182 Α' 2016

ΝΟΜΟΣ 4423/2016

Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ - ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 53
27 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 182
27 Σεπτεμβρίου 2016

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4423
Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 53

Το άρθρο 6 του Ν. 3199/2003 (Α΄ 280), όπως τροποποι- ήθηκε με το άρθρο πέμπτο του Ν. 4117/2013 (Α΄ 29) και το άρθρο 24 του Ν. 4315/2014 (Α΄ 269), τροποποιείται ως εξής: α) Η παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3199/2003 αντικαθί- σταται ως εξής: «1. Συνιστάται σε κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Υ.Α.Δ.), το οποίο αποτελεί όργανο κοινωνικού διαλό- γου και διαβούλευσης για θέματα προστασίας και διαχεί- ρισης των υδάτων. Όπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται Περιφερειακό Συμβούλιο Υδάτων και Γενικός Γραμμα- τέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης νοείται στο εξής Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του, ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης αντίστοιχα. Στο Συμβούλιο Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης (Σ.Υ.Α.Δ.), συμμετέχουν, με βάση την περιοχή λε- κάνης απορροής ποταμού (Υδατικό Διαμέρισμα) που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5: α) ο Συντονιστής της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί- κησης και μέχρι το διορισμό του ο ασκών καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί- κησης ως πρόεδρος, β) ο(οι) Προϊστάμενος(οι) της(των) Διεύθυνσης(σεων) Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που είναι αρμό- δια(ες) για τη συγκεκριμένη λεκάνη απορροής ποταμού, γ) εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι της(των) Περιφέρει- ας(ων) στα διοικητικά όρια της(των) οποίας(ων) εκτεί- νεται η περιοχή λεκάνης απορροής ποταμού, δ) εκπρόσωπος ή εκπρόσωποι της(των) οικείας(ων) Περιφερειακής(ων) Ενότητας (Ενοτήτων), ε) ένας εκπρόσωπος από κάθε Περιφερειακή Ένωση Δήμων που δραστηριοποιείται εντός της λεκάνης απορ- ροής ποταμού, στ) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης που δραστηρι- οποιούνται εντός της περιοχής λεκάνης απορροής πο- ταμού, ζ) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Επιμελητηρίων (Τεχνικού, Γεωτεχνικού και Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου), που δραστηριοποιούνται εντός της πε- ριοχής λεκάνης απορροής ποταμού, η) ένας εκπρόσωπος όλων των οικείων Ενώσεων Γε- ωργικών Συνεταιρισμών, που δραστηριοποιούνται εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, θ) ένας εκπρόσωπος όλων των περιβαλλοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων που, σύμφωνα με το κατα- στατικό τους, δραστηριοποιούνται για θέματα προστα- σίας των υδάτων εντός της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, ι) ένας εκπρόσωπος όλων των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.) της περιοχής λεκάνης απορροής ποταμού, ια) ένας εκπρόσωπος από κάθε φορέα διαχείρισης προστατευόμενης περιοχής κατά τις διατάξεις του άρ- θρου 21 του Ν. 1650/1986, όπως ισχύει και του άρθρου 13 του Ν. 3044/2002, εφόσον ο φορέας αυτός έχει συ- σταθεί. Τα μέλη του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Σ.Υ.Α.Δ.) δεν είναι αμειβόμενα». β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3199/2003 προστίθεται υποπαράγραφος 1.β. ως εξής: «1.β. Στις συνεδριάσεις του Σ.Υ.Α.Δ. μπορεί να συμμετέ- χουν ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωποι και άλλων κατά περίπτω- ση αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, εκπρόσω- ποι επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών, όπως του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Ερευνών (Σ.Μ.Ε.), του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «Δήμητρα», του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων -Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.), καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες, για την ανάλυση και παρουσίαση θεμάτων τεχνικής φύσεως». γ) Η παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 3199/2003 αντικαθί- σταται ως εξής: «4. Η συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Απο- κεντρωμένης Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Συ- ντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκαλείται κάθε φορά με μέριμνα του Προέδρου του. Σε περίπτωση που το Υδατικό Διαμέρισμα εκτείνεται στα διοικητικά όρια περισσοτέρων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, τα καθήκοντα προέδρου του Σ.Υ.Α.Δ., η συ- γκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Αποκεντρωμέ- νης Διοίκησης γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέχρι το διορισμό του, με απόφαση του ασκούντος καθήκοντα Γενικού Γραμμα- τέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και συγκαλείται του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 5». δ) Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3199/2003 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται η σύν- θεση του Σ.Υ.Α.Δ. ως προς τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών του, εφόσον κρίνεται ότι αυτό θα επιβοηθήσει ουσιαστικά στο έργο του».

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Οικονομίας, Ανάπτυξης Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης και Τουρισμού
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Αναπληρωτής Υπουργός
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.