24 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4456/2017

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

01 Μαρτίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
1 Μαρτίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι- σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επι- τάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη- τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζο- νται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 (εφεξής «Κανονισμός») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματο- δότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (L 317).

Άρθρο 2ΟρισμοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «πο- λιτικό κόμμα» ή «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα», αυτός νο- είται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονισμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του εθνικού πολιτικού κόμ- ματος κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος και το άρθρο 29 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «πο- λιτικό ίδρυμα» ή «ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα», αυτός νοείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονι- σμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του ιδρύματος κατά το άρθρο 108 επ. του Αστικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στο παρόν Κεφάλαιο χρησιμοποιούνται οι όροι «Αρχή» και «Μητρώο», αν δεν ορίζεται άλλως, νο- ούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 2 του Κα- νονισμού, αντίστοιχα.

Άρθρο 3Εθνικό σημείο επαφήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, τη συνεργασία με την Αρχή και τον διατάκτη του Ευρωπαϊ- κού Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 28 αυτού, καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται, ως εθνικό σημείο επαφής κατά το άρθρο 2 περίπτωση 10 του Κανονισμού, η Διεύ- θυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να κα- θορίζονται και άλλες αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού και του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση που κριθεί ανα- γκαίο.

Άρθρο 4Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την ΕλλάδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε πολιτικός συνασπισμός κατά την έννοια και το περιεχόμενο των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού που επιλέγει ως έδρα του την Ελλάδα, προ πάσης άλ- λης ενέργειας γνωστοποιεί εγγράφως δια του αρμόδιου, κατά το καταστατικό του, οργάνου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουρ- γείου Εσωτερικών, την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση καταχώρισής του ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρχές της παραγράφου 1 γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του πολιτικού συνασπισμού, ο προσωρινός εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (αντίκλη- τος) στην Ελλάδα μέχρι την καταχώριση του πολιτικού συνασπισμού ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στην Αρχή και υποβάλλεται το καταστατικό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τη γνωστοποίηση, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εκδίδει δήλωση κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η οποία είναι απαραίτητο να προ- σκομίζεται στην Αρχή προκειμένου να καταχωριστεί το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο οικείο Μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστά- μενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

Άρθρο 5Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος με έδρα την ΕλλάδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που προτίθεται να κα- ταθέσει, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτε- ρο του Κανονισμού, αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος για το οποίο επιλέγει ως έδρα του την Ελλάδα, προ πάσης άλλης ενέργειας γνωστοποιεί εγγράφως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών την πρόθεσή του αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστά- μενου ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος.

Άρθρο 6Διακίνηση εσόδων και δαπανώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) και στη Διεύ- θυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί, εντός δέκα (10) ημερών από το άνοιγμά τους. Σε περίπτωση καταχώρι- σης νέου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την Ελλάδα, ο κατά το καταστατικό εκπρόσωπός του οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης της Αρχής περί καταχώρισης του αιτού- ντος κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να γνωστοποιήσει στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί. Σε περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφι- στάμενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, η προθεσμία άρχεται από τη δημοσίευση της τροποποίησης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τηρουμένων των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 20 του Κανονισμού, κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται μόνο επώνυμα, με ονομαστικές καταθέσεις και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δαπάνες του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος αποδεικνύονται με ταμειακές αποδείξεις, τιμολόγια, τρα- πεζικές επιταγές, εμβάσματα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να πιστοποιείται εμφανώς το πρόσωπο που καταβάλει τη δαπάνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

Άρθρο 7Γνωστοποίηση υπεύθυνων για την οικονομική διαχείριση

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πο- λιτικό ίδρυμα γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουρ- γείου Εσωτερικών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης καταχώρισης της Αρχής κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το ονομα- τεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων οικονομικής εκπροσώπησης και οικονομικής διαχείρι- σης, όπως ειδικότερα προβλέπονται από το καταστατικό τους.

Άρθρο 8Διαχείριση οικονομικών - ΈλεγχοιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια εθνική αρχή, για την παραλαβή και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού του ευρωπαϊκού πολιτι- κού κόμματος και του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, κατά το μέρος που αφορά στις κείμενες εθνικές διατά- ξεις, είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα τηρεί στην έδρα του λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας, στα οποία καταχωρού- νται και μηχανογραφούνται πλήρως και υποχρεωτικά, κατά κατηγορίες και ξεχωριστά για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. Επίσης, καταχωρούνται χω- ριστά τα ποσά που συγκεντρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι εκλογικές του δαπάνες που συνδέονται με την προεκλογική εκστρα- τεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 20 παρά- γραφος 3 και 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με βάση τα λογιστικά βιβλία της παραγράφου 2, το πολιτικό κόμμα καταρτίζει ετήσιες οικονομικές κα- ταστάσεις, ο τρόπος σύνταξης των οποίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με από- φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003. Η απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρ- μόζονται αναλόγως και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ- ματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα οφείλουν να τηρούν στην έδρα τους αναλυτικό αρχείο με τα στελέχη των παραστατικών και των αποδείξεων που αντιστοιχούν σε κάθε έσοδο και δαπάνη τους.

Άρθρο 9Νομική προσωπικότητα και διάλυση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πο- λιτικά ιδρύματα που επιλέγουν ως έδρα την Ελλάδα δεν αποκτούν εθνική νομική προσωπικότητα, διαθέτουν δε νομική αναγνώριση και δικαιοπρακτική ικανότητα βάσει της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας που αποκτούν κατά το άρθρο 15 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση διαγραφής ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μητρώο και λύσης της ευρωπαϊκής νομικής προσωπι- κότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ενη- μερώνει κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα σχετικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά τη διαγραφή του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμ- ματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μη- τρώο και τη λύση της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικό- τητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, διενεργείται εκκαθάριση αυτού και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 10Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προεκλογική εκστρατεία που διεξάγεται στην Ελλάδα από ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, ανεξαρτήτως της έδρας αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονι- σμού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφοι 3, 11 και 30 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του πα- ρόντος άρθρου.

Άρθρο 11ΚυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των δια- τάξεων του άρθρου 6 σχετικά με τη διακίνηση εσόδων και δαπανών, καθώς και των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 σχετικά με την υποχρέωση τήρησης λογιστι- κών βιβλίων και αρχείου εσόδων και δαπανών, δύναται να επιβληθεί πρόστιμο στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμ- μα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της παράβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Στην περίπτωση κατά την οποία ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα δεν γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 7, τους υπεύθυνους για την οικονομική διαχείριση και εκπροσώπησή του, δεν καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 ή δεν κοινοποιεί αυτές ή τις κοινοποιεί εκπρόθεσμα στην Επιτροπή Ελέγχου, κατά παράβαση της παραγρά- φου 1 του άρθρου 8 του παρόντος και της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού, η τελευταία οφείλει να ενημερώσει την Αρχή προκειμένου να επιβάλει τις κυρώ- σεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) για την προστα- σία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προ- σωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που έχουν έδρα τους την Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την επιβολή των προστίμων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 συντάσσεται έκθεση της Επιτροπής Ελέγ- χου, η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 7 ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, στον κατά το καταστατικό εκπρόσω- πο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος. Τα ανωτέρω όργανα υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποί- ηση της εκθέσεως, παρατηρήσεις για αντίκρουση του περιεχομένου της. Η Επιτροπή ελέγχου, αφού τις εξε- τάσει, υποβάλλει την τελική της Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της Βουλής, η οποία δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της τελικής έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και κοινοποιείται στον παραβάτη και στον Υπουργό Εσω- τερικών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 3023/2002 εφαρμόζεται αναλόγως και για τα ένδικα βοηθήματα που ασκούνται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κυρώσεις που προβλέπονται από την εθνική φο- ρολογική, τελωνειακή, τραπεζική ή άλλη νομοθεσία ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευ- ρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και επιβάλλονται κατά την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία και από τις εκάστο- τε αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 12Τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κε- φαλαίου, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτε- ρικών, μπορεί να αιτείται την παροχή πληροφόρησης και στοιχείων από κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων του ευρωπαϊκού πο- λιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθο- ρίζεται κάθε ειδικό θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν Κεφάλαιο σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ΜΕΤΡΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 13Εθνική Υπηρεσία ΠληροφοριώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Μετά το άρθρο 14 του ν. 3649/2008 «Εθνική Υπηρε- σία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 39), προστί- θεται άρθρο 14Α, ως ακολούθως: «Άρθρο 14Α Νομική Υπεράσπιση του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. 1.α. Στο εν γένει προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, κατά των οποίων ασκείται ποινική δίω- ξη για αδικήματα που τους αποδίδονται κατά την εκτέ- λεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), με απόφαση του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., μετά από προηγούμενη έγκριση του αρμόδιου Υπουργού, εφό- σον: α) κατά τις κείμενες, κατά περίπτωση κατηγορίας υπαλλήλου, διατάξεις περί πειθαρχικού ελέγχου, δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώμα- τος σχετικού με την πράξη, για την οποία διώκονται και β) δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο. Ο υπάλληλος στερείται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον του αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της Υπηρεσίας. β. Στους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του ν. 3649/2008, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγο- νται για αποδιδόμενες σε αυτούς πράξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησης και υπεράσπισής τους ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), κατόπιν εγγράφου αιτήματος του αρμόδιου Υπουργού προς το Ν.Σ.Κ., στο οποίο βεβαιώνεται ότι: α) ο διωκόμενος ή εναγόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον και β) ότι δεν θα εκπροσωπηθεί από δικηγόρο. 2. Στον προϋπολογισμό της Ε.Υ.Π. εγγράφονται πιστώ- σεις για την κάλυψη των εξόδων: α. Του προσωπικού της Ε.Υ.Π., που βρίσκεται είτε σε ενέργεια είτε έχει αποχωρήσει από την Υπηρεσία, κατά του οποίου ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του. β. Του αναφερόμενου στο προηγούμενο εδάφιο προ- σωπικού ή των μελών των οικογενειών του, στα οποία υποβάλλονται, όταν παρίστανται, ενώπιον των Δικαστη- ρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες για τα αδικήματα αυτά. γ. Των μετακλητών υπαλλήλων του άρθρου 9 του ν. 3649/2008, που βρίσκονται είτε σε ενέργεια είτε έχουν αποχωρήσει από την Υπηρεσία, εφόσον εξετάζονται ή διώκονται ή ενάγονται για αποδιδόμενες σε αυτούς πρά- ξεις ή παραλείψεις, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ή των μελών των οικογενειών τους, στα οποία υπο- βάλλονται, όταν παρίστανται, ενώπιον των Δικαστηρίων, ως πολιτικώς ενάγοντες για τα αδικήματα αυτά. 3.α. Στο προσωπικό της Ε.Υ.Π. που βρίσκεται σε ενέρ- γεια δύναται να χορηγείται, από το Δημόσιο, προκατα- βολή των εξόδων στα οποία υποβάλλεται προς υπερά- σπισή του στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αδικήματα που του αποδίδονται κατά την εκτέ- λεση των καθηκόντων του και μετά τη διενεργηθείσα προανάκριση/ανάκριση δεν διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται. β. Στους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του ν. 3649/2008, που βρίσκονται σε ενέργεια, δύναται να χορηγείται από το Δημόσιο, προκαταβολή των εξόδων, στα οποία υποβάλλονται προς υπεράσπισή τους στο στάδιο της προδικασίας και ενώπιον των Δικαστηρίων, εφόσον έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για πράξεις ή παραλείψεις, που τους αποδίδονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, κατόπιν εγγράφου του αρμόδιου Υπουργού, στο οποίο βεβαιώνεται ότι ο διω- κόμενος ενήργησε προς το δημόσιο συμφέρον. 4. Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, τα δικαιολογητικά χορήγησης των αναφερομένων στις παραγράφους 2 και 3 εξόδων, ο υπολογισμός του ύψους του ποσού που καταβάλλεται και κάθε σχετικό θέμα καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότη- σης και Οικονομικών. 5. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις του π.δ. 15/2007 (Α΄ 11) και του άρθρου 52Α του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) εφαρμόζονται αναλόγως και για το προσωπικό της Ε.Υ.Π. και τους μετακλητούς υπαλλήλους του άρθρου 9 του παρόντος νόμου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 20 του ν. 3649/2008 προστίθεται παρά- γραφος 3, ως ακολούθως: «3. Οι μισθώσεις για τη στέγαση των υπηρεσιών της Ε.Υ.Π. διενεργούνται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί στεγάσεως των υπηρεσιών του Δημοσίου, κατόπιν διαπραγματεύσεων, που πραγματο- ποιούνται, κατά περίπτωση, από τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων ή των Περιφερειακών της Μονάδων και εγκρίνονται από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π.. Οι συμβάσεις των μισθώσεων υπογράφονται, κατά πε- ρίπτωση, από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Περιφερει- ακής Μονάδας, που εξουσιοδοτείται προς τούτο από τον Διοικητή της Ε.Υ.Π.. Η χρήση από την Υπηρεσία ακινή- του, που μισθώθηκε για στέγαση ή κάλυψη λειτουργικών αναγκών της, πέρα από το χρόνο λήξης της μίσθωσης, θεωρείται ως σιωπηρή παράταση της μίσθωσης και για τη χρήση αυτή καταβάλλεται μίσθωμα ίσο με αυτό της μίσθωσης που έληξε, το οποίο αναπροσαρμόζεται σύμ- φωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.».

Άρθρο 14Τροποποίηση του ν. 2713/1999 «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 3731/2008 (Α΄ 263) και την παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 (Α΄ 61), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, με την επι- φύλαξη της παραγράφου 7, στελεχώνεται από μόνιμο αστυνομικό προσωπικό, το οποίο επιλέγεται και μετα- τίθεται σε αυτή για τρία (3) έτη. Η θητεία αυτή δύναται να ανανεωθεί μέχρι τρεις (3) φορές, για ένα έτος κάθε φορά. Το αστυνομικό προσωπικό μετατίθεται στη Διεύ- θυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ή στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, ανάλογα με το αν η Υπηρεσία από την οποία προέρχεται, εδρεύει εντός των γεωγραφικών ορίων του Τομέα Νοτίου ή Βο- ρείου Ελλάδος, αντίστοιχα. Το ως άνω προσωπικό, μετά τη συμπλήρωση τεσσάρων (4) ετών από την αποχώρησή του από την Υπηρεσία αυτή, μπορεί να επανεπιλέγεται για τη στελέχωσή της. Ως προϊστάμενος των Υπηρεσιών Εσωτερικών Υποθέσεων ορίζεται ανώτατος ή ανώτερος αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον έξι (6) έτη από την έξοδό του από την οικεία Σχολή, να έχει αξιολογηθεί με το γενικό χαρακτηρισμό ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών και να έχει κριθεί ευμενώς από τα αρμόδια Συμβούλια Κρίσεων. 3. Οι περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999 αντικαθίστανται ως εξής: «ε. Έχει υπηρετήσει κατά την προηγούμενη πενταετία ή υπηρετεί με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανο- μένου του προσωπικού ασφαλείας, σε γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών Γραμματέων, Κομμάτων και Βουλευτών. στ. Έχει υπηρετήσει ή υπηρετεί στο γραφείο του εν ενεργεία Αρχηγού ή Υπαρχηγού της Ελληνικής Αστυνο- μίας, των Γενικών Επιθεωρητών Αστυνομίας, του Προϊ- στάμενου Επιτελείου ή των Προϊστάμενων Κλάδων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. ζ. Καταλαμβάνεται από το ανώτατο όριο ηλικίας πα- ραμονής του στο Σώμα μέσα στην επόμενη πενταετία από την ημερομηνία επιλογής του.». 4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999, προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής: «η. Είναι μέλος, με οποιαδήποτε ιδιότητα, δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου της χώρας.». 5. Η περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2713/1999 αντικαθίσταται ως εξής: «α. Ο Διοικητής της Υπηρεσίας ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, μετά από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και γνώ- μη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής, για θητεία δύο (2) ετών. Επιτρέπεται η μετάθεσή του και πριν τη λήξη της θητείας του, ύστερα από αίτησή του ή με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, εφόσον συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 4, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.». 6.α. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2713/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3686/2008 (Α΄ 158), την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3938/2011 και την παρ. 3 του άρθρου 43 του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής: «6. Οι αστυνομικοί της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υπο- θέσεων, μετά τη λήξη της θητείας τους, μετατίθενται σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης από την οποία προ- ήλθαν. Κατ’ εξαίρεση, μετά τη λήξη της τριετούς ανανέω- σης της θητείας τους, οι ως άνω αστυνομικοί δύνανται να μετατίθενται και σε Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής ή Θεσσαλονίκης, ανάλογα με το αν υπηρετούν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ή στην Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βόρειας Ελλάδας, αντίστοιχα.». β. Η διάταξη της προηγούμενης περίπτωσης δεν κα- ταλαμβάνει τους αστυνομικούς, που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. 7. Η παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 179/1999 (Α΄ 169) καταργείται.

Άρθρο 15Παράταση προθεσμιών πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης

Οι προθεσμίες της έκδοσης των πράξεων ανατροπής ανάληψης υποχρέωσης (ανακλητικές πράξεις), για τις αναλήψεις που έλαβαν χώρα στα οικονομικά έτη 2015 και 2016, καθώς και της ανάρτησής τους στο Πρόγραμ- μα «Διαύγεια» των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού και των νομικών προσώπων που υπάγονται σε αυτούς, παρατείνονται από τη λήξη τους και έως τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Άρθρο 16Εκκαθάριση δαπανών Περιφερειών

Δαπάνες Περιφερειών των κάτωθι περιπτώσεων: α) για την καταβολή διατροφικού επιδόματος των νε- φροπαθών και μεταμοσχευμένων, μηνών Νοεμβρίου - Δεκεμβρίου 2014, β) για την αποκατάσταση των ζημιών που προέκυψαν από τους σεισμούς στις 26.1.2014 και 3.2.2014 στο Νομό Κεφαλληνίας, εφόσον οι δαπάνες αυτές πραγματοποιή- θηκαν έως τις 15.6.2014 και ο οικείος Περιφερειάρχης έχει βεβαιώσει με σχετική πράξη του την πραγματοποί- ηση και το ύψος τους, γ) για οδοιπορικά έξοδα υπαλλήλων και για καταβολή αποζημιώσεων σε μετέχοντες σε συνεδριάσεις περιφε- ρειακών συμβουλίων, εντός του έτους 2014, δ) οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και το πρώτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014 και πριν την κατα- χώρηση του προϋπολογισμού τους στο Ολοκληρωμέ- νο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.), ε) οι οποίες αφορούν σε δαπάνες υγρών καυσίμων κί- νησης για τα έτη 2012 και 2013, που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με την οικεία σύμβαση, στ) οι οποίες προέκυψαν από την εκτέλεση συμβά- σεων μελετών του ν. 3316/2005 (Α΄ 42), που έχουν συ- ναφθεί μέχρι 31.12.2014 στο πλαίσιο Προγραμματικών Συμβάσεων που έχουν συναφθεί κατά τα έτη 2013 και 2014, για τις οποίες δεν τηρήθηκαν οι κείμενες διατάξεις περί διάθεσης πιστώσεων και αναλήψεως υποχρεώσεων, μπορεί να πληρωθούν, εντελώς εξαιρετικά, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων Περιφε- ρειών του τρέχοντος ή/και του επόμενου οικονομικού έτους, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμό- τητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

Άρθρο 17Ρυθμίσεις θεμάτων Διεύθυνσης ΙθαγένειαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το άρθρο 13 του π.δ. 105/2014 (Α΄ 172) αντικαθί- σταται ως ακολούθως: «Άρθρο 13 Διάρθρωση - Αρμοδιότητες Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών 1. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών έχει ως στρατηγικό σκοπό την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη της λειτουργίας του Υπουργείου, το σχεδιασμό, συντονισμό και εποπτεία της αποδοτικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων εθνικής εμβέλειας που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουρ- γείου, καθώς και εκείνων που τίθενται σε παραγωγική λειτουργία στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύ- τερου βαθμού. Επίσης, εισηγείται μέτρα και φροντίζει για την προπαρασκευή και τη διενέργεια των εκλογών για το Εθνικό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την τοπική αυτοδιοίκηση, καθώς και για τη μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων. Επίσης, έχει ως στρατηγικό σκοπό το σχεδιασμό και την εφαρμογή δημόσιων πολι- τικών για θέματα που αφορούν την κτήση και απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας. 2. Η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες: α. Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης β. Τη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης γ. Τη Διεύθυνση Εκλογών δ. Τη Διεύθυνση Ιθαγένειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του π.δ. 105/2014 προστίθεται η υποπερίπτωση β.ια ως εξής: «β.ια. Την ηλεκτρονική πιστοποίηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος ιθαγένειας ως αυθεντικών, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας των ηλε- κτρονικών παραβολών και των διαδικασιών στα πλη- ροφοριακά συστήματα που υποστηρίζουν την πολιτική ιθαγένειας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Καταργείται το άρθρο 19 του π.δ. 105/2014 και μετά το άρθρο 16 αυτού προστίθεται άρθρο 16Α, ως εξής: «Άρθρο 16Α Διεύθυνση Ιθαγένειας 1. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας έχει επιχειρησιακό στόχο το σχεδιασμό και τη διαχείριση των θεμάτων που αφο- ρούν στην κτήση, αποβολή, απώλεια, αποποίηση και ανάκτηση της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και την πα- ροχή οδηγιών προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες και τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας. 2. Η Διεύθυνση Ιθαγένειας συγκροτείται από τα ακό- λουθα Τμήματα: α. Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας, β. Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών, γ. Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών, δ. Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. 3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων που υπάγονται στη Διεύθυνση Ιθαγένειας κατανέμονται ως ακολούθως: α. Το Τμήμα Καθορισμού Ιθαγένειας είναι αρμόδιο για: αα. Τα ζητήματα που άπτονται της αποβολής, απώλει- ας, αποποίησης, ανάκτησης της ελληνικής ιθαγένειας, καθώς και επίλυσης περιπτώσεων αμφισβητούμενης ιθαγένειας. αβ. Την έκδοση αποφάσεων εκ νέου κτήσης της ελ- ληνικής ιθαγένειας από υπηκόους του Ισραήλ, πρώην Έλληνες πολίτες, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 του ν. 4018/2011, όπως κάθε φορά ισχύει. αγ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμή- ματος. αδ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. αε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. αστ. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Συμβουλίου Ιθαγένειας. β. Το Τμήμα Πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για: βα. Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρατικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, ώστε να διαπιστωθεί η συνδρομή ή μη των νόμιμων προϋποθέ- σεων για την πολιτογράφηση ομογενών που διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρρι- ψης του αιτήματος πολιτογράφησης, εφόσον κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή στην Επιτροπή αυτή, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων. ββ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση της ιθαγένειας των ομογενών με πολιτογράφηση. βγ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. βδ. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. γ. To Τμήμα Πολιτογράφησης Αλλογενών Αλλοδαπών είναι αρμόδιο για: γα. Τη συγκέντρωση στοιχείων και εγγράφων από κρα- τικές υπηρεσίες και τους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να διαπιστωθεί η συνδρομή των νόμιμων προϋποθέσε- ων για την πολιτογράφηση αλλοδαπών, την εισήγηση προς την Επιτροπή Πολιτογράφησης περί αποδοχής ή απόρριψης του αιτήματος πολιτογράφησης, καθώς και την κατάρτιση των σχετικών σχεδίων αποφάσεων. γβ. Τη συγκέντρωση στοιχείων και την εισήγηση στο Συμβούλιο Ιθαγένειας επί των αντιρρήσεων αλλοδαπών που υποβάλλονται ενώπιον του Υπουργού, καθώς και των υποθέσεων που παραπέμπονται από αυτόν στο Συμβούλιο. γγ. Τη μέριμνα για την ορθή εφαρμογή από τις Απο- κεντρωμένες Διοικήσεις της νομοθεσίας που διέπει την κτήση από τους αλλοδαπούς της ελληνικής ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης. γδ. Το χειρισμό διοικητικά των δικαστικών υποθέσεων και προσφυγών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του Τμήματος. γε. Τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων αναφορικά με τη χορήγηση της ελληνικής ιθαγένειας, κατά λόγο αρμοδιότητας του Τμήματος. γστ. Τη διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Πολιτογράφησης. δ. Το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχεί- ου είναι αρμόδιο για τη γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης Ιθαγένειας, την τήρηση, οργάνωση, ταξι- νόμηση και εν γένει διαχείριση του οικείου φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου, την παραλαβή, διαχείριση και διακίνηση της αλληλογραφίας, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, καθώς και την ενημέρωση και εν γένει εξυπηρέτηση των συναλλασσόμενων με τη Διεύθυνση πολιτών.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Τμήματος Γραμ- ματειακής Υποστήριξης και Αρχείου. α. Για την στελέχωση του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών μεταφέρονται δώδεκα (12) οργανικές θέσεις υπαλλήλων από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και ειδικότερα από τη Γενι- κή Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, από εκείνες που είχαν μεταφερθεί σε αυτό δυνάμει του εδαφίου α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208). β. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών από το Υπουργείο Μετανα- στευτικής Πολιτικής δώδεκα (12) υπάλληλοι του Τμήμα- τος Γραμματειακής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματεί- ας Μεταναστευτικής Πολιτικής, οι οποίοι εξυπηρετούσαν γραμματειακά τη Διεύθυνση Ιθαγένειας έως το χρόνο δημοσίευσης του π.δ. 123/2016. γ. Ο προσδιορισμός των ανωτέρω υπαλλήλων γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερι- κών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσί- ευση του παρόντος. δ. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών συνιστώνται, επιπλέον των αναφερομένων στο σημείο 1 της παραγράφου IV του παρόντος, δώδεκα (12) οργα- νικές θέσεις υπαλλήλων, ως ακολούθως: «α. Δέκα (10) θέσεις ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού και β. Δύο (2) θέσεις ΔΕ Προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπο- λογιστών ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.». ε. Στο Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης και Αρχείου της Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ, ανεξαρτήτως κλάδου/ειδικότητας.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Συλλογικά όργανα: α. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3838/2010, αντικαθίσταται ως εξής: «β. τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, αναπληρούμενο από τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύ- θυνσης, στην οποία υπάγεται η Διεύθυνση Ιθαγένειας.». Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3284/2004, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 του ν. 3838/2010, προ- στίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής: «στ. Έναν προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύ- θυνσης που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μετανα- στευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (άρθρο 25 του ν. 4375/2016, Α΄51, άρθρο 3 του π.δ. 123/2016, Α΄208).». β. Οι περιπτώσεις αα΄, αγ΄ και αδ΄ της παρ. 10 του άρ- θρου 142 του ν. 4251/2014 αντικαθίστανται ως εξής: «αα. έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Διεύ- θυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ως Πρόεδρο, […] αγ. έναν προϊστάμενο Τμήματος της Διεύθυνσης Ιθα- γένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, […] αδ. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτι- κής (άρθρο 25 του ν. 4375/2016, Α΄51, άρθρο 3 του π.δ. 123/2016, Α΄208).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Μετονομασία και Στελέχωση Τμήματος Πληροφορι- ακών Συστημάτων Ιθαγένειας - Μετανάστευσης: α. Το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Ιθαγένειας - Μετανάστευσης, που συστήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) και μεταφέρθηκε από το πρώην Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πο- λιτικής με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), μετονομάζεται σε Τμήμα Πληροφοριακών Συ- στημάτων Μετανάστευσης. β. Για τη στελέχωση του Τμήματος Πληροφοριακών Συστημάτων Μετανάστευσης του Υπουργείου Μετανα- στευτικής Πολιτικής μεταφέρεται μία (1) οργανική θέση υπαλλήλου από το Υπουργείο Εσωτερικών και ειδικό- τερα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου αυτού. Για την κάλυψη της θέσης αυτής μεταφέρεται στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής από το Υπουργείο Εσωτερικών ένας (1) υπάλληλος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ- γείου Εσωτερικών, ο οποίος έχει ορισθεί αρμοδίως ως μέλος των Ομάδων Εργασίας για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) και της Αρχής Πιστοποί- ησης (Country Signing Certification Authority - CSCA) για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών. Ο προσδιορισμός του ανωτέρω υπαλλήλου γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής, που εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μη- νός από τη δημοσίευση του παρόντος. Με την ίδια από- φαση μεταφέρονται υποχρεωτικά από την Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτε- ρικών στο Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων Μετα- νάστευσης του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και υπάλληλοι που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις στην ανωτέρω Διεύθυνση και έχουν ορισθεί αρμοδίως ως μέλη των Ομάδων Εργασίας για την εγκατάσταση, λειτουργία και διαχείριση του Ενιαίου Σημείου Επαφής (Single Point of Contact - SPOC) και της Αρχής Πιστοποί- ησης (Country Signing Certification Authority - CSCA) για την έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων Αδειών Διαμονής πολιτών τρίτων χωρών.

Άρθρο 18Επιτροπές επίλυσης φορολογικών διαφορών

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 1080/1980 (Α΄ 246) αντικαθίσταται ως εξής: «β. Προκειμένου για τους δήμους της τέως διοικήσεως πρωτευούσης, η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου και αποτελείται από έναν δημοτικό σύμβουλο και δύο υπαλλήλους (μόνιμους ή Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας ΠΕ κλάδου Διοικητικού ή Διοικητι- κού-Οικονομικού είτε κατηγορίας ΤΕ κλάδου Διοικητι- κού-Λογιστικού που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Τμήματος. Της επιτροπής προεδρεύει το μέλος που προΐσταται Διεύθυνσης και επί ομοιοβάθμων προϊσταμένων του ίδιου επιπέδου ο προϊστάμενος που έχει ασκήσει για περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊ- σταμένου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι αναπλη- ρωτές των μελών της Επιτροπής. Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτελεί δημοτικός υπάλληλος που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση δημάρχου. Η επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη ή οι αναπληρωτές τους.».

Άρθρο 19Ρυθμίσεις θεμάτων περιουσίας των καταργηθεισών σχολών δημοτικής αστυνομίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 71 του ν. 4257/2014 οι παράγραφοι 2 και 3 αναριθμούνται σε 4 και 5, αντίστοιχα, και προστίθενται παράγραφοι 2 και 3, ως εξής: «2.α. Η περιουσία των καταργηθέντων νομικών προ- σώπων με τις επωνυμίες « Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαΐδας» και «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Κόνι- τσας», ως σύνολο, στην οποία περιλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους, περιέρχεται στους Δήμους Εορδαίας και Κόνιτσας, αντίστοιχα, οι οποίοι καθίστανται καθολικοί διάδοχοί τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος. β. Η καταργηθείσα «Σχολή Δημοτικής Αστυνομίας Τσο- τυλίου», ιδρυθείσα με την υπουργική απόφαση 146/2004 (Β΄ 485) και σύμφωνα με το π.δ. 410/1995, λειτούργησε ως αμιγής δημοτική επιχείρηση και εκκαθαρίζεται σύμ- φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί εκκαθάρισης δημο- τικών επιχειρήσεων. Μετά την εκκαθάριση της επιχείρη- σης, όσα περιουσιακά στοιχεία απομένουν, περιέρχονται στο Δήμο Βοΐου. Η απόφαση εκκαθάρισης, με ευθύνη του εκκαθαριστή, αποστέλλεται εντός προθεσμίας δε- καπέντε (15) ημερών στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει διαπιστωτική πράξη μεταβίβασης των πε- ριουσιακών στοιχείων της καταργούμενης επιχείρησης στον οικείο δήμο. Από την έκδοση της σχετικής πράξης, ο Δήμος Βοΐου καθίσταται αυτοδικαίως καθολικός διάδο- χος των περιουσιακών στοιχείων αυτής και υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις της, συμπεριλαμ- βανομένων και των τυχόν εκκρεμών δικών. 3. Με απόφαση του Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, εντός προθε- σμίας ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, συστήνεται, για κάθε νομικό πρόσωπο της παραγράφου 2α του παρόντος, Επιτροπή Καταγραφής με σκοπό την καταγραφή της περιουσίας του, η οποία αποτελείται από έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπεί- ρου - Δυτικής Μακεδονίας, τον τελευταίο διατελέσαντα πρόεδρο εκάστου καταργηθέντος νομικού προσώπου ή έναν δημοτικό σύμβουλο που ορίζει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο και έναν εκπρόσωπο του οικείου δήμου, μαζί με τους αναπληρωτές τους. Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της καταγραφής εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την ημερομηνία συγκρότησής της και εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της καταγραφής και αποστέλλει τη σχετική έκθεση στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος εκδίδει αμελλητί διαπιστωτική πράξη μεταβίβα- σης της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχε- ται στον οικείο δήμο. Από την έκδοση της απόφασης αυτής, ο οικείος δήμος καθίσταται καθολικός διάδοχος του καταργηθέντος νομικού προσώπου και υπεισέρχεται αυτοδικαίως σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αυτού και διεξάγει ή συνεχίζει δίκες που το αφορούν. Για την απόδοση των περιουσιακών στοιχείων συντάσ- σεται σχετικό πρωτόκολλο. Οι αποφάσεις που αφορούν ακίνητα μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν το περιεχόμενο και τους όρους διαθηκών, κωδικέλλων ή δωρεών ως προς τις διατάξεις τους.».

Άρθρο 20Ερμηνευτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53)

Η αληθής έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 3756/2009 (Α΄ 53) συνίσταται στην εξαίρεση όχι μόνο των επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός καζίνο αλλά και των ίδιων των επιχειρήσεων καζίνο από τη μείωση του συντελεστή των τελών της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (A΄ 136).

Άρθρο 21

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 10 της υπ’ αριθμ. 129/2534/20.1.2010 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 108) των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, προστίθεται η φράση «και τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας». Τυχόν υπερκαταναλώσεις καυσίμων των λεωφορείων της Δημοτικής Συγκοινωνίας που έχουν πραγματοποι- ηθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος και είναι σύμ- φωνες με την παραπάνω διάταξη, θεωρούνται νόμιμες.

Άρθρο 22Άσκηση αρμοδιότητας από το Υπουργείο Εσωτερικών

Η αρμοδιότητα των θεμάτων στεγαστικής αποκατά- στασης παλιννοστούντων ομογενών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του ν. 2790/2000 (A΄ 24), συ- νεχίζει να ασκείται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, μετά την εφαρμογή του π.δ. 123/2016 (Α΄ 208), και όπως αυτές αποτυπώνονται ειδικότερα στον οικείο Οργανισμό αυτού.

Άρθρο 23Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - ΘράκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται, ως ακολούθως: «3. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτο- νικής Μακεδονίας - Θράκης (ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ.).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4030/2011 αντικαθί- σταται, ως ακολούθως: «3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακεδονί- ας - Θράκης έχει τις εξής αρμοδιότητες: α. εισηγείται και γνωμοδοτεί στον αρμόδιο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Υπουργό, για θέματα που έχουν σχέση με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από σχετικό ερώτημα του ίδιου Υπουργού, β. γνωμοδοτεί, σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από εμπεριστατωμένη αιτιολογία επί των αρχιτεκτο- νικών μελετών της περίπτωσης ε΄ του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249), καθώς και στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), που διαβιβάζονται σε αυτό από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, γ. αποφασίζει επί των ενστάσεων που υποβάλλονται κατά των αποφάσεων των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής, στην περίπτωση ε΄ του άρθρου 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) και στις περιπτώσεις του άρθρου 10 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4030/2011 αντικαθί- σταται, ως ακολούθως: «3.1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Μακε- δονίας και Θράκης είναι επταμελές με διετή θητεία και συγκροτείται ως ακολούθως: α. Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης, ο οποίος αναπληρώνε- ται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο, ως πρόεδρο. β. Δύο (2) Αρχιτέκτονες, Προϊστάμενους Διευθύνσε- ων ή Τμημάτων ή υπαλλήλους Α΄ βαθμού του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης ή, αν δεν υπάρχουν, άλλης δημόσιας υπηρεσίας που εδρεύει και έχει χωρική αρμοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη, με τους ανα- πληρωτές τους αρχιτέκτονες. γ. Έναν (1) Αρχιτέκτονα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του. δ. Έναν (1) Αρχιτέκτονα καθηγητή οποιασδήποτε βαθ- μίδας ή υπηρετούντα λέκτορα πανεπιστημίου με τον αναπληρωτή του. ε. Δύο (2) Αρχιτέκτονες εκπροσώπους του ΤΕΕ και ΣΑ- ΔΑΣ-ΠΕΑ, αντίστοιχα με τους αναπληρωτές τους. Οι εκπρόσωποι του ΤΕΕ και ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ επιλέγονται από καταλόγους που υποβάλλουν και πρέπει να έχουν τα προσόντα του άρθρου 24 του ν. 4030/2011 και ειδίκευση ή εμπειρία σε θέματα βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ή αρ- χιτεκτονικής κληρονομιάς. Μέλος που έχει συμπληρώσει μία (1) θητεία δεν μπορεί να επιλεγεί εκ νέου από οποιον- δήποτε εκ των καταλόγων κατά την αμέσως επόμενη θητεία. Δεν έχει σημασία για την ισχύ της απαγόρευσης εάν ο εκπρόσωπος δεν ολοκλήρωσε για οποιονδήποτε λόγο πλήρη θητεία. 2. Ο ορισμός των μελών του Κεντρικού Συμβούλιου Αρχιτεκτονικής Μακεδονίας και Θράκης γίνεται με από- φαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Υπουργού. 3. Γραμματέας του Συμβουλίου, καθώς και ο αναπληρω- τής του, ορίζεται με την ως άνω απόφαση υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης).».

Άρθρο 24Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - ΘράκηςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 3 του άρθρου 35 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) αντικαθίσταται ως εξής: «3. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης) Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομι- κών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, Μακεδονίας - Θράκης (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ΜΑ.Θ.).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4030/2011 αντικαθί- σταται, ως εξής: «3. Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας - Θράκης ασκεί τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, του άρθρου 2 της με αριθ- μό 75724/1151/1983 κοινής απόφασης των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (Β΄ 767), για τις περιοχές αρμοδιότη- τας του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης,), καθώς και τις αρμοδιότητες της παρ. 9β του άρθρου 25 του ν. 2508/1997 και της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4030/2011 αντικαθί- σταται, ως εξής: «3.1. Το Κεντρικό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδονίας και Θράκης είναι πεντα- μελές με διετή θητεία και συγκροτείται ως ακολούθως: α. Έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Κράτους, ο οποίος υπηρετεί στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, ο οποίος αναπλη- ρώνεται από άλλο Νομικό Σύμβουλο ή Πάρεδρο, που υπηρετεί στο ίδιο Γραφείο, ως Πρόεδρο. β. Δύο (2) Μηχανικούς, Προϊστάμενους Διευθύνσε- ων ή Τμημάτων ή υπαλλήλους Α΄ βαθμού του πρώην Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, ή αν δεν υπάρχουν, άλλης δημόσιας Υπηρεσίας, που εδρεύει και έχει χωρική αρμοδιότητα στη Μακεδονία και Θράκη, με τους ανα- πληρωτές τους μηχανικούς. γ. Έναν (1) Μηχανικό, εκπρόσωπο του ΤΕΕ, με εμπειρία σε θέματα χωροταξίας, πολεοδομίας και περιφερειακής ανάπτυξης, με τον αναπληρωτή του. Μέλος που έχει συ- μπληρώσει μία (1) θητεία δεν μπορεί να επιλεγεί εκ νέου κατά την αμέσως επόμενη θητεία. Δεν έχει σημασία για την ισχύ της απαγόρευσης εάν ο εκπρόσωπος δεν ολο- κλήρωσε για οποιονδήποτε λόγο πλήρη θητεία. δ. Έναν (1) Μηχανικό, εκπρόσωπο της Ένωσης Περι- φερειών Ελλάδας, προερχόμενο από τις Περιφέρειες της Μακεδονίας και Θράκης, με τον αναπληρωτή του. 2. Ο ορισμός των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Μακεδο- νίας και Θράκης, γίνεται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του αρμόδιου για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του πρώην Υπουργείου Μα- κεδονίας - Θράκης Υπουργού. 3. Ο Γραμματέας του Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του, ορίζονται με την ως άνω απόφαση, από υπαλλή- λους του Υπουργείου Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας Θράκης).».

Άρθρο 25Διευθέτηση ζητημάτων δαπανών καθαριότητας δημοσίων υπηρεσιών και κτιρίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Δαπάνες για την καθαριότητα των κτιρίων των δημο- σίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώ- πων, όπως επίσης και για κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., συνδέσμων Ο.Τ.Α. ή των νομικών τους προσώπων, σχετικές με την καθαριότητα, οι οποί- ες έχουν προκύψει από ατομικές συμβάσεις, οι οποίες παρατάθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρ- θρου 49 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), του άρθρου 50 του ν. 4351/2015 (A΄164), του άρθρου 12 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), του άρθρου 97 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), του άρθρου 72 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), του άρθρου 44 του ν. 4403/2016 (Α΄ 125), του άρθρου 48 του ν. 4410/2016 (A΄ 141), του άρθρου 81 του ν. 4413/2016 (Α΄ 148), καθώς και του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 (Α΄ 199), θεωρούνται σύννομες και εκκαθα- ρίζονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισμών των οικείων φορέων. Οι δαπάνες των συμβάσεων που έχουν παραταθεί, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, θεωρούνται σύννομες και για υπηρεσίες που θα παρασχεθούν μέχρι την 31η.12.2017 και μπορούν να πληρώνονται μέχρι την ημερομηνία αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Ειδικά για την περίπτωση των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι δαπάνες της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες εκκαθαρίζονται κατά προ- τεραιότητα από τα έσοδα των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και, αν αυτά δεν επαρκούν, από τα κάθε είδους, γενικά και μη προοριζόμενα για την κάλυψη των δαπανών αυτών, έσοδά τους.

Άρθρο 26Κατάταξη πρώην προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας που έχει ενταχθεί στην ΕΛ.ΑΣ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν εντα- χθεί στην Ελληνική Αστυνομία με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π από 12.12.2014 απόφαση του Προϊ- σταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώ- πινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (Β΄ 3595) και υπηρετούν σε αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), ως ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσωπικό, κατατάσσονται ως ειδικοί φρουροί ή ως μόνιμο πολιτικό προσωπικό, σύμφωνα με τα προ- βλεπόμενα στις επόμενες παραγράφους. Η κατάταξη των ως άνω υπαλλήλων στις δύο κατηγορίες προσω- πικού γίνεται με βάση τη σχετική ανέκκλητη δήλωση προτίμησης που υπέβαλαν, σύμφωνα με τη διαδικασία της υπ’ αριθμ. 1647/16/2416113 από 5.12.2016 διαταγής του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α..

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών πραγματοποιείται με διαπιστωτική πράξη του Προϊστα- μένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α., εφόσον οι δηλούντες δεν έχουν υπερ- βεί το 40ό έτος της ηλικίας τους τις 31.12.2016, έχουν ανάστημα τουλάχιστον ένα (1) μέτρο και εβδομήντα (70) εκατοστά χωρίς υποδήματα, κριθούν ικανοί ότι παρέ- χουν τα εχέγγυα για την ορθή χρήση όπλου από τις αρ- μόδιες ειδικές επιτροπές ψυχοτεχνικών δοκιμασιών στις οποίες παραπέμπονται και ολοκληρώσουν επιτυχώς την εκπαίδευση που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. 7002/12/1- στ/27.9.1999 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομι- κών και Δημόσιας Τάξης (Β΄1845), η οποία εφαρμόζεται αναλόγως. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην προα- ναφερθείσα κοινή υπουργική απόφαση, η υλοποίηση της εκπαίδευσης ανατίθεται στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής Αστυνομίας, η διάρκειά της ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτοι μήνες αποτελούν στάδιο θεωρητικής και οι επόμενοι δύο (2) μήνες στάδιο πρακτικής εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της θεωρητικής εκπαίδευσης οι εκπαι- δευόμενοι διαμένουν και σιτίζονται εκτός των κέντρων εκπαίδευσης. Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ανω- τέρω ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμ- βρίου του έτους γέννησης. Με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας ρυθμίζονται ειδικότερα τα θέματα που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης στην κατηγορία των ειδικών φρουρών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι κατατασσόμενοι στην κατηγορία των ειδικών φρουρών αποτελούν μόνιμο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας και εντάσσονται στο αστυνομικό προσωπικό ως αστυφύλακες, με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών υπη- ρεσίας ως ειδικοί φρουροί. Για τη μισθολογική εξέλιξή τους, τη χορήγηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, την ασφάλισή τους για παροχές υγειονομικής περίθαλ- ψης, την ασφάλισή τους στα ταμεία επικουρικής ασφά- λισης και πρόνοιας του αστυνομικού προσωπικού και λοιπά θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή τους κατάσταση εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφο- ρούν στους ειδικούς φρουρούς.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η κατάταξη στο μόνιμο πολιτικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιείται από τους κλάδους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ Ιδιαίτερης Κατηγορίας Ένστολου Πολιτικού Προσωπικού στους κλάδους ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού, ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού και ΔΕ Διοικη- τικού - Λογιστικού, αντίστοιχα. Για την κατάταξη εκδίδε- ται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ, κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Κα- τάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολο πολιτικό προσω- πικό της παραγράφου 1 που δεν πληροί τις προϋποθέ- σεις της παραγράφου 2 για κατάταξη στην κατηγορία των ειδικών φρουρών ή δεν υπέβαλε την απαιτούμενη στην παράγραφο 1 δήλωση, κατατάσσεται αυτοδικαίως στην κατηγορία του μόνιμου πολιτικού προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάταξης του ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προσωπικού, σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων παρα- γράφων, συνιστώνται στην Ελληνική Αστυνομία οργανι- κές θέσεις ειδικών φρουρών και μόνιμου πολιτικού προ- σωπικού, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία τελική επιτυγχάνεται η κατάταξη, οι οποίες θα κατανεμηθούν στις επιμέρους Υπηρεσίες με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2800/2000 (Α΄ 41). Ο αριθμός των θέσεων ανά κατηγορία προσδιορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Προϊσταμένου Κλάδου Διοι- κητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την έκδοση της πράξης αυτής, καταργούνται οι οργανικές θέσεις ιδιαίτερης κατηγορίας ένστολου πολιτικού προ- σωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας και οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47) παύουν να ισχύουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Άρθρο 27Αναβολή εκλογών ΕπιμελητηρίωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι εκλογές για την ανάδειξη οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων του ν. 2081/1992 (Α΄ 154) θα διεξαχθούν μεταξύ 5 Νοεμβρίου 2017 και 19 Νοεμβρίου 2017. Η θητεία των εκλεγμένων οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων παρατείνεται μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών κατά το προηγούμενο εδάφιο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) καταρ- γούνται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η υπ’ αριθμ. 44347/2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β΄ 1220) καταρ- γείται.

Άρθρο 28

Η παρ. 7 του άρθρου τρίτου του ν. 1942/1991 (Α΄ 48), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του ν. 2297/1995 (Α΄ 50), αντικαθίσταται ως ακολούθως: «7. Εγκρίνεται η συμμετοχή της Ελλάδας στο υπό σύ- σταση Ειδικό Ταμείο Τεχνικής Συνεργασίας της Ευρωπα- ϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - Ε.Τ.Α.Α. (Ε.Β.R.D.). Η συμμετοχή της Ελλάδας προς το εν λόγω Ταμείο, σκοπό έχει τη χρηματοδότηση έργων τεχνικής βοήθειας, κατάρτισης και παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση των έργων που χρηματο- δοτεί η EBRD στην Ελλάδα και για όσο χρόνο αυτή απο- τελεί λήπτρια χώρα χρηματοδοτήσεων από την EBRD. Οι όροι και οι προϋποθέσεις χρηματοδότησης των έργων, καθώς και τα ζητήματα διαχείρισης του Ταμεί- ου καθορίζονται με την από 4 Απριλίου 1995 Συμφωνία Ίδρυσης του Ταμείου μεταξύ Ελληνικής Δημοκρατίας και EBRD, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την από 22 Ιουλίου 2016 1η Τροποποίησή της. Η Ελληνική Δημοκρατία, με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών δύναται να συνεισφέρει στη χρηματοδότηση του Ταμείου έως το πο- σόν των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ετησίως για όσο χρόνο η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί λήπτρια χώρα χρηματοδοτήσεων από την EBRD. Η σχετική δαπά- νη βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.».

Άρθρο 29Διάταξη για ιδιώτες μέλη Επιτροπών του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19)

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για τους ιδιώτες μέλη των συλλογικών ορ- γάνων του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 376 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α΄ 174), η απόφα- ση της παρούσας παραγράφου δύναται να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ έως και τεσσάρων (4) ετών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 30Ρυθμίσεις Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας και Υπηρεσίας Πολιτικής ΑεροπορίαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4427/2016 (Α΄ 188) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ο σκοπός και λειτουργία της Α.Π.Α. επιτυγχάνεται μέσα από: α) επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημο- σίων Επενδύσεων, των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρω- παϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, β) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανι- σμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), γ) έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλό- μενο τέλος, καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολο ή ειδική φορολογική επιβάρυνση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Α.Π.Α., τα δίδακτρα ή άλλα έσοδα από εκπαιδευτική δραστηριότητα, από παροχή τεχνογνωσίας ή συμβου- λευτικής δραστηριότητας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4427/2016 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: «Ο σκοπός και λειτουργία της Υ.Π.Α. επιτυγχάνεται μέσα από: α) επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, πιστώσεις και χρηματοδοτήσεις του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού, του Προϋπολογισμού Δημο- σίων Επενδύσεων, των διαρθρωτικών ταμείων της Ευρω- παϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών, β) έσοδα που προέρχονται από τα τέλη διαδρομής και τερματικής περιοχής που αποδίδονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανι- σμό για την Ασφάλεια των Πτήσεων (EUROCONTROL), γ) έσοδα που προέρχονται από κάθε είδους επιβαλλό- μενο τέλος, καταπτώσεις εγγυήσεων, παράβολο ή ειδική φορολογική επιβάρυνση σύμφωνα με τις αρμοδιότητες της Υ.Π.Α., τα δίδακτρα ή άλλα έσοδα από εκπαιδευτική δραστηριότητα, από παροχή τεχνογνωσίας ή συμβου- λευτικής δραστηριότητας, δ) έσοδα από μισθώματα κι- νητής και ακίνητης περιουσίας, τόκους από κεφάλαια, από την εκμίσθωση ή υπομίσθωση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση και κάθε είδους εκμετάλλευση χώρων αεροδρομίων και υδατοδρομίων, εγκαταστάσεων, οι- κοπέδων, γηπέδων ή μέρους αυτών, ε) έσοδα από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης, στ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης εγκαταστάσεων αεροδρομίων και υδατο- δρομίων, ζ) έσοδα από εκμετάλλευση, παραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζ΄ της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 60 του ν. 4427/2016 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Επίσης, την κατάρτιση προϋπολογισμού εσόδων από την παροχή τεχνογνωσίας ή συμβουλευτικής δραστη- ριότητας, από μισθώματα κινητής και ακίνητης περιου- σίας, από την παροχή κάθε είδους υπηρεσιών τεχνικής εξυπηρέτησης ή διευκόλυνσης, από εκμετάλλευση, πα- ραχώρηση και εκποίηση περιουσιακών στοιχείων και δικαιωμάτων, από καταπτώσεις εγγυήσεων, από την εκ- μίσθωση ή υπομίσθωση ή μίσθωση προς εκμετάλλευση ή κάθε είδους εκμετάλλευση χώρων αεροδρομίων και υδατοδρομίων, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, γηπέδων ή μέρους αυτών.».

Άρθρο 31Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33)

Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3920/2011, μετά την περίπτωση κθ΄ προστίθεται περίπτωση κι΄ ως εξής: «κι. Η σύναψη συμβάσεων με την «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.», με αντικείμενο την παραχώρηση της εκμετάλλευ- σης των σταθμών και άλλων περιουσιακών στοιχείων της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. που αφορούν στη διαχείριση, στην προώθηση, στον έλεγχο και στην εκτέλεση του συγκοινωνιακού έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Τα καθαρά έσοδα από τη δραστηριότητα του προηγούμενου εδαφίου εγγράφονται ως έσοδα στον προϋπολογισμό της ΣΤΑΣΥ Α.Ε.. Αν τα καθαρά έσοδα κατ’ έτος υπερβαίνουν τα ποσά απολογισμού έτους 2016, εγγράφονται ως καθαρά έσοδα του προϋπολογισμού της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. κατ’ ελάχιστον τα ποσά του απολογισμού έτους 2016.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 32Υποθηκοφυλακεία Τροποποίηση του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων του α.ν. 153/1967 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 19-23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγματος «περί Οργανισμού Υποθηκοφυλακείων του Κράτους»» (Α΄ 9)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 3 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 (Α΄ 9), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 11 του άρθρου 8 του ν. 4205/2013 (Α΄ 242) και με το άρθρο 54 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) καταργείται η φράση «ή να μετατραπεί σε έμμισθο».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Μετά το άρθρο 3 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 προ- στίθεται άρθρο 4 ως εξής: «Άρθρο 4 Μετατροπή ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακείου σε έμμισθο 1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται έπειτα από πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητι- κής Ανασυγκρότησης και μετά από γνωμοδότηση της Ολομέλειας του οικείου Πρωτοδικείου, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας, σε περίπτωση θανά- του ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άμισθου Υποθηκοφύλακα, το ειδικό άμισθο υποθηκοφυλακείο δύναται να μετατραπεί σε έμμισθο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ορίζεται η έδρα του υποθηκοφυλακείου, συνιστώνται οι οργανικές θέσεις και καθορίζονται οι κατηγορίες και κλάδοι στους οποίους αυτές κατανέμονται. 2. Υποθηκοφυλακείο που μετατρέπεται σε έμμισθο λειτουργεί σε επίπεδο Τμήματος, με προϊστάμενο κατη- γορίας ΠΕ, πτυχιούχο νομικής, για την επιλογή του οποί- ου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 2812/2000 (Α΄ 67). Μέχρι την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, καθήκοντα προ- ϊσταμένου υποθηκοφυλακείου ασκεί ο υπάλληλος κατη- γορίας ΠΕ με πτυχίο νομικής και με τα περισσότερα έτη υπηρεσίας. Ελλείψει αυτού, καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί ο υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ με τα πε- ρισσότερα έτη υπηρεσίας. Για τον ορισμό υπαλλήλου στη θέση προϊσταμένου, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο προηγούμενων εδαφίων, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην περίπτωση που καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ πτυχιού- χος νομικής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, η καταχώριση πρά- ξης ή απόφασης που έχει σχέση με τη σύσταση, μετα- βίβαση ή κατάργηση εμπράγματων δικαιωμάτων στα βιβλία μεταγραφών διενεργείται από Ειρηνοδίκη που υπηρετεί εντός της ειρηνοδικειακής περιφέρειας στην οποία ανήκει το υποθηκοφυλακείο και ο οποίος ορίζεται με πράξη του Διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο. 3. Με απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφά- νειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης το προσωπικό του ειδι- κού άμισθου υποθηκοφυλακείου που μετατρέπεται σε έμμισθο τοποθετείται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται με την ίδια απόφαση, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με ταυτόχρονη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων αντίστοιχης κα- τηγορίας των τυπικών προσόντων των υπαλλήλων του έμμισθου υποθηκοφυλακείου. Με την ίδια απόφαση το προσωπικό κατατάσσεται στους βαθμούς της κατηγορί- ας στην οποία ανήκει, σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 66 του ν. 2812/2000 (A΄ 67). 4. Το προσωπικό της προηγούμενης παραγράφου υπά- γεται στις διατάξεις του ν. 2812/2000 και της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 2993/2002 (Α΄ 58). 5. Για το προσωπικό της παραγράφου 3 εφαρμογή έχουν τα άρθρα 8 έως 29 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) με την επιφύλαξη των αναφερομένων στα επόμενα δύο εδάφια της παρούσας. Η μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυ- πικά προσόντα των υπαλλήλων και το χρόνο υπηρεσίας που διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιω- τικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου από την πρόσληψή τους στα άμισθα υποθηκοφυλακεία μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων τους στις υπηρεσίες των παραγράφων 3 και 4. Αν κατά τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο προκύπτει βασικός μισθός ή τακτικές μηνιαίες αποδο- χές χαμηλότερες από αυτές που ελάμβανε ο υπάλληλος μέχρι την ημερομηνία ένταξής του στο νέο μισθολογικό καθεστώς, η διαφορά δεν διατηρείται ως προσωπική. 6. Οι υπάλληλοι του ειδικού άμισθου υποθηκοφυλακεί- ου που μετατρέπεται σε έμμισθο, σύμφωνα με τις διατά- ξεις τους παρόντος άρθρου, οι οποίοι δεν επιθυμούν να τοποθετηθούν στις προσωποπαγείς θέσεις της παραγρά- φου 3, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στην αρμό- δια υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1. 7. Για τη στέγαση των υπηρεσιών υποθηκοφυλακείου που μετατρέπεται σε έμμισθο εφαρμόζονται οι διατά- ξεις της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003 (Α΄ 76). Μέχρι την ολοκλήρωση του δημόσιου μειοδοτικού δια- γωνισμού (δημοπρασία), το Ελληνικό Δημόσιο μισθώνει το ακίνητο στο οποίο στεγάζεται το υποθηκοφυλακείο κατά τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3130/2003. 8. Στον προϊστάμενο του υποθηκοφυλακείου που ορί- ζεται σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2, παραδίδονται τα βιβλία, το αρχείο και ο εξοπλισμός που αποκτήθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 2145/1993 (Α΄ 88), και την περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) παρουσία του αρμόδιου Εισαγγελέα Πρωτοδικών και συντάσσε- ται έκθεση σύμφωνα με το πρότυπο που παρέχεται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η έκθεση κοινοποιείται μέσα σε δέκα (10) ημέρες στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 9. Μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης παράδοσης - παραλαβής στον Υπουργό Δικαιο- σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αποδί- δονται στο Δημόσιο τα οφειλόμενα σε αυτό δικαιώματα από τον συμβολαιογράφο στον οποίο έχει ανατεθεί η λειτουργία του υποθηκοφυλακείου σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Κανονιστικού Διατάγ- ματος της 19/23 Ιουλίου 1941 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των διατάξεων των αναγκαστικών νόμων 434/1937, 1933/1939, 2182/1940 και 2532/1940 «περί οργανισμού των Υποθηκοφυλακείων του Κρά- τους», όπως ισχύει». 10. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν ευθύνεται για τυχόν οφει- λές που δημιουργήθηκαν από οποιαδήποτε αιτία κατά την υπηρεσία του υποθηκοφύλακα ή του αναπληρωτή συμβολαιογράφου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το άρθρο 4 του ν.δ. 811 της 18/19.1.1971 αναριθ- μείται σε άρθρο 5.

Άρθρο 33Τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικαστικών ΕπιμελητώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 117 του Κώδικα Δικα- στικών Επιμελητών που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) αντικαθίσταται ως εξής: «γ) καθορίζει την ετήσια εισφορά των μελών προς τους συλλόγους, η οποία είναι ενιαία για όλους. Η ετή- σια εισφορά δεν μπορεί να είναι κατώτερη του ισάξιου της αμοιβής έξι (6) επιδόσεων και ανώτερη του ισάξιου της αμοιβής είκοσι (20) επιδόσεων και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που κοινοποιείται σε όλους τους συλλόγους».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 2 και 4 του άρθρου 137 του Κώδικα Δικαστικών Επιμελητών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2318/1995 (Α΄ 126), αντικαθίστανται ως εξής: «2. Κατ’ εξαίρεση ο πρόεδρος του συλλόγου, ο γενικός γραμματέας και ο ταμίας λαμβάνουν έξοδα παραστάσε- ως που καθορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο και εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση. Τα έξοδα αυτά δεν μπορεί να υπολείπονται κατ’ έτος, αλλά ούτε και να υπερβαίνουν το διπλάσιο του ισάξιου της αμοιβής των: α) εξήντα (60) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών δεν υπερβαίνει τα εκατό, β) εκατόν είκοσι (120) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των εκατό και δεν υπερβαίνει τα διακόσια, γ) διακοσίων πενήντα (250) επιδόσεων, για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των διακοσίων και δεν υπερβαίνει τα τετρακόσια, δ) τετρακοσίων πενήντα (450) επιδόσεων, για συλλό- γους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των τετρακοσίων και δεν υπερβαίνει τα οκτακόσια και ε) επτακοσίων πενήντα (750) επιδόσεων για συλλόγους των οποίων ο αριθμός των μελών είναι μεγαλύτερος των οκτακοσίων.». «4. Μέλος που μετακινείται στα πλαίσια εκτελέσεως εντολής του συλλόγου ή της ομοσπονδίας λαμβάνει κάθε ποσό που δαπανά, με βάση παραστατικά έγγραφα, κα- θώς και ημερήσια αποζημίωση ίση τουλάχιστον προς το τριπλάσιο της αμοιβής μιας επιδόσεως. Το σχετικό ποσό εγκρίνεται από το διοικητικό συμβούλιο και την εκτελεστική γραμματεία αντίστοιχα.».

Άρθρο 34Τροποποίηση του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α΄ 148)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 11 του άρθρου 379 του ν. 4412/2016 «Δη- μόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», αντικαθίσταται ως εξής: «11. Η ισχύς της περίπτωσης 27, της παραγράφου 1 του άρθρου 377 αρχίζει την 31η Μαρτίου 2017.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η προηγούμενη παράγραφος ισχύει αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2017.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 35Εξουσιοδοτική διάταξη ανακήρυξης «Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας»

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Παι- δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εξωτερικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσε- ως, ορίζεται «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» και καθορίζεται το ακριβές περιεχόμενο αυτής, με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση ιδίως εθνικών, κοινωνικών, φιλολογικών, πολιτιστικών ή άλλων θεμάτων. Με την ως άνω απόφαση καθορίζεται η οργάνωση και το πε- ριεχόμενο των σχετικών εκδηλώσεων και ενεργειών, η προώθηση της διεθνούς καθιέρωσης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα που αφορά στις πραγματοποιούμενες κατά την «Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας» δράσεις.

Άρθρο 36Χρηματικά Εντάλματα

Στο άρθρο 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) μετά την υπο- περίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ προστίθενται δυο νέες υποπεριπτώσεις ως εξής: «δδ. Τα Χρηματικά Εντάλματα των δαπανών του κρά- τους δεν υποβάλλονται για θεώρηση στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η θεώρησή τους από τον εξωτερικό ελεγκτή δεν αποτελεί προϋπό- θεση της πληρωμής τους. εε. Το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπό την ιδιότητα του ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή (άρθρο 169 παρ. 1 ν. 4270/2014) δύναται να διενεργεί στοχευμένους ελέγ- χους είτε σε συγκεκριμένους φορείς είτε σε συγκεκρι- μένες κατηγορίες δαπανών, σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας πραγματοποίησης των δαπανών, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην προηγούμενη υποπα- ράγραφο.».

Άρθρο 37Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)

Το εδάφιο α΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «Οι θέσεις του λοιπού προσωπικού καλύπτονται είτε με μετάταξη είτε με απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί- στου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης. Υπάλ- ληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είναι αποσπασμένοι στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού δύνανται με αίτησή τους να μεταταγούν.».

Άρθρο 38Τροποποιήσεις στο ν. 4440/2016 (Α΄ 224)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Μέχρι τον ορισμό των Διοικητικών Γραμματέων, σύμ- φωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), για τις περιπτώσεις δ΄ και ε΄ της παραγράφου 2 του παρόντος ορίζονται ως μέλη οι Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργείου Εσω- τερικών αντίστοιχα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το άρθρο 18 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «1. Μετατάξεις για τις οποίες είτε εκδόθηκε ανακοίνω- ση - πρόσκληση πριν από τις 15.3.2017 είτε υποβλήθηκε αίτηση του υπαλλήλου πριν από την ίδια ημερομηνία, δύνανται να ολοκληρωθούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τις 2.12.2016. Η κάλυψη των σχετικών δαπανών μισθοδοσίας των με- τατάξεων του προηγούμενου εδαφίου πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος. 2. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, οι οποίοι κατά τις 2.12.2016 είναι αποσπα- σμένοι με γενικές ή ειδικές διατάξεις, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., επιτρέπεται να μεταταχθούν με αίτησή τους στην υπηρε- σία που είναι αποσπασμένοι, μετά από γνώμη του υπη- ρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας υποδοχής, εφόσον αυτό υφίσταται. Η μετάταξη διενεργείται σε κενή θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας και εάν δεν υπάρχει, με μεταφορά της θέσης που κατέχει ο υπάλ- ληλος, με την ίδια σχέση εργασίας και διατήρηση της τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Η αίτηση υποβάλλεται έως τις 15.3.2017 και η μετάταξη γίνεται με απόφαση των οικείων Υπουργών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Σε περίπτωση που η απόσπαση του υπαλλήλου λήγει πριν από τη δημοσίευση της πράξης μετάταξης, η απόσπαση παρατείνεται μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Όσοι υπάλληλοι δεν υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπη- ρεσία στην οποία ανήκει η οργανική τους θέση με τη λήξη της απόσπασής τους και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2018. 3. Τακτικοί υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και αποσπώνται σε άλλες δημόσιες υπηρε- σίες, Ν.Π.Δ.Δ., ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ., κατόπιν ανακοίνωσης-πρόσκλησης που εκδόθηκε πριν από τις 2.12.2016, δύνανται να μεταταχθούν στην υπηρεσία που είναι αποσπασμένοι, με αίτηση που υποβάλλουν μέχρι τις 30.4.2017, με τη διαδικασία, τους όρους και τις προϋ- ποθέσεις που ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 4. Αποσπάσεις εξακολουθούν να διενεργούνται μέ- χρι τις 15.4.2017, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τις 2.12.2016 διατάξεις. Οι κατά τα ανωτέρω διενεργούμενες αποσπάσεις λήγουν αυτοδικαίως στις 15.4.2018. 5. Αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων δημοσίων υπη- ρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, για λόγους συνυπηρέτησης, σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α΄ και β ΄βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι δεν υποβάλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου εξακολουθούν και είναι αποσπασμέ- νοι έως ότου εκλείψει ο λόγος συνυπηρέτησης.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η περίπτωση ι΄της παρ.1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «ι) στην Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλ- λήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη- σης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) και τις Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων (Π.Ε.Δ.)».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 προ- στίθενται περιπτώσεις ιγ΄, ιδ΄, ιε΄, ιστ΄, ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ και κ΄ ως εξής: «ιγ) στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυ- τοδιοίκησης σε θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσω- πικού μέχρι την πλήρωση θέσεων στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος, ιδ) σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρα- τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, σε διεθνείς οργανισμούς και στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Οι δαπάνες μετακίνησης, μισθοδοσίας και επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής των αποσπώμενων υπαλλήλων στις Αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών βαρύνουν αποκλειστικά την υπηρεσία προέλευσης, ιε) στο Κέντρο Διαφύλαξης Αγιορείτικης Κληρονομιάς, ιστ) στη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υπο- δομών, ιζ) στην Αττικό Μετρό Α.Ε., ιη) στις Ειδικές Υπηρεσίες Δημοσίων Έργων (Ε.Υ.Δ.Ε.), ιθ) στον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), κ) στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Η παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αντικαθί- σταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως: «3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 18, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, στις 15.4.2017, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), της παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), με εξαί- ρεση τις περιπτώσεις μετάταξης σε κλάδο/ειδικότητα της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας εντός του ίδιου φορέα, της παρ. 16 του άρθρου ενάτου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54), του άρθρου 6 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220), όπως προστέθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 284 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), τα άρθρα 71, 72, 74 και 75 του Υπαλληλικού Κώδικα, τα άρθρα 73, 74, 78, 79, 181, 182 και 184 του ν. 3584/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλ- λήλων, Α΄143), τα άρθρα 246 και 247 του ν. 3852/2010 και το άρθρο 58 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).».

Άρθρο 39ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51), αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι 31.12.2017 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέ- τουσες αρχές που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄, περίπτωση γ΄, παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016 τροπο- ποιείται ως εξής: «Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2017.».

Άρθρο 40Τροποποιήσεις στο ν. 4375/2016 (Α΄ 51)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τροποποιείται η περίπτωση η΄ της παρ. 4 του άρ- θρου 1 του ν. 4375/2016 ως εξής: «η) Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμά- των: Διαχειρίζεται και υλοποιεί δράσεις με χρηματο- δότηση από εθνικούς, ευρωπαϊκούς ή άλλους πόρους και έχει την επιτελική ευθύνη προγραμματισμού, αξι- ολόγησης, παρακολούθησης, υλοποίησης και ελέγχου των προγραμμάτων αυτών. Το Τμήμα Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων διαρθρώνεται σε: αα) Γρα- φείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης, ββ) Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων/Πράξεων και γγ) Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στο άρθρο 80 του ν. 4375/2016 προστίθεται παρά- γραφος 31 ως εξής: «31. Μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 79, οι αρμοδιότητες που περιγράφονται στην υπ’ αριθμ. 12118/20.10.2015 (Β΄ 2338) κοινή υπουρ- γική απόφαση μεταφέρονται στα Γραφεία του Τμήματος Διαχείρισης και Εφαρμογής Προγραμμάτων ως εξής: Στο Γραφείο Προγραμματισμού και Αξιολόγησης οι αρ- μοδιότητες του άρθρου 2 πλην των αρμοδιοτήτων υπ’ αριθμ. 3, 5, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27 και 30, στο Γραφείο Παρακολούθησης Δράσεων/Πράξεων οι αρμοδιότητες των άρθρων 3 και 4, καθώς και των αρμοδιοτήτων υπ’ αριθμ. 3, 5, 18, 19, 20, 22, 23 και 24 του άρθρου 2 και στο Γραφείο Υλοποίησης Δράσεων/Πράξεων οι αρμοδιότη- τες υπ’ αριθμ. 27 και 30 του άρθρου 2. Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθμ. 12118/20.10.2015 (Β΄ 2338) κοινή υπουργική απόφαση παραμένει σε ισχύ.».

Άρθρο 41Τροποποίηση της παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

Η παρ. 2β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (A΄ 209),όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «2β. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης έργου, το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο πε- ριβάλλον άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένω- σης (Ε.Ε.) ή όταν ζητηθεί από ένα κράτος- μέλος της Ε.Ε. που ενδέχεται να θίγεται σοβαρά, μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών πολιτικής προστασίας, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3013/2002 (Α΄102), και εφό- σον έχει προηγηθεί η κήρυξη μιας περιοχής σε κατά- σταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου, κατά τις διατάξεις του ν. 3013/2002 και του ν. 4249/2014 (Α΄ 73), να εξαιρείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, εν όλω ή εν μέρει ένα έργο, από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων. Στην απόφα- ση του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται ρητά το χρονικό διάστημα ισχύος αυτής, το οποίο δεν μπορεί να υπερ- βαίνει τα δύο (2) έτη. Σε κάθε περίπτωση, κατά την εξαίρεση, θα πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω κριτήρια: - επείγουσα και ουσιαστική απαίτηση για την υλοποί- ηση του έργου, - αδυναμία υλοποίησης του έργου σε προγενέστερο χρόνο και - αδυναμία τήρησης του συνόλου των απαιτήσεων της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση του Υπουργείου Περιβάλ- λοντος και Ενέργειας: α) εξετάζει αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον, β) θέτει στη διάθεση του ενδιαφερόμενου κοινού τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών εκτίμησης, που αναφέρονται στο στοιχείο α΄, τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση εξαίρεσης και τους λόγους για τη χορήγησή της, γ) ενημερώνει αμελλητί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους λόγους που δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαί- ρεση, πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας του έργου και χορηγεί σε αυτήν όλες τις διαθέσιμες, εάν είναι δυνατόν, πληροφορίες που έχει στη διάθεση του δικού της ενδιαφερόμενου κοινού.».

Άρθρο 42Τακτικές Κρίσεις Ανωτάτων Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά από ειδικότερες διατάξεις, οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. κρίνονται κατ’ έτος, στις τακτικές κρίσεις ως ακολούθως: α) Οι ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., οι οποίοι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα προς προαγωγή γενικά τυπικά προσόντα μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του έτους, κατά το οποίο διενεργούνται οι τακτικές κρίσεις. β) Οι Ανώτατοι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. για τον οποίο ισχύουν ειδικότερες διατάξεις.».

Άρθρο 43Προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 39), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής: «13. Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. που δεν έχουν συμπλη- ρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα από υπαιτιότητά τους, κρίνονται στις τακτικές κρίσεις μετά τη συμπλήρωση των προσόντων αυτών, και εάν κριθούν προακτέοι προάγο- νται αναδρομικά από τότε που συμπλήρωσαν αυτά.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

H παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως: «Για την προαγωγή Αξιωματικών Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. στο βαθμό του Αρχιπλοιάρχου απαιτείται αυτοί να έχουν συμπληρώσει από το βαθμό του Πλωτάρχη και άνω, ένα τουλάχιστον έτος διοίκησης ως Διευθυντές σε Δι- ευθύνσεις των Κλάδων του Αρχηγείου Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουρ- γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή να έχουν τελέσει προϊστάμενοι σε Υπηρεσίες υπαγόμενες στο Αρ- χηγείο Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., πλην της Υπηρεσίας Υγειονομικού και της Υπηρεσίας Μουσικής, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170), όπως ισχύει ή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων ή στη Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας - Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης και Θαλασσίων Κρατικών Μεταφορών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Αρχηγού Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. ή στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών ή στο Επιτελικό Γραφείο του Υπουργού ή στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιω- τικής Πολιτικής ή σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ., όπως αυτές καθορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 103/2014, όπως ισχύει. Από την ανωτέρω ρύθμιση εξαιρούνται οι Αξιωματικοί Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ή Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας ή Ιερέα.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 81/2012, όπως αυτή αναριθμήθηκε με την περίπτωση δ΄ της παρ. 9 του άρ- θρου 56 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102), καταργείται και οι παράγραφοι 4 και 5 του ιδίου άρθρου αναριθμούνται σε 3 και 4 αντίστοιχα.

Άρθρο 44Κατάταξη Επιλαχόντων

Στο άρθρο 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής: «13. Εφόσον, πριν την κατάταξη ή το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, οι καταταγέντες με τη διαδικασία της προ- ηγούμενης παραγράφου παραιτηθούν ή διαπιστωθεί έλλειψη έστω και ενός προσόντος ή δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή απο- λυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, κα- τατάσσονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν οι επόμενοι κατά σειρά επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας με την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή διαπίστωσης της έλλειψης ή μη παρουσίασης ή απομά- κρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλούνται να καλύψουν.».

Άρθρο 45Επιτάχυνση της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων στα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Οι προκαταβολές που χορηγούνται βάσει του άρ- θρου 72 παρ. 1 περίπτωση δ΄ και του άρθρου 150 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως κάθε φορά ισχύει, για συγ- χρηματοδοτούμενες πράξεις στα μέτρα του ΠΑΑ 2014- 2020 θα αντιμετωπίζονται και θα δηλώνονται στην Ε.Ε. σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2016/1813 της 7ης Οκτωβρίου 2016, όπως τροποποιούμενος ισχύει, ως μερική πληρωμή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η πληρωμή των μη επιλέξιμων σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ. 2 περιπτώσεις α΄ έως και στ΄ του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) για συγχρηματοδότηση δαπανών για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενών πράξεων του ΠΑΑ 2014-2020, οι οποίες εντάσσονται στο Πρό- γραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, διενεργείται εφεξής από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) με την ίδια διαδικασία πληρωμής των επιλέξιμων προς συγχρηματοδότηση δαπανών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 65 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αμοιβή που καταβάλλεται στο πλαίσιο των πράξε- ων αυτών δεν υπόκειται στην παρακράτηση φόρου της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 και της παρ. 2 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).».

Άρθρο 46Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεωνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

α) Η αριθμ. 15 αρμοδιότητα του β «Υποτομέα Γεωρ- γίας» του τομέα Β «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντι- καθίσταται ως εξής: «15.α) Η αξιοποίηση των εγγειοβελτιωτικών έργων, με κάθε πρόσφορο μέσο, με σκοπό την απόδοση της μέγιστης ωφελιμότητας αυτών. β) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων διοίκησης, λειτουρ- γίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης, που κατασκευάζονται ή έχουν ήδη κατα- σκευαστεί από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Περιφέρειες, εφόσον δεν έχουν ήδη με- ταβιβαστεί σε Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) ή δεν ασκούνται από δήμους και έως τη μεταβίβαση αυτών σε ΟΕΒ ή δήμους. γ) Η σύσταση, η συγχώνευση και η κατάργηση των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). δ) Η μέριμνα για την ορθή, εύρυθμη και βιώσιμη λει- τουργία των ΟΕB σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181) και τις κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξου- σιοδότηση αυτού. ε) Η εποπτεία, ήτοι ο διοικητικός, τεχνικός και διαχει- ριστικός-οικονομικός έλεγχος των αντικειμένων των Γενικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ), των Προσωρινών Διοικουσών Επιτροπών (ΠΔΕ), των Τοπι- κών Επιτροπών Αρδεύσεων (ΤΕΑ) και του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958 και τις κανονιστικές πρά- ξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότησή του.». β) Το ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181) τροποποιείται ως εξής: αα) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ- θρου 12, όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 414/1976 (Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ΟΕΒ αποτελούν οργανισμούς κοινής ωφέλειας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.». ββ) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του αντικαθίσταται ως εξής: «Τα μη αιρετά μέλη είναι δημόσιοι υπάλληλοι.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

α) Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργα- σίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, στους Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ) και στον Αρδευτικό Οργανισμό Στυμφαλίας Ασωπού Κορινθίας (ΑΟΣΑΚ), ακολουθείται η εξής διαδικασία: αα) Το αίτημα πρόσληψης προσωπικού, υπογεγραμ- μένο από τον Πρόεδρο του ΔΣ του Οργανισμού, υπο- βάλλεται στην οικεία Περιφέρεια, συνοδευόμενο από εισηγητική έκθεση για την αναγκαιότητα πρόσληψης του αιτούμενου προσωπικού. ββ) Η Περιφέρεια μεριμνά για την έκδοση γνώμης από τον οικείο νομικό σύμβουλο σχετικά με την αναγκαιό- τητα των προσλήψεων, η οποία διαβιβάζεται μαζί με το αίτημα, εντός διμήνου από την ημερομηνία παραλαβής τους, στον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοί- κησης ή στον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την τελική έγκριση. γγ) Η τελική έγκριση εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή από τον Ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκη- σης, εντός μηνός από την ημερομηνία διαβίβασης του αιτήματος από την Περιφέρεια. β) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται από τους ΟΕΒ και τον ΑΟΣΑΚ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή έκτακτων αναγκών τους, δεν εμπίπτει στους περιορισμούς της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 (Α΄140), όπως ισχύει, και των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄134), όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

α) Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) συνιστώνται, συγχωνεύονται και καταργούνται με προ- εδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ. β) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξειδικεύονται οι αρμο- διότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για θέματα εγγει- οβελτιωτικών έργων και ΟΕΒ, σύμφωνα με την αριθμ. 15 αρμοδιότητα του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β΄ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 και καθορίζεται η άσκη- ση των αρμοδιοτήτων αυτών. Με την ίδια απόφαση κα- θορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες γνωμοδοτούν τα Περιφερειακά Γνωμοδοτικά Συμβούλια Εγγειοβελ- τιωτικών Έργων (ΠΓΣΕΕ) της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν.δ. 3881/1958. γ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Αγρο- τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζονται και εξειδι- κεύονται οι αρμοδιότητες που ασκούν οι Περιφέρειες για την προώθηση της εκμηχάνισης της γεωργίας και του αγροτικού εξηλεκτρισμού σε εφαρμογή της αριθμ. 14 αρμοδιότητας του β «Υποτομέα Γεωργίας» του τομέα Β΄ «Γεωργίας - Κτηνοτροφίας - Αλιείας» της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010. δ) Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυ- ξης και Τροφίμων καθορίζονται ενιαία υποδείγματα του καταστατικού, του Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) και του κανονισμού αρδεύσεως των ΟΕΒ.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

α) Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από σύμφωνη γνώμη του Κεντρικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εγγειοβελτιωτικών Έργων (ΚΓΣΕΕ) και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυνατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έρ- γων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κατα- σκευαστεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για την παρακολούθηση και εφαρμογή της διαδικασίας μεταβίβασης συνιστάται στην οικεία Περι- φέρεια, πενταμελής επιτροπή, η οποία συγκροτείται από τους παρακάτω υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους: αα) Τρεις υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας, εξειδι- κευμένους στα θέματα εγγείων βελτιώσεων. Κατά προ- τίμηση ορίζονται υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Γεωπονικού, ΠΕ Γεωλόγων και ΠΕ Μηχανικών αντίστοιχα. ββ) Έναν υπάλληλο ΠΕ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, κατά προτίμηση του κλάδου ΠΕ Γεωπονικού και γγ) έναν υπάλ- ληλο του οικείου δήμου, κατά προτίμηση των κλάδων ΠΕ ή ΤΕ Μηχανικών. Με την απόφαση ορισμού των μελών, που εκδίδει ο Περιφερειάρχης, ρυθμίζεται και κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. β) Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενι- κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από εισήγηση της οικείας Περιφέρειας, σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να μεταβιβάζονται σε δήμους, όταν δεν είναι δυ- νατή ή σκόπιμη η σύσταση ΟΕΒ, οι αρμοδιότητες διοίκη- σης, λειτουργίας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων Α΄ και Β΄ τάξης που κατασκευάζονται ή έχουν κα- τασκευαστεί από τις Περιφέρειες. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. γ) Με απόφαση του Συντονιστή της οικείας Αποκε- ντρωμένης Διοίκησης ή του Ασκούντα καθήκοντα Γενι- κού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, μετά από πρόταση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνη γνώμη του οικείου ΠΓΣΕΕ και αποδοχή από τη Γενική Συνέλευση του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσε- ων (ΤΟΕΒ) ή από το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) κατά περίπτω- ση, μπορεί να μεταβιβάζονται σε ΟΕΒ, σύμφωνα με το ν.δ. 3881/1958, οι αρμοδιότητες διοίκησης, λειτουργί- ας και συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων που ασκούνται από τους δήμους. Ειδικά, για έργα της περί- πτωσης α΄ απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του ΚΓΣΕΕ. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη μεταβίβαση. Αν η έκδοση της απόφασης αυτής συ- νεπάγεται την επέκταση της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ, η επέκταση πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη, για το χρονικό διάστημα της παραχώ- ρησης των παραπάνω αρμοδιοτήτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου κα- ταργούνται: α) Η αριθμ. 3 αρμοδιότητα του τομέα υπό στοιχείο η΄ «Αγροτική Ανάπτυξη - Κτηνοτροφία - Αλιεία», της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), όπως ο τομέ- ας αυτός προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 94 του ν. 3852/2010. β) Η παρ. 3α του άρθρου 6 του ν.δ. 3881/1958 (Α΄ 181), όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181). γ) Η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, και η περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234). δ) Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 64/2014 (Α΄ 106) και ε) κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, η οποία έρχε- ται σε αντίθεση ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 47ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, πρέπει να καταθέτουν στην ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ. μέχρι την προηγούμενη ημέρα της έναρξης του ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού, εγγύηση ίση με ποσοστό 2% επί του συνολικού προ- τεινόμενου ανταλλάγματος, όπως αναφέρεται στη δι- ακήρυξη, η παροχή της οποίας εξασφαλίζεται με την κατάθεση εγγυητικής επιστολής που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη στην Ελλάδα Τράπεζα ή το Ταμείο Πα- ρακαταθηκών και Δανείων ή από οποιονδήποτε άλλο Οργανισμό, που έχει δικαίωμα από το νόμο να παρέχει τέτοιου είδους εγγυητικές επιστολές ή με την κατάθε- ση του ανωτέρω ποσού στον τηρούμενο σε Τραπεζικό Ίδρυμα λογαριασμό της Υπηρεσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 8 του άρθρου 91 του ν. 3883/2010 (Α΄ 167), όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 18 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134), αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2439/1996 εφαρ- μόζονται και για όσα στελέχη των ΕΔ συμπληρώνουν τον καθοριζόμενο από το άρθρο 27 του παρόντος νόμου χρόνο προαγωγής στον επόμενο βαθμό, εφόσον κρίνο- νται για προαγωγή στον ίδιο βαθμό ανωτάτου Αξιωμα- τικού στις ίδιες τακτικές ή έκτακτες κρίσεις με στελέχη που μέχρι τις 31.12.2012 συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στην παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4407/2016 (Α΄ 134) προστίθεται περίπτωση στ΄, ως εξής: «στ) Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι σπουδαστές της Σχολής για τη συμμετοχή τους στον εκάστοτε προκηρυσσόμενο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία διαγωνισμό επιλογής.».

Άρθρο 48ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εξόφληση υποχρεώσεων των δήμων από δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής που έχουν καταστεί τελεσίδικες έως τη δημοσίευση του παρόντος, οι δήμοι επιχορηγούνται από τα χρηματικά διαθέσιμα του προγράμματος «Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη (ΑΚΣΙΑ)», τα οποία μεταφέρονται από το λογαριασμό που τηρείται στο Ταμείο Παρακατα- θηκών και Δανείων με τίτλο «Λογαριασμός Εξυγίανσης των ΟΤΑ», στο λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτε- λείς Πόροι των Δήμων» που τηρείται στο ίδιο Ταμείο. Για τον ίδιο σκοπό οι δήμοι δύνανται να επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό με επιπλέον πιστώσεις που θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η κατανομή των ανωτέρω χρηματικών διαθεσίμων στους δικαιούχους γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται η διαδικα- σία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό με την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου θέμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Τυχόν χρηματικό υπόλοιπο μετά την εξόφληση των υποχρεώσεων της παραγράφου 1 προστίθεται στους προς απόδοση Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των δή- μων και κατανέμεται με απόφαση του Υπουργού Εσω- τερικών σε δήμους της χώρας, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 259 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 49Τροποποίηση του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α΄ 147)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 347 αντικαθίσταται ως εξής: «Η έδρα της ΑΕΠΠ ορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουρ- γίας του άρθρου 355.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 348 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος ορίζει με πρά- ξη του ένα από τα μέλη της Αρχής ως αναπληρωτή του».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Η παράγραφος 1 του άρθρου 362 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρο- νικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περί- πτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατί- θεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Η παράγραφος 1 του άρθρου 365 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυ- γή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: (α) κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 362, και (β) διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυ- γής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερόμενους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέ- σει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλ- λόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. Στις περιπτώσεις όπου η προδικαστική προσφυγή κα- τατίθεται στην ΑΕΠΠ, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 362, η ΑΕΠΠ καταχωρίζει αυθημερόν την προσφυγή. Το αργότερο την επόμενη της καταχώρισης εργάσιμη ημέρα, η ΑΕΠΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, κοινοποιεί την προσφυγή στην αναθέτουσα αρχή και την καλεί: (α) να κοινοποιήσει την προσφυγή το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται από αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρ- θρου 362, και (β) να διαβιβάσει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα κοινοποίησης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τις απόψεις της επί της προσφυγής και τα αποδεικτικά κοινοποίησης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1, στους ενδιαφερομέ- νους τρίτους. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. Η παράλειψη κοινοποίησης σύμφωνα με τις προηγού- μενες παραγράφους σε ενδιαφερόμενο τρίτο και η μη διαβίβαση προς την ΑΕΠΠ του φακέλου της υπόθεσης και των απόψεων της αναθέτουσας αρχής συνιστούν ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για τις ενέρ- γειες αυτές υπαλλήλων.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Στην παράγραφο 4 του άρθρου 365 οι λέξεις «συζή- τησης» και «συζήτηση» αντικαθίστανται από τις λέξεις «εξέτασης» και «εξέταση» αντίστοιχα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 6

Η φράση «την κλήση των μερών, την εκπροσώπη- σή τους κατά την ενώπιον της ΑΕΠΠ διαδικασία» στην παράγραφο 7 του άρθρου 365 διαγράφεται.

Άρθρο 50Τροποποίηση των άρθρων 4 και 4Α του ν. 3864/2010ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Η παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 (A΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής: «5. Τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστι- κής Επιτροπής διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγρά- φεται στο άρθρο 4Α. Η θητεία τους είναι τριετής, με δυ- νατότητα ανανέωσης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια του Ταμείου, όπως αυτή προσδιορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Σε πε- ρίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβου- λίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής, η θέση πληρούται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών, η οποία δύναται να παραταθεί για ακόμα τριάντα (30) ημέρες εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο, δια του διορισμού νέου μέ- λους, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4Α. Εξαιρουμένου του εκπροσώπου, στο Γενικό Συμβούλιο, του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και του μέλους που έχει οριστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, για το διορισμό και την ανανέωση της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθώς και για την αμοιβή τους, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Euro Working Group. Σε περίπτωση που η διάρκεια της θητείας των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής λήγει πριν τη λήξη της δι- άρκειας του Ταμείου, η θητεία των ανωτέρω μελών ανα- νεώνεται αυτοδικαίως, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσης και με την επιφύλαξη της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση κένωσης θέσεως μέλους του Γενικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής ενώ απομένει διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών για τη λήξη της διάρκειας του Ταμείου, τα όρ- γανα αυτά λειτουργούν νομίμως και χωρίς την πλήρωση της ως άνω θέσεως, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει η προβλε- πόμενη στις παραγράφους 16 και 17 απαρτία.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Η παρ. 19 του άρθρου 4 του ν. 3864/2010 αντικα- θίσταται ως εξής: «19. Όλες οι ενέργειες οποιουδήποτε μέλους του Γε- νικού Συμβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής πα- ραμένουν έγκυρες παρά τη διαπίστωση ελαττώματος αναφορικά με το διορισμό, την καταλληλότητα ή τα προ- σόντα του μέλους. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 16 και 17, καμία πράξη ή διαδικασία του Γενικού Συμβου- λίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν καθίσταται άκυρη λόγω της κένωσης θέσεως στην Εκτελεστική Επιτροπή ή θέσεων στο Γενικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού μέλους του Γενικού Συμβουλίου ή της Εκτελε- στικής Επιτροπής εντός της προβλεπομένης στην παρά- γραφο 5 προθεσμίας, τα όργανα αυτά συγκαλούνται και λειτουργούν νομίμως μέχρι το διορισμό των νέων μελών, εφόσον κατά τις συνεδριάσεις τους διατηρείται η απαρ- τία των παραγράφων 16 και 17 του παρόντος άρθρου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: «Η ως άνω λίστα ισχύει για έξι (6) μήνες από την υποβο- λή της. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Επιλογής αδυνατεί να επιλέξει υποψηφίους, κατά τα ανωτέρω, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 5 του άρθρου 4, υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών σχετική έκθεση για τους λόγους της ως άνω αδυναμίας, η οποία συνοδεύεται από δεσμευτικό για αυτήν χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας προεπιλογής εντός του απολύτως ανα- γκαίου χρόνου.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 4Α του ν. 3864/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Η Επιτροπή, μετά από την ως άνω αξιολόγηση, μπορεί να προτείνει στον Υπουργό την ανανέωση της θητείας μελών, εφόσον αυτή λήγει σε λιγότερο από έξι (6) μήνες, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 4.».

Άρθρο 51

Ζημίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νο- μικών προσώπων στην περιοχή του Δημοτικού Διαμε- ρίσματος Μόριας του Δήμου Λέσβου που οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και έχουν κατα- γραφεί και αποτιμηθεί στο από 20.1.2016 πρακτικό της επιτροπής που συστάθηκε με την 2579/2015 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου και εγκρίθηκε με την 33/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, αποζημιώνονται από πιστώσεις του Υπουργείου Με- ταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί το Δήμο Λέσβου με το αντίστοιχο ποσό για την καταβολή του στους δικαιούχους. Οι εν λόγω πιστώσεις προέρχονται από εισπραττόμενα έσοδα από τα παράβολα του άρ- θρου 132 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως ισχύει.

Άρθρο 52ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Στην παρ. 21 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 (Α΄ 54) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Για τους διοριστέους σε εκτέλεση δικαστικών απο- φάσεων, η σχετική απόφαση κατανομής έχει αποκλει- στικά διαπιστωτικό χαρακτήρα και η έλλειψή της δεν αναστέλλει την υποχρέωση συμμόρφωσης στις οικείες δικαστικές αποφάσεις.».

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στην παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 2738/1999 (Α΄ 180) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής: «Η κατάταξη σε θέσεις εργασίας αορίστου χρόνου ΥΕ και ΔΕ, η οποία πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με δικαστικές αποφάσεις του άρθρου 1 του ν. 3068/2002, ολοκληρώνεται και χωρίς τα προβλεπόμενα από τις οι- κείες διατάξεις για τη θέση τυπικά και πρόσθετα προ- σόντα διορισμού.».

Άρθρο 53Το πρώτο εδάφιο της παρ. 13 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α΄ 72) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στους συνταξιούχους που υπηρετούν σε θέσεις της Προεδρίας της Δημοκρατίας, με οποιαδήποτε σχέση, καθώς και σε θέσεις Προέδρου, Αντιπροέδρου και με- λών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξάρτητων Αρχών και της Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επι- τροπής, δύναται να καταβάλλεται ειδική κατ’ αποκοπή μηνιαία αποζημίωση λόγω των ιδιαίτερων απαιτήσεων των θέσεων αυτών, για την κάλυψη πραγματικών δα- πανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματός τους.».

Άρθρο 54Προγραμματικές συμβάσεις για την ανάπτυξη των Δημόσιων Δομών ΥγείαςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για τη μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμά- των ανάπτυξης των Δημόσιων Δομών Υγείας, για την παροχή υπηρεσιών, καθώς και για την υλοποίηση προ- μηθειών, πλην αυτών που αφορούν δαπάνες για προμή- θειες φαρμάκων, προς αυτές, οι δήμοι, οι περιφέρειες, οι σύνδεσμοι δήμων, οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφε- ρειών, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα οποία συνιστούν ή στα οποία συμμετέχουν οι προαναφερόμε- νοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συνιστούν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, καθώς και οι επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μπορούν να συ- νάπτουν, μεμονωμένα ή από κοινού, προγραμματικές συμβάσεις με Υγειονομικές Περιφέρειες (Υ.ΠΕ.), δημό- σια νοσοκομεία, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα εποπτευόμενα και επιχορηγούμενα από το Υπουργείο Υγείας, δημόσιες Μονάδες Ψυχικής Υγείας, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, καθώς και νοσοκομεία που εποπτεύ- ονται και επιχορηγούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της περιφέρειάς τους. Οι όποιες δαπάνες διενεργούνται στα πλαίσια των ως άνω συμ- βάσεων θα πρέπει να είναι εντός των ορίων του προϋ- πολογισμού κάθε οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι ανωτέρω συμβάσεις υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφω- να με τη σχετική νομοθεσία.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Κατά τα λοιπά ισχύουν και εφαρμόζονται αναλογικά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

Άρθρο 55Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 55 του ν. 4438/2016

(Α΄ 220), η ημερομηνία «28.2.2017» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.8.2017».

Άρθρο 56

Στο άρθρο 3 του v. 2518/1997, που αντικαταστάθη- κε με το άρθρο 3 του ν. 3707/2008, στην παράγραφο 3 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Ειδικά, για το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τις δραστηριότητες της περίπτωσης i, αρκεί και η άδεια εργασίας Α΄ κατη- γορίας.».

Άρθρο 57Επιτρέπεται η δωρεά χρημάτων εξ ιδίων πόρων από

Περιφέρεια της χώρας στην Περιφέρεια Ιονίων Νή- σων υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας, με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του π.δ. 30/1996 και του π.δ. 242/1996, για την υλοποίηση έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών προκειμένου να αντιμε- τωπιστούν τα αποτελέσματα και οι συνέπειες των σει- σμών που συνέβησαν στην Κεφαλονιά, στις 26.1.2014 και 3.2.2014. Χρήματα που δεν θα αξιοποιηθούν για τον ανωτέρω σκοπό από την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, εντός τεσσάρων (4) ετών από την εκτέλεση της δωρεάς, όπως θα προκύπτει από παραστατικά για δαπάνες που εκτελέστηκαν, επιστρέφονται στη δωρήτρια Περιφέρεια.

Άρθρο 58

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), όπως ίσχυσε μέχρι την κατάργη- σή της με την παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180): α) Για τον υπολογισμό της δεκαετούς υποχρεωτικής παραμονής του υπαλλήλου στην προβληματική περι- οχή συνυπολογίζεται και ο χρόνος της αποχής του από την υπηρεσία, λόγω λήψης άδειας ανατροφής ανήλικων τέκνων. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης του δικαιούχου της επιδότησης, η δήλωση παραμονής επί μία δεκαετία αφορά το συνολικό χρόνο από την τοποθέτηση, μετάθε- ση ή μετάταξή του στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος παραμονής από τη λήψη της επιδότησης, εφόσον κατά την αποχώ- ρηση του υπαλλήλου αυτός έχει ήδη συμπληρωμένη την αθροιστικά υπολογιζόμενη χρονική διάρκεια της δεκαετίας στην ίδια περιοχή και β) αν από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής παραμονής τους στην προβληματική περιοχή επί μία συνολική δεκαετία, όπως ορίζεται ανωτέρω, το ποσό της επιδότησης καταλογίζε- ται, με απόφαση του αρμόδιου διατάκτη, και αναζητεί- ται υποχρεωτικώς, ως αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν, πλέον τόκων και εξόδων. Ως υπαιτιότητα νοείται η εκ δόλου ή βαρείας αμέλειας του υπαλλήλου παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του νόμου ή η αποχώρηση από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο ή εγκατάλειψη της υπηρεσίας, πριν από τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου της δεκαετίας.

Άρθρο 59Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 3284/2004 αντικαθίσταται ως εξής:

«γ. Στέλεχος μίας εκ των οικείων Διευθύνσεων Δευ- τεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο ή τους συναρ- μόδιους κατά περίπτωση Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης».

Άρθρο 60Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του. Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός Υφυπουργός
Εξωτερικών Εξωτερικών Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Επικρατείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr