182 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4423/2016

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 49
27 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182
27 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4423
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 49

Oι τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι έχουν αποσπα- στεί κατ’ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 2Α του Ν. 4030/2011 (Α΄ 249), όπως προστέθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 69 του Ν. 4146/2013 (Α΄ 90) και τροποποι- ήθηκε με την παρ.14 του άρθρου 51 του Ν. 4178/2013 (Α΄ 174), και εξακολουθούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου να είναι αποσπασμένοι στην Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδο- τήσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μπορούν με αίτησή τους να μεταταγούν στην υπηρεσία αυτή με την ίδια σχέση εργασίας, τον ίδιο βαθμό και στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και ταυτόχρονη μεταφορά της θέσης που κατέχουν, εφόσον δεν υπάρχει κενή θέση κλάδου της ίδιας κατηγορίας, η οποία αντιστοιχεί στα τυπικά προσόντα τους. Η μετάταξη αυτή πραγματοποι- είται κατά παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, χωρίς να απαιτείται η γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από τη δημοσί- ευση του παρόντος.

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης και Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.