24 Α' 2017

ΝΟΜΟΣ 4456/2017

Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
01 Μαρτίου 2017

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 24
1 Μαρτίου 2017

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4456
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονι- σμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επι- τάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότη- τας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1Σκοπός

Με τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζο- νται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1141/2014 (εφεξής «Κανονισμός») του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς και τη χρηματο- δότηση των ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων (L 317).

Άρθρο 2ΟρισμοίΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «πο- λιτικό κόμμα» ή «ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα», αυτός νο- είται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονισμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του εθνικού πολιτικού κόμ- ματος κατά το άρθρο 29 του Συντάγματος και το άρθρο 29 του ν. 3023/2002 (Α΄ 146).

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Όπου στο παρόν Κεφάλαιο αναφέρεται ο όρος «πο- λιτικό ίδρυμα» ή «ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα», αυτός νοείται σύμφωνα με τον αντίστοιχο ορισμό του Κανονι- σμού και δεν εμπίπτει στην έννοια του ιδρύματος κατά το άρθρο 108 επ. του Αστικού Κώδικα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Όπου στο παρόν Κεφάλαιο χρησιμοποιούνται οι όροι «Αρχή» και «Μητρώο», αν δεν ορίζεται άλλως, νο- ούνται σύμφωνα με το άρθρο 6 και το άρθρο 2 του Κα- νονισμού, αντίστοιχα.

Άρθρο 3Εθνικό σημείο επαφήςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού, τη συνεργασία με την Αρχή και τον διατάκτη του Ευρωπαϊ- κού Κοινοβουλίου κατά το άρθρο 28 αυτού, καθώς και το συντονισμό των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου ορίζεται, ως εθνικό σημείο επαφής κατά το άρθρο 2 περίπτωση 10 του Κανονισμού, η Διεύ- θυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορεί να κα- θορίζονται και άλλες αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού και του παρόντος Κεφαλαίου, καθώς και οι αρμοδιότητές τους, σε περίπτωση που κριθεί ανα- γκαίο.

Άρθρο 4Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την ΕλλάδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Κάθε πολιτικός συνασπισμός κατά την έννοια και το περιεχόμενο των άρθρων 2 και 3 του Κανονισμού που επιλέγει ως έδρα του την Ελλάδα, προ πάσης άλ- λης ενέργειας γνωστοποιεί εγγράφως δια του αρμόδιου, κατά το καταστατικό του, οργάνου στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουρ- γείου Εσωτερικών, την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση καταχώρισής του ως ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος κατά το άρθρο 8 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Στις αρχές της παραγράφου 1 γνωστοποιούνται επίσης το όνομα, το έμβλημα, η διεύθυνση και τα λοιπά στοιχεία επικοινωνίας του πολιτικού συνασπισμού, ο προσωρινός εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος (αντίκλη- τος) στην Ελλάδα μέχρι την καταχώριση του πολιτικού συνασπισμού ως ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στην Αρχή και υποβάλλεται το καταστατικό του.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με τη γνωστοποίηση, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου εκδίδει δήλωση κατά το άρθρο 15 παράγραφος 2 του Κανονισμού, η οποία είναι απαραίτητο να προ- σκομίζεται στην Αρχή προκειμένου να καταχωριστεί το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα στο οικείο Μητρώο.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστά- μενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος.

Άρθρο 5Γνωστοποίηση ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος με έδρα την ΕλλάδαΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα που προτίθεται να κα- ταθέσει, κατά το άρθρο 8 παράγραφος 1 εδάφιο δεύτε- ρο του Κανονισμού, αίτηση καταχώρισης ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος για το οποίο επιλέγει ως έδρα του την Ελλάδα, προ πάσης άλλης ενέργειας γνωστοποιεί εγγράφως στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών την πρόθεσή του αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι παράγραφοι 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και στην περίπτωση των ευρωπαϊκών πολιτικών ιδρυμάτων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφιστά- μενου ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος.

Άρθρο 6Διακίνηση εσόδων και δαπανώνΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα γνωστοποιεί στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) και στη Διεύ- θυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί, εντός δέκα (10) ημερών από το άνοιγμά τους. Σε περίπτωση καταχώρι- σης νέου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος με έδρα την Ελλάδα, ο κατά το καταστατικό εκπρόσωπός του οφείλει, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης της Αρχής περί καταχώρισης του αιτού- ντος κατά το άρθρο 9 παράγραφος 2 του Κανονισμού, να γνωστοποιήσει στις αρχές του προηγούμενου εδαφίου όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί. Σε περίπτωση μεταφοράς στην Ελλάδα της έδρας υφι- στάμενου ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος, η προθεσμία άρχεται από τη δημοσίευση της τροποποίησης κατά το άρθρο 9 παράγραφος 5 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Τηρουμένων των προϋποθέσεων των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 20 του Κανονισμού, κατάθεση στους ανωτέρω λογαριασμούς επιτρέπεται μόνο επώνυμα, με ονομαστικές καταθέσεις και με όποια άλλη μέθοδο επιτρέπει τη σύνδεση του προσφερόμενου ποσού με κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο μπορεί να ταυτοποιηθεί από το πιστωτικό ίδρυμα ή το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Οι δαπάνες του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος αποδεικνύονται με ταμειακές αποδείξεις, τιμολόγια, τρα- πεζικές επιταγές, εμβάσματα και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε να πιστοποιείται εμφανώς το πρόσωπο που καταβάλει τη δαπάνη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται αναλόγως και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα.

Άρθρο 7Γνωστοποίηση υπεύθυνων για την οικονομική διαχείριση

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πο- λιτικό ίδρυμα γνωστοποιούν στην Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003 και στη Διεύθυνση Εκλογών του Υπουρ- γείου Εσωτερικών, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης καταχώρισης της Αρχής κατά το άρθρο 9 παράγραφος 4 του Κανονισμού, το ονομα- τεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων οικονομικής εκπροσώπησης και οικονομικής διαχείρι- σης, όπως ειδικότερα προβλέπονται από το καταστατικό τους.

Άρθρο 8Διαχείριση οικονομικών - ΈλεγχοιΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Αρμόδια εθνική αρχή, για την παραλαβή και τον έλεγχο των οικονομικών στοιχείων της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού του ευρωπαϊκού πολιτι- κού κόμματος και του ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος, κατά το μέρος που αφορά στις κείμενες εθνικές διατά- ξεις, είναι η Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα τηρεί στην έδρα του λογιστικά βιβλία Γ΄ κατηγορίας, στα οποία καταχωρού- νται και μηχανογραφούνται πλήρως και υποχρεωτικά, κατά κατηγορίες και ξεχωριστά για κάθε έτος, όλα τα έσοδα και οι δαπάνες τους. Επίσης, καταχωρούνται χω- ριστά τα ποσά που συγκεντρώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και οι εκλογικές του δαπάνες που συνδέονται με την προεκλογική εκστρα- τεία, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στα άρθρα 20 παρά- γραφος 3 και 21 παράγραφος 2 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Με βάση τα λογιστικά βιβλία της παραγράφου 2, το πολιτικό κόμμα καταρτίζει ετήσιες οικονομικές κα- ταστάσεις, ο τρόπος σύνταξης των οποίων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, καθορίζεται με από- φαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του άρθρου 3Α του ν. 3213/2003. Η απόφαση εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Οι παράγραφοι 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρ- μόζονται αναλόγως και στα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύ- ματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5

Το ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα και το ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα οφείλουν να τηρούν στην έδρα τους αναλυτικό αρχείο με τα στελέχη των παραστατικών και των αποδείξεων που αντιστοιχούν σε κάθε έσοδο και δαπάνη τους.

Άρθρο 9Νομική προσωπικότητα και διάλυση ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος και ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματοςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πο- λιτικά ιδρύματα που επιλέγουν ως έδρα την Ελλάδα δεν αποκτούν εθνική νομική προσωπικότητα, διαθέτουν δε νομική αναγνώριση και δικαιοπρακτική ικανότητα βάσει της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικότητας που αποκτούν κατά το άρθρο 15 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Σε περίπτωση διαγραφής ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μητρώο και λύσης της ευρωπαϊκής νομικής προσωπι- κότητας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτερικών ενη- μερώνει κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα σχετικά.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Μετά τη διαγραφή του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμ- ματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος από το Μη- τρώο και τη λύση της ευρωπαϊκής νομικής προσωπικό- τητάς τους, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού, διενεργείται εκκαθάριση αυτού και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί αστικών εταιρειών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 10Εφαρμογή διατάξεων του ν. 3023/2002 (Α΄ 146)ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την προεκλογική εκστρατεία που διεξάγεται στην Ελλάδα από ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα, ανεξαρτήτως της έδρας αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονι- σμού, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 9 παράγραφοι 3, 11 και 30 παράγραφοι 1, 2 και 3 του ν. 3023/2002, όπως ισχύουν.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του πα- ρόντος άρθρου.

Άρθρο 11ΚυρώσειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των δια- τάξεων του άρθρου 6 σχετικά με τη διακίνηση εσόδων και δαπανών, καθώς και των παραγράφων 2, 4 και 5 του άρθρου 8 σχετικά με την υποχρέωση τήρησης λογιστι- κών βιβλίων και αρχείου εσόδων και δαπανών, δύναται να επιβληθεί πρόστιμο στο ευρωπαϊκό πολιτικό κόμ- μα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα μέχρι του ποσού των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθος της παράβασης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του παρόντος. Στην περίπτωση κατά την οποία ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα ή ευρωπαϊκό πολιτικό ίδρυμα με έδρα την Ελλάδα δεν γνωστοποιήσει, σύμφωνα με το άρθρο 7, τους υπεύθυνους για την οικονομική διαχείριση και εκπροσώπησή του, δεν καταρτίζει ετήσιες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 ή δεν κοινοποιεί αυτές ή τις κοινοποιεί εκπρόθεσμα στην Επιτροπή Ελέγχου, κατά παράβαση της παραγρά- φου 1 του άρθρου 8 του παρόντος και της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του Κανονισμού, η τελευταία οφείλει να ενημερώσει την Αρχή προκειμένου να επιβάλει τις κυρώ- σεις που προβλέπονται στο άρθρο 27 του Κανονισμού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Οι διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50) για την προστα- σία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προ- σωπικού χαρακτήρα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εφαρμόζονται και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα που έχουν έδρα τους την Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3

Για την επιβολή των προστίμων του εδαφίου α΄ της παραγράφου 1 συντάσσεται έκθεση της Επιτροπής Ελέγ- χου, η οποία κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στον υπεύθυνο οικονομικής διαχείρισης του άρθρου 7 ή, εάν αυτός δεν υπάρχει, στον κατά το καταστατικό εκπρόσω- πο του ευρωπαϊκού πολιτικού κόμματος ή ιδρύματος. Τα ανωτέρω όργανα υποβάλλουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποί- ηση της εκθέσεως, παρατηρήσεις για αντίκρουση του περιεχομένου της. Η Επιτροπή ελέγχου, αφού τις εξε- τάσει, υποβάλλει την τελική της Έκθεση στον Πρόεδρο της Βουλής. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου της Βουλής, η οποία δημοσι- εύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της τελικής έκθεσης της Επιτροπής Ελέγχου και κοινοποιείται στον παραβάτη και στον Υπουργό Εσω- τερικών. Τα πρόστιμα αυτά εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). Η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του ν. 3023/2002 εφαρμόζεται αναλόγως και για τα ένδικα βοηθήματα που ασκούνται από τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ιδρύματα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

Κυρώσεις που προβλέπονται από την εθνική φο- ρολογική, τελωνειακή, τραπεζική ή άλλη νομοθεσία ισχύουν και για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευ- ρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα και επιβάλλονται κατά την εκάστοτε προβλεπόμενη διαδικασία και από τις εκάστο- τε αρμόδιες αρχές.

Άρθρο 12Τελικές διατάξειςΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κε- φαλαίου, η Διεύθυνση Εκλογών του Υπουργείου Εσωτε- ρικών, μπορεί να αιτείται την παροχή πληροφόρησης και στοιχείων από κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή φορέα, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων του ευρωπαϊκού πο- λιτικού κόμματος ή ευρωπαϊκού πολιτικού ιδρύματος στην Ελλάδα.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών μπορεί να καθο- ρίζεται κάθε ειδικό θέμα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που δεν ρυθμίζεται ειδικά στο παρόν Κεφάλαιο σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και ευρωπαϊκά πολιτικά ιδρύματα με έδρα την Ελλάδα.

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Εσωτερικών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής,
Οικονομίας και Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Εθνικής Άμυνας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης Εθνικής Άμυνας και Θρησκευμάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ Υφυπουργός Υφυπουργός
Εξωτερικών Εξωτερικών Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΤΕΡΕΝΣ - ΣΠΕΝΣΕΡ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΙΚ Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός Υφυπουργός
Οικονομικών Οικονομικών Υγείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ Αναπληρωτής Υπουργός
Υγείας Διοικητικής Ανασυγκρότησης Πολιτισμού και Αθλητισμού ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Περιβάλλοντος και Ενέργειας Υποδομών και Μεταφορών ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ Ναυτιλίας Αγροτικής Ανάπτυξης
Μεταναστευτικής Πολιτικής και Νησιωτικής Πολιτικής και Τροφίμων ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Επικρατείας
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ
Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 1 Μαρτίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ
Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυ- γκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ διατίθεται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλ- λεται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας. Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Το κόστος για έγχρωμο ΦΕΚ είναι 1,50€ από 1 έως 16 σελίδες, προσαυξανόμενο κατά 0,30€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση - Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. - Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι- εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. - Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα- φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμε- να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης. Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη διαδρομή Εξυπηρέτηση κοινού - τμήμα πωλήσεων ή συν- δρομητών. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύμα- τος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προ- ϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054 ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180) Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30 Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr