγκατάσταση θα εκδίδεται από την κατά τόπο αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μετά από αίτηση κάθε προσώπου που αποδεικνύει νόμιμο δικαίωμα κατοχής αναφορικά με το τμήμα εκείνο της καθορισμένης έκτασης στο οποίο αφορά η εγκατάσταση ή η προσωρινή κατασκευή, σύμφωνα με τα παραπάνω, χωρίς να αποκλείεται και η υποβολή κοινής αίτησης από πρόσωπα που αποδεικνύουν τέτοιο νόμιμο δικαίωμα κατοχής σε όμορες εκτάσεις. Αιτήσεις που αφορούν στην έκδοση αδειών για κτίσματα ή εγκαταστάσεις σχετικά με στέγαστρα εξετάζονται κατά προτεραιότητα και πρέπει να συνοδεύονται από αρχείο που να πληροί τις προδι- αγραφές έγγραφης τεκμηρίωσης που τάσσει το άρθρο 21 του ν. 4067/2012.

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Εσωτερικών και Διοικητικής Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Ανασυγκρότησης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νησιωτικής Πολιτικής ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.